پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی استان کرمانشاه بود.

روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر، مدارس ابتداییناحیه دو استان کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 بودند. ازجامعه فوق،120 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب وتوسط آزمون عزت نفس کوپراسمیت مورد سنجش قرار گرفته و از بین کسانی که نمره کمتری دریافت کردندتعداد40نفرنهایی انتخاب و  در دوگروه بیست نفری آزمایش وکنترل گمارده شدند. افراد گروه آزمایش هشت جلسه تحت آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شاملفرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R؛ دزوریلا و همکاران، 2002) وپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(1967) است ،داده های به دست آمده  با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...