دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو


 ۴-۱-۹- منیزیم برگ: ۴۶
۴-۲- نتیجه‌گیری ۴۹
۴-۳- پیشنهادات: ۵۱
فهرست منابع ۵۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱- درصد مواد تشکیل دهنده جو…………………………………………………………………………… ۱۳
جدول ۳-۱ - نتایج تجزیه خاک محل آزمایش قبل از کشت جو……………………………………………۲۷
جدول ۳- ۲- میزان درجه حرارت (سانتی‌گراد) در شهرستان بویراحمد در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
جدول ۳-۳- میزان رطوبت نسبی به درصد در شهرستان بویراحمد در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
جدول ۴-۱- جدول تجزیه واریانس اثرات سطوح مختلف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو ……………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۴-۲- جدول میانگین اثرات اصلی سطوح مختلف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۴-۳- جدول تجزیه واریانس میانگین مربعات اثرات سطوح مختلف پساب تصفیه شده شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد جو…………………………………………………………………………………………………۴۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱- اثر سطوح مختلف پساب فاضلاب بر میانگین ارتفاع بوته………………………………. ۳۸
نمودار ۴-۲- اثر سطوح مختلف پساب فاضلاب بر میانگین طول ریشه……………………………….. ۳۹
نمودار ۴-۲- اثر سطوح مختلف پساب فاضلاب بر میانگین طول خوشه ……………………………… ۴۰
نمودار ۴-۴ اثر سطوح مختلف پساب فاضلاب بر میانگین عملکرد دانه……………………………….. ۴۱
نمودار ۴-۵- اثر سطوح مختلف پساب فاضلاب بر میانگین عملکرد بیولوژیک……………………… ۴۲
نمودار ۴-۶- اثر سطوح مختلف پساب فاضلاب بر میانگین وزن هزار دانه…………………………….. ۴۳
نمودار ۴-۷- اثر سطوح مختلف پساب فاضلاب بر شاخص برداشت………………………………………. ۴۴
نمودار ۴-۸- اثر سطوح مختلف پساب فاضلاب بر میزان پتاسیم برگ………………………………….. ۴۵
نمودار ۴-۹- اثر سطوح مختلف پساب فاضلاب بر میزان منیزیم برگ …………………………………. ۴۶
چکیده:
بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای
به وسیله‌ی:
مهران کرمی برزآباد
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در شهر یاسوج، روستای بلهزار در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف آبیاری با پساب تصفیه شده شهری در چهار سطح (۰، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد آبیاری) و در ۳ تکرار و جمعاً در ۱۲ گلدان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS، مقایسه میانگین داده‌ها با آزمون دانکن و رسم نمودارها با استفاده، از نرم‌افزار Excell انجام گرفت.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که با افزایش میزان مصرف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری در آب آبیاری باعث افزایش میزان ارتفاع بوته، طول ریشه، طول خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و میزان منیزیم برگ می‌شود، بیشترین اثر افزایش مصرف پساب فاضلاب تصفیه شهری بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه و میزان منیزیم برگ در تیمار F100 (مصرف ۱۰۰ درصد پساب فاضلاب تصفیه شده شهری در آب آبیاری) به ترتیب به میزان ۹/۱۷۹۵ کیلوگرم در هکتار و ۳/۳۵ گرم و ۲۴/۲ درصد به دست آمد.
واژه‌های کلیدی: پساب فاضلاب تصفیه شهری، عملکرد، پتاسیم برگ، جو، یاسوج.
فـصـل اول
مقدمه و هدف
۱-کلیات
۱-۱-مقدمه
رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در جهت افزایش تأمین مواد غذایی از یک سو و خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های اخیر از سوی دیگر، موجب شده است که منابع موجود آب شیرین در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهرهبرداری خود برسد و بالطبع فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید. ایران جزء کشورهایی است که برداشت آب از منابع آب زیرزمینی آن در مقایسه با سایر کشورها به مراتب بیشتر است لذا در شرایطی که کشور به شدت از لحاظ کمبود منابع آب شیرین رنج می‌برد و در دراز مدت بحران منابع آب به صورت یک مسأله جدی مطرح است، بنابراین توجه به منابع غیر متعارف آب یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد (عابدی و همکاران، ۱۳۷۸). هرچند مواد و عناصر موجود در پساب فاضلاب بسیار قابل توجه بوده و بررسی کلیه آن‌ ها امری مشکل است، لیکن تعدادی از نمایه‌های شیمیایی و فیزیکی برای آن در نظر گرفته شده که قبل از استفاده برای کشاورزی بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند. (دای و همکاران، ۱۹۷۵). بشر در آغاز حیات خود بر روی کره زمین زندگی غارنشینی را انتخاب کرد و برای تأمین نیازهای غذایی و پوشاک خود اقدام به شکار حیوانات وحشی و جمع‌ آوری گونه‌های گیاهی می‌کرد که برای او ارزش غذایی داشت البته گونه‌های گیاهی در فاصله دور از هم قرار داشتند و به صورت متمرکز و متراکم نبودند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، انسان‌ها که موجودی اجتماعی بودند یکجانشینی و تمدن‌ها را ایجاد کردند و به جای شکار برای به دست آوردن نیازهای غذایی خود اکوسیستم‌های کشاورزی و دامپروری را ایجاد کردند. بشر که موجودی متفکر و خلاق است از همان دوران، با تجربه نه چندان خوبی که داشت تراکم را در حد دلخواه خود انتخاب می‌کرد. شخم با حیوانات به طور سنتی بود. عمق و دفعات شخم چندان مهم نبوده و خبری از کودهای شیمیایی نبود. چون همین کشاورزی سنتی او جوابگوی نیازهای غذایی جمعیت آن دوران بود. به تدریج با افزایش جمعیت سطح زیر کشت را بالا برد ولی افزایش سطح زیر کشت با توجه به انفجار جمعیت، نداشتن ابزار و ماشین‌آلات برای افزایش سطح زیر کشت واقعی، وجود نداشتن کود شیمیایی و نبودن راه علمی برای کنترل آفات و بیماری‌ها چندان کارساز نبود. از این دوران به بعد بشر افزایش تولید در واحد سطح را احساس کرد؛ زیرا او موجودی متفکر بود و باید به طریقی ذهن خود را درگیر تحقیقات در ارتباط با تراکم مناسب، تولید و مصرف بهینه کودهای شیمیایی، ابداع روش‌های مبارزه با آفات و بیماری‌ها و از سوی دیگر ایجاد ماشین‌آلات برای صرفه‌جویی در زمان و افزایش سرعت کار خود در ارتباط با کشاورزی می‌کرد. چون با افزایش جمعیت و ایجاد زندگی شهرنشینی و ساخت منازل و ساختمان‌ها و از سوی دیگر در اثر فرسایش‌های آبی و خاکی از سطح زمین‌های کشاورزی در واحد سطح کاسته شد؛ بنابراین از همان زمان تاکنون برای هر گیاهی تحقیقات مستقلی در محورهای مختلف از جمله به نژادی- تراکم- مصرف بهینه کودهای شیمیایی- ابداع روش‌های مبارزه با آفات و بیماری‌ها و غیره آغاز شد تا بجای افزایش سطح زیر کشت، تولید در واحد سطح افزایش یابد.
دانلود پایان نامه
اما در ارتباط با ابداع کود و سموم شیمیایی برای تولید پایدار و حداقل خسارت آمدن به محیط زیست باید تحقیقاتی در جهت کم کردن مصرف آن‌ ها و هم چنین مصرف بهینه آن‌ ها صورت گیرد. جو یکی از قدیمی‌ترین گیاهان زراعی می‌باشد که توسط انسان اهلی شده و در نقاطی از خاور نزدیک که کاوش‌های باستان شناسی صورت گرفته همیشه با گندم امر و آین کورن دیده شده است (نور محمدی ۱۳۸۰). قدیمی‌ترین جو از ارقام دو ردیفه وحشی می‌باشد که در حفاری‌های جنوب اروپا به دست آمده و معلوم شده که در عصر حجر کشت شده است (خدابنده ۱۳۶۹). هارلان عقیده دارد که عموم جوهای وحشی و اهلی یک گیاه منقرض شده‌ای بوده است که در منطقه‌ای که هم اکنون هور درام اسپنانئوم دیده می‌شود روییده است. این منطقه از کوه‌های زاگرس در غرب ایران و در سرتاسر جنوب ترکیه و سمت فلسطین امتداد دارد (نور محمدی ۱۳۸۰). استفاده از پساب فاضلاب به عنوان یک منبع غذایی گیاهی در تولیدات زراعی و یا به منظور حاصلخیز کردن خاک‌ها از قدیم‌الایام در برخی نواحی آسیا معمول بوده است؛ اما اطلاعات مدون در این زمینه و به خصوص در مورد کاربرد پساب در کشاورزی مربوطه به سال ۱۳۵۱ در بنزولای آلمان (جی هارد؛۱۹۵۹ و روچینگ، ۱۹۱۱) و سال ۱۶۵۰ در ایدرن بورف اسکاتلند است. با توسعه روش‌های تصفیه پساب فاضلاب تصفیه شهری، توجه به استفاده از پساب حاصله از تصفیه‌خانه‌ها در کشاورزی افزایش پیدا کرد (چک، ۱۹۶۶). به خصوص این که برخی از متخصصان بر این باورند که بهترین روش برای دفع پساب پخش آن در اراضی کشاورزی است؛ زیرا با این روش چرخه مواد غذایی تکمیل شده و عناصری که در اثر زراعت از خاک خارج شده است دوباره به آن بازگردانده می‌شود (چک، ۱۹۶۴)، از طرف دیگر وارد ساختن پساب به خاک خطر آلودگی محیط و به خصوص رودخانه را نیز کاهش می‌دهد (ادن و همکاران، ۱۹۷۷)؛ بنابراین ایده اولیه استفاده از پساب در کشاورزی به دو دلیل عمده شکل گرفت که عبارتند از: ۱) جلوگیری از آلوده شدن رودخانه‌ها ۲) استفاده از مواد غذایی موجود در آن برای زراعت. به تدریج موضوع حفاظت آب و استفاده مجدد از آن در مناطق کم آب نیز به آن اضافه شد. گرچه این سه دلیل هنوز هم به قوت خود باقی می‌باشند اما پیشرفت‌های علمی، ملاحظات اقتصادی و به خصوص تجاربی که تا به حال کسب شده است در پاره‌ای موارد مشوق مردم در استفاده از پساب برای زراعت و در مواردی مانع از کاربرد آن می‌باشند. از اواخر سال ۱۸۰۰ و اوایل قرن حاضر استفاده از پساب به تدریج در بسیاری از کشورهای اروپا گسترش پیدا کرد.
۱-۲- اهمیت تحقیق
مسئله محدودیت منابع آب از جمله فاکتورهای مهمی است که توسعه اراضی آبی و تولید محصولات را در مناطق خشک محدود می‌سازد. افزایش جمعیت بشر و نیاز روزافزون به غذا باعث تلاش و تکاپو در جهت تأمین نیاز غذایی بشر گردیده است. افزایش تولید محصولات از دو راه امکان‌پذیر است: ۱- افزایش سطح زیر کشت ۲- افزایش عملکرد در واحد سطح. با توجه به محدودیت اراضی زراعی، امکان افزایش سطح زیر کشت محدود بوده و باید از طریق به‌کارگیری فنآوریهای جدید در جهت افزایش تولید در واحد سطح و تأمین غذای مردم جهان تلاش نمود. با عنایت به موارد فوق می‌توان از مصرف آب‌های با کیفیت پایین یا غیر متعارف بهره گرفت. استفاده از پساب فاضلاب شهری به عنوان یکی از منابع غیر متعارف آب، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به وجود انواع یون‌های محلول در این قبیل آب‌ها، در پاره‌ای از مناطق به علت افزایش دمای هوا و پایین بودن میزان رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق گیاهی زیاد بوده، لذا در این مناطق املاح زیادی در لایه سطحی خاک بر جای خواهد ماند. این امر در مناطق خشک و نیمه خشک حائز اهمیت می‌باشد. پساب فاضلاب تصفیه شهری می‌توانند نیاز آبی و غذایی گیاه را تأمین نموده و به همین علت به عنوان منابع آبی و کودی ارزان قیمت مورد توجه قرار گرفته‌اند مسئله محدودیت منابع آب از جمله فاکتورهای مهمی است که توسعه اراضی آبی و تولید محصولات را در مناطق خشک محدود می‌سازد. افزایش جمعیت بشر و نیاز روزافزون به غذا باعث تلاش و تکاپو در جهت تأمین نیاز غذایی بشر گردیده است. جو یکی از محصولات مورد کشت در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد از طرفی آب یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد می‌باشد. با عنایت به خشکسالی‌های چند سال اخیر و مسئله کمبود آب قابل استفاده کشاورزی، از آنجایی که آب‌های ناشی از پساب فاضلاب تا کنون به طور موثری در امر آبیاری مزارع جو استفاده نشده‌اند و همچنین شرایط اقلیمی و سردسیری بودن یاسوج ضروری است تحقیقات لازم جهت استفاده از آب پساب فاضلاب در امر آبیاری مزارع جو مورد آزمایش قرار گیرد. لذا در صورت موفقیت این امر می‌توان نسبت به تأمین بخشی از آب مورد نیاز جهت آبیاری جو از طریق استفاده از پساب فاضلاب شهری امیدوار گردید.
۱-۳- فرضیه‌های تحقیق:
۱-کاربرد پساب فاضلاب با نسبت‌های مختلف اثر معنی‌داری بر رشد و نمو، جو دارد.
۲-کاربرد پساب فاضلاب با نسبت‌های مختلف اثر معنی‌داری بر میزان پتاسیم در برگ دارد.
۳- کاربرد پساب فاضلاب با نسبت‌های مختلف اثر معنی‌داری بر میزان منیزیم در برگ دارد.
۱-۴- اهداف تحقیق:
۱- بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف پساب فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه جو
۲- بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف پساب فاضلاب بر میزان عناصر غذایی در برگ
۳- تعیین مناسب‌ترین مقدار پساب فاضلاب برای دستیابی به حداکثر عملکرد گیاه جو
۱-۵- سوابق پژوهش
۱-۵-۱- تاریخچه:
جو یکی از قدیمی‌ترین گیاهان زراعی می‌باشد که توسط انسان اهلی شده و در نقاطی از خاور نزدیک که کاوش‌های باستان شناسی صورت گرفته همیشه با گندم امر و آین کورن دیده شده است (نور محمدی ۱۳۸۰). قدیمی‌ترین جو از ارقام دو ردیفه وحشی می‌باشد که در حفاری‌های جنوب اروپا به دست آمده و معلوم شده که در عصر حجر کشت شده است (خدابنده ۱۳۶۹). هارلان عقیده دارد که عموم جوهای وحشی و اهلی یک گیاه منقرض شده‌ای بوده است که در منطقه‌ای که هم اکنون هور درام اسپنانئوم دیده می‌شود روییده است. این منطقه از کوه‌های زاگرس در غرب ایران و در سرتاسر جنوب ترکیه و سمت فلسطین امتداد دارد (نور محمدی ۱۳۸۰). نام جو در ایران از کلمه Jav که در زبان پهلوی به این گیاه اطلاق می‌شده گرفته شده است و در هند Jvu نام دارد (خدابنده ۱۳۶۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-07-22] [ 06:48:00 ق.ظ ]
جمع

 

 

 

تعداد

 

میزان تخلیه

 

تعداد

 

میزان تخلیه

 

تعداد

 

میزان تخلیه

 

تعداد

 

میزان تخلیه

 

میزان تخلیه

 

درصد

 

 

 

شاهرود

 

۹۴۳

 

۸/۲۷۶

 

۴۸۷

 

۳/۷

 

۳۶۲

 

۵/۵۴

 

۳۱۶

 

۳/۵۱

 

۹/۳۸۹

 

۷/۷۰

 

 

 

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان- پاییز ۱۳۸۲ به نقل از اداره کل امور آب استان سمنان
مجموع منابع آب مورد بهره برداری در سطح ناحیه مطالعاتی حدود ۵۷۰ میلیون متر مکعب در سال ۱۳۸۰ بوده که ۸/۹۶ درصد آن از منابع زیر زمینی و ۲/۳ از منابع سطحی تأمین شده است. این نسبت در سطح دو شهرستان ناحیه متفاوت بوده است. در حالیکه در شهرستان دامغان ۵/۹۶ درصد بهره برداری از منابع آب به منابع زیر زمینی و ۵/۳ درصد به منابع سطحی اختصاص داشته، در شهرستان شاهرود ۲/۲ درصد از منابع سطحی و ۸/۹۷ درصد از منابع زیر زمینی تأمین شده است.
نقشه شماره۳-۱۱- نقشه شبکه های هیدرولوژی محدوده مورد مطالعه
منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال ۱۳۹۳
مهمترین تأسیسات ایجادشده برای بهره برداری از منابع آب زیر زمینی چاه های عمیق و نیمه عمیق است و بر اساس آخرین اطلاعات موجود در ناحیه شاهرود تاکنون حدود ۲۹۴۰ حلقه چاه حفر شده است. مجموع برداشت از آبخوانهای شهرستان بوسیله چاه ها بیش از ۴۰۷ میلیون متر مکعب است. بر پایه همین اطلاعات ۵۲ درصد تعداد چاه ها که عمدتاً عمیق است در محدوده شهرستان شاهرود و حدود ۴۸ درصدکه عمدتاً نیمه عمیق است در محدوده شهرستان دامغان حفر شده است. این در حالی است که بیش از ۹۶ درصد برداشت از آبخوانها بوسیله چاه از مربوط به شهرستان شاهرود است .
مقاله - پروژه
از مجموع ۴۲۸ رشته قنات فعال با ۷/۶۱ میلیون متر مکعب برداشت سالانه در ناحیه مطالعاتی به ترتیب حدود ۸۵ درصد و تعداد ۸۸ درصد تخلیه به محدوده شهرستان شاهرود اختصاص دارد.
مجموع چشمه های موجود در ناحیه با ۳/۸۲ میلیون متر مکعب تخلیه سالانه نیز ۳۹۳ دهنه است. حدود ۸۰ درصد چشمه ها با ۶۲ درصد تخلیه سالانه در محدوده شهرستان شاهرود قرار دارد.
کل برداشت از آبخوانهای ناحیه مطالعاتی نیز بیش از ۵۵۱ میلیون متر مکعب است که بالغ بر ۷۰ درصد آن به شهرستان شاهرود اختصاص دارد.
قابل ذکر است که شهرستان شاهرود از نظر تعداد چاه و قنات و برداشت از سفره های آب زیر زمینی رتبه اول را در بین شهرستانهای استان سمنان دارد.
جدول ۳-۷-تعداد منابع و میزان بهره برداری ازآبهای زیرزمینی ناحیه به تفکیک نوع منبع و شهرستان

 

 

شهرستان

 

چاه عمیق

 

چاه نیمه عمیق

 

قنات

 

چشمه

 

جمع

 

 

 

تعداد

 

میزان تخلیه

 

تعداد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:48:00 ق.ظ ]
 

جمع

 

۱۴۴

 

۱۰۰

 

-

 

-

 

 

 

جدول فوق توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تجربه کاری را نشان می دهد.همانطور که مشاهده می شود بیشترین درصد (۳۳درصد) متعلق به تجربه کاری ۱۰تا۱۵ سال وکمترین درصد (۸درصد) متعلق به تجربه کاری زیر ۵ سال می باشند. تجربه کاری۵تا۱۰سال ۳۰ درصد و بالای ۱۵ سال ۲۹ درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .نمودار زیر توزیع فراوانی به تفکیک تجربه کاری ارائه شده است.
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی به تفکیک پست سازمانی
۴-۳ اطلاعات مربوط به خصوصیات جامعه آماری ( سوالات مربوط به پرسشنامه)
۴-۳-۱)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
در این تحقیق با بهره گرفتن از روش های آماری توصیفی داده ها ،سوالات هر یک از فرضیه ها بطور جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهندگرفت .با توجه به اینکه پرسشنامه با مقیاس لیکرت تنظیم شده است گزینه ها از ۱ الی ۵ ارزش گذاری کردیم. برای تأئید یارد فرضیه ها میانگین ارزش گزینه ها محاسبه شده است.(میانگین اعداد ۱ تا ۵ عدد ۳ می باشد.)میانگین ارزش ها (سه) برای سنجش تائید یا رد فرضیه ها بکار می رود. برای انجام این کار باید میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات هرفرضیه محاسبه شود.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
قابل توجه است که میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات هرفرضیه از مجموع حاصلضرب فراوانی گزینه های سوالات فرضیه در مقدار ارزش آن و تقسیم عدد بدست آمده بر مجموع پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بدست می آید.(میانگین های موصوف در ستون آخر هر جدول با رنگ قرمز مشخص شده است). لذا چنانچه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه از میانگین ارزش گزینه ها بیشتر باشد بدین معنی خواهد بود که دامنه پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه مورد نظر وارد محدوده پاسخهای خیلی زیاد و زیاد شده است. با توجه به اینکه پاسخهای زیاد وخیلی زیاد موجب تائید فرضیه می گردد، پس در این حالت فرضیه مربوطه تائیدوپذیرفته می شود. در غیر این صورت دامنه پاسخ های داده شده به سوالات فرضیه مورد نظر وارد محدوده پاسخهای خیلی کم، کم و متوسط شده است با توجه به اینکه پاسخ های مذکور موجب رد فرضیه می گردد لذا در این حالت فرضیه مربوطه رد خواهد گردید. در این بخش تمامی فرضیه های تحقیق با مقایسه میانگین های فوق الذکر مورد بررسی و رد یا تائید قرار خواهند گرفت.
۴-۳-۱-۱)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه اول
فرضیه اول:تغییرمهارتهای رفتاری وفنی کارکنان درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهرتاثیرگذاراست.(سوال۱ تا۵ پرسشنامه)
الف)وضعیت سوالات مربوط به مولفه تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان
جدول ۴-۶فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به تغییر مهارتهای رفتاری و فنی (سوال۱تا۵ پرسشنامه)

 

 

گویه ها

 

خیلی زیاد

 

زیاد

 

متوسط

 

کم

 

خیلی کم

 

میانگین

 

میانگین کل

 

 

 

ف

 

د

 

ف

 

د

 

ف

 

د

 

ف

 

د

 

ف

 

د

 

 

 

ارزیابی ارائه خدمات مناسب و رضایتبخش بانکی

 

۴۵

 

۳۱٫۳

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:47:00 ق.ظ ]
 • جزنی، نسرین، باقری، محمد، حاجی کریمی، عباسعلی و عالم تبریز، اکبر، ۱۳۹۰، تعیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری، چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره ۵، شماره ۳۸، صص ۸۱- ۹۶٫

 

 • جوانمرد، حبیب اله، سخایی، فاطمه، ۱۳۸۸، بررسی رابطه بین مهارت های فردی، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی، فصلنامه بصیرت، سال شانزدهم، شماره ۴۴، صص۸۱- ۹۶٫

 

 • چوپانی، حیدر، ۱۳۹۰، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه البرز، پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.

 

 • حاج کریمی، عباس، حاجی پور، بهمن، ۱۳۸۴، طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب: مطالعه موردی صنایع دارویی کشور، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، صص۵۱- ۷۰٫

 

 • حاج کریمی، عباس، حاجی پور، بهمن، ۱۳۸۶، طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب: مطالعه موردی صنایع دارویی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

 

 • حاجی پور، بهمن، مرادی، محسن، ۱۳۸۹، انعطاف پذیری سازمانی وعملکرد: مطالعه موردی شرکت های تولیدی ناحیه صنعتی اراک، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود وتحول، شماره ۶۲، تابستان و پاییز۸۹، صص ۱۴۳- ۱۶۲٫

 

 • حافظ­نیا، محمدرضا، ۱۳۸۳، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ دهم، تهران.

 

 • حسینی، محمود، حاجی پور، بهمن، ۱۳۸۷، تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف پذیری: شرکت های دارویی کشور، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۲، شماره ۴، صص ۱۵۵- ۱۷۶٫

 

 • حسینی، محمود، حاجی پور، بهمن، ۱۳۸۶، تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف پذیری: شرکت های دارویی کشور، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۲ شماره ۶، ص .۱

 

 • خاکی، غلام­رضا، ۱۳۸۸، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ پنجم، تهران.

 

 • خداداد حسینی، حمید، ۱۳۷۸، نوآوری در سازمان ها: مفهوم، انواع و فرایندها، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره ۴۲، ص ۴۸٫

 

 • خیرخواهان حقیقی، وحدت، ۱۳۸۹، تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش و تاثیر آن بر پاسخگویی سریع سازمان ها، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص ۱۱٫

 

 • دلاور، علی، ۱۳۸۸، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، چاپ بیست و هفتم، تهران.

 

 • دهقان نجم، منصور، ۱۳۸۸، مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی، مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره دهم.

 

 • دهمرده، نظر، شاهقلیان، کیوان، بنی هاشمی، علی، ۱۳۸۹، شناسایی محرک‏های چابکی و ارزیابی آن ها در صنعت سیمان کشور، نشریه صنعت سیمان، شماره ۱۵۵٫

 

 • رابینز، استیفن پی، دی سنزو، دیوید ای، ۱۳۸۷، مبانی مدیریت، سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد، تهران، دفتر پژوهش‏های فرهنگی، چاپ هفتم، ص ۱۹۲٫

 

 • رجب زاده، علی، شهائی، بهنام، ۱۳۸۵، ارائه مدل ارزیابی چابکی در سازمان های دولتی و نیم نگاهی به تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

 • رحمانی فضلی، عبدالرضا، بوذری، سیما، ۱۳۸۸، دستیابی به توسعه پایدار روستا با تاکید بر نقش محوری رسانه های جمعی، مجله جغرافیا و توسعه، تابستان.

 

 • رخشا، همایون، ۱۳۸۵، ویژگی های سازمان های خلاق، مجله موفقیت، شماره ۱٫

 

 • رمضانیان، محمدرحیم، بساق زاده، نرجس، ۱۳۹۰، تأثیر توانایی جذب و فرهنگ سازمانی بر موفقیت اجرای IS در شرکت های تولیدی قطعات خودروی استان گیلان، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۳، شماره۹، صص ۴۱- ۶۸٫

 

 • رمضانیان، محمدرحیم، مرادی، محمود، بساق زاده، نرجس، ۱۳۹۱، بررسی رابطه میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری در شرکت های پارک علم و فن آوری استان گیلان، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.

 

 • سکاران، اوما، ۱۳۹۱، روش­های تحقیق در مدیریت، محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی، چاپ پنجم، تهران.

 

 • سعادت، اسفندیار، ۱۳۸۶، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، تهران.

 

 • شاهبندرزاده، حمید، رضایی، محمدسعید، ۱۳۹۲، ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش سازمانی بر کارآفرینی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران.

 

 • طالبی، کامبیز، ۱۳۸۵، نوآوری تدریجی در مقابل نوآوری رادیکال، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص ۱۱۳-۱۳۰٫

 

 • عابدی جعفری، حسن، مرادی، محمد، ۱۳۸۴، بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین، فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۷۰٫

 

 • فارسیجانی، حسن، سمیعی نیستانی، ابوالفضل، ۱۳۸۹، بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکرد های کیفیت و نوآوری (پژوهشی در مورد شرکت های تولیدی استان مرکزی)، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره ۲، چاپ چهارم، صص ۱۱۷- ۱۳۶٫

 

  • فتحیان، محمد، شیخ، عاطفه، ۱۳۸۸، ارائه مدلی برای توسعه چابکی در سازمان ها، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره ۱-۲۶، شماره ۲، صص۱۲۷- ۱۳۸٫

پایان نامه

 

 • فتحیان، محمد، گلچین پور، مونا، ۱۳۸۵، راهکارهای چابکی در سازمان تولیدی، ماهنامه تدبیر، سال ۱۷، شماره ۱۷۵.

 

 • فراهانی، حسن، ۱۳۸۸، مدیریت دانش و کارکردهای آن در سازمان ها، ماهنامه معرفت، سال هجدهم، شماره ۲، پیاپی۱۳۷٫

 

 • فرجی ده سرخی، حاتم، شاطری، کریم، ۱۳۸۸، تبیین رابطه بین سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی: مطالعه یک شرکت خودروسازی ایرانی، دومین همایش ملی مدیریت دانش، تهران.

 

 • قره داغی، بهمن، شکوهی، مرتضی، ۱۳۸۹، مدیریت بازخورد، انتشارات کورش چاپ سوم، تهران.

 

 • کریمی پور، محمدرضا، داوودی، رسول، ۱۳۸۵، مدیریت دانش و جو آزاداندیشی، نشریه اسرار، ص ۱۸۷٫

 

 • کونگ، لوسی،۱۳۹۲، مدیریت راهبردی رسانه از نظریه تا اجرا، علی اکبر فرهنگی، علیرضا قراگوزلو و مریم خطیب زاده، انتشارات دانژه، چاپ دوم، تهران.

 

 • مرادی، محمود، عبداللهیان، فرزانه، صفردوست، آتیه، ۱۳۹۱، بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، سال بیست و دوم، شماره ۶۹، صص ۱۲۱- ۱۴۹٫

 

 • مرادی، محمود، ولی پور، محمدعلی، یاکیده، کیخسرو، صفردوست، عاطیه و عبداللهیان، فرزانه، ۱۳۹۲، بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان ها (مطالعه موردی: شرکت های داروسازی و شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادر تهران)، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۱۳، صص ۷۹- ۱۰۲٫

 

 • معطوفی، علی، تاجدینی، کیهان، آقاجانی، حسنعلی، تاجدینی، کیوان، ۱۳۸۹، نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری وعملکرد سازمانی، چشم انداز مدیریت، دوره ۴ ، شماره ۳۷، صص ۵۷- ۷۱٫

 

 • مقیمی، محمد، ۱۳۸۸، سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، انتشارات ترمه، چاپ پنجم، تهران.

 

 • ملاحسینی، علی و مصطفوی، شهرزاد، آبان ۱۳۸۶، ارزیابی چابکی سازمان با بهره گرفتن از منطق فازی، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره ۱۸۶، صص ۳- ۵٫

 

 • موسوی، رضا، کریم زاده، جعفر، قلی زاده، خسرو و جوادی، فرزاد، ۱۳۹۲، بررسی عوامل موثر بر ظرفیت جذب دانش در دانشگاه پیام نور مرکز بناب، اولین کنفرانس ملی کیفیت در آموزش عالی، تبریز.

 

 • مهدی زاده ، هدایت، اصفهانی، اصغر، ۱۳۹۰، مدیریت دانش و سازمان ها در عصر دانش، سایت جامع مدیریت، ص ۲۱٫

 

 • میرفخرالدینی، حیدر، حاتمی نسب، حسن، طالعی فر، رضا و کنجکاو منفرد، امیررضا، ۱۳۸۹، مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۲، چاپ ۳۵، صص ۱۰۳- ۱۱۸٫

 

 • نیلی آرام، علی، ۱۳۷۷، خلاقیت و نوآوری در سازمان ها، نشریه تدبیر، شماره ۸۵، صص ۳۰- ۳۲٫

 

 • واعظی، رضا، حبیبی، متولی، ۱۳۸۴، نگاهی دانش مدار به مدیریت دانش، نشریه مدیریت، ص ۶۸٫

 

 • واعظی، مظفرالدین، چوپانی، حیدر، فشالنج، لیلا، ۱۳۸۹، بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

 

 • هاشمی گیلانی، علی، ۱۳۷۹، نگاهی اجمالی به تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، بهمن ماه، کتاب ماه کلیات.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:47:00 ق.ظ ]
 

متغیر مستقل

 

کای اسکوئر

 

درجه آزادی

 

سطح معنیداری کای اسکوئر

 

تعداد

 

سامرز- دی

 

سطح معنی داری سامرز- دی

 

 

 

میزان تحصیلات

 

۲۵.۵۸۶

 

۱۲

 

.۰۱۲

 

۳۸۲

 

.۱۷۷

 

.۰۰۰

 

 

 

اشتغال

 

۶۵.۲۳۴

 

۲۱

 

.۰۰۰

 

۳۷۱

 

.۰۰۹

 

.۸۲۲

 

 

 

۴-۳-۱-۳) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازاتهای رسمی با بازدارندگی از قوانین
در این بخش، به بررسی ارتباط متغیر فشار ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازاتهای رسمی به عنوان متغیر مستقل با بازدارندگی از قوانین می‌پردازیم. چون که متغیر وابسته و مستقل در سطح فاصلهایاند، برای بررسی ارتباط آن‌ ها و میزان اثرگذاری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود.
پایان نامه
برای تبیین تاثیر فشار ساختاری- اجتماعی و مجازاتهای رسمی بر روی بازدارندگی از قوانین نظریههای متعددی به کار رفته است. از جمله آنها دیدگاه کارکردگرایی است که بر این عقیدهاند که این ساختارهای کلی جامعه است که شرایطی مثل نابرابری را به وجود میآورند که در آن افراد برای رسیدن به ارزشهای مطلوب جامعه دست به کجروی میزنند دورکیم و مرتون دو نظریهپرداز اصلی در این رویکردند که در فصل پنجم این پژوهش به طور مفصلتری به این مبحث پرداخته خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی جدول ( ۴-۱۹)، میتوان گفت که بین فشار ساختاری- اجتماعی و بازدارندگی از قوانین، یک رابطه معکوس؛ بین اثرپذیری مجازاتهای رسمی و بازدارندگی از قوانین یک رابطه مستقیم وجود دارد. از طرفی، مقدار این رابطه در حد متوسطی میباشد. بدین معنی که با بالا رفتن فشارهای ساختاری- اجتماعی، بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی هم به نسبت متوسطی کاهش مییابد. همچنین، با بالا رفتن اثرپذیری مجازاتهای رسمی به نسبت متوسطی بازدارندگی از قوانین بالا میرود. بنابراین، بر اساس دیدگاه دورکیم و مرتون نتایج جدول (۴-۱۹) مورد تایید قرار میگیرد.
جدول ۴- ۱۹) رابطه فشارهای ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازاتهای رسمی با بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی

 

 

متغیر مستقل

 

ضریب همبستگی

 

سطح معنیداری

 

تعداد

 

 

 

فشار ساختاری- اجتماعی

 

۱۱۴.-

 

.۰۰۰

 

۳۷۹

 

 

 

اثرپذیری مجازاتهای رسمی

 

.۳۵۸

 

.۰۰۰

 

۳۷۱

 

 

 

۴-۳-۱-۴) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با بازدارندگی قوانین
در رابطه با پایگاه اقتصادی- اجتماعی، نظریه تضاد؛ رفتار قانونگریزانه را یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پایین که فاقد ابزار تولیدند میداند. هیرشی نیز، درعناصری از قبیل “دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی"، “تعهد نسبت به جامعه"، “مشارکت در نقشها و فعالیتهای اجتماعی” و “باور و وفاداری فرد به ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی” را پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه می‌داند. نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی در جدول (۴-۲۰) نشان میدهد که متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی و متغیر وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با متغیر وابسته یعنی بازدارندگی از قوانین رابطه مستقیمی را دارند، بدین معنی که هر چه قدر پایگاه فرد بالاتر و بیشتر به خانواده و نهادهای اجتماعی وابستگی داشته باشد به همان اندازه سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی برای وی بالاتر میرود. بنابراین، طبق نظریه تضاد و دیدگاه هیرشی نتایج جدول (۴-۲۰) مورد تایید قرار میگیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:46:00 ق.ظ ]