(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1
چکیده
2
فصل اول: مقدمه
3
1-1- گل رز
3
1-1-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل رز
3
1-1-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز
3
1-1-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده رز
4
1-2- گل داودی
4
1-2-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل داودی
4
1-2-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل داودی
5
1-2-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده داودی
5
1-3- گل ژربرا
5
1-3-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل ژربرا
5
1-3-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل ژربرا
6
1-3-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا
6
1-4- بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق
7
فصل دوم: بررسی منابع
8
2-1- شرایط دوام گل
8
2-1-1- تامین آب
9
2-1-2- انسداد آوندی
9
2-1-2-1- انسداد آوندها توسط هوا
10
2-1-2-2- انسداد آوندها توسط میکروارگانیسم‌ها
10
2-2- تیمار با ترکیبات تمدید کننده عمر گلجایی گل‌های بریده
10
2-2-1- آب
11
2-2-2- آب آشامیدنی (شهری)
11
2-2-3- آب دیونیزه
12
2-2-4- آب مقطر
12
2-2-5- آب مغناطیسی
13
2-3- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر آب‌های مختلف روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل‌های بریده
14
فصل سوم: مواد و روش‌ها
15 

15
3-1- مواد گیاهی 

3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی
15
3-3- سنجش و اندازه‌گیری عناصر آب
16
3-4- نحوه‌ی آماده‌سازی محلول‌ها و انجام تیمارها
16
3-5- ارزیابی صفات
16
3-5-1- عمر گلجایی
16
3-5-2- ماده خشک
17
3-5-3- روند تغییرات جذب آب
17
3-5-4-  روند تغییرات وزن تر
18
3-5-5- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
18
3-5-6- کاروتنوئید گلبرگ
18
3-5-7- اندازه‌گیری کلروفیل a، b  و کل
18
3-5-8- پروتئین گلبرگ
19
3-5-9- فعالیت آنزیم پراکسیداز
19
3-5-10- پراکسیده شدن لیپیدها (مالون‌دی‌آلدئید)
19
3-6- تجزیه و تحلیل داده‌ها
20
فصل چهارم: نتایج و بحث
21
4-1- عمر گلجایی
26
4-2- روند تغییرات جذب آب روز سوم، ششم و آخر
27
4-3- روند تغییرات وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر
28
4-4- کاهش وزن تر
29
4-5- درصد ماده خشک
30
4-6- کاهش درجه بریکس
31
4-7- کاروتنوئید گلبرگ
32
4-8- شاخص کلروفیل b, a و کل
34
4-9- پروتئین گلبرگ
35
4-10- آنزیم پراکسیداز
 

/>36
4-11- مالون دی آلدئید
36
بحث
39
نتیجه‌گیری نهایی
39
پیشنهادها
40
منابع
 

فهرست شکل‌ها

 
 
شکل 1-1- گل بریده رز
3
شکل 1-2- گل بریده داودی
4
شکل 1-3- گل بریده ژربرا
5
شکل 2-1- سیستم تهیه آب دیونیزه
11
شکل 2-2- سیستم تهیه آب مقطر
12
شکل 2-3- سیستم تهیه آب مغناطیسی
12
شکل 3-1- قرار دادن گل‌های بریده در محلول گلجا پس از بازبرش
15
شکل 3-2- انتقال محلول استوک به گلجاها
16
شکل 3-3 – اندازه‌گیری وزن‌ تر
17
شکل 3-4- اندازه‌گیری درجه بریکس
18
شکل 3-5- دستگاه اندازه‌گیری پروتئین
19
شکل 4-1- تاثیر تیمارهای مختلف روی عمر گلجایی
21
شکل 4-2- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات  جذب آب روز سوم، ششم و آخر
27
شکل 4-3- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات وزن‌تر روز اول، سوم، ششم و آخر
28
شکل 4-4- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش وزن تر
29
شکل 4-5- تاثیر تیمارهای مختلف روی ماده خشک
30
شکل 4-6- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش درجه بریکس
31
شکل 4-7- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاروتنوئید گلبرگ
32
شکل 4-8- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل a
33
شکل 4-9- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل b
33
شکل 4-10- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل کل
34
شکل 4-11- تاثیر تیمارهای مختلف روی پروتئین گلبرگ
35
شکل 4-12- تاثیر تیمارهای مختلف روی فعالیت آنزیم پراکسیداز
35
شکل 4-13- تاثیر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید
36
فهرست جدول‌ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...