علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

رفع مهر و موم ترکه/:پایان نامه آثار حقوقی امضا
 
رفع مهر و موم ترکه
الف – نحوه تقاضا

مطابق ماده 194 قانون امور حسبی کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم ترکه را درخواست نمایند. لذا هر کس از کسانی که در ماده 167 قانون مزبور می توانسته اند درخواست مهر و موم کنند می توانند تقاضای رفع آن را بنمایند اگر چه غیر از کسی باشد که مهر و موم در اثر درخواست او بعمل آمده است.

چنانچه در بین ورثه، محجور یا غایب یا صغیری وجود داشته باشد و تقاضای رفع مهر و موم شده باشد، دادگاه رفع مهر و موم را بعمل نخواهد آورد و فلسفه این تصمیم دادگاه و قانونگذار این است که در صورت برداشتن مهر و موم، حقوق محجور در معرض خطر و حیف و میل و تضییع و تفریط قرار می گیرد. در این وضعیت دادگاه به کیفیت مطروحه تقاضا را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر خواهد کرد. لکن اگر متقاضی ( خواهان ) تواماً تحریر ترکه و رفع مهر و موم را درخواست نموده دادگاله به لحاظ حفظ حقوق محجور ابتدا تحریر ترکه را انجام خواهد داد سپس مبادرت به صدور قرار رفع مهر و موم ترک خواهد نمود.

بنابراین بهتر آن است که در ستون خوانده نماینده محجور یا غایب و صغیر طرف تقاضا قرار گیرد تا دادگاه به لحاظ اینکه قیم یا نماینده از حقوق محجور حمایت می کند مبادرت به صدور قرار رفع مهر و موم نمایند.[1]

ب – تکالیف و تصمیم دادگاه

دادگاهی که مهر و موم را بر می دارد روز و ساعت برداشتن مهر موم را به عموم وراث و وصی و موصی له که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه باشد ابلاغ می نماید. البته این وضعیت در صورتی است که برای ابلاغ وقت، مدت طولانی لازم نباشد والا هرگاه ابلاغ وقت به دلایل مختلف طولانی گردد از قبیل اینکه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه طبق ماده ی 197 قانون امور حسبی وقت را به اطلاع آنان نمی رساند و بجای آنها متصدی دفتر خانه اسناد رسمی یا یک نفر از معتمدین محلی را معین و او را دعوت می کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود و چنانچه اشخاص که وقت مهر و موم به آنها اطلاع داده شده در وقت مزبور حضور بهم نرسانند این امر مانع رفع مهر و موم نخواهد بود چرا که آنان با توجه به متن قانونی دارای حقی بوده اند و به میل و اراده خود از آن استفاده نکرده اند.

نمونه تصمیم دادگاه

باتوجه به گواهی حصر وراثت شماره ……………….. شعبه …………………… دادگاه عمومی تهران و با احراز وراثت خواهان و خواندگان بموجب انحصار وراثت یاد شده  به استناد ماده 194 و 196 و 202 قانون امور حسبی قرار رفع مهر و موم ترکه مرحوم ………………………. صادر و اعلام می نماید و مقرر است دفتر

 

وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین برای رفع مهر و موم از ترکه دعوت شوند و به خواهان نیز اخطار شود که وسایل و موجبات اجرای قرار را فراهم سازد و ضمناً دفتر پرونده به نظر رئیس حوزه قضایی جهت تعیین عضو مجری قرار برسد.

شعبه …………..دادگاه عمومی تهران                                                       امضاء

پ – وظایف دادرس مجری قرار

دادرس مجری قرار علاوه بر رعایت مقررات ماده 201 ق. ا. ح مکلف است جریان رفتن خود مانن حالت اول در هنگام مهر و موم ترکه بنویسد و وقتی به محل رسید مکلف است قبل از اجرای قرار لاک و قفل را ملاحظه و 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...