دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو


 همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، حضور واحد تولید پراکنده در بخش خرده­فروشی باعث افزایش سود خرده­فروش، کاهش ریسک و کاهش قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان می­ شود. برای بررسی و تحلیل این موضوع، مسئله­ (۳-۲۲)-(۳-۳۰) بر روی یک سیستم بزرگتر و در یک بازه­ی زمانی میان­مدت یکساله مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
پایان نامه - مقاله - پروژه

معرفی سیستم مورد مطالعه

بازه­ی زمانی میان­مدت یک ساله به ۷۲ بازه، یعنی شش بازه در هر ماه تقسیم می­ شود. این شش بازه متناظر با این مجموعه ساعت­ها است: ساعت­های غیر پیک دوشنبه­ها، ساعت­های پیک دوشنبه­ها، ساعت­های غیر پیک روزهای هفته(غیر از دوشنبه)، ساعت­های پیک روزهای هفته(غیر از دوشنبه)، ساعت­های غیر پیک آخر هفته و ساعت­های پیک آخر هفته. ساعت­های پیک شامل {۲۲و۲۱و۲۰و۱۹و۱۴و۱۳و۱۲و۱۱} است و بقیه ساعت­ها به عنوان ساعت­های غیر پیک در نظر گرفته می­شوند. برای مثال، قیمت بازار اشتراکی در اولین بازه­ی دوره برنامه­ ریزی برابر متوسط قیمت­های بازار اشتراکی در ساعت­های غیر پیک در تمامی دوشنبه­های ژانویه است. مدل ARIMA زیر برای مشخص کردن قیمت بازار اشتراکی با بهره گرفتن از یک سری زمانی به دست آمده است]۱۴[:

 

(۴-۱)  

انحراف معیار عبارت خطا  ثابت و برابر ۳/۰ در نظر گرفته شده است. هر تحقق یا سناریو نتیجه تولید تصادفی یک بردار ۷۲ عضوی از عبارت خطا است. مقادیر پارامترهای (۴-۱) در جدول (۴-۱۸) آمده است.
جدول (۴-۱۸): پارامترهای مدل ARIMA (4-1)

 

   
   

یک گروه مصرف ­کننده خانگی در نظر گرفته شده است. تقاضای مصرف­ کنندگان توسط یک فرایند تصادفی برای در نظر گرفتن عدم­قطعیت تقاضا مدل شده است. فرض شده است خرده­فروش از تقاضای مصرف­ کنندگان یک پیش ­بینی دارد،  . همچنین، فرض شده است که تقاضای مصرف­ کنندگان با قیمت­های بازار اشتراکی همبسته است. بنابراین، می­توان سناریوهای تقاضای مصرف­ کنندگان را به این صورت تولید کرد:

 

(۴-۲)  

قیمت بازار اشتراکی مورد انتظار در زمان  است که توسط مدل ARIMA (4-1) به دست می ­آید.  پارامتری است که رابطه بین قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف ­کننده را در هر سناریو نشان می­دهد که فرض شده است  .
رابطه بین قیمت فروش و تقاضای تأمین شده توسط خرده­فروش برای مصرف­ کنندگان از طریق یک منحنی سهمیه­بندی قیمت با ۱۰۰ پله مدل شده است. شکل (۴-۲) منحنی سهمیه­بندی قیمت را نشان می­دهد.
سه قرارداد ماهانه و چهار قرارداد فصلی برای ساعت­های پیک و پایه در نظر گرفته شده است (در مجموع ۱۴ قرارداد). قراردادهای پیک در ساعت­های پیک روزهای هفته استفاده می­ شود، درحالیکه قراردادهای پایه در تمامی بازه­ها در طول دوره­ قرارداد استفاده می­ شود. جدول (۴-۱۹) قیمت و حد بالایی اولین بلوک منحنی قرارداد آینده را برای هر قرارداد بیان می­ کند. برای هر قرارداد، ۹ بلوک دیگر نیز با اندازه­ های مساوی در نظر گرفته شده است که قیمت آن در هر بلوک ۱۰% افزایش می­یابد.
شکل (۴-۲): منحنی سهمیه­بندی قیمت]۱۲[
جدول (۴-۱۹): داده ­های منحنی قرارداد آینده

 

قراردادهای پایه قراردادهای پیک قرارداد
     
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-07-22] [ 07:03:00 ق.ظ ]
برداشتن ضایعات توسط جراحی
تجویز داروهای وازواکتیو جهت حفظ APP>60 mmHg
برداشتن مایعات توسط دیورتیک
وضعیت عکس ترندلنبرگ
کلونوسکوپی با هدف کاهش فشار
مرحله سوم
انجام همودیالیز / اولترافیلتراسیون
تجویز بلوک کننده های عصبی-عضلانی
قطع تغذیه روده ای
مرحله چهارم
در صورت mmHg 25< IAP (و یا mmHg 60 < APP ) و وجود نارسایی یا اختلال عملکرد ارگانی جدید IAH/ACS بیمار به درمان طبی مقاوم می باشد. انجام لاپاراتومی با هدف کاهش فشار داخل شکمی به طور اکید توصیه می گردد.
شکل ۲-۷: الگوریتم درمان هیپرتانسیون داخل شکمی و سندرم کمپارتمان شکمی(۳۶)
درمان های غیر جراحی شامل ۵ مداخله درمانی می باشد.

 

    1. تخلیه محتویات داخل روده ای

 

    1. تخلیه محتویات خارج روده ای (درون شکم یا فضای رتروپریتوئن[۳۱])

 

    1. بهبود کمپلیانس دیواره شکم

 

    1. تعدیل تجویز مایعات (به اندازه کافی ونه خیلی زیاد)

 

    1. بهبود پرفیوژن بافتی

 

تخلیه محتویات داخل روده ای
حجم زیاد هوا در دستگاه گوارش و ایلئوس دو عارضه ای است که در بیماران بخش های مراقبت ویژه که تحت تهویه مکانیکی و دریافت ترکیبی از داروهای مختلف می باشند رخ می دهد. تجمع مایعات و گازهای داخل لوله گوارش حجم درون حفره شکم را افزایش می دهد و منجر به افزایش IAP و کاهش خونرسانی می گردد.یک مداخله ساده مثل ساکشن لوله بینی –معدی و درناژ رکتال تیوب اغلب اوقات برای درمان این مشکل وپایین آوردن IAP مؤثر است. تجویز داروهای محرک پروکینتیک[۳۲] مثل اریترومایسین[۳۳] و متوکلوپروماید[۳۴] به تخلیه مواد داخل روده ای کمک خواهد کرد. به ندرت برای کاهش فشار داخل روده ای از کلونوسکوپی کاهنده فشار[۳۵] یا حتی جراحی شکم نیز ممکن است استفاده گردد(۳۸).
دانلود پروژه
تخلیه فضای خارج روده ای از توده های فضاگیر
مایع آزاد در شکم ، آبسه یا هماتوم رتروپریتوئن می تواند منجر به افزایش IAP گردد. این موارد بوسیله معاینه فیزیکی ، سنوگرافی و سی تی اسکن لگن قابل تشخیص می باشد. درناژ مایعات جمع شده از طریق پوست پرفیوژن ارگانی را بهبود می بخشد و از انجام مداخله جراحی جلوگیری می کند. مطالعات اخیر نشان داده است که درناژ مایعات باعث کاهش سطح سایتوکین های التهابی هم در فضای داخل شکمی و هم در سطح سرمی می گردد (۴۰،۳۹)
بهبود کمپلیانس دیواره شکم
وقتی دیواره شکم بیش از حد اتساع پیدا می کنددیگر افزایش فشار داخل شکمی تحمل نخواهد شد. بویژه در بیمارانیکه تحت تهویه مکانیکی می باشند و یا درد دارند. در حقیقت نوسانات IAP در طی تهویه مکانیکی می تواند یک شاخص مفید کاهش کمپلیانس دیواره شکم باشد. اگر تفاوت زیادی بین IAP در انتهای بازدم و انتهای دم وجود داشته باشد به این معنی می باشد که بیمار به سمت IAH در حال پیشرفت است .گاهی اوقات به کاربردن مداخلات بسیار ساده مثل تجویز مسکن یا آرامبخش ها در کاهش IAP مؤثر است.با توجه به تاثیر وضعیت بدن بر روی IAP ، مداخله ساده دیگر در کاهش فشار داخل شکمی قرار دادن بیمار در وضعیتی است که شکم صاف و بدون چین خوردگی باشد به طور مثال قرار دادن بیمار دروضعیت طاقباز همراه با وضعیت ترندلنبرگ بر عکس می تواند به کاهش IAP کمک کند. قرار دادن بیمار در وضعیت خوابیده به شکم همچنین باعث افزایش IAP می گردد که در این موارد مراقبت دقیق از نظر ایسکمی روده ای باید انجام گردد. برخی از مطالعات و شواهد بالینی بیان می کند که اگر با این مداخلات همچنان IAP بیش از ۲۰ میلی متر جیوه باشد استفاده از بلوک کننده های عصبی _عضلانی می تواند مؤثر باشد (۴۰).
از دیگر روش های مشابه استفاده از بی دردی اپی دورال است. ها کابیان[۳۶] و همکارانش در مطالعه ای که بروی بیماران بعد از عمل جراحی با IAP بالای ۱۵ میلی متر جیوه که تحت بی دردی اپی دورال قرارگرفتند به این نتیجه رسیدند که یک ساعت بعد از بی دردی اپی دورال IAP از ۷/۱۵ به ۹/۵ کاهش یافت . این در حالی است که کاهش متوسط فشار شریانی در این بیماران دیده نشد(۴۱).
احیای مایعات
احیای مناسب مایعات ممکن است کار دشواری در بیماران بدحال باشد . بخصوص در حضور IAP بالا وجود IAH ممکن است تفسیر بسیاری از شاخص های همودینامیک را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که تجویز بیش از حد مایعات نیز منجر به افزایش فشار داخل شکمی و بدتر شدن نتایج درمان می گردد. پیچیدگی تداخل بین فشارهای داخل شکمی ، داخل قفسه سینه ای و داخل عروقی صحت استفاده از CVP و PCWP را در بررسی حجم مایعات بدن دچار مشکل می سازد . بررسی حجم پایان دیاستولی بوسیله اکوکاردیوگرافی [۳۷] روش دقیقتری برای بررسی حجم داخل عروقی می باشد که معمولاً در دسترس نمی باشد.IAP می تواند به عنوان پارامتری برای تصحیح استاندارد CVP و PCWP به کار برده شود. بیمارانیکه در خطر IAH قرار دارند نیازمند مراقبت دقیق تر از نظر تجویز مایعات می باشند. احیای مایعات در این بیماران باید با توجه به وضعیت پارامترهای قلبی ، اکسیژناسیون ، برون ده ادراری و اندازه گیری IAP انجام گردد.( ۴۲،۴۳)
اصلاح پرفیوژن بافتی
بدنبال احیای مطلوب مایعات ، جریان خون شکمی برقرار می گردد که این موضوع بوسیله فشار پرفیوژن شکمی قابل محاسبه است . اساس این مفهوم همانند فشار پرفیوژن مغزی است. جریان خون بافتی در ارتباط مستقیم با MAP می باشد. APP که منعکس کننده اکسیژناسیون واقعی بافتی است نسبت به اندازه گیری IAP یک معیار پیشگویی کننده دقیق تری است. بیمارانیکه به درستی در آنها احیای مایعات انجام شده است بوسیله عوامل اینوتروپیک[۳۸] وضعیت اکسیژناسیون بافتی بهتری خواهند داشت . به منظور اطمینان از اکسیژناسیون کافی بافتی APP نباید کمتر از ۶۰ میلی متر جیوه باشد.(۴۴)
MAP- IAP=APP
درمان های جراحی (لاپاراتومی کاهنده فشار)
وقتی همه راه های کاهش فشار داخل شکمی منجر به شکست می شود و بیمار از IAH به سمت ACS پیشرفت می کند نیاز به یک جراحی فوری پیدا میکند. این بیماران معمولاً از مرحله پایانی ایسکمی بافتی رنج می برندکه به سمت اختلال عملکرد سلولی و در نهایت مرگ سلولی پیش می رود. مناسب ترین درمان ، جراحی فوری کاهنده فشار از طریق تکنیک های شکم باز و یا به صورت اولیه انجام فاشیاتومی[۳۹] زیر پوستی است. عدم تعجیل در انجام دکمپرسیون جراحی ACS منجر به طولانی شدن زمان و افزایش شدت ایسکمی مزانتر و نیز کاهش خونرسانی ارگان های چند گانه و نهایتاً افزایش مرگ ومیر می گردد (۳۹).
به هرحال علی رغم شیوع بالای IAH/ACS در بیماران داخلی اکثر پزشکان و پرستاران بر این باور هستند که تنها درمان IAH دکمپرسیون جراحی می باشد . در حالی که درمان غیر جراحی سنگ بنای درمان این سندرم می باشدو نقش حیاتی را در پیشگیری و درمان نارسایی ارگانی ناشی از IAH ایفا می کند. امروزه مطالعات زیادی نشان داده اند که درمان غیر جراحی نه تنها میزان بقا را بهتر می کند بلکه از پیشرفت کامل ACS نیز جلوگیری خواهد کرد و طول مدت بستری در ICU و بیمارستان را کاهش خواهد داد و از طرفی از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه خواهد بود(۴۵).
اندازه گیری IAP به هر روشی که انجام گردد حفظ راحتی وآسایش بیمار در حین اندازه گیری IAP بسیار مهم و ضروری است. یکی از جنبه های راحتی وآسایش، بیماران بخصوص بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه حفظ وضعیت مناسب و بی خطر آنها می باشد.از طرفی وضعیت بیمار باید به گونه ای باشد که به صحت اندازه گیری IAP و سایر پارامترهای همودینامیکی خللی وارد نکند.
مطالب ذکر شده نشان می دهد که اندازه گیری IAP می تواند در تشخیص زود هنگام IAH بسیار مفید باشد و لزوم انجام این فرایند نیاز به وضعیت ایمن و راحتی بیمار با توجه به شیوع آن دارد لذا تعیین وضعیتی از زاویه سر تخت برای اندازه گیری IAP بویژه در روش اندازه گیری مداوم جهت پیشگیری از عوارض وضعیت صفر درجه بسیار مهم می باشد از این رو این پژوهش با توجه به اهمیت مسئله مزبور انجام گردید.
مروری بر مطالعات انجام شده :
اهمیت اندازه گیری سریال IAPدر بررسی و احیای بیماران به شدت بد حال در دهه گذشته به طور فزاینده ای تشخیص داده شده است. IAP باید در بیمارانیکه عوامل خطر IAH / ACS را دارند کنترل گردد.
چتام [۴۰] و همکاران (۲۰۰۹) مطالعه ا ی کهورت آینده نگر با هدف تعیین تاثیر سه وضعیت مختلف بدن (وضعیت طاقباز یا صفر درجه ، ۱۵ درجه و ۳۰ درجه ) برروی فشار داخل مثانه که روش استاندارد شده برای اندازه گیری فشار داخل شکمی می باشد می باشد انجام دادند .
معیارهای ورود نمونه شامل بیماران ۱۸ سال و بالاتر دریافت داروی آرامبخش و اتصال به تهویه مکانیکی که حداقل یک عامل خطر IAH/ACS به شمار می رود. معیارهای خروج هر بیماری که نمی توانست تغییر در وضعیت بدن را تحمل کند مثل بیماران با ضایعات نخاعی ، هیپرتانسیون داخل جمجمه ای ، بی ثباتی همودینامیک را شامل می شد .
۱)Intra-ahdomind Prerruse
۲)Su Iutya-abdominal hypertension
۳)Abodmind Comartment sundrome
۴) Yentilatore –Associated pneumonia
۵) Supine position
۶ )chcathametal
با توجه به موارد فوق تعداد ۱۳۲ بیمار در مطالعه شرکت داده شدند . بعد از کسب اجازه از کمیته اخلاق و اخذ فرم رضایت ، بیماران در سه وضعیت طاقباز ، ۱۵ درجه و ۳۰ درجه قرار گرفتند و از خار ایلیاک به عنوان نقطه صفر اندازه گیری استفاده شد و برای کنترل تاثیر انقباض عضله دیواره شکم برروی اندازه گیری IAPبیماران­آرام می­شدند به طوریکه نمره­آرامبخش و آژیتاسیون براساس معیار ریچموند (RASS )[41] در طی دوره اندازه گیری (۴-) بود .
اندازه گیری از طریق مثانه و با تزریق ۲۰ میلی لیترنرمال سالین به داخل مثانه با بهره گرفتن از کیت ابوایزر انجام شد . سه بار اندازه گیری در هر وضعیت ( صفر درجه ، ۱۵ درجه و ۳۰ درجه ) حداقل به فاصله ۴ ساعت انجام شد. اندازه گیری در انتها ی بازدم و در حالیکه انقباض فعال عضله شکم وجود نداشت و بعد از حداقل ۳۰ ثانیه برای جلوگیری از انقباض مثانه صورت گرفت. نرمال سالین تزریق شده اجازه می دهد تا مثانه برای اندازه گیری بعدی IAP به طور کامل تخلیه شود . اطلاعات فردی در نظر گرفته شده شامل : سن ، جنس ، وزن قد تشخیص زمان پذیرش یا مکانیزم آسیب و وجود عامل خطر IAP بود .متوسط سن بیماران ۱۸±۵۹ سال ، ۷۱ درصد مرد ،متوسط شاخص توده بدنی ۶±۲۷ ، به طور متوسط تشخیص بیماران ۴۳ درصد داخلی ، ۳۹ درصد جراحی ، و ۱۸ درصد تروما بود. شد .
۱)Acute physidogy and Chronic Health Evalution Score version
۲)Simlified Acute physiology Score Version
۳)Seoyuential organ failure Assessment score
شدت بیماری طی اندازه گیری در یک دوره ۲۴ ساعته بوسیله نمره نارسایی ارگانی ( SOFA) [۴۲] ( SAPS) [۴۳] ، ( APACHE II) [۴۴] تعیین شد که متوسط این معیارها به ترتیب ۶±۱۰، ۱۸± ۴۵، ۹± ۲۱ بود. برای هر وضعیت متوسط فشار شریانی (MAP)[45] و PEEP و حداکثر فشار بازدمی (PIP) [۴۶]، متوسط فشار راه هوایی(MAP )[47] و RASS ثبت اطلاعات با ضریب اطمینان %۹۵ گزارش گردید . از واریانس اندازه گیری مکرر ، آزمونt وپست هوک[۴۸] برای معنی داری بین گروه های IAP و جهت تعیین میزان خطا و حد توافق بین سه گروه وضعیت از روش بلند و آلتمن[۴۹] استفاده گردید. در این پژوهش طبق انجمن جهانی سندرم کمپارتمان شکمی میزان خطا کمتر از ۱ میلیمتر جیوه و حد توافق بین ۴- تا ۴+ بیان شده است. بین همه معیار ها با ۵ ۰/۰ >P معنی دار در نظر گرفته شد . از ۱۳۲ بیمار شرکت داده شده در این مطالعه ۳۹۲ بار اندازه گیری IAP انجام شد . در ۴ بیمار به دلیل عدم تحمل ،وضعیت سوم اندازه گیری در آنها انجام نشد .
شیوع IAH 46 درصد ، ACS 15 درصد ، متوسط فشار شریانی ۸۳ میلی متر جیوه ، حداکثر فشار بازدمی ۲۴ سانتی متر آب ، متوسط فشار راه هوایی ۱۳ سانتی متر آب و متوسط فشار مثبت انتهای بازدمی ۸ سانتی متر آب بود . متوسط RASS 8/3- تایید کننده صحت اندازه گیری IAPاست. ۸۸ درصد بیماران د ر طی اندازه گیری شکم بسته داشتند و در ۱۲درصد شکم باز شده بود . از نظر درمان هیپرتانسیون داخل شکمی ۵۶درصد نیاز به دکمپرسیون شکمی و ۴۴ درصد نیاز به شکم باز داشتند . ۲۴درصد ا ز بیماران به دلایل نارسایی چند ارگانی (۴۴درصد) ، ACS (22درصد)، خونریزی (۱۸درصد) و سپسیس (۱۵درصد) فوت کردند . سه سری اندازه گیری IAP در هر وضعیت بدن با آنالیز واریانس مقایسه شد .
مقایسه IAP در زاویه ۱۵ و۳۰ درجه در مقایسه با IAP در صفر درجه اختلاف معنی داری نشان داد. ( ۰۰۰۱/۰>P ) میزان خطا و محدوده توافق به ترتیب بین زوایای ۱۵-۰ ، ۱/۵ میلیمتر جیوه و۲/۸- تا ۵/۸ ومیزان خطا و محدوده توافق به ترتیب بین زوایای ۳۰-۰ ۳/۷ و ۲/۲- تا ۹/۶ گزارش گردید. داده ها نشان داد که وقتی فشار داخل شکمی به ۲۰ میلیمتر جیوه و بیشتر رسید، زوایای کمتر از۳۰درجه در افزایش فشار داخل شکمی موثر نیست . ( ۰۱/۰ > (P این نتیجه بیان می کند که IAP در بیماران بد حال در زوایای بین صفر و ۳۰ درجه قابل اندازه گیری می باشد .
این پژوهش بیان می کند که بالا بردن سرتخت حتی به میزان کم باعث افزایش فشار داخل شکمی نسبت به وضعیت صفر درجه می گردد. این اختلافات وضعیتی اگرچه اندک به نظر می رسد اما هم از نظر آماری و هم از نظر بالینی مهم هستند و می تواند به شکل بالقوه منجر به تغییر در درمان بالینی شوند. ثبات وضعیت بیمار از یک اندازه گیری تا اندازه گیری بعدی در صحت اندازه گیری IAP برای تصمیم گیری بالینی اهمیت دارد.
این مطالعه پیشنهاد می نماید که اندازه گیریIAP در وضعیت صفر درجه انجام شود تا هم یک استاندارد سازی در تکنیک اندازه گیری بوجود آید و هم اینکه از خطاهای اندازه گیری در زوایای ۱۵ و ۳۰ درجه پیشگیری شود. مراقبت کنندگان باید به این مساله توجه داشته باشند که در صورت بالا بردن سر تخت در فواصل اندازه گیری جهت پیشگیری از پنومونی ممکن است میزان IAP کمتر از حد واقعی نشان داده شود(۱) .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:02:00 ق.ظ ]
skip // else ignore message
برای مطالعه بیشتر به ]۲۹[ الی ]۳۲[ مراجعه کنید.
پایان نامه - مقاله

LOTOS
LOTOS[40] توسط سازمان ISO برای بیان فرمال استاندارد های مربوط به OSI ساخته شد. این زبان به عنوان به عنوان یک FDT[41] تحت استاندارد ISO/IEC 8807 در سال ۱۹۸۹ ارائه گردید[۴۲].
LOTOS یک زبان توصیف فرمال مبتنی بر روابط جبری است که برای توصیف سیستم های موازی و توزیع شده مناسب می باشد ]۱۵[. در واقع دو بخش اصلی تشکیل دهنده LOTOS عبارتست از ADT[43] و جبر پروسه ها. به دلیل پشتیبانی از گونه های داده ای انتزاعی، این زبان می تواند تبادل اطلاعات و در نتیجه رابطه بین اجرا را به خوبی توصیف نماید. همچنین به دلیل جبری بودن، خواص عملکردی سیستم را توصیف می نماید. به علاوه، پشتیبانی از عملگرهای temporal باعث می شود که این زبان توانایی توصیف خواص رفتاری و جنبه های زمانی سیستم ها را نیز داشته باشد.

مقدمه ای بر جبر پروسه ها[۴۴] ]۱۶[
در این جبر، اجزای سیستم به صورت پروسه های انتزاعی نمایش داده می شوند که با یکدیگر ارتباط دارند. پروسه ها به صورت جعبه سیاه دیده می شوند که تنها رفتار خارجی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین پروسه ها به کمک مکانیزم interaction point با یکدیگر رابطه برقرار می کنند. در LOTOS به این نقاط event gate یا به اختصار gate گفته می شود (شکل ۲٫۳).
شکل ۲٫۳٫ نقطه gate در جبر پروسه ها ]۴[
Event نشان دهنده یک همگامی[۴۵] بین دو یا چند پروسه است. به طور کلی سه نوع event تعریف شده اند:
Pure synchronization: هیچ مقداری بین پروسه ها تبادل نمی شود.
Value establishment: مقادیر ارائه شده توسط یک یا چند پروسه از سوی بقیه مورد پذیرش نیست.
Value negotiation: مقادیر از سوی یک یا چند پروسه مورد قبول است.
همچنین یک عبارت رفتاری[۴۶] انتخابی از بین مجموعه ای از event ها است که برای یک محیط مطرح می گردد. در شرایطی که امکان همگام سازی بین eventهای پیشنهاد شده در یک محیط وجود نداشته باشد یک بن بست[۴۷] رخ داده است. همچنین اگر هیچ پیشنهادی در محیط مطرح نشده باشد یک livelock رخ می دهد (مانند یک حلقه بینهایت).
همچنین LOTOS مفهوم ترتیب زمانی eventها را نیز به قواعد جبری موجود اضافه نموده است. این زبان از عملگرهای temporal برای ترکیب عبارات رفتاری و به دست آوردن عبارات رفتاری پیچیده تر استفاده می کند. در عین حال این عملگرها از قواعد خوش تعریف پیروی می نمایند که تفسیر صریح و یکسانی را برای افراد ممکن می سازد.
به عنوان خلاصه ای از خصوصیات LOTOS، می توان آنرا تعریف فرمالی از ترکیب داده و کنترل، بر مبنای جبر پروسه ها دانست که همزمانی[۴۸] یکی خصوصیات ذاتی آن است. همچنین قواعد LOTOS به دلیل عملیاتی بودن قابل تفسیر و اجرا[۴۹] می باشد و ماژولار است ]۱۷[.
در ادامه مثالی از مدلسازی مساله تولید کننده- مصرف کننده[۵۰] با این زبان آورده شده است. در این مساله سه ماژول تولید کننده، مصرف کننده و کانال که وظیفه هماهنگ سازی این دو را به عهده دارد حضور دارند. لازم به ذکر است که تغییراتی در صورت مساله به وجود آمده تا خصوصیات LOTOS بهتر نشان داده شود. ازآن جمله، تولید کننده می تواند دو خروجی را به صورت همزمان یا غیر همزمان تولید نماید و سپس متوقف شود. همچنین مصرف کننده پس از مصرف ترتیبی یا همزمان آنها متوقف می گردد (شکل ۲٫۴).
شکل ۲٫۴٫ مدل تولید کننده- مصرف کننده به کمک LOTOS ]17[
برای کنترل پیچیدگی مساله، در ابتدا عمل تجزیه[۵۱] را روی این سه بخش انجام داده و هر یک را به عنوان یک پروسه مستقل تشریح می کنیم. سپس آنرا را با هم ترکیب می نمائیم.
با توجه به تعاریف pc1 و pc2 به عنوان کانال های تولید کننده و cc1 و cc2 به عنوان کانال های مصرف کننده و همچنین عملگرهای انتخاب ([]) و فعال سازی[۵۲] (>>) می توان پروسه های فوق را به صورت زیر تعریف نمود:
پروسه تولید کننده:
process Producer [pc1, pc2] : exit :=
pc1; pc2; exit
endproc
پروسه کانال:
process Channel [ pc1, pc2, cc1, cc2] : exit :=
pc1;
(
pc2; cc1; exit
[]
cc1; pc2; exit
)
>> cc2; exit
endproc
پروسه مصرف کننده:
process Consumer [cc1, cc2] : exit :=
cc1; cc2; exit
endproc
در این بین می توان جزئیات اجرایی بیشتر مانند عملکرد داخلی هریک از پروسه ها را با عملگرهای بیشتری مدل نمود به عنوان مثال مساله گم شدن یکی از ورودی ها به کانال به شکل زیر قابل توصیف است:
process Channel [pc1, pc2, cc1, cc2] : exit :=
pc1; ( pc2 ; cc1; exit [] cc1; pc2; exit [] i; pc2; exit )
>> ( cc2; exit [] i; exit)
Endproc

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:02:00 ق.ظ ]
لباس به عنوان یک پدیده فرهنگی قدمتی به اندازه زندگی بشر داشته و در سراسر زندگی انسان و تا هنگام مرگ همراه اوست. پوشاک به مثابه همراه همیشگی انسان دارای اهمیت فراوانی است که تأثیرات و کارکردهای مختلفی چون فرهنگی، مذهبی-آیینی، سیاسی، اقتصادی، نشانه‌شناسی و ارتباطی، زیبایی‌شناسی، مردم‌شناسی، روانی، اقلیمی و…. دارد و می‌توان آن را از دیدگاه‌های مختلفی از قبیل روان‌شناسی، اخلاق، اقتصاد، جامعه‌شناسی، مذهب، قانون، تاریخ و جغرافیا بررسی کرد.
کارکردهای گوناگون لباس سبب ظهور مسائل مختلف در حوزه اجتماع مانند مسائل اخلاقی-اجتماعی(عفاف و حجاب، فساد اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی و طرح مسئله امنیت اخلاقی-اجتماعی)، فرهنگی(مد و مدگرایی، تهاجم فرهنگی و غرب‌گرایی و غرب‌زدگی در پوشش، هویت ملی و طرح مسئله لباس ملی) و اقتصادی(سلطه اقتصادی و تبدیل شدن کشورها و جوامع به بازار مصرف تولیدات کشورهای بیگانه و آسیب به تولیدات داخلی) شده است. بر این اساس پوشش یکی از نمادهای فرهنگی و از ارزش‌های خاص هر جامعه و فرهنگ و به خصوص فرهنگ اسلامی-ایرانی ما به شمار می‌رود که در طی چند دهه عمر انقلاب همواره با مسائل فرهنگی و اجتماعی دیگری گره خورده و مورد سؤال واقع شده است.
از سوی دیگر توجه به نقش حکومت در زمینه فرهنگ سازی در این زمینه انکارناپذیر بوده و در نگاهی عمیق‌تر، ضروری و اساسی است. در سده‌ی اخیر موضوع پوشش همواره مورد توجه جوامع اسلامی، اندیشمندان و رهبران فرهنگی و دولت‌ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز حجاب و عفاف در طول چند دهه اخیر همواره یکی از معضل‌های مهم فرهنگی و اجتماعی جامعه بوده و مورد توجه صاحبنظران، کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های فرهنگی جامعه قرار گرفته است. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف در جهت گسترش و نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، تدوین و تصویب شده است.
حال با توجه به اهمیت و ضرورت پوشش به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل فرهنگی جوامع و به خصوص جامعه ایران از یک سو و نقش بی‌بدیل و غیرقابل انکار حکومت‌ها در این زمینه، بجاست که سیاست‌های دولت در این زمینه را مورد سؤال قرار دهیم و بپرسیم حکومت در قبال این مسئله مهم فرهنگی چه اقداماتی انجام داده و سیر تحول سیاستگذاری و مداخله دولت در حوزه پوشش افراد جامعه پس از انقلاب اسلامی ایران تا کنون به چه صورت بوده است.
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق
پدیده لباس و پوشش از مقوله‌های پر فراز و نشیب در دوره‌های معاصر بوده است که به رغم گذشت حدود سه دهه از عمر انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر این هنجار از ابتدای انقلاب اسلامی هنوز شاهد ثبات کامل در این زمینه نیستیم. این تحقیق به منظور فراهم ساختن پاسخی نظری به این سؤال است که در این مدت چه اقدامات و تدابیری در جهت رسیدن به نقطه‌ای که مسئله حجاب و لباس افراد در جامعه مطابق با موازین فرهنگی- دینی یک جامعه اسلامی باشد صورت پذیرفته است. پاسخ به این سؤال و اطلاع از اقدامات گذشته می‌تواند در جهت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات فرا روی سیاستگذاران در این حوزه مؤثر باشد.
۱-۳- سابقه تحقیق
حوزه تحقیقات حول مسئله پوشش گسترده و متنوع است. تعداد قابل توجهی از منابع اطلاعاتی در حوزه پوشش مربوط به بررسی فقهی پوشش یا مقایسه پوشش اسلامی با پوشش در دیگر ادیان است. تعدادی نیز به بررسی‌های جامعه‌‌شناختی، تاریخی، زمینه‌های اثرپذیری و مانند آن پرداخته‌اند. یکی از مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط با بحث رابطه حکومت و پوشش است. در این حوزه نیز منابع اطلاعاتی از منظرهای گوناگون به مسئله پوشش نگریسته‌اند.
برخی از منابع در این حوزه از منظر حقوقی و کیفری به بررسی رابطه حکومت و پوشش پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به پایان‌نامه‌ای با عنوان «مداخله کیفری جمهوری اسلامی در زمینه پوشش نامناسب» اشاره کرد. مقالات متعددی نیز از منظر حقوقی و کیفری این بحث را دنبال کرده‌اند که از جمله آنها «بررسی قوانین کیفری ایران در زمینه پوشش مردم»، «نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بدحجابی»، «نگرش جرم‌شناختی به پدیده بی‌حجابی» و …. را می‌توان نام برد.
از سوی دیگر برخی مقالات در این حوزه به رشته تحریر درآمده‌اند. این مقالات نیز به مسائلی مانند مبانی مسئولیت و اختیارات و یا وظایف حکومت اسلامی در زمینه پوشش از منظر فقهی پرداخته‌اند. منابع دیگری نیز از منظر فرهنگی- اجتماعی به رابطه حکومت و پوشش پرداخته‌اند. در این دسته از منابع نیز مطالعاتی در زمینه جامعه‌شناسی پوشش، رابطه پوشش با هویت و تکامل اجتماعی، آسیب‌شناسی نهادها، سیاست‌ها و نظام اجرایی، تحلیل زمینه‌ها و عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر، راهکارهای و مؤلفه‌ها مداخله در زمینه پوشش و مانند آن مورد بحث قرار گرفته است. آقای شفیعی سروستانی در کتابی با عنوان «حجاب: مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی» به رویکرد یاد شده تعداد قابل توجهی از مقالات این حوزه را که عناوین برخی از آنها در سطور پیشین ذکر شد، جمع‌ آوری کرده‌اند.
تحقیق پیش رو سعی کرده است تا سیاستگذاری فرهنگی پوشش در جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد. از این منظر با بررسی رابطه پوشش و فرهنگ، مبانی مداخله حکومت در حوزه فرهنگ را مورد بحث قرار داده و بر این اساس مبانی دخالت حکومت در پوشش و نیز مهم‌ترین بحث در این زمینه یعنی نحوه و چگونگی مداخله حکومت در زمینه پوشش را بررسی کرده است تا در خاتمه و بر اساس مباحث پیشین سیر تحول سیاست‌ها و مداخلات نظام جمهوری اسلامی ایران را در طول سه دهه انقلاب اسلامی از نظر بگذراند.
۱-۴- سؤالات تحقیق
بر اساس آنچه گفته شد سؤال اصلی این تحقیق اینگونه خواهد بود که:
- سیاستگذاری‌ها و اقدامات فرهنگی حاکمیت در زمینه‌ی فرهنگ پوشش در طول سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ چه سیر تحولی را طی نموده است؟
این تحقیق سعی خواهد کرد به عنوان مقدمه پاسخ به سؤال اصلی به چند سؤال فرعی نیز پاسخ دهد:
- کدام سازمان‌ها عهده‌دار سیاستگذاری و اجرا در زمینه فرهنگ پوشش هستند؟
- وظایف و کارکردهای این سازمان‌ها چیست؟
- تا کنون چه سیاست‌ها و عملکردهایی در این حوزه اتخاذ و اجرا شده است؟
۱-۵- روش تحقیق
این تحقیق سعی می‌کند تا با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای به سؤالات مورد نظر پاسخ گوید. در این راستا از منابع و متون با ادبیات فقهی، فرهنگی و سیاستگذاری استفاده شده و اسناد سیاستی و قانونی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۶- اهداف تحقیق
- تبیین مبانی مداخله حاکمیت در حوزه فرهنگ
- تبیین مبانی مداخله حاکمیت در حوزه پوشش
- تبیین نحوه مداخله حکومت در حوزه پوشش افراد جامعه
- بررسی سیر تحول مداخلات حاکمیت در زمینه پوشش و حجاب
۱-۷- سازمان تحقیق
این تحقیق سعی کرده است بر اساس سؤالات طرح شده مباحث مورد نظر را در پنج فصل ارائه دهد:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: در این فصل در پی تبیین و پاسخگویی به رابطه میان فرهنگ و پوشش هستیم و در ادامه و بخش دوم این فصل به تعریف و تبیین پوشش از منظر فرهنگ اسلامی خواهیم پرداخت.
فصل سوم: فصل سوم این تحقیق نیز در دو بخش پیگیری خواهد شد. در بخش اول درباره مبانی دخالت حکومت در فرهنگ به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. بخش دوم این فصل نیز مبانی دخالت حکومت در زمینه لباس و نیز نحوه و چگونگی این مداخله را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
فصل چهارم: در این فصل به بررسی سیر تحول مداخلات حکومت در زمینه حجاب و پوشش افراد جامعه می‌پردازیم. به نظر می‌رسد مروری بر بستر تاریخی مداخله حکومت در زمینه پوشش به روشن‌تر شدن فضای بحث کمک بیشتری نماید. بر این اساس مداخله رژیم پهلوی را در دو مقطع از نظر گذرانده و سپس سه دهه پس از انقلاب را مطالعه می‌کنیم.
فصل پنجم نیز در برگیرنده نتایج برگرفته شده از این تحقیق است.
۱-۸- مشکلات و موانع تحقیق
- مبهم بودن حیطه تحقیق به جهت ابهام در ارتباط میان مباحث سیاستگذاری عمومی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- و سیاستگذاری و خط‌مشی‌گذاری در رشته معارف اسلامی و مدیریت و رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و تلاش در جهت مشخص کردن حیطه تحقیق (مطالعه و پرسش و مشاوره با اساتید حوزه سیاستگذاری عمومی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- و نیز اساتید مدیریت)
- تشتت و پراکندگی سازمانی در مسئله پوشش
- عدم همکاری دفتر فرهنگی اجتماعی وزارت کشور به عنوان سازمان نظارتی بر مسئله پوشش و حجاب در جامعه
- حساسیت برخی از تحقیقات انجام شده در این حوزه و عدم امکان دسترسی به آنها
- رویکرد فقهی و حقوقی در منابع موجود و نیز بررسی عملکرد رژیم پهلوی در مطالعات صورت گرفته در حوزه پوشش
- کمبود منابع با رویکرد تحقیق پیش رو
- سهل و ممتنع بودن موضوع تحقیق: ممکن است مطالعه و تحقیق در حوزه پوشش افراد جامعه در نگاه اول سهل و آسان به نظر برسد اما در واقع حیطه پوشش و مطالعه و پژوهش در آن بسیار مشکل است. این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که این موضوع از عوامل متعددی متأثر است و علاوه بر آن پیشرفت‌های کنونی جامعه بشری بر تعدد عوامل مؤثر بر آن دامن زده است. از سوی دیگر تنوع قومی و خرده فرهنگ‌های جامعه ایرانی و نیز پیچیدگی‌های فرهنگی آن بررسی این موضوع را پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌کند.
فصل دوم: پوشش و فرهنگ
مقدمه
این فصل با عنوان فرهنگ و پوشش شامل دو بخش است در بخش اول به رابطه فرهنگ و پوشش خواهیم پرداخت. لباس یکی از مؤلفه‌های مهم فرهنگی هر جامعه است که به نوعی با ارزش‌های حاکم بر آن نیز گره خورده است و به عنوان یک ابزار مهم برای شناخت فرهنگ‌ها و نیز تمایز میان ملل مختلف و حتی نفوذ در ساختار فرهنگی و ارزشی جوامع بکار گرفته می‌شود.
پایان نامه - مقاله - پروژه
پوشش و لباس از سویی تابعی از فرهنگ است و از سوی دیگر خود به عنوان نماد فرهنگ و ارزش‌های خاص هر جامعه و فرهنگ به شمار می‌رود. پوشش یکی از زیربخش‌های نظام فرهنگی است که هر چند با نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیوند خورده است اما پیش از هر چیز و از اولین و برجسته‌ترین نقش‌های آن نقش و زمینه فرهنگی آن است. به عبارتی هر چند پوشش در آغاز شکل‌گیری اجتماعات بشری نقش حفاظتی داشته، اما با توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی زمینه و نقش فرهنگی آن برجسته و نمادین شده است.
در بخش دوم این فصل نیز پوشش را از منظر فرهنگ اسلامی مورد مطالعه قرار خواهیم داد. چنان‌که گفتیم لباس یکی از مؤلفه‌های فرهنگی جامعه است که با ارزش‌های حاکم بر آن گره خورده است. بر این اساس و از آنجا که لباس و پوشش در جامعه ما بیشتر متأثر از نظام ارزش‌های دینی است، می‌کوشیم پوشش را از منظر ارزش‌های اسلامی مورد بحث قرار دهیم.
۲-۱- فرهنگ
۱-۱-۲- ضرورت تعریف فرهنگ
بحث در مورد تعریف فرهنگ از دو جهت حائز اهمیت است. اول اینکه پوشش و لباس در هر جامعه با فرهنگ پیوندی ناگسستنی دارد و چنانکه خواهیم گفت رابطه پوشش جامعه و فرهنگ آن رابطه‌ای دو سویه است و بدون تعریف فرهنگ و شناخت سطوح و اجزای آن نمی‌توان رابطه پوشش و فرهنگ را به خوبی درک نمود. علاوه بر آن عامل دیگری که تعریف فرهنگ را ضروری می‌سازد تأثیر تعریف فرهنگ بر حوزه سیاستگذاری و خط‌مشی‌گذاری است. در واقع با توجه به تنوع و تکثر دیدگاه‌ها در حوزه بنیادین فرهنگ، نوع تعریف از فرهنگ است که تا حدود زیادی چارچوب سیاستگذاری فرهنگی را مشخص می‌کند. امروزه کشورهای مختلف در تلاشند تا با ارائه تعاریف ملی از فرهنگ نوع نگاه خود به حوزه فرهنگ را سامان داده و چارچوب متمایزی برای خط‌مشی‌گذاری فرهنگی برای خود فراهم آورند. این تعاریف خود ملهم و منتج از نظام‌های فکری و ارزشی کلان جامعه می‌باشد. تعاریف ملی از فرهنگ به دنبال آن است تا نظام ارزشی جامعه در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگی نیز امتداد یابد.
فیاض (۱۳۷۳) با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع تعریف فرهنگ، نشان می‌دهد که چگونگی تعریف فرهنگ کاملاً بر حوزه خط‌مشی‌گذاری حاکم بوده و بر آن تأثیرگذار است. وی در ادامه با اتخاذ رویکرد مردم‌شناختی پنج دسته کلان از تعاریف فرهنگ (که هر کدام نتایج سیاستگذارانه متفاوتی دارند) ارائه می‌دهد که عبارتند از: ۱- دیدگاه مارکسیستی یا تضادگرایانه، ۲- دیدگاه تکامل‌گرایانه، ۳- دیدگاه ساختی، ۴- دیدگاه کارکردگرایی و ۵- دیدگاه عوام‌گرایی فرهنگی. در این راستا به عنوان مثال در دیدگاه اول فرهنگ روبنایی است که روابط اقتصادی آن را تعیین می‌کند، خط‌مشی‌گذاری فرهنگی مبتنی بر برنامه‌ریزی اقتصادی بوده و رویکردی مکانیکی به فرهنگ به دنبال دارد.
۲-۱-۲- درآمدی بر مفهوم فرهنگ
واژه فرهنگ به معنایی که امروزه به کار می‌رود حاصل یک تحول تاریخی است و فرهنگ در هر زبان تحولی خاص را پیموده است که تنها با توجه به سرنوشت این واژه در هر مورد قابل درک است. «تاریخ مفهوم فرهنگ چنانکه امروز در علم بکار می‌رود داستان پدید آمدن یک مفهوم تازه است از میان فحواهای گوناگون یک واژه موجود که اندک اندک از آن بیرون کشیده شده است»(آشوری، ۱۳۵۹: ۱۵) واژه فرهنگ در فارسی مرکب از دو جزء «فر» و «هنگ» است. «فر» پیشوند و به معنای جلو، بالا، بر، پیش و «هنگ» از ریشه باستانی و به معنی کشیدن و سنگین وزن می‌باشد. این واژه مرکب در ادبیات فارسی برای معانی گوناگونی چون علم و دانش، فنون و حرفه‌ها، هنر و مانند آن بکار رفته است که با معانی برخاسته از ریشه کلمه متفاوت است.
واژه فرهنگ نخستین بار در زبان‌های اروپایی به کار رفت. واژه culture نخستین بار پس از سال ۱۷۵۰ میلادی و در زبان آلمانی بکار رفته است. فرهنگ در زبان‌های اروپایی نخست به معنای پروراندن و کشت و کار و تولید در عرصه کشاورزی و باغداری و مانند آن به کار رفته است. بعدها و در اوایل قرن ۱۶ میلادی، همراه با تحولاتی که در اروپای بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی حاصل شد تغییراتی پیدا کرد و مفاهیمی مانند بهسازی و پیشرفت و رشد و ترقی و تکامل و خردگرایی و روشنگری جایگزین آن شد. «در زبان‌های رومانسی و انگلیسی در ابتدا واژه civilization به جای culture استفاده کرده و از آن معانی پرورش، بهسازی، تهذیب یا پیشرفت اجتماعی را اراده می‌کردند.» (آشوری، ۱۳۵۹: ۱۶)
مقوله و مفهوم فرهنگ یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در زندگی اجتماعی انسان‌هاست و نمی‌توان حد و حدود مشخصی برای کاربرد این مفهوم قائل شد. چنان که امروزه تعاریف و ویژگی‌های مختلفی از این مفهوم ارائه شده است که با توجه به جهان‌بینی‌ها، ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و نوع استفاده و کاربرد مورد نظر، این مفهوم را تعریف و طبقه‌بندی می‌کنند و عمدتاً ابعاد جامعه‌شناسانه، مردم‌شناسانه و روانشناسانه آن در نظر گرفته می‌شود.
در سده‌های اخیر فرهنگ در جامعه ما نیز نوسانات زیادی داشته است انتخاب فرهنگ به جای واژه معارف، سپس انتخاب واژه آموزش و پرورش به جای آن و همراهی و معیت آن با هنر، علوم، آموزش عالی، ارشاد و امثال آن مؤید این امر است. از سوی دیگر استعمال واژه فرهنگ در متون قدیمی زبان و ادبیات و همچنین متون روایی و اسلامی نشانگر وجه دینی و معنوی و الهی و اخلاق و تربیت مبتنی بر آن بوده است. این نقطه تفاوت معنی فرهنگ در ادبیات جامعه ایران با معنی فرهنگ در تلقی شایع آن پس از رنسانس است. (رفیع، ۱۳۷۴: ۲۶۳ و ۲۷۹)
۳-۱-۲- تعریف فرهنگ
فرهنگ واژه گسترده‌ای است که بحث‌های بسیار زیادی پیرامون تعریف آن میان صاحب‌نظران و پژوهشگران حیطه مطالعات فرهنگی وجود دارد. «پهلوان»، در کتاب «فرهنگ و تمدن» فراهم آوردن تعریفی واحد از فرهنگ را نه تنها کاری دشوار که غیرممکن می‌شمارد و اظهار می‌کند که «کلاکون»[۱] و «کروبر»[۲] در تلاشی برای جمع آوری تعاریف فرهنگ تا نیمه قرن بیستم حدود ۱۶۴ تعریف از این مفهوم ارائه داده‌اند(پهلوان، ۱۳۸۸: ۶۸). این تعاریف پس از گذشت ۵۰ سال به حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است که خود نشانگر افزایش استفاده از فرهنگ در دوره جدید است.
تعریف «ادوارد تایلور»[۳] از جمله اولین تعاریف از فرهنگ است. او در تعریف خود از فرهنگ می‌نویسد: «فرهنگ به مفهوم عام خود مجموعه پیچیده‌ای است مشتمل بر اعتقادها، اخلاق، رسوم، حقوق، معارف و همه عاداتی که بشر به عنوان عنصری از اجتماع کسب نموده است.» (پهلوان، ۱۳۸۸: ۷۰)
«آنتونی گیدنز» در کتاب «جامعه‌شناسی» در تعریف فرهنگ می‌نویسد: «فرهنگ عبارت است از ارزش‌هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروی می‌کنند و کالاهای مادی که تولید می‌کنند. ارزش‌ها، آرمان‌های انتزاعی هستند، حال آن که هنجارها، اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می‌رود آنها را رعایت کنند.» (گیدنز، ۱۳۷۳: ۳۶) در جای دیگر می‌نویسد: «فرهنگ به مجموعه شیوه زندگی اعضای یک جامعه اطلاق می‌شود و چگونگی لباس پوشیدن آنها، رسوم ازدواج و زندگی خانوادگی، الگوهای شغلی، مراسم مذهبی و سرگرمی‌ها و اوقات فراغت همه را در برمی‌گیرد و همچنین شامل کالاهایی می‌شود که تولید می‌کنند و برای آنها مهم است مانند تیروکمان، خیش، کارخانه، ماشین، کتاب و مسکن.» (گیدنز، ۱۳۷۳: ۳۶)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:01:00 ق.ظ ]
F2-isoprostanes در واقع مارکرهای قابل اعتماد و اختصاصی استرس اکسیداتیو در invivo هستند.آنها همچنین عامل بسیاری از اثرات بیولوژیک هستند. از قبیل اینکه به عنوان واسطه‌های التهابی عمل می‌کنند. و همچنین احساس درد را تقویت می‌کنند. این ترکیبات می‌توانند انقباض عروقی در کلیه‌ها و در شبکیه و همچنین در مغز را موجب شوند.این ترکیبات حتی می‌توانند تولید بیش از حد کلاژن را موجب شوند.(۱۰۹)
ترکیبات مشابه PGDو PGEنیز هم بعدا مشخص شد می‌توانند از همان مسیر ساخته شوند.(۱۱۰) مطالعه در این ترکیبات ما را به این حقیقت می‌رساند که آنها می‌توانند به عنوان مدیاتورهای پاتولوژیک باشند. در جراحت اکسیداتیو آنها همچنین می‌توانند یک شاخص ارزشمند از لیپید پراکسیداسیون ایجاد شده توسط رادیکال‌های آزاد باشند. همچنین ۸-epi PGF که از آراشیدونیک اسید حاصل می‌شود.یک مارکر مفید و غیر تهاجمی از لیپید پراکسیداسیون غشایی است که در مقادیر بیشتری در پلاسمای افراد سیگاری وجود دارد.
این ترکیب همچنین به صورت استریفیه و یا به صورت آزاد یافت می‌شود. این ترکیب همچنین خاصیت انقباض عروقی قوی‌ای را در عروق بافتی و ریه دارا می‌باشد.
یک ایزومر بسیار فراوان از این ترکیبات F3-isoprostaneاست که از پراکسیداسیون ایکوزاپنتاانوئیک اسید تشکیل می‌شود. در شکل (۲-۳۲)F3-isoprostane نشان داده شده است.این ترکیبات در ادرار قابل شناسایی هستند و به عنوان بیومارکرهای لیپید پراکسیداسیون محسوب می‌شوند.(۱۱۱)از آنجایی که F2-dihomo-isoprostanesوF2-isoprostanesاز آراشیدونیک اسید حاصل می‌شوند. و همان طور که آراشیدونیک اسید در میلین انسان‌ها و پریمات‌ها غنی است این به نظر می‌رسد که این ترکیبات به عنوان بیومارکرهای کمی آسیب رادیکال‌های آزاد به مغز مطرح شوند.
۵-epi-8,12-iso-IpF3a
شکل ۲-۳۲. F3-isoprostane
۲-۱-۸-۲ .مالون دی آلدهید
مالون دی آلدهید هم یک ترکیب بسیار فعال است و عموما به شکل خالص مشاهده نمی‌شود. گونه‌های فعال اکسیژن می‌توانند لیپیدهای غیر اشباع را بشکنند و ایجاد مالون دی آلدهید را بدهند. این ترکیبات در واقع یک نوع آلدهید بسیار فعال هستند و از گونه‌های فعال الکتروفیل به حساب می‌آیند. این ترکیبات می‌توانند منجر به ایجاد استرس‌های سمی در سلول‌ها بشوند و از جمله می‌توانند منجر به protein adduct کووالان در سلول‌ها شوند.این آلدهید هم یکی از مارکرهای استرس اکسیداتیو است. شکل (۲-۳۳)
شکل ۲-۳۳. مراحل لیپید پراکسیداسیون و تشکیل مالون دی آلدهید
۲-۱-۸-۳- ۴. هیدروکسی نوننال ۴-Hydroxynonenal
۴-HNEکه یک هیدروکسی آلکنال α و β غیراشباع است. و به وسیله‌ی لیپیدپراکسیداسیون در سلول‌ها تولید می‌شود.
۴-HNE3 گروه فعال دارد یک آلدهید و یک باند دوگانه در کربن ۲ و همچنین یک گروه هیدروکسی در کربن ۴ این ترکیب در بافت‌های موجودات یافت می‌شود. ولی این ترکیب به میزان زیادی طی استرس اکسیداتیو به خاطر افزایش در لیپید پراکسیداسیون تولید می‌شود.این ترکیبات می‌توانند بسیاری از مشکلات را در افراد ایجاد کنند.از جمله می‌توانند عامل ایجاد التهاب مزمن و بیماری‌های تخریب نورونی و بیماری‌های تنفسی و دیابت و همچنین اشکال مختلف سرطان باشند.

شکل (۲-۳۴)۴. هیدروکسی نوننال
۲-۱-۸-۴. نقش سوپراکسید و نیتریک اکسید در فرایند‌های التهابی
سوپراکسید رادیکال مهمی است که در بسیاری از واکنش‌های التهابی شرکت می‌کند و توسط pathwayهای زیادی تولید می‌شود.از جمله آنها اینکه مسیر لیپواکسیژناز با متابولیسم آراشیدونیک اسید باعث ایجاد لکوترین‌ها می‌شود که اثر کموتاکتیک پر قدرتی بر ائوزینوفیل‌ها و ماکروفاژها دارند. و سبب تشدید تنگی تنگی برونش و تغییر در نفوذپذیری عروقی می‌گردند.علاوه بر آن کینین‌ها و نوروپپتیدها و هیستامین‌ها نیز در محل آسیب نسجی آزاد می‌شوند همانگونه که اجزای کمپلمان سایتوکاین‌ها و دیگر محصولات لکوسیت‌ها و پلاکت‌ها آزاد می‌گردند. تحریک غشای نوتروفیل‌ها نیز منجر به تولید بنیان‌های آزاد مشتق از اکسیژن می‌شود. آنیون سوپر اکسید از طریق احیای اکسیژن مولکولی ساخته می‌شود. و قادر است تولید سایر مولکول‌های واکنشی مثل هیدروژن پراکسید و رادیکال‌های هیدروکسیل را تحریک نماید. تداخل این مواد با اسید آراشیدونیک منجر به تولید مواد کموتاکتیک می‌شود. و فرایند التهاب را تداوم می‌بخشد.از جمله سلول‌های التهابی در التهاب‌های حاد و مزمن تولید سوپراکسید را افزایش می‌دهند.از عوامل پیش التهابی مهم برای سوپراکسید عبارتند از آسیب‌های اندوتلیال و افزایش نفوذپذیری عروق‌های کوچک (۱۱۶ و ۱۱۷ و تشکیل فاکتورهای کموتاکتیک مثل لکوترین B(۱۱۸و۱۱۹) از جمله وارد شدن نوتروفیل‌ها به مکان التهاب(۱۲۰و۱۲۱) و واکنش‌های تخریب کاتالیز خودکار نوروترنسمیترها و هورمون‌ها مثل نوراپی‌نفرین و اپی‌نفرین(۱۲۲)و تشکیل عوامل سایتوتوکسیک و پیش التهابی مثل پراکسی نیتریت که خود سوپراکسید نیز در تشکیل آن دخالت می‌کند (۱۲۳و۱۲۴) از اینرو مقابله با سوپر اکسید می‌تواند در بسیاری از پاسخ‌های التهابی مفید واقع شود. داده‌هایی که از آزمایشات طی دهه اخیر انجام شده قویا این موضوع را بیان می‌کنند که NO و آنیون سوپراکسید و پراکسی نیتریت به عنوان بازیگرهای کلیدی در التهاب مزمن و حاد هستند.آنیون سوپراکسید می‌تواند توسط NADPHاکسیداز که در همه‌ی انواع سلول‌های بدن هست ساخته شود.NO و گونه‌های فعال اکسیژن اثرات متعدد تقویت کننده بر روی التهاب دارند. آنها روی هر مرحله از پیشرفت التهاب نقش دارند. سوپر اکسید با NO واکنش می‌دهد و منجر به تولید پراکسی نیتریت می‌شود که یک ترکیب فعال اکسیدان است.(۱۲۵)
پایان نامه - مقاله
پراکسی نیتریت سایتوتوکسیک است و در بسیاری از پاسخ‌های التهابی درگیر است.(۱۲۶و۱۲۴)و پراکسی نیتریت و نیترات‌ها پاسخ‌های التهابی را طولانی می‌کنند.(۱۲۷)
NOاز گروه گوانیدین Lآرژنین و همچنین توسط یک خانواده از آنزیم‌ها که به عنوان NOS شناخته می‌شوند، ساخته می‌شود.از این آنزیم ۳ ایزوفرم توصیف و کلون شده‌اند.endothelial cell NOS (enNOS یا type3) و brain NOS (bNOS,nNos یا type1)و inducible macrophage NOS(iNOS یا type2)در این میان iNOS بوسیله‌ی عوامل پیش التهابی مثل اندوتوکسین (LPS یا لیپوپلی ساکارید باکتری‌ها)و IL-1β و TNF-αوInterferon-γ به صورت invivo , invitro تولید می‌شود.(۱۱۴-۱۱۲) و به خوبی مشخص شده است که افزایش تشکیل NO به دنبال تحریک iNOS در پاتوژنز التهاب نقش دارد.(۱۱۵-۱۱۲)

شکل ۲-۳۵. شمایی از NO و سوپراکسید و تولید پراکسی نیتریت
شکل ۲-۳۶. تصویری از تخریب سلولی ایجاد شده بر اثر پراکسی نیتریت تولید شده بوسیله‌ی سوپراکسید و NO
بخش دوم:
مطالعات دیگران دراین زمینه
۲-۲-۱.بررسی مطالعات دیگران در این زمینه:
در مقاله ای آمریکایی در سال ۱۹۹۹ اثرات ضد التهابی مشتقات فتالیمید سنتز شده از تالیدوماید اثبات شده است.(۸۰)
در سال ۲۰۰۱ در مقاله ای اروپایی اثرات ضد التهابی مشتقات سنتز شده فتالیمیدها به اثبات رسیده است.(۱۲۸)
در مقاله ای که به توسط دانشکده ای در برزیل منتشر شد مشتقات فتالامید سنتز شده از تالیدوماید را به عنوان ضد التهاب معرفی کردند.(۹)
در مطالعه ای به توسط دانشگاه Louisville در سال ۲۰۰۴ در مورد آنالوگ های فتالیمیدها به نتایج ضد التهابی رسیدند.(۹۰)
در سال ۲۰۰۶ در مطالعه ای توسط دانشگاه بنین واکنش مشتقات فتالیمید با ۱- متیل اتیل آمین,اثرات ضد التهابی آنها مورد بررسی قرار گرفت که ۵۵% اثرات ضد التهابی ایجاد شد و اثبات شد ترکیبات وابسته به دوز هستند.(۱۲۹)
درمقاله ای استرالیایی در سال ۲۰۰۷ اثرات ضد التهابی مشتقات سنتز شده فتالیمیدها اثبات شد.(۱۳۱)
در مطالعه ای دیگر که به توسط دانشکده داروسازی در هند انجام شده است مشتقات جدید فتالامید سنتز شدند که اثرات ضد التهابی مشاهده شده که در این مطالعه از روش Carrageenan induced Rat Paw edema استفاده شده است.(۱۳۲)
در مقاله ای به توسط Mini Revieus in Medicinal Chemistry در سال ۲۰۱۰ به ضد التهاب بودن,ضد درد بودن و ضد تشنج بودن آنالوگ های فتالیمید ها اشاره شده است.(۱۳۳)
اخیرا سنتز ان- آریل اکسی فتالامید که تصاویر آن در شکل ۲ -۳۷مشخص است در مقالات مشاهده شده است,کار تحقیق بر روی آن ادامه دارد.در این مطالعه تعداد بیشتری مولکول اکسیژن به کار رفته است که نشان دهنده اهمیت این مولکول در ساختمان مشتقات سنتز شده این پایان نامه است.(۱۳۴)
شکل ۲ -۳۷. شکل مربوط به ترکیبات مشابه ترکیبات بررسی شده
در سال ۲۰۱۲ در مقاله ای فرانسوی اثرات ضد التهابی مشتقات فتالیمیدها ثابت شده است.(۱۳۵)
۲-۲-۲. مهار کننده‌های همزمان COX/LOX:
انواع گوناگونی از مهارکننده‌های همزمان COX/LOX شناسایی شده‌اند که در دسته‌ه ای شیمیایی متفاوتی قرار می‌گیرند.
۲-۲-۲-۱NSAID .های اصلاح شده:
به منظور پیدا کردن ترکیباتی با اثر مهار همزمان COX/LOX، محققین تغییراتی را در ساختار NSAIDهای کلاسیک و ترکیبات مهار کننده اختصاصی COX-2 ایجاد کردند.(۱۳۰)
۲-۲-۲-۲. مشتقات N-آریل فتالیمیدها:
مطالعات رفتاری برای بررسی اثرات ضد التهابی بر روی مواد سنتز شده توسط گروه شیمی دارویی صورت گرفت.
بر طبق مطالعات صورت گرفته مولکول تالیدوماید با قدرتی قابل قیاس با آسپرین می تواند مولکول سیکلواکسیژناز را مهار کند.بدین شکل با انجام مطالعات بیشتر ترکیباتی طراحی شدند تا به عنوان مشتق تالیدوماید اثرات مهار آنزیم را داشته باشند.

شکل ۲ -۳۸. تالیدوماید
تالیدوماید مولکولی است با چندین محل اثر و با توجه به اثر آن بر TNF-a این مولکول و آنالوگ های آن به عنوان ضد درد و ضد التهاب بررسی می شوند.(۱۳۶و۱۳۷)
یافت شده است که گروهی از فتالیمید ها و مشتقات آنها می توانند اثرات ضد دردی داشته باشند.هدف اصلی دانشمندان ترکیباتی است که هر دو مسیر سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز را مهار کند.
شکل ۲ -۳۹. فتالیمید
فتالیمیدها به عنوان ضد تشنج,ضد میکروب و ضد التهاب گزارش شده اند.
شکل ۲ -۴۰. نحوه سنتز ترکیبات مورد بررسی.(۱۴۱و۱۴۲)
Ar=

Ar=
Ar=-H

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:01:00 ق.ظ ]