دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو

 سرکار خانم دکتر مهناز قمی
جناب آقای دکتر فرهاد رئوفی
اساتید مشاور:
جناب آقای دکتر علیرضا دبیرسیاقی
سرکار خانم دکتر انسیه قاسمی
 
سال تحصیلی:92-1391
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل اول: کلیات

1-1. ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-2. بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3. اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه

2-1. مروری بر روش‌های استخراج مایع- مایع و میكرواستخراج مایع- مایع……………………………………… 8

2-1-1. میكرواستخراج فاز مایع……………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1-1-1. میكرواستخراج فاز مایع با تك قطره……………………………………………………………………………………. 8

2-1-1-2. میكرواستخراج فاز مایع با فیبر توخالی……………………………………………………………………………. 11

2-1-1-2-1. اصول استخراج و سیستم‌های مختلف در استفاده از HF-LPME…………………………… 12

2-1-1-2-2. جنبه‌های عملی و پیكربندی‌های مختلف HF-LPME…………………………………………….. 15

2-1-1-2-3. میكرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با فیبر توخالی……………………………………………. 18

2-1-1-3. میكرواستخراج فاز مایع با بهره گرفتن از انجماد حلال استخراج كننده……………………………… 21

2-1-1-4. میكرواستخراج فاز مایع- مایع پخشی (DLPME)………………………………………………………….. 21

2-1-2. استخراج فاز جامد…………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2. كروماتوگرافی………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-1. دسته‌بندی روش‌های كروماتوگرافی………………………………………………………………………………………. 23

2-2-1-1. كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا (HPLC)………………………………………………………………………. 23

2-2-1-2. دستگاه‌های كروماتوگرافی مایع…………………………………………………………………………………………. 25

2-2-1-2-1. مخزن فاز متحرك…………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-1-2-2. سیستم‌های پمپ كننده………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-1-2-3. سیستم‌های تزریق نمونه……………………………………………………………………………………………… 27

2-2-1-2-4. ستون‌های كروماتوگرافی مایع…………………………………………………………………………………….. 28

2-2-1-2-4-1. انواع پر كننده‌های ستون………………………………………………………………………………………… 29

2-2-1-2-5. دمای پیستون………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-1-2-6. آشكارسازها……………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2-1-2-6-1. آشكارساز فوتومتریك………………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1-2-6-2. آشكارساز جذب فرابنفش (UV)…………………………………………………………………………….. 31

2-3. بررسی مطالعات HF-HPME ……………………………………………………………………………………………………. 32

2-4. بررسی داروی مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-1. فارماكوكنتیك دارو………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-2. مكانیسم اثر دارو……………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-4-3. موارد مصرف دارو…………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-4. دوز مصرفی دارو………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-4-5. موارد منع مصرف و احتیاط……………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-6. عوارض جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-7. تداخلات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

2-4-8. اشكال دارویی………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-4-9. خصوصیات فیزیكی دارو…………………………………………………………………………………………………………. 41

2-5. اهمیت اندازه‌گیری آریپیپرازول………………………………………………………………………………………………….. 42

2-6. اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1. مواد شیمیایی و تجهیزات دستگاهی………………………………………………………………………………………….. 44

3-1-1. مواد شیمیایی، استانداردها و نمونه‌های حقیقی…………………………………………………………………… 44

3-1-2. تجهیزات

 

دستگاهی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-2. روش استخراج……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-2-1. استخراج به اختصار طی مراحل زیر انجام گرفت…………………………………………………………………. 45

3-2-2. مراحل بهینه‌سازی…………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-2-2-1. بهینه‌سازی شرایط جداسازی……………………………………………………………………………………………. 47

3-2-2-2. بهینه‌سازی شرایط استخراج……………………………………………………………………………………………… 47

3-2-2-2-1. نوع حلال آلی……………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-2-2-2-2. اثر pH فاز دهنده………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-2-2-2-3. اثر pH فاز گیرنده…………………………………………………………………………………………………………. 47

3-2-2-2-4. اثر قدرت یونی فاز دهنده…………………………………………………………………………………………….. 48

3-2-2-2-5. اثر همزدن محلول آنالیت……………………………………………………………………………………………… 48

3-2-2-2-6. اثر زمان استخراج………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2-2-2-7. اثر دما…………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2-3. ارزیابی كارآیی روش استخراج……………………………………………………………………………………………….. 48

3-2-3-1. منحنی درجه‌بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2-3-2. تعیین فاكتور پیش تغلیظ (PF)……………………………………………………………………………………….. 49

3-2-3-3. تعیین تكرارپذیری (RSD)……………………………………………………………………………………………….. 49

3-2-4. آنالیز نمونه حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………. 49

فصل چهارم: نتایج

4-1. میكرواستخراج سه فازی بر پایه استفاده از فیبر توخالی متخلخل…………………………………………… 51

4-1-1. اصول تئوری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-2. مراحل بهینه‌سازی……………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-2-1. بهینه‌سازی شرایط جداسازی…………………………………………………………………………………………………. 54

4-2-2. بهینه‌سازی شرایط استخراج…………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-2-1. نوع حلال آلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-2-2. اثر pH فاز گیرنده و فاز دهنده…………………………………………………………………………………………. 56

4-2-2-3. اثر سرعت همزدن محلول آنالیت……………………………………………………………………………………… 58

4-2-2-4. اثر قدرت یونی فاز دهنده………………………………………………………………………………………………….. 59

4-2-2-5. اثر زمان استخراج……………………………………………………………………………………………………………….. 61

4-2-2-6. اثر دما………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

4-3. تعیین پارامترهای تجزیه‌ای روش استخراج……………………………………………………………………………….. 63

4-3-1. تهیه‌ی منحنی درجه‌بندی……………………………………………………………………………………………………… 63

4-3-2. فاكتور پیش تغلیظ (PF)………………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3. تعیین حد تشخیص (LOD)…………………………………………………………………………………………………. 65

4-3-4. تكرارپذیری روش (RSD)………………………………………………………………………………………………………. 66

4-4. آنالیز نمونه حقیقی………………………………………………………………………………………………………………………. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1. مقایسه روش استخراجی با روش‌های گزارش شده دیگر مراجع…………………………………………….. 71

5-2. نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

 

خلاصه انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                        صفحه

جدول 2-1. كاربردهای كروماتوگرافی تقسیمی………………………………………………………………………………….. 24

جدول 2-2. كاربردهای اخیر HF-LPME در استخراج گونه‌های مختلف……………………………………….. 33

جدول 4-1. خلاصه نتایج بهینه‌سازی استخراج…………………………………………………………………………………. 62

جدول 4-2. ارقام شایستگی HF-LPME داروی آریپیپرازول…………………………………………………………… 66

جدول 4-3. نتایج اندازه‌گیری آریپیپرازول در ادرار و پلاسما……………………………………………………………. 69

جدول 5-1. كارهای دیگر انجام شده بر روی آریپیپرازول  71

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار 4-1. بررسی نوع حلال پر كننده منافذ فیبر………………………………………………………………………… 56

نمودار 4-2. بررسی اثر تغییرات pH فاز دهنده در فرآیند استخراج ……………………………………………. 57

نمودار 4-3. بررسی اثر تغییرات pH فاز گیرنده در فرآیند استخراج …………………………………………… 58

نمودار 4-4. اثر سرعت همزدن بر فرآیند استخراج ……………………………………………………………………….. 59

نمودار 4-5. تاثیر قدرت یونی فاز دهنده بر فرآیند استخراج………………………………………………………….. 60

نمودار 4-6. تاثیر زمان بر فرآیند استخراج……………………………………………………………………………………….. 61

نمودار 4-7. تاثیر دما بر فرآیند استخراج………………………………………………………………………………………….. 62

نمودار 4-8. منحنی درجه‌بندی مستقیم………………………………………………………………………………………….. 63

نمودار 4-9. منحنی درجه‌بندی بعد از استخراج با هالوفایبر …………………………………………………………. 64

نمودار 4-10. منحنی درجه‌بندی بعد از استخراج با هالوفایبر جهت بررسی Linearity……………… 64

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                                              صفحه

شكل A. روش‌های مختلف استخراج و میكرواستخراج………………………………………………………………………….. 3

شكل 2-1. نمای جانبی از سیستم میكرواستخراج با حلال با بهره گرفتن از میله‌ی تفلونی…………………… 9

شكل 2-2. نمایی از سیستم میكرواستخراج با تك قطره الف) استخراج مستقیم از درون محلول ب) استخراج از فضای فوقانی 11

شكل 2-3. اصول استخراج HF-LPME الف) دو فازی ب) سه فازی………………………………………………. 13

شكل 2-4. الف) سیستم HF-LPME براساس پیكربندی U شكل ب) پیكربندی میله‌ای ………….. 16

شكل 2-5. طرح شماتیك از سیستم HF-LPME…………………………………………………………………………….. 17

شكل 2-6. الف) شمایی از سیستم HF-LPME از حجم زیاد و ب) سیستم نیمه خودكار………….. 18

شكل 2-7. طرح شماتیك میكرواستخراج فاز مایع به روش الف) مستقیم و ب) فضای فوقانی…….. 20

شكل 2-8. شمایی از یك دستگاه HPLC………………………………………………………………………………………….. 25

شكل 2-9. یك حلقه نمونه‌برداری كروماتوگرافی مایع………………………………………………………………………. 28

شكل 2-10. سلول آشكارساز فرابنفش برای HPLC………………………………………………………………………… 31

شكل 2-11. ساختار شیمیایی آریپیپرازول………………………………………………………………………………………… 36

شكل 3-1. نمایی از استخراج دارو به روش HF-LPME در آزمایشگاه…………………………………………… 46

شكل 4-1. كروماتوگرام تزریق محلول آبی آریپیپرازول در شرایط بهینه جداسازی……………………….. 55

شكل 4-2. الف) كروماتوگرام ادرار شاهد ب) كروماتوگرام نمونه ادراری  ppm1……………………………. 67

شكل 4-3. الف) كروماتوگرام پلاسما شاهد ب) كروماتوگرام نمونه پلاسما  ppm5/0 ………………………..68

   خلاصه فارسی
آریپیپرازول یک داروی ضد سایکوز آتیپیکال است که با ترکیبی از فعالیت آنتاگونیستی رسپتور 5-HT2A و پارشیال آگونیستی رسپتورهای5-HT1A  و D2 دوپامین اثر درمانی خود را نشان می‌دهد. این دارو در درمان اسکیزوفرنی، اختلالات دو قطبی تیپ I و به عنوان درمان کمکی در افسردگی ماژور استفاده می‌شود.

در مواردی كه پاسخ مناسب از دارو دیده نشده، اندازه‌گیری سطوح پلاسمایی به منظور رساندن آن به مقادیر لازم قبل از قطع دارو و جایگزین کردن دیگر داروهای ضد سایکوز ضروری است. با توجه به اینکه سطح پلاسمایی آریپیپرازول به مقادیر نانوگرم در میلی‌لیتر می‌رسد، لذا می‌بایست از متدی استفاده کرد که قدرت شناسایی و تفکیک این دارو را در این غلظت کم داشته باشد.

در این مطالعه یك روش میكرواستخراج فاز مایع با بهره گرفتن از فیبر توخالی به همراه كروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا (HPLC) و دتکتور UV جهت پیش تغلیظ و شناسایی آریپیپرازول در پلاسما و ادرار به كار برده شد. آریپیپرازول از 15 میلی‌لیتر محلول بازی نمونه با 8/8 :pH به داخل یك حلال آلی (اکتانول) كه در منافذ دیواره فیبر قرار داشت استخراج شد. به دنبال آن این دارو از حلال آلی به داخل فاز گیرنده ی آب با ماهیت اسیدی كه در داخل فیبر قرار داشت وارد شد. در این مطالعه فاكتورهای موثر در میكرواستخراج شامل pH فاز دهنده و فاز گیرنده، نوع حلال آلی، قدرت یونی فاز دهنده، دمای فاز دهنده، زمان استخراج و سرعت هم‌زدن بررسی و بهینه شد.

پس از استخراج دارو با شرایط بهینه فاز دهنده با8/8:pH و فاز گیرنده با 4/2: pH، حلال آلی اکتانول، زمان استخراج 45 دقیقه، دمای فاز دهنده 40 درجه سانتیگراد، دور هم‌زن 625 و بدون اضافه کردن نمک، فاكتور پیش تغلیظ 127 و حد تشخیص ng/ml 9/3 و انحراف معیار استاندارد در یك روز كاری %4/2 و انحراف استاندارد نسبی در چند روز كاری متوالی %9/3 حاصل شد.

 

مقدمه

علم شیمی تجزیه روش‌های متنوعی را برای آنالیز كمی و كیفی مواد ارائه می دهد. امروزه روش‌های جداسازی، تفكیك گونه‌ای موجود در بافت‌های پیچیده را با حد تشخیصی در حد خیلی كم (فمتوگرم) مقدور ساخته است. علاوه بر روش‌های جداسازی، مرحله‌ی آماده‌سازی نمونه نیز یكی از مهم‌ترین مراحل در روند تجزیه می‌باشد. این مرحله شامل تبدیل بافت یك نمونه حقیقی به حالتی است كه برای تجزیه با یك تكنیك جداسازی و یا روش‌های دیگر مناسب باشد. می‌توان گفت مرحله آماده‌سازی نمونه برای اهداف زیر طراحی شده است:

1- حذف مزاحمت‌ها از نمونه به منظور افزایش گزینش‌پذیری روش

2- پیش تغلیظ آنالیت مورد نظر و افزایش غلظت آن به نحوی كه بتوان آنرا با دستگاه‌های تجزیه‌ای اندازه‌گیری كرد.

3- تبدیل آنالیت‌ها به فرمی كه برای شناسایی با دستگاه تجزیه‌ای مناسب باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 02:23:00 ب.ظ ]
فهرست گفتارها                                                 ت
فهرست جدولها                                                  ج
فهرست نمایه ها                                                     چ
چکیده فارسی                                                   د
چکیده انگلیسی                                                 ذ
 
فصل اول : کلیات                                                    1

پیشگفتار 2
اهداف پژوهش 4
فصول پایان نامه 5
فصل دوم: مروری بر پیشینه ی تحقیقات                                      6
فصل سوم: الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل                             39

طبیعت زنبورهای عسل 40
انواع الگوریتم جمعیت زنبورها      42
مدلسازی الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل      43
الگوریتم توسعه یافته 45
فصل چهارم: مدلسازی و مروری بر آبرسانی شهری                              47

معادلات حاکم بر آبرسانی شهری 48قوانین بقا                                                                                                                           48
خطوط تراز هیدرولکی انرژی                                                                                                    50

ت
تلفات هیدرولکی                                                                                                                 50

حل معادلات شبکه های آب                                                                                                  51
شبکه آبرسانی شهرستان لنگرود 52
تشخیص صحت اطلاعات شبکه 54
مدلسازی وضعیت فعلی شبکه 61
فصل پنجم: کالیبراسیون و مطالعه ی وضعیت فعلی شبکه                             63

مقدمه 64
پژوهشهای انجام گرفته در کالیبراسیون شبکه ی آب           65
تخمین دبی در گره های اصلی شبکه      71روش منحنی های تیسن 73
منطقه بندی و تخمین تراکم جمعیتی لنگرود           74
کالیبراسیون ضرایب زبری 76
نتایج و مباحث پیرامون کالیبراسیون و تصحیح دبی           78
تحلیل وضعیت موجود شبکه 84
فصل ششم: بهینه سازی و بررسی نتایج آن                                    96

مقدمه 97
توضیحی درباره ی معادلسازی الگوریتم           98
شرایط بهینه سازی 98
بررسی صحت الگوریتم بهینه سازی      100
نتایج حاصل از بهینه سازی مدل کلی شبکه ی آبرسانی لنگرود               101
فصل هفتم: نتیجه گیری                                              110
فصل هشتم:پیشنهاد برای ادامه ی پژوهش                                     112
مراجع                                                         115
 
فهرست جدول ها:
3-1- تناظر یک به یک بین عوامل فرآیند جفتگیری و پارامترهای الگوریتم                    44
4-1- جمعیت لنگرود در سرشماری های سالهای مختلف                                53
4-2- فشارهای خوانده شده در گره های شبکه                                      60
5-1- دبی های بدست آمده از روش تیسن برای گره های متناظر                           75
5-2- فشارهای ران 22                                           78
5-3- دبی های ران 22                                           78
5-4- ثابت های هیزن ویلیامز برای لوله ها در ران 22                                79
6-1- قطر لوله های پلی اتیلن به کار رفته در بخش بهینه سازی بهمراه هزینه و ضریب زبری             98
 
 
فهرست نمایه ها و نمودارها:
3-1- ترسیمه ی الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل                              43
4-1- فایل آرک مَپ با مختصات غلط نقشه ی شبکه                              55
4-2- فایل ایپنت بدست آمده از شرکت مشاور که تنها شصت در صد اطلاعات شبکه را دارد            56
4-3- نقشه ی مسکونی شهر در محیط آرک مَپ                                   56
4-4- تصویر شبکه ی آبرسانی با مختصات اصلاح شده در آرک مَپ                           57
4-5- تصویر لوله های اصلی شبکه و گره های اصلی پس از انجام عملیات طی شده                   57
4-6- جانمایی نهایی مورد استفاده جهت کالیبراسیون و بهینه سازی                          59
4-7- نمایه ی جانمایی نهایی در تحلیلگر ایپنت                                  60
5-1- نمایه ی منحنی های تیسن بدست آمده برای گره های اصلی                          74
5-2- مطابقت نقشه ی شهر را بر منحنی های تیسن جهت کلیپ کردن و بدست آوردن ضرایب تراکم        75
5-3- نمودار مطابقت فشارهای مود توزیع با ران بهینه                                79
5-4- نمودار مطابقت ضرایب زبری مود توزیع با ران بهینه                             80
5-5- نمودار تغییرات کلی صرایب زبری ران بهینه و مود توزیع                         80
5- 6- نمودار همگرایی بر حسب بیشینه ی توابع هدف در رانها                          82
5-7- نمودار همگرایی به ازای میانگین توابع هدف در رانها                                83
5-8- توزیع فرکانس مقادیر فشار در گره های شبکه                                84
 

/>5-9- توزیع فرکانس هد در گره های شبکه                                    84
5-10- توزیع فرکانس مصرف در گره های شبکه                                      85
5-11- نمودار توزیع فرکانسی ضریب اصطکاک در لوله های شبکه                          86
5-12- نمودار توزیع فرکانسی سرعت در لوله های شبکه                                 87
5-13- دیاگرام تراز ارتفاعی در گره ها                                         87

چ
5-14- دیاگرام مصارف در گره ها                                           88
5-15- دیاگرام فشار در گره ها                                       88
5-16- دیاگرام تناظر مقدار قطرها به لوله ها                                   89
5-17- دیاگرام تناظر طول با لوله ها                                           89
5-18- دیاگرام سرعت در لوله ها                                           90
5- 19- دیاگرام ضریب اصطکاک در لوله ها                                   90
5-20 – دیاگرام جریان در لوله ها                                         91
5- 21- کانتور وضعیت فشاری شبکه                                          92
5-22- کانتور وضعیت مصرف در شبکه                                         93
5-23 – کانتور وضعیت هد در شبکه                                          93
5-24- کانتور تراز ارتفاعی در شبکه                                       94
6-1- نمودارهای همگرایی برای الگوریتم در گام بهینه سازی                           100
6-2- نمودار مقایسه ی هد در گره ها پیش و پس از بهینه سازی                         102
6-3- نمودار مقایسه ی فشار در گره ها پیش و پس از بهینه سازی                            102
6-4- نمودار مقایسه ای سرعت در لوله ها پیش و پس از بهینه سازی                          103
6-5- نمودار مقایسه ای تلفات واحد طول در لوله ها پیش و پس از بهینه سازی                        104
6-6- نمودار مقایسه ای جریان در لوله ها پیش و پس از بهینه سازی                         105
6-7- کانتور فشار در جغرافیای شبکه ی آبرسانی لنگرود                               106
6-8- کانتور تغییرات هد در جغرافیای شبکه آبرسانی لنگرود                           108
 
چکیده
بررسی معایب شبکه های آبرسانی شهری (بعنوان نمونه شبکه ی آب لنگرود) و بهینه سازی و طراحی شبکه ی بهینه برای یک منطقه ی خاص با استفاده از الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل HBMO
 
با توجه به بحران جهانی آب، امروزه رویکردی ویژه به طراحی و استفاده ی بهینه از شبکه های آبرسانی در سرتاسر کره خاکی پدید آمده است. این نگرش بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بسیار جدی تر می بایست دنبال شود. همانگونه که از نتایج ارائه شده در این پایان نامه برخواهد آمد ؛ شبکه ی آبرسانی لنگرود علاوه بر فرسودگی و غیرمهندسی ساز بودن آن عملکرد مناسبی برای توزیع آب بصورت صحیح برای ساکنان شهر ندارد. کمبود فشار و دبی، آشکارا در نقاط متعددی از شهر برای مردم ایجاد مشکل کرده است. در این پایان نامه روشی کاربردی جهت بهینه سازی شبکه ی آبرسانی شهر لنگرود با استفاده از یکی جدیدترین الگوریتمهای فراکاوشی به نام الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل ارائه گردیده است که علاوه بر بار آکادمیک کاربردی نیز می تواند باشد. ویژگی تمام شبکه های فرسوده اینست که با کمبود اطلاعات مواجه اند لذا در این پایان نامه از تقریبهای نوینی برای تخمین آنها استفاده گردید. مهمترین این تقریبها یکی در تخمین دبی ها در گره های اصلی شبکه با روش منحنی های تیسن و به کمک نرم افزار جی آی اس به کار رفته است و دیگری در کالیبراسیون ضرایب زبری در لوله های شبکه ؛ که بطور مفصل یک بخش از پایان نامه را به خود اختصاص داده است. آنچه در این فرآیند انجام گرفته است نهایتا جهت تعیین وضعیت فعلی شبکه بوده است. در فصل پایانی بعنوان اطلاعات ورودی برای بهینه سازی شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. بهینه سازی مدل کلی شبکه با استفاده از الگوریتم فراکاوشی و تکاملی جفتیابی زنبورهای عسل انجام گرفته است.
کلیدواژه: بهینه سازی ، شبکه های آب شهری ؛ جفتیابی زنبورهای عسل ؛ کالیبراسیون دبی و ضرایب زبری
 
Abstract
Developing an optimization process for a specific urban water distribution system (Langarud city’s water network) using Honey-Bee Mating Optimization

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:22:00 ب.ظ ]
ح) روش کار: ………………………………………………………….7
فصل اوّل ـ کلیات (تعاریف، مبانی و مفاهیم). ………………………………………………………….9
1 ـ 1 ـ اجرت: ………………………………………………………….10
1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت: ………………………………………………………….10
1 ـ 3 ـ اجرت المثل: ………………………………………………………….11
1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص: ………………………………………………………….12
1 ـ 5 ـ صداق: ………………………………………………………….13
1 ـ 6 ـ نحله: ………………………………………………………….13
1 ـ 7 ـ نفقه: ………………………………………………………….15
1 ـ 8 ـ عدّه: ………………………………………………………….16
1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه: ………………………………………………………….16
1 ـ‌10 ـ تبرّع: ………………………………………………………….17
1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….17
1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: ……………………………………………..18
1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ………………………………………………….18
1 ـ 14 ـ عرف: ………………………………………………………….19
1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی: ………………………………………………………….19
1 ـ 16 ـ متعه: ………………………………………………………….19
فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل.. …………………………………………………20
2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: ………………………………………………………….24
2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: ………………………………………………………….26
2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: …………………………………………………………………………..31
2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل: ………………………………………………………….32
2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: ………………………………………………………….33
2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: ………………………………………………………….33
2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: ……………………………………………….37
2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: ………………………………………………………….39
2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: ………………………………………………………….40
2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: ………………………………………………………….41
2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: ………………………………………………………….42
2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: ………………………………………………………….43
2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: ………………………………………………………….45
2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: ………………………………………………………….48
2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………….49
2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….50
2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: ………………………………………………………….50
2 ـ 18 ـ مبنای عرف: ………………………………………………………….51
2 ـ 19 ـ سیره شارع: ………………………………………………………….51
2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52
2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52
2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: ………………………………………………………….53
2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: ………………………………………………………….53
2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….53
2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….53
2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ………………………………………………………….59
2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ………………………………………………………….63
2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ………………………………………………………….64
2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ………………………………………………………….70
2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ……………………………..72
2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:………………………………………………….. 74
2 ـ 26 ـ 6 ـ

 

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:………….. 87
2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:…………………………………… 80
2 ـ‌27 ـ شرایط: ………………………………………………………….81
2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: ………………………………………………………….81
2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ………………………………………………………….82
2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: ………………………………………………………….83
2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: ………………………………………………………….83
2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: ………………………………………………………….84
2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ………………………………………………………….85
2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:…………………………………………………………. 86
2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ………………………………………………………….88
2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: ………………………………………………………….89
2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد………………………………………………………….: 90
2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:………………………………………. 91
2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: ………………………………………………………….92
2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: ………………………………………94
2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: ………………………………………………………….94
2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: ………………………………………………………….97
2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: ………………………………………………………….101
2 ـ 32 ـ رویه قضایی: ………………………………………………………….103
2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ………………………………………………………….104
2 ـ‌34 ـ تصالح: ………………………………………………………….105
2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ………………………………………………………….105
2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107
2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: ………………………………………………………….111
2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: ………………………………………………………….112

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:22:00 ب.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

عملکرد ساختمان در حین زلزله به عوامل بسیاری بستگی دارد، در نتیجه پ

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

عملکرد ساختمان در حین زلزله به عوامل بسیاری بستگی دارد، در نتیجه پیش ­بینی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها، به عنوان بخشی از طراحی یا ارزیابی باید چه صریحاً و چه ضمناً  مد نظر قرار گیرد. پیش ­بینی پاسخ لرزه‌ای سازه بسیار پیچیده است، که این امر نه تنها به دلیل تعداد زیاد عوامل دخیل در عملکرد بلکه به سبب پیچیدگی رفتارهای فیزیکی نیز می­باشد. به علاوه به دلیل عدم دقت کافی برای شبیه‌سازی دقیق رفتار فیزیکی، و همچنین عدم در دست داشتن دانش در ارائه تعریفی دقیق از ویژگی­های سازه و طبیعت تغییر پذیر زلزله‌های آتی، پیش بینی عملکرد لرزه‌ای به خودی خود مشمول عدم قطعیت‌های چشمگیری می‌شود. این عدم قطعیت‌های ذاتی در پیش بینی بارگذاری­ها و پاسخ‌های احتمالی آینده تنها مختص رفتار لرزه‌ای نیست و به بسیاری از این موضوعات کم و بیش در آیین نامه‌های جاری از طریق استفاده از فاکتورهای بارگذاری و مقاومت اشاره شده است.

در مهندسی زلزله براساس عملكرد برای ارزیابی عملكرد سازه لازم است ظرفیت و نیاز لرزه‌ای آن تعیین گردد. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در زمینه تحلیل‌های كامپیوتری، امروزه امكان استفاده از آنالیزهای دینامیكی غیرخطی برای رسیدن به این منظور میسر است. در این روش پاسخ سازه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح و رفتار غیرخطی هندسی سازه تحت اثر زلزله مشخص تعیین می‌شود. در سالهای اخیر روش طراحی بر اساس ظرفیت و تقاضا مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است كه باتوجه به قابلیت بیان در قالب احتمالاتی می‌تواند برای تعیین سطح اطمینان و بهبود عملكرد سازه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این پژوهش مقایسه سطح اطمینان قاب‌های فولادی مهار‌بندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم (سال‌های 1384 و 1387) می باشد. با توجه به تحقیقات گذشته سطح اطمینان برای تحلیل عملکرد سازه ، در ابتدا طراحی قاب های مورد مطالعه(5 ، 8 و11) با نرم افزارEtabs انجام و روی مقاطع طراحی شده، درنرم افزارOpenSees تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده(IDA)صورت گرفته و سپس با بهره گرفتن از دستورات آیین نامه FEMA351 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده‌ی این مطلب است که سطح اطمینان در سیستم‌های مهاربندی شده هم محوری فولادی با ضوابط مبحث دهم سال 1384 بیش از سیستم‌های مهاربندی شده هم محوری فولادی با ضوابط مبحث دهم سال 1387 می‌باشد.

كلمات كلیدی: عملكرد سازه  – سطح اطمینان –  مهار‌بندی همگرا  –  تحلیل دینامیکی غیر‌خطی فزاینده
فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه.. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بیان مسئله و لزوم بررسی موضوع.. 2

1-3- هدف تحقیق.. 3

1-4- فرضیات تحقیق.. 3

1-5- روش انجام تحقیق.. 4

1-6- سازماندهی مطالب پایان نامه.. 4

فصل دوم: بررسی سیستمهای مهاربندی همگرا (با بادبندی ضربدری)وضوابط آیین نامه ای.. 6

2-1- مقدمه.. 7

2-2- مرور تاریخچه طراحی بادبندهای CBF و فلسفه طراحی لرزه‌ای   7

2-3- انواع بادبندهای  X شكل.. 14

2-3-1- از نظر مقاومتی.. 15

2-3-2- تقسیم بندی از نظر شكل پذیری.. 16

2-3-3- رفتار هسیترزیس بادبندی‌های X شکل.. 17

2-3-4- تشریح رفتار سیكلی غیر‌ارتجاعی.. 18

2-3-5- اثر لاغری بر منحنی هسیترزیس بادبندهای  X شكل.. 20

2-4- بررسی تفاوت ضوابط آیین نامه مبحث دهم در ویرایش سال 84 و 87 در بادبندها .. 23

فصل سوم: مفاهیم روش طراحی بر مبنای عملکرد و روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) 26

3-1- طراحی بر مبنای عملکرد.. 27

3-1-1- مفهوم طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد.. 27

3-1-2- سطوح عملکرد.. 29

3-2- روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) 31

3-2-1- معرفی روش تحلیل دینامیکی فزاینده.. 32

3-2-2- مبانی روش IDA.. 33

3-2-3- پارامتر مقیاس.. 34

3-2-4- شاخص شدت مقیاس حرکت زمین.. 34

3-2-5- شاخص خسارت.. 35

3-2-6- منحنی IDA یگانه.. 35

3-2-7- مفهوم ظرفیت و مقاومت نهایی در منحنی‌های IDA یگانه   41

3-2-8- منحنی IDA چندگانه . 44

3-2-9- تعریف شرایط حدی روی یک منحنی IDA.. 46

3-2-10- خلاصه سازی IDAها  .. 47

3-3- سودبردن از داده ها.. 49

فصل چهارم: كلیاتی در مورد عدم قطعیت و سطح اطمینان سازه‌ها   51

4-1- مقدمه.. 52

4-2- عدم قطعیت.. 52

4-3- عدم قطعیت‌های موجود در سازه و تاریخچه آن.. 53

4-4- منابع عدم قطعیت‌ها.. 54

4-4-1- زمان.. 55

4-4-2- محدودیت آماری.. 55

4-4-3- مدل سازی.. 55

4-4-4- متغیرهای تصادفی.. 56

4-4-5- خطاهای انسانی.. 56

4-5- منابع عدم قطعیت در تعیین عملکرد سازه.. 57

4-5-1- منابع عدم قطعیت در ظرفیت سازه.. 57

4-5-2- منابع عدم قطعیت در تقاضا سازه.. 58

4-6- قابلیت اطمینان و لزوم بررسی آن.. 58

4-6-1- خرابی و احتمال خرابی.. 60

4-6-2- تابع شرایط حدی و شاخص قابلیت اطمینان.. 61

4-7- سطح اطمینان سازه وتاریخچه آن.. 66

4-8- محاسبه سطح اطمینان.. 67

4-8-1- پارامتر اعتماد . 67

4-8-2- پارامتر خطرk. 68

4-8-3- پارامترتقاضا γ و aγ. 68

4-8-4- پارامتر ظرفیت φ. 71

4-9-  ارزیابی اعتماد.. 72

فصل پنجم: مدل سازی و مقایسه­ نتایج.. 74

5-1- مقدمه.. 75

5-2- مدل سازی.. 76

5-2-1- تشریح.. 76

5-2-2- کنترل ضوابط.. 78

5-3- تحلیل مدل مورد مطالعه.. 83

5-3-1- تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده (IDA) 84

5-3-2- شتابنگاشت‌های موردبررسی.. 85

5-3-3- مراحل انجام تحلیل.. 86

5-3-4- نتایج حاصل از تحلیل IDA.. 86

5-4- قابلیت اعتماد.. 90

5-4-1- محاسبه پارامتر‌های تقاضا.. 90

5-4-2- محاسبه پارامترهای ظرفیت.. 91

5-4-3- پارامترهای اعتماد سازه.. 93

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96

6-1- مقدمه.. 97

 

6-2- نتیجه‌گیری.. 97

6-3- پیشنهاداتی برای مطالعات آتی:.. 99

مراجع.. 100

 

 

 

فهرست جدول­ ها

عنوان                                                          صفحه

جدول3-1. ظرفیت‌های خلاصه شده برای هریک از حالت‌های حدی عملکردی   48

جدول4-1. مقادیر پیش فرض شیب لگاریتمی منحنی خطر k برای خطر‌های احتمالی لرزش خاک.. 68

جدول4-2. عدم قطعیت لگاریتمی پیشفرض   برای روش های مختلف آنالیز   70

جدول4-3. فاکتورهای بی نظمی پیشفرض … 71

جدول5-1. مشخصات فولاد مصرفی.. 77

جدول5-2. بار مرده وزنده طبقات.. 77

جدول5-3. ضریب برش پایه ساختمان ها.. 79

جدول5-4. مشخصات شتابنگاشت‌های استفاده شده در آنالیز دینامیکی   85

جدول5-5. مقایسه پریود سازه مدل شده در Etabs و OpenSees برای قاب 11 طبقه   86

جدول5-6. تقاضا و عدم قطعیت‌های موجود.. 91

جدول5-7. ظرفیت و عدم قطعیت‌های موجود.. 93

جدول5-8. پارامتر‌های اطمینان.. 95

 

 

 

فهرست شكل­ها

عنوان                                                                   صفحه

شکل2- 1. اشكال مختلف بادبندهای همگرا.. 8

شکل2- 2.كمانش موضعی در بادبند.. 9

شکل2- 4. اعوجاج شدید تیر، بدون تكیه گاه جانبی در محل اتصال به بادبندهای شورون.. 10

شکل2- 5.گسیختگی اتصالات جوشی بادبندها.. 11

شکل2- 8. منحنی هیسترزیس بادبندهای X شكل فقط كششی.. 16

شکل2- 9. منحنی هیسترزیس بادبندهای X شكل با مقطع (دوبل نبشی)   17

شکل2- 10. الف ) بر اساس مدل تجربی . ب) بر اساس مدل عددی و تئوریكی   19

شکل2- 11. تعییر شکل اعضای بادبند.. 19

شکل2- 13. الف) بر اساس مدل تجربی  ب) بر اساس مدل عددی و تئوریكی   22

شکل2- 14.الف) بر اساس مدل تجربی ب) بر اساس مدل عددی.. 22

شکل3-1. نمونه‌ای از منحنی IDA یگانه برای یک سازه 30 طبقه با قاب خمشی فولادی با پریود 4 ثانیه.. 36

شکل3-2. منحنی‌های IDA برای یک سازه 5 طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده که پریود اصلی آن 8/1 ثانیه می‌باشد.. 37

شکل3-3. منحنی‌های IDA برای هرکدام از طبقات یک ساختمان 5طبقه با قابفولادی مهاربندی شده مشخص شده با پریود اصلی برای 8/1 ثانیه.. 39

شکل3-4. احیاء مجدد سازه‌ای روی یک منحنی IDA برای یک قاب خمشی فولادی سه طبقه با دوره تناوب 3/1 ثانیه.. 39

شکل3-5. پاسخ شکل‌پذیری یک نوسانگر با پریود ) تحت مقیاس‌های مختلف یک زلزله جاری شدن زودهنگام در سطح زلزله بالاتر باعث شده است که سازه مقدار پاسخ کمتری از خود نشان دهد.. 40

شکل3-6. قانون محدود نمودن DM برای مشخص کردن ظرفیت یک سازه 3 طبقه با قاب خمشی فولادی.. 42

شکل3-7. منحنی‌های چندگانه IDA برای یک قاب خمشی فولادی 9 طبقه   44

شکل3-8. منحنی‌های چنداگانه IDA در برای 30 شتابنگاشت برای یک ساختمان 5 طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده.. 45

شکل3-9. منحنی‌های 16% و 50% و 84% IDA در مقیاس لگاریتمی برای 20 شتابنگاشت برای یک ساختمان 5 طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده با پریود اصلی 8/1 ثانیه.. 45

شکل3-10. حالات حدی، تعریف شده طبق منحنی IDA.. 46

شکل3-11. 20منحنی‌ IDA و ظرفیت‌های حدی مربوطه.. 47

شکل3-12. خلاصه منحنی‌های IDA و ظرفیت‌های مربوطه در مقادیر 16% ، 50% و 84%   48

شکل3-13. بیشینه مقادیر چرخش برای تمام طبقات در چندین  ( ) Sa  50

شکل3-14. منحنی‌های IDA طبقات فرد برای رکورد شماره 1. 50

شکل4- 1. تابع چگالی احتمال خرابی.. 63

شکل4-2. شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر- لیند Hasofer & Lind)).. 65

شکل5-1. پلان ساختمان طراحی شده.. 76

شکل5-2. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs. 80

شکل5-3. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بعدازاعمال ضریب B   80

شکل5-4. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بعد از اعمال وتشدید بار ویژه به ستون‌های اطراف بادبند.. 81

شکل5-5. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs. 81

شکل5-6. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بدون اعمال ضریب (B)   82

شکل5-7. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بعد از اعمال وتشدید بار ویژه به ستون‌های اطراف بابند.. 82

شکل5-8. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 5 طبقه – 1387. 87

شکل5-9. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 5 طبقه – 1384. 88

شکل5-10. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 8 طبقه – 1384. 88

شکل5-11. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 8 طبقه – 1387. 88

شکل5-12. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 11 طبقه – 1384. 89

شکل5-13. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 11 طبقه – 1387. 89

 

 

 

 

 

 

 

فهرست علائم

علامت
نشانه
R
ضریب رفتار سازه
 
ضریب تغییر شکل پلاستیک
K
ضریب طول موثر
B
ضریب اصلاحی لاغری بادبند
 
ضریب تشدید نیروی زلزله
 
نسبت انحراف بین طبقه ای ماکزیمم
 
اولین دوره تناوب از مواد اول سازه
 
شتاب طیفی
 
احتمال خرابی
 
متغیر تصادفی
G(x)
تابع شرایط حدی
f(x)
تابع چگالی احتمال
 
ضریب جرم مودی برای اولین مود طبیعی
 
پارامتر اعتماد
 
فاکتور متغیر تقاضا
 
فاکتورعدم قطعیت آنالیز
 
     پارامتر ظرفیت
C
ظرفیت سازه
D
تقاضای سازه
K
پارامتر خطر (شیب لگاریتمی  منحنی خطر)
 
انحراف استاندارد لگاریتم های طبیعی پارامتر تقاضا
b
ضریب میزان افزایش تقاضا
CB
ضریب بی نظمی
 
انحراف استاندارد لگاریتمی در پیش بینی تقاضا
 
فاکتور ظرفیت از نقطه نظر تصادفی بودن
 
فاکتور ظرفیت از نقطه نظر عدم قطعیت
 
انحراف استاندارد لگاریتم های طبیعی پارامتر ظرفیت
 
انحراف استاندارد لگاریتم های طبیعی در پیش بینی ظرفیت
kx
متغیر استاندارد نشای ناشی از احتمال X
 
انحراف استاندارد
DL
بار مرده
LL
بار زنده
L(m)
طول دهانه قاب
C
ضریب برش پایه
I
ضریب اهمیت ساختمان
A
شتاب مبنای طرح
B
ضریب بازتاب ساختمان
T(s)
زمان تناوب سازه های مهاربندی شده
Fy(kg/cm2)
تنش حد تسلیم فولاد
W
بارمرده ساختمان به علاوه قسمتی از بار زنده مورد نظر
h
ارتفاع طبقه از روی تراز پایه
Es(kg/cm2)
ضریب مدول الاستیسیته فولاد
g(kg/cm2)
شتاب ثقل
Sd
جابجایی طیفی
H(m)
ارتفاع کل ساختمان
Fa(kg/cm2)
تنش فشاری مجاز
Fas(kg/cm2)
تنش فشاری مجاز مهار بند
 

 

 

 

فصل اول
 
  مقدمه
 

 

یش ­بینی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها، به عنوان بخشی از طراحی یا ارزیابی باید چه صریحاً و چه ضمناً  مد نظر قرار گیرد. پیش ­بینی پاسخ لرزه‌ای سازه بسیار پیچیده است، که این امر نه تنها به دلیل تعداد زیاد عوامل دخیل در عملکرد بلکه به سبب پیچیدگی رفتارهای فیزیکی نیز می­باشد. به علاوه به دلیل عدم دقت کافی برای شبیه‌سازی دقیق رفتار فیزیکی، و همچنین عدم در دست داشتن دانش در ارائه تعریفی دقیق از ویژگی­های سازه و طبیعت تغییر پذیر زلزله‌های آتی، پیش بینی عملکرد لرزه‌ای به خودی خود مشمول عدم قطعیت‌های چشمگیری می‌شود. این عدم قطعیت‌های ذاتی در پیش بینی بارگذاری­ها و پاسخ‌های احتمالی آینده تنها مختص رفتار لرزه‌ای نیست و به بسیاری از این موضوعات کم و بیش در آیین نامه‌های جاری از طریق استفاده از فاکتورهای بارگذاری و مقاومت اشاره شده است.

در مهندسی زلزله براساس عملكرد برای ارزیابی عملكرد سازه لازم است ظرفیت و نیاز لرزه‌ای آن تعیین گردد. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در زمینه تحلیل‌های كامپیوتری، امروزه امكان استفاده از آنالیزهای دینامیكی غیرخطی برای رسیدن به این منظور میسر است. در این روش پاسخ سازه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح و رفتار غیرخطی هندسی سازه تحت اثر زلزله مشخص تعیین می‌شود. در سالهای اخیر روش طراحی بر اساس ظرفیت و تقاضا مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است كه باتوجه به قابلیت بیان در قالب احتمالاتی می‌تواند برای تعیین سطح اطمینان و بهبود عملكرد سازه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این پژوهش مقایسه سطح اطمینان قاب‌های فولادی مهار‌بندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم (سال‌های 1384 و 1387) می باشد. با توجه به تحقیقات گذشته سطح اطمینان برای تحلیل عملکرد سازه ، در ابتدا طراحی قاب های مورد مطالعه(5 ، 8 و11) با نرم افزارEtabs انجام و روی مقاطع طراحی شده، درنرم افزارOpenSees تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده(IDA)صورت گرفته و سپس با بهره گرفتن از دستورات آیین نامه FEMA351 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده‌ی این مطلب است که سطح اطمینان در سیستم‌های مهاربندی شده هم محوری فولادی با ضوابط مبحث دهم سال 1384 بیش از سیستم‌های مهاربندی شده هم محوری فولادی با ضوابط مبحث دهم سال 1387 می‌باشد.

كلمات كلیدی: عملكرد سازه  – سطح اطمینان –  مهار‌بندی همگرا  –  تحلیل دینامیکی غیر‌خطی فزاینده
فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه.. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بیان مسئله و لزوم بررسی موضوع.. 2

1-3- هدف تحقیق.. 3

1-4- فرضیات تحقیق.. 3

1-5- روش انجام تحقیق.. 4

1-6- سازماندهی مطالب پایان نامه.. 4

فصل دوم: بررسی سیستمهای مهاربندی همگرا (با بادبندی ضربدری)وضوابط آیین نامه ای.. 6

2-1- مقدمه.. 7

2-2- مرور تاریخچه طراحی بادبندهای CBF و فلسفه طراحی لرزه‌ای   7

2-3- انواع بادبندهای  X شكل.. 14

2-3-1- از نظر مقاومتی.. 15

2-3-2- تقسیم بندی از نظر شكل پذیری.. 16

2-3-3- رفتار هسیترزیس بادبندی‌های X شکل.. 17

2-3-4- تشریح رفتار سیكلی غیر‌ارتجاعی.. 18

2-3-5- اثر لاغری بر منحنی هسیترزیس بادبندهای  X شكل.. 20

2-4- بررسی تفاوت ضوابط آیین نامه مبحث دهم در ویرایش سال 84 و 87 در بادبندها .. 23

فصل سوم: مفاهیم روش طراحی بر مبنای عملکرد و روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) 26

3-1- طراحی بر مبنای عملکرد.. 27

3-1-1- مفهوم طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد.. 27

3-1-2- سطوح عملکرد.. 29

3-2- روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) 31

3-2-1- معرفی روش تحلیل دینامیکی فزاینده.. 32

3-2-2- مبانی روش IDA.. 33

3-2-3- پارامتر مقیاس.. 34

3-2-4- شاخص شدت مقیاس حرکت زمین.. 34

3-2-5- شاخص خسارت.. 35

3-2-6- منحنی IDA یگانه.. 35

3-2-7- مفهوم ظرفیت و مقاومت نهایی در منحنی‌های IDA یگانه   41

3-2-8- منحنی IDA چندگانه . 44

3-2-9- تعریف شرایط حدی روی یک منحنی IDA.. 46

3-2-10- خلاصه سازی IDAها  .. 47

3-3- سودبردن از داده ها.. 49

فصل چهارم: كلیاتی در مورد عدم قطعیت و سطح اطمینان سازه‌ها   51

4-1- مقدمه.. 52

4-2- عدم قطعیت.. 52

4-3- عدم قطعیت‌های موجود در سازه و تاریخچه آن.. 53

4-4- منابع عدم قطعیت‌ها.. 54

4-4-1- زمان.. 55

4-4-2- محدودیت آماری.. 55

4-4-3- مدل سازی.. 55

4-4-4- متغیرهای تصادفی.. 56

4-4-5- خطاهای انسانی.. 56

4-5- منابع عدم قطعیت در تعیین عملکرد سازه.. 57

4-5-1- منابع عدم قطعیت در ظرفیت سازه.. 57

4-5-2- منابع عدم قطعیت در تقاضا سازه.. 58

4-6- قابلیت اطمینان و لزوم بررسی آن.. 58

4-6-1- خرابی و احتمال خرابی.. 60

4-6-2- تابع شرایط حدی و شاخص قابلیت اطمینان.. 61

4-7- سطح اطمینان سازه وتاریخچه آن.. 66

4-8- محاسبه سطح اطمینان.. 67

4-8-1- پارامتر اعتماد . 67

4-8-2- پارامتر خطرk. 68

4-8-3- پارامترتقاضا γ و aγ. 68

4-8-4- پارامتر ظرفیت φ. 71

4-9-  ارزیابی اعتماد.. 72

فصل پنجم: مدل سازی و مقایسه­ نتایج.. 74

5-1- مقدمه.. 75

5-2- مدل سازی.. 76

5-2-1- تشریح.. 76

5-2-2- کنترل ضوابط.. 78

5-3- تحلیل مدل مورد مطالعه.. 83

5-3-1- تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده (IDA) 84

5-3-2- شتابنگاشت‌های موردبررسی.. 85

5-3-3- مراحل انجام تحلیل.. 86

5-3-4- نتایج حاصل از تحلیل IDA.. 86

5-4- قابلیت اعتماد.. 90

5-4-1- محاسبه پارامتر‌های تقاضا.. 90

5-4-2- محاسبه پارامترهای ظرفیت.. 91

5-4-3- پارامترهای اعتماد سازه.. 93

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96

6-1- مقدمه.. 97

6-2- نتیجه‌گیری.. 97

6-3- پیشنهاداتی برای مطالعات آتی:.. 99

مراجع.. 100

 

 

 

فهرست جدول­ ها

عنوان                                                          صفحه

جدول3-1. ظرفیت‌های خلاصه شده برای هریک از حالت‌های حدی عملکردی   48

جدول4-1. مقادیر پیش فرض شیب لگاریتمی منحنی خطر k برای خطر‌های احتمالی لرزش خاک.. 68

جدول4-2. عدم قطعیت لگاریتمی پیشفرض   برای روش های مختلف آنالیز   70

جدول4-3. فاکتورهای بی نظمی پیشفرض … 71

جدول5-1. مشخصات فولاد مصرفی.. 77

جدول5-2. بار مرده وزنده طبقات.. 77

جدول5-3. ضریب برش پایه ساختمان ها.. 79

جدول5-4. مشخصات شتابنگاشت‌های استفاده شده در آنالیز دینامیکی   85

جدول5-5. مقایسه پریود سازه مدل شده در Etabs و OpenSees برای قاب 11 طبقه   86

جدول5-6. تقاضا و عدم قطعیت‌های موجود.. 91

جدول5-7. ظرفیت و عدم قطعیت‌های موجود.. 93

جدول5-8. پارامتر‌های اطمینان.. 95

 

 

 

فهرست شكل­ها

عنوان                                                                   صفحه

شکل2- 1. اشكال مختلف بادبندهای همگرا.. 8

شکل2- 2.كمانش موضعی در بادبند.. 9

شکل2- 4. اعوجاج شدید تیر، بدون تكیه گاه جانبی در محل اتصال به بادبندهای شورون.. 10

شکل2- 5.گسیختگی اتصالات جوشی بادبندها.. 11

شکل2- 8. منحنی هیسترزیس بادبندهای X شكل فقط كششی.. 16

شکل2- 9. منحنی هیسترزیس بادبندهای X شكل با مقطع (دوبل نبشی)   17

شکل2- 10. الف ) بر اساس مدل تجربی . ب) بر اساس مدل عددی و تئوریكی   19

شکل2- 11. تعییر شکل اعضای بادبند.. 19

شکل2- 13. الف) بر اساس مدل تجربی  ب) بر اساس مدل عددی و تئوریكی   22

شکل2- 14.الف) بر اساس مدل تجربی ب) بر اساس مدل عددی.. 22

شکل3-1. نمونه‌ای از منحنی IDA یگانه برای یک سازه 30 طبقه با قاب خمشی فولادی با پریود 4 ثانیه.. 36

شکل3-2. منحنی‌های IDA برای یک سازه 5 طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده که پریود اصلی آن 8/1 ثانیه می‌باشد.. 37

شکل3-3. منحنی‌های IDA برای هرکدام از طبقات یک ساختمان 5طبقه با قابفولادی مهاربندی شده مشخص شده با پریود اصلی برای 8/1 ثانیه.. 39

شکل3-4. احیاء مجدد سازه‌ای روی یک منحنی IDA برای یک قاب خمشی فولادی سه طبقه با دوره تناوب 3/1 ثانیه.. 39

شکل3-5. پاسخ شکل‌پذیری یک نوسانگر با پریود ) تحت مقیاس‌های مختلف یک زلزله جاری شدن زودهنگام در سطح زلزله بالاتر باعث شده است که سازه مقدار پاسخ کمتری از خود نشان دهد.. 40

شکل3-6. قانون محدود نمودن DM برای مشخص کردن ظرفیت یک سازه 3 طبقه با قاب خمشی فولادی.. 42

شکل3-7. منحنی‌های چندگانه IDA برای یک قاب خمشی فولادی 9 طبقه   44

شکل3-8. منحنی‌های چنداگانه IDA در برای 30 شتابنگاشت برای یک ساختمان 5 طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده.. 45

شکل3-9. منحنی‌های 16% و 50% و 84% IDA در مقیاس لگاریتمی برای 20 شتابنگاشت برای یک ساختمان 5 طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده با پریود اصلی 8/1 ثانیه.. 45

شکل3-10. حالات حدی، تعریف شده طبق منحنی IDA.. 46

شکل3-11. 20منحنی‌ IDA و ظرفیت‌های حدی مربوطه.. 47

شکل3-12. خلاصه منحنی‌های IDA و ظرفیت‌های مربوطه در مقادیر 16% ، 50% و 84%   48

شکل3-13. بیشینه مقادیر چرخش برای تمام طبقات در چندین  ( ) Sa  50

شکل3-14. منحنی‌های IDA طبقات فرد برای رکورد شماره 1. 50

شکل4- 1. تابع چگالی احتمال خرابی.. 63

شکل4-2. شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر- لیند Hasofer & Lind)).. 65

شکل5-1. پلان ساختمان طراحی شده.. 76

شکل5-2. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs. 80

شکل5-3. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بعدازاعمال ضریب B   80

شکل5-4. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بعد از اعمال وتشدید بار ویژه به ستون‌های اطراف بادبند.. 81

شکل5-5. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs. 81

شکل5-6. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بدون اعمال ضریب (B)   82

شکل5-7. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بعد از اعمال وتشدید بار ویژه به ستون‌های اطراف بابند.. 82

شکل5-8. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 5 طبقه – 1387. 87

شکل5-9. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 5 طبقه – 1384. 88

شکل5-10. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 8 طبقه – 1384. 88

شکل5-11. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 8 طبقه – 1387. 88

شکل5-12. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 11 طبقه – 1384. 89

شکل5-13. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 11 طبقه – 1387. 89

 

 

 

 

 

 

 

فهرست علائم

علامت
نشانه
R
ضریب رفتار سازه
 
ضریب تغییر شکل پلاستیک
K
ضریب طول موثر
B
ضریب اصلاحی لاغری بادبند
 
ضریب تشدید نیروی زلزله
 
نسبت انحراف بین طبقه ای ماکزیمم
 
اولین دوره تناوب از مواد اول سازه
 
شتاب طیفی
 
احتمال خرابی
 
متغیر تصادفی
G(x)
تابع شرایط حدی
f(x)
تابع چگالی احتمال
 
ضریب جرم مودی برای اولین مود طبیعی
 
پارامتر اعتماد
 
فاکتور متغیر تقاضا
 
فاکتورعدم قطعیت آنالیز
 
     پارامتر ظرفیت
C
ظرفیت سازه
D
تقاضای سازه
K
پارامتر خطر (شیب لگاریتمی  منحنی خطر)
 
انحراف استاندارد لگاریتم های طبیعی پارامتر تقاضا
b
ضریب میزان افزایش تقاضا
CB
ضریب بی نظمی
 
انحراف استاندارد لگاریتمی در پیش بینی تقاضا
 
فاکتور ظرفیت از نقطه نظر تصادفی بودن
 
فاکتور ظرفیت از نقطه نظر عدم قطعیت
 
انحراف استاندارد لگاریتم های طبیعی پارامتر ظرفیت
 
انحراف استاندارد لگاریتم های طبیعی در پیش بینی ظرفیت
kx
متغیر استاندارد نشای ناشی از احتمال X
 
انحراف استاندارد
DL
بار مرده
LL
بار زنده
L(m)
طول دهانه قاب
C
ضریب برش پایه
I
ضریب اهمیت ساختمان
A
شتاب مبنای طرح
B
ضریب بازتاب ساختمان
T(s)
زمان تناوب سازه های مهاربندی شده
Fy(kg/cm2)
تنش حد تسلیم فولاد
W
بارمرده ساختمان به علاوه قسمتی از بار زنده مورد نظر
h
ارتفاع طبقه از روی تراز پایه
Es(kg/cm2)
ضریب مدول الاستیسیته فولاد
g(kg/cm2)
شتاب ثقل
Sd
جابجایی طیفی
H(m)
ارتفاع کل ساختمان
Fa(kg/cm2)
تنش فشاری مجاز
Fas(kg/cm2)<p>&nbsp;</p><p><a href="https://40y.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p>
تنش فشاری مجاز مهار بند
 

 

 

 

فصل اول
 
  مقدمه
 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:21:00 ب.ظ ]
دشت داراب از قطب­های مهم کشاورزی استان فارس محسوب می شود و همچنین در ناحیه آب و هوایی گرم و خشک قرار گرفته­است، لذا حفظ منابع آبی در این منطقه ازاهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور آن می­باشد.

براساس بررسی­های ژئومورفولوژیکی، زمین­شناسی، هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمی یون­های اصلی و فرعی و مطالعات ایزوتوپی  تاثیر سطحی و زیرسطحی این گنبد نمکی بر آبخوان­های مجاور تعیین گردید و مشخص شد که گنبد نمکی کرسیا آبخوان­ آبرفتی در غرب خود را به صورت زیر سطحی تحت تاثیر قرار داده­است. همچنین با بررسی پیزومترهایی که در جنوب گنبد نمکی کرسیا در آبرفت حفر گردیده بود تعیین شد که گنبد نمکی  آبرفت جنوب خود را به صورت سطحی تحت تاثیر قرار داده­است. همچنین در شرق گنبد نمکی کرسیا، شورابه گنبد نمکی درون آهک نفوذ کرده و سپس وارد آبرفت مجاور گردیده و آبخوان آبرفتی در شرق خود را به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار داده است.  

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- سنگ نمک…. 3

1 – 2 – انحلال نمک…. 3

1 – 3 – حلالیت هالیت.. 4

1-4 – شوری و انواع آن. 6

1 – 5 – تعیین منابع شوری. 6

1 – 6- روش های شیمیایی تعیین انحلال نمک.. 7

1 – 7 – روش های ایزوتوپی تشخیص انحلال نمک.. 18

1 – 8 – گنبد های نمکی. 24

1 – 9 – مکانیزم تشکیل گنبد های نمکی در ایران. 26

1 – 10 – عوامل موثر در تشكیل دیاپیرهای نمكی. 26

1 – 11 – منشا گنبد‌های نمکی. 27

1 – 12 – چینه شناسی و تکتونیک گنبدهای نمکی. 28

1 – 13 – زمین ریخت شناسی گنبد های نمکی. 30

1 – 14-  هیدروژئولوژی گنبدهای نمکی. 33

1 – 15 – پراکندگی گنبد های نمکی در جهان. 37

1 – 16 – گنبدهای نمکی ایران. 38

1-17-  مطالعه گنبدهای نمکی استان فارس.. 40

1-18- مروری بر پژوهش های گذشته. 44

 فصل دوم: منطقه مورد مطالعه

2-1- موقعیت جغرافیایی گنبد نمکی کرسیا 47

2-2- زمین شناسی منطقه. 48

2-3- زمین شناسی عمومی دشت داراب 53

2-4- ریختار دشت داراب… 54

2-5-  قسمت های مختلف دشت داراب 56

2-6- چشمه های پیرامون دشت داراب 56

2-7- ساختار دشت داراب 57

2-8- پایانه دارابدشت و خروجی آن.. 58

2-9- چینه شناسی منطقه مورد مطالعه 58

2-9-1- سری هرمز. 58

2-9-2- سازند سروک (SV) 65

2-9-3- واحد رادیولاریتی (Rd) 65

2-9-4- سازند تربور (Kt) 66

2-9-5- سازند ساچون 66

2-9-6- سازند جهرم 66

2-9-7- سازند آسماری 67

2-9-8- سازند رازک 67

2-9-9- سازند آغا جاری 67

2-9-10- کنگلومرای بختیاری 68

2-10- بارندگی  در ایستگاه‌های هواشناسی در محدوده داراب بارندگی ماهانه. 69

2-11- نمودار بارندگی-ارتفاع. 71

 فصل سوم: روش مطالعه

3-1- تهیه نقشه زمین شناسی از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 73

3- 2- محل های نمونه برداری و پارامترهای هیدروشیمیایی اندازه گیری شده 74

3 – 3 – روش نمونه برداری.. 77

3 – 4 – اندازه گیری پارامترهای هیدروشیمیایی.. 79

3 – 4 – 1 – اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC) و درجه حرارت (T) 79

3 – 4 – 2 – اندازه گیری آنیون ها 80

3 – 4 – 2 – 1 –اندازه گیری یون کربنات (CO32-) 80

3 – 4 – 2 – 2 – اندازه گیری یون بیکربنات (HCO3–) 80

3 – 4 – 2 – 3 – اندازه گیری یون کلر (Cl–) 80

3 – 4 – 2 – 4 –اندازه گیری یون سولفات (SO42-) 80

3 – 4 – 3 – اندازه گیری کاتیون ها 81

3 – 4 – 3 – 1 – اندازه گیری یون کلسیم (Ca+2) 81

3 – 4 – 3 – 2 – اندازه گیری یون منیزیم (Mg2+) 81

3 – 4 – 3 – 3 – اندازه گیری یون های سدیم (Na+) و پتاسیم (K+) 81

3 – 5 – محاسبه درصد خطای آزمایش…. 82

 فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- گنبد نمکی کرسیا 84

4-2- موقعیت چشمه های شورابه و چشمه های کارستی منطقه مورد مطالعه. 86

4-3- آنالیز یون های اصلی. 87

4-4- آنالیز عناصر فرعی و کمیاب.. 91

4-5- آنالیز ایزوتوپی. 98

4-6- آبخوان های مجاور گنبد نمکی کرسیا 100

4-6-1-  آبخوان آهکی میلک…. 100

4-6-1-1- محل تخلیه آبخوان.. 101

4-6-1-2- تاثیر گنبد نمکی کرسیا بر  آهک میلک…. 102

4-6-1-3- توزیع شوری در شرق گنبد نمکی.. 103

4-6-1-4- نسبت های یونی.. 105

4-6-1-5- بررسی نتایج ایزوتوپی در تعیین منشا شوری.. 110

4-6-1-6-  بررسی تبادل کاتیونی در چاه w2.. 111

4-6-1-8- بررسی پدیده اختلاط در چاههای w2,ww67,ww68.. 112

4-6-1-9- نحوهی تاثیرگذاری گنبد نمکی کرسیا بر آبخوان آهکی میلک…. 115

4-6-1-10- مدل پیشنهادی جریان در کوه میلک…. 118

4-6-1- آبخوان آهکی شاه نشین.. 123

4-6-2-1- محل تخلیه آبخوان آهکی شاه نشین.. 124

4-6-2-2- تاثیر گنبد نمکی کرسیا بر  آهک شاه نشین.. 125

4-6-2-3- مدل عمومی جریان در آبخوان شاه نشین.. 126

4-6-1- آبرفت دشت داراب… 133

4-6-3-1- بررسی چاه‌های موجود در آبرفت دشت داراب… 135

4-6-3-2- بررسی نقشه هم تراز آب زیرزمینی در دشت داراب : 138

4-6-3-3- عمق سطح ایستابی در دشت داراب… 140

4-6-3-4- تیپ آب در دشت داراب نمودار پایپر  مربوط به نمونه های

آنالیز شده در آلمان.. 143

4-6-3-5- توزیع شوری در آبهای زیرزمینی آبرفت دشت داراب… 144

4-6-3-6- تاثیر گنبد نمکی کرسیا بر آبرفت دشت داراب… 148

4-6-3-7- بررسی نسبت های یونی.. 152

4-6-3-10- بررسی ایزوتوپی در نمونه ی  w 19 و w 24 در آبرفت دشت

داراب… 155

4-6-3-11- تاثیر گنبد نمکی کرسیا بر آبخوان آبرفتی در شرق.. 156

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 160

5-2- پیشنهادات… 162

 

 منابع

منابع فارسی …….. 161

منابع انگلیسی …. 163

مقدمه

امروزه استفاده از آب­های زیرزمینی در نقاط مختلف دنیا به خصوص در کشور ما به دلیل کم بودن ذخائر سطحی توسعه­ی زیادی یافته­است و برای مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، شرب و غیره مورد استفاده قرار میگیرد، به همین دلیل لازم است که منابع آب زیرزمینی در هر ناحیه به دقت مورد مطالعه و بررسی کمی و کیفی قرارگیرند تا بتوان از آن­ها استفاده­ی بهینه را به عمل آورد (سنگدهی و همکاران 1387) عواملی چون بهره برداری نادرست از منابع آب ز یرزمینی ، وجودعوامل طبیعی همچون گنبدهای نمکی و سازندهای زمین شناسی آلاینده، هم گاها موجب کاهش کیفیت آب چاه­ها وسفره­های زیرزمینی می­شوند(زمردیان،1383) گنبدهای نمکی می­توانند به صورت­های مختلف منابع آب سطحی و زیرزمینی راآلوده نمایند .آلوده کنندگی گنبدهای نمکی درحد حجم­ها و دبی­های بسیار زیاد می­باشد. در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران که منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار هستند بررسی شدت و نحوه آلودگی توسط گنبد‌های نمکی کمک زیادی در مدیریت کیفی این منابع خواهد نمود. نظر به­اینکه تعداد گنبد‌های نمکی در ایران زیاد است، ارائه راهکار مناسب برای تعیین مقادیر و نحوه آلودگی منابع آب توسط گنبد‌های­ نمکی راهکارهای مناسبی را برای سایر نقاط ارائه خواهد داد. احمدزاده و همکاران 115 گنبد نمکی را در جنوب ایران نام برده­اند که 101 گنبد محدوده بین بندرعباس- سروستان و 14 گنبد در جنوب کازرون قرار دارند. با توجه به نوپا بودن مطالعات صورت گرفته در زمینه گنبدهای نمکی در ایران بسیاری از مطالعات اولیه توسط زمین شناسان غیر ایرانی و در زمینه تکتونیک نمک انجام پذیرفته­است و پس از آن با گسترش مطالعات صورت گرفته، بررسی­های مربوط به هیدروژئولوژی گنبدهای نمکی نیز آغاز گردید.

1-1- سنگ نمک

سنگ نمک یا هالیت با ترکیب NaCl در زیر سطح به شکل لایه ای (salt bed) و بر روی زمین به شکل dome، sill، dike و دیاپیر (diapir) وجود دارد. بسته به تاریخ رسوبگذاری،نهشته­های هالیت ممکن است با دیگر نمک­های کلریدی همچون کارنالیت (KMgCl3,6H2O) یا سیلویت (KCl)، سولفات­هاهمچون پولی هالیت (K2Ca2Mg[SO4]4H2O)،انیدریت (CaSO4)،ژیپس (CaSO4,2H2O) یا باکربنات­ها همچون دولومیت (CaMg(CO3)2)  یا کلسیت(CaCO3) همراه باشند. از مهمترین خواص نمک می­توان به چگالی کم آن که برابر با kg/m3 165/2 می باشد و انحلال پذیری بالای آن که برابر با g/l360 می باشد نام برد. نمک در اعماق زیاد نفوذ ناپذیر می باشد. از دیگر خواص مهم نمک شکل پذیری آن است که به صورت Halokinesis، plastic creepin و deformation under pressure تغییر شکل میدهد.

 1 – 2 – انحلال نمک

در بسیاری از حوضه­های رسوبی در جهان لایه­های ضخیمی از سنگ نمک وجود دارد و در بعضی موارد، نمک تغییر شکل داده و به صورت دیاپیرهای نمکی و یا گنبدهای نمکی رخنمون دارند. نمک با توجه به حلالیت ساده­ی آن تحت تاثیر بارش های جوی قرار گرفته و به راحتی انحلال می­یابد. اما در بعضی موارد با وجود قابلیت حلالیت زیاد، این نهشته ها برای چندین هزار سال پایدار بوده و ممکن است یا انحلالی در آن­ها رخ نداده و یا این که پیشرفت انحلال بسیار کند بوده باشد، که این امر بیانگر عدم تماس آن­ها با چرخه­ی آب­های شیرین می­باشد. لایه­های نمک ممکن است در بین سیستم­های جریان آب زیرزمینی ناحیه­ای یا محلی قرار گرفته و دائما از قسمت­های بالایی و حواشی در حال حل شدن بوده و باعث شوری آب­های زیرزمینی گردند. برای مثال در مناطق تگزاس و نیومکزیکو بییش از 200 متر نمک به وسیله­ی آب­های زیرزمینی انحلال یافته­اند.

جانسون و همکارانش (1977) به اختصار عوامل موثر در انحلال نمک را شرح داده­اند:

1– غیر اشباع بودن آب نسبت به نمک

2– وجود نهشته­ی نمکی و آب کافی

3– امکان حرکت آب در داخل یا بر روی نهشته­های نمکی و امکان خروج آب

4- انرژی (مانند بار هیدرواستاتیکی) که باعث جریان آب در سیستم گردد.

با وجود این شرایط، آب­های جوی به داخل زمین نفوذ کرده و انحلال نمک در زیر سطح اتفاق می­افتد و آب راه خود را به نواحی با ارتفاع کمتر ادامه می­دهد. تخلیه­ی چشمه­های شور حاصل از انحلال نمک و تبخیر آب­های شور در سطح زمین می­تواند باعث تولید و توسعه­ی پهنه­های نمکی گردد. چنین پهنه­های نمکی در دشت رولینگ (Rolling) در شمال تگزاس و جنوب غرب اکلاهاما به وسیله یوارد (1961) و ریشتر و کیلر (1986)، Ward,1961 و Richter and Kreitler,1986 توصیف شده­اند. آب­های شور تخلیه شده در این نواحی از چند هزار میلی­گرم بر لیتر تا 150000 میلی گرم بر لیتر کلر را در خود حل کرده که کیفیت آب-های سطحی را تا صدها مایل پایین تر تحت تاثیر قرار می­دهند (Richter,1993).

1 – 3 – حلالیت هالیت

قابلیت حلالیت مولی هالیت در 25 درجه سانتی گراد بسیار زیاد است به طوری که ثابت حلالیت آن طبق معادله 1 -1 برابر با 38 می­باشد.

معادله (1-1)                 = 38 Ksp = [Na+].[Cl–]

 

جدول 1- 1- قابلیت انحلال کانی­هایی که به صورت متجانس حل می­شوند

 (دمای 25 درجه سانتی گراد و فشار کل یک بار)، (Lioyd et al,1985)

از آنجایی که ماکزیمم حد اشباع آب از کلسیت 500 میلی گرم در لیتر می­باشد بنابراین می­توان دریافت که انحلال هالیت 720 برابر انحلال کلسیت و 170 برابر ژیپس می­باشد که این خود بیانگر سادگی حلالیت هالیت می­باشد. حلالیت هالیت با افزایش درجه حرارت زیاد می­گردد. شکل 1 افزایش حلالیت هالیت را با افزایش درجه حرارت نشان می­دهد.

شکل1 – 1- افزایش حلالیت هالیت با افزایش درجه حرارت بر حسب میلی­گرم بر لیتر

و درصد وزنی(شیمی عمومی هیئت مولفان، 1364)

1-4 – شوری و انواع آن

شورابه آبی است که غلظت کلر آن از غلظت متوسط کلر جهانی در آب اقیانوس بیشتر باشد(Hem,1973). شور شدن که با افزایش میزان مواد جامد حل شده (TDS) تعریف می­شود، شایع­ترین نوع آلوده شدن منابع آب است.

افزایش شوری علاوه بر این که باعث بالا رفتن کل مواد شیمیایی آب می­شود باعث افزایش غلظت تشکیل دهنده­های خاصی نیز می­گردد.

 1 – 5 – تعیین منابع شوری

همانگونه که بحث شد منابع شوری گوناگونی وجود دارند. برای تشخیص و تفكیك منابع شوری از یكدیگر، از روش­های مختلفی استفاده می­گردد كه عمدتاً عبارتند از:

آنالیز شیمیایی آب
روش­های ایزوتوپی
برای نیل به این هدف از پارامترهای گوناگونی هم­چون كاتیون­های اصلی (Na,Mg,Ca) و آنیون­های اصلی (HCO3,SO4,Cl) و عناصر فرعی (K,I,Br,Li) و بعضی ایزوتوپ­های محیطی (14C,3H,2H,18O)استفاده می­گردد. در سال­های اخیر از این اجزاء شیمیایی و یا نسبت­های آن­ها جهت تفکیک منابع شوری استفاده شده است. جدول 2 نسبت­های به­كار رفته در تعیین منابع شوری را نشان می­دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:19:00 ب.ظ ]