دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو


  

فهرست مطالب هشت

چكیده 1

پیش گفتار 2

0-1    پیدایش اثر كازیمیر. 2

0-2    هدف كلی.. 3

0-3    محتوای پایان نامه. 4

فصل اول  مقدمه 7

1-1   تاریخچه و مفهوم خلاء کوانتومی.. 7

1-2   نیروهای وان در والس…. 8

1-3   مفهوم نیروی کازیمیر. 10

1-4    نیروی کازیمیر. 11

1-5  رهیافت های نیروی کازیمیر. 11

1-5-1   رهیافت انرژی نقطه صفر. 12

1-5-2   رهیافت فشار تابشی نقطه صفر. 13

1-6      نیروی کازیمیر و شرایط مرزی.. 14

1-7     درک شهودی مقادیر نیروی کازیمیر. 14

1-8     نیروی کازیمیر و هندسه اجسام. 15

1-9     اندازه گیری اثر کازیمیر. 16

1-10     نیروهای کازیمیر و افت و خیزها 18

1-10-1    نیروهای مربوط به افت و خیزهای کوانتومی.. 18

1-10-2     نیروی کازیمیر مربوط به افت و  خیزهای گرمایی   20

1-11      معرفی اثر دینامیک کازیمیر. 20

 
1-11-1    اثر دینامیک کازیمیر و شرایط مرزی.. 21

1-11-2     اثر دینامیک کازیمیر و شکل سطح مرزها 22

1-11-3     آزمایش هایی در مورد اثر دینامیک کازیمیر. 22

1-12    مانسته اثر کازیمیر در فیزیک کلاسیک…. 23

1-13    نقش اثر کازیمیر در شاخه های مختلف فیزیک…. 23

فصل دوم   کوانتش میدان های اسکالر و الکترومغناطیس با بهره گرفتن از قیود دیراک… 25

مقدمه. 25

2-1    معرفی دستگاه های مقید. 26

2-1-1     دستگاه های تکین و قیود. 26

2-1- 2    قیود نوع اول و نوع دوم. 29

2-1-3    کروشه دیراک…. 30

2-2    کوانتش سیستم های مقید. 30

2-3     کوانتش میدان کلین گوردون در حجم محدود با بهره گرفتن از قیود دیراک     32

2-3-1    حل معادله میدان کلین گوردون. 32

2-3-2    کوانتش دستگاه بدون حل معادلات حرکت… 33

2-3-3     محاسبه میدان کلین گوردون با شرط مرزی نویمان  37

2-4    کوانتش میدان الکترومغناطیس با بهره گرفتن از قیود دیراک در حجم محدود  37

2-4-1   اصول کار. 37

2-4-2   کوانتش میدان الکترومغناطیسی.. 38

2-4-3    تعریف شرایط مرزی و محاسبه قیود. 39

2-4-4    اعمال قیود بر بسط مولفه های میدان. 41

فصل سوم  خلاء الکترومغناطیسی.. 42

3-1     معرفی.. 43

3-2     نوسانگر هارمونیک…. 43

3-3     رابطه مدهای میدان و نوسانگر هارمونیک…. 45

3-4    کوانتش مدهای میدان. 46

3-5     میدان در فضای آزاد. 47

3-6     ضرورت میدان خلاء. 49

3-7     اثر کازیمیر. 50

 
 
 
 

فصل چهارم  نیروی کازیمیر برای میدان های اسکالر و الکترومغناطیس.. 54

4-1       میدان اسکالر کوانتیده در  فاصله محدود. 55

 

4-1-1     منظم سازی میدان اسکالر با تابع نمایی.. 56

4-1-2     منظم سازی میدان اسکالر با تابعی دیگر. 58

4-2      نیروی کازیمیر برای میدان الکترو مغناطیس…. 59

4-2-1       صفحات رسانای موازی.. 59

4-2-2      به دست آوردن نیروی کازیمیر میدان الکترو مغناطیسی با بهره گرفتن از روش بررسی سازگاری قیود  62

4-3    فشار تابشی خلاء: توضیح فیزیکی نیروی کازیمیر. 66

فصل پنجم  نیروی کازیمیر برای یک ریسمان باز 68

5-1    ریسمان باز در حضور میدان مغناطیسی B.. 69

5-2   معادلات میدان، شرایط مرزی و قیود ریسمان. 70

5-3    انرژی نقطه صفر ریسمان. 75

5-4   منظم سازی انرژی نقطه صفر و محاسبه نیروی کازیمیر. 76

5-5   حالت کلی دیگر. 77

5-6    نتیجه گیری.. 78

مراجع. 79

 

 

چكیده

هدف اصلی این پایان نامه پیوند بین دو مبحث دستگاه های مقید و اثر كازیمیر می باشد. نقطه مشترك این دو مبحث مهم را می توان در شرایط مرزی یافت. در این تحقیق برای به دست آوردن نیروی کازیمیر میدان های كلین گوردون، الكترومغناطیس و ریسمان باز، از روش كوانتش سیستم های مقید با در نظر گرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود استفاده شده است. برای این منظور پس از محاسبه سازگاری قیود مذكور با هامیلتونی کل و اعمال زنجیره کامل قیود بر بسط فوریه مولفه های میدان  مد های غیر فیزیکی حذف شده  و به فضای فاز کاهش یافت دست می یابیم. سپس با تبدیل كروشه دیراك مدهای باقی مانده به جابه جا گر، سیستم را  كوانتومی می کنیم و عملگر انرژی را بر حسب مدهایی فیزیکی بیان می کنیم. منشا اثر کازیمیر در مقایسه مدهای حاضر در عملگر انرژی دستگاه دارای شرایط مرزی با دستگاه بدون مرز است. به بیان دیگر نشان می دهیم که اعمال قیود ناشی از شرایط مرزی منجر به حذف برخی از مدها و ظهور نیروی کازیمیر می شود.

کلمات کلیدی: اثرکازیمیر، دستگاه های مقید، شرایط مرزی، کروشه دیراک

0-1    پیدایش اثر كازیمیر

 

از زمان انتشار مقاله معروف كازیمیر[1] مشخص گردیده است كه تغییر در طیف افت و خیزها (چه کوانتومی و چه گرمایی) توسط مرزهای خارجی سبب ایجاد نوعی بر هم كنش می شود. اثر كازیمیر، در ساده ترین حالت، نیروی جاذبه بین دو صفحه صاف رسانای موازی است كه منشاء آن تغییر حالت خلاءالكترومغناطیسی توسط مرزها می باشد. اگر بخواهیم در یك عبارت ساده منشاء ایجاد نیروی كازیمیر را شرح دهیم باید بگوییم كه: شرایط مرزی،‌ طیف میدان كوانتومی ‌خلاء را تغییر می دهد و این تغییر طیف سبب پیدایش نیروی كازیمیر می شود.

اثر كازیمیر یكی ازنتایج اصلی الكترودینامیك كوانتومی (QED) است. توجیه این نیرو فقط در قالب الكترودینامیك كوانتومی امکان پذیر است و هیچ گونه تفسیر كلاسیكی از آن نمی توان یافت، به عبارت دیگر در حد كلاسیك(0ħ→) نیروی كازیمیر برابر با صفر می شود[2].

این اثر شامل نیرویی می شود كه نه می توان آن را اثر بار، ‌نه گرانش و نه رد وبدل كردن ذرات بین دو جسم دانست. یك كمیت فیزیكی مهم در بحث نیروی كازیمیر فشار تابش میدان است. در غیر از حالت تشدید،‌ فشار تابش داخل حفره كوچك تر از بیرون است و صفحه ها به طرف یكدیگر جذب می شوند و چون ثابت شده است كه در حالت تعادل ، مولفه های جاذبه كمی قوی تر از مولفه های دافعه هستند بنابراین برای دو

 

صفحه تخت كاملا موازی نیروی كازیمیر از نوع جاذبه است.

گر چه این نیرو فقط در فاصله های چند میكرونی قابل اندازه گیری است و مقدارش خیلی كوچك است ولی در فاصله های زیر میكرومتر، ‌قوی ترین نیروی بین دو جسم طبیعی به شمار می رود. هر چند ما در زندگی خود به طور مستقیم با این قبیل فاصله های كوچك سروكار نداریم اما اهمیت این فاصله ها در نانوساختارها و سیستم های میكروالكترومكانیكی (MEMS) مشخص می شود[3]. MEMS قابلیت های فراوان كاربردی در علوم مهندسی دارد و یكی از عمده ترین موارد استفاده آن در حال حاضر در سنسورهای فشار كیسه هوای اتومبیل ها است. از آن جا كه قطعات MEMS در ابعاد میكرون و زیر میكرون ساخته شده اند، ‌نیروی كازیمیر باعث اتصال عناصر كوچك این قطعات خواهد شد. این اثر را می توان به نوعی از طریق فرضیه انرژی نقطه صفر (Zero Poin Energy) یا انرژی خلاء نیز بیان كرد. انرژی نقطه صفر به كوچك ترین انرژی امكان پذیر در یك سیستم مكانیك كوانتومی گفته می شود واگر بخواهیم رابطه آن را با نیروی كازیمیر بیان كنیم باید بگوییم كه : نیروی كازیمیر مشهورترین اثر مكانیكی نوسانات خلاء است.

 

0-2    هدف كلی

پس از آن که بحث دستگاه های مقید و کوانتش لاگرانژی های تكین نخستین بار توسط دیراك و برگمن مطرح شد، مقالات و مطالعات زیادی در این مورد و كوانتش آنها انجام شد. با توجه به آنكه كوانتش این دستگاه ها با اعمال قیود روی فضای حالتها انجام می شود، (كه در مورد قیود نوع اول روی فضای حالت نرمال و در مورد قیود نوع دوم در فضای فاز كاهش یافته اعمال می شود)، از كروشه های دیراك  به جای كروشه های پواسون باید استفاده کرد و سپس آنها را  به جای جابه جاگرهای كوانتومی تبدیل کرد.

در پایان نامه [4]، كوانتش میدان های اسكالر و الكترومغناطیس به طور كامل مورد بحث قرار گرفته است. در این پایان نامه از نتایج مرجع[4] استفاده کرده و پس از در نظر گرفتن شرایط مرزی برای هر میدان به عنوان قیود دیراک و بررسی سازگاری آنها  و به دست آوردن هامیلتونی و همچنین با بهره گرفتن از کروشه های دیراک به جای کروشه های پواسون، مؤلفه های میدان محاسبه شده است. سپس با بهره گرفتن از مؤلفه های میدان به دست آمده و هم ارزی این معادلات میدان با انرژی  میدان و هم چنین اعمال ویژه بسامدها، انرژی خلاء را از جمع روی همه مدهای بردار موج و طول موج به دست می آوریم كه به مقدار نامتناهی ω ħ می رسیم. برای متناهی كردن این مقدار از چندین تکنیک منطم سازی(تابع نمایی ، تابع زتای ریمان و تابع قطع) استفاده می كنیم. در نهایت از اختلاف انرژی خلاء فیزیكی( اعمال شرایط مرزی) و انرژی خلاء آزاد (بدون در نظر گرفتن شرایط مرزی) انرژی كازیمیر را به دست می آوریم. یعنی:

 

باید توجه کرد كه هر تغییر در شرایط مرزی مقدار این انرژی را تغییر می دهد.در نهایت با محاسبه انرژی فیزیكی، نیروی كازیمیر با مشتق گیری نسبت به فاصله به دست می آید.

روشی كه در بالا توضیح داده شد به طور اصولی در كلیه میدان های اسكالر و الكترومغناطیس به كار می رود. همچنین در مقاله دهقانی و شیرزاد [5] هامیلتونی برای ریسمان باز چه در شرایط معولی و چه در شرایطی كه میدان مغناطیسی B بر ریسمان وارد می شود، به دست آمده است،كاری كه در این تحقیق انجام شده است، همانند روش بالا انرژی خلاء را به دست آورده و با متناهی كردن آن توسط تابع زتای ریمان و سپس مشتق گیری از آن، نیروی كازیمیر در ریسمان باز چه در حضور میدان مغناطیسی و چه در غیاب آن را پیداکرده ایم.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 03:50:00 ب.ظ ]
چکیده

چکیده

 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی سایتوکا

چکیده

 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­های مرد دانشگاهی بود. بدین منظور از میان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. میانگین سن، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها به ترتیب برابر با: 875/0±90/21 سال، 4±170 سانتی­متر، 44/6±42/64 كیلوگرم و BMI برابر با 68/1±05/22 كیلوگرم بر مجذور قد به متر بود. برای اجرای تحقیق، آزمودنی­ها در هفته اول با شدت متوسط یعنی با 65% ضربان قلب بیشینه و در هفته دوم با شدت زیاد یعنی با 80% ضربان قلب بیشینه، به مدت 30 دقیقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه­های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی­ها گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ ها از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس با اندازه‌های تكراری، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معنی‌داری 05/0 =a در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد كه یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی­داری بر IFN-γ (60/0=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (22/0=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی­داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (38/0=p) ندارد با این وجود اثر معنی­داری بر کاهش IFN-γ (01/0=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th2 شده که این امر باعث تقویت پاسخ ایمنی هومورال و نیز واكنش­های آلرژیك می­شود.

واژگان كلیدی: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-4، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: طرح پژوهش

     1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2. بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 7

1-4. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1. هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4-2. اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. 10

1-5. سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6. قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..11

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………… 11

1-7 -1.تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-1. فعالیت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-2. فعالیت شدید ………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-3. اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-1-4. اینترلوکین-4  …………………………………………………………………………………………. 12

1-7-1-5. IL-4/IFN-γ………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-1-6. لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. 12

1-7-2. تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………… 13

1-7-2-1. فعالیت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-2. فعالیت شدید……………………………………………………………………………………………. 13

1-7-2-3. اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-4. اینترلوکین-4 ………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-5. لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. 13

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1.مفاهیم بنیادی………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-1. سیستم ایمنی…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2. اجزا­ء دستگاه ایمنی…………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3. سایتوکاین…………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-4. اینترفرون گاما…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5. اینترلوکین-4……………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-6 . الگوی سایتوکاینی…………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-7. لکوسیت………………………………………………………………………………………………………………. 27         

2-2. پژوهش­های پیشین …………………………………………………………………………………………………….. 28

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-2. جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه پژوهش……………………………………………………….. 38

3-3. متغییرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-1. متغیر­های مستقل……………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-2. متغیر­های وابسته……………………………………………………………………………………………….. 39

3-4. ابزار و وسایل اندازه ­گیری……………………………………………………………………………………………… 39

3-5. روش اندازه ­گیری متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………….. 39

3-5-1. شمارش افتراقی سلول­های خونی……………………………………………………………………… 39

3-5-2. اندازه ­گیری سایتوکاین­ها به روش ELISA………………………………………………………. 40

3-6. خونگیری و اندازه ­گیری پارامترها…………………………………………………………………………………. 41

3-7. روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-8. روش­های تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………….. 44

3-9. ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 44

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

 

4-1. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………………. 46
4-2. بررسی سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 47
4-2-1. سؤال اول…………………………………………………………………………………………………………….. 47

4-2-2. سؤال دوم……………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2-3. سؤال سوم…………………………………………………………………………………………………………… 50

4-2-4. سؤال چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 52

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1. خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 55

5-2. بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………. 57

5-3. نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-4. پیشنهاد­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 70
5-4-1. پیشنهاد­های كاربردی…………………………………………………………………………………………. 70

5-4-2. پیشنهاد­های پژوهشی…………………………………………………………………………………………. 70

5-5. محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 71

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………72

 
پیوست
پیوست 1………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 2-1. عناصر اصلی اجزای ایمنی…………………………………………………………………………………….. 19

جدول 4-1. میانگین و انحراف معیار سن ، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها……………………………….. 46

جدول 4-2. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون IFN-γ به تفكیك دو شدت­ مختلف 47

جدول 4-3. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون  IFN-γ

در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

حدول 4-4. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون IL-4 به تفكیك دو

شدت­ مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول 4-5. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون  IL-4در

دو شدت مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 49

حدول 4-6. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه IL-4 / IFN-γ در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت های­ مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-7. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون در دو

شدت مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
جدول 4-8. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به

تفكیك دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-9. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون تعداد

لکوسیت­ در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………….. 52
جدول 4-10. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به تفكیك شدت های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شكل 3-1. اجرای پروتكل تمرین………………………………………………………………………………………………. 43

شکل 4-1. میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف 48

شکل 4-2. میانگین و انحراف معیار اینترلوکین 4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف  50

شکل 4-3. میانگین و انحراف معیار نسبت IFN-γ/IL-4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف    51

شکل 4-4. میانگین و انحراف معیار تعداد لکوسیت در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف 53

 

 

مقدمه
در حال حاضر و در دنیای كنونی، ورزش و فعالیت‌ بدنی به عنوان یكی از عناصر مهم در زندگی بشر مطرح است. اهمیت و نقش ورزش در سالم­سازی و به سازی جامعه و كاربرد عملی آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در نزد متخصصان و دست اندركاران سازمان­های فرهنگی، پوشیده نیست.

مطالعات مختلف نشان می­ دهند که در 30 سال گذشته علاقه­مندی به جنبه­ های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­ دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز [1]، 2011؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن [2]، 2007؛ وولین، یان، کلدیتز و لی [3]، 2009).

مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی[4] و اکتسابی[5] تقسیم می­شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، 2011). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، 2011؛ گلیسون، نیمن و پدرسن [6]، 2004). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­ کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ[7]،2010). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می ­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار [8]،2007).

مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، 2010). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق [9]، 2004 ؛ موس و همکاران[10]، 2004). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.

[1] . Rosa, Lira, de Mello & Santos

[2] . Büttner, Mosig, Lechtermann, Funke & Mooren

[3] . Wolin, Yan, Colditz & Lee

ینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­های مرد دانشگاهی بود. بدین منظور از میان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. میانگین سن، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها به ترتیب برابر با: 875/0±90/21 سال، 4±170 سانتی­متر، 44/6±42/64 كیلوگرم و BMI برابر با 68/1±05/22 كیلوگرم بر مجذور قد به متر بود. برای اجرای تحقیق، آزمودنی­ها در هفته اول با شدت متوسط یعنی با 65% ضربان قلب بیشینه و در هفته دوم با شدت زیاد یعنی با 80% ضربان قلب بیشینه، به مدت 30 دقیقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه­های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی­ها گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ ها از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس با اندازه‌های تكراری، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معنی‌داری 05/0 =a در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد كه یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی­داری بر IFN-γ (60/0=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (22/0=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی­داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (38/0=p) ندارد با این وجود اثر معنی­داری بر کاهش IFN-γ (01/0=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th2 شده که این امر باعث تقویت پاسخ ایمنی هومورال و نیز واكنش­های آلرژیك می­شود.

واژگان كلیدی: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-4، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: طرح پژوهش

     1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2. بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 7

1-4. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1. هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4-2. اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. 10

1-5. سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6. قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..11

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………… 11

1-7 -1.تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-1. فعالیت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-2. فعالیت شدید ………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-3. اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-1-4. اینترلوکین-4  …………………………………………………………………………………………. 12

1-7-1-5. IL-4/IFN-γ………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-1-6. لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. 12

1-7-2. تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………… 13

1-7-2-1. فعالیت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-2. فعالیت شدید……………………………………………………………………………………………. 13

1-7-2-3. اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-4. اینترلوکین-4 ………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-5. لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. 13

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1.مفاهیم بنیادی………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-1. سیستم ایمنی…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2. اجزا­ء دستگاه ایمنی…………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3. سایتوکاین…………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-4. اینترفرون گاما…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5. اینترلوکین-4……………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-6 . الگوی سایتوکاینی…………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-7. لکوسیت………………………………………………………………………………………………………………. 27         

2-2. پژوهش­های پیشین …………………………………………………………………………………………………….. 28

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-2. جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه پژوهش……………………………………………………….. 38

3-3. متغییرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-1. متغیر­های مستقل……………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-2. متغیر­های وابسته……………………………………………………………………………………………….. 39

3-4. ابزار و وسایل اندازه ­گیری……………………………………………………………………………………………… 39

3-5. روش اندازه ­گیری متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………….. 39

3-5-1. شمارش افتراقی سلول­های خونی……………………………………………………………………… 39

3-5-2. اندازه ­گیری سایتوکاین­ها به روش ELISA………………………………………………………. 40

3-6. خونگیری و اندازه ­گیری پارامترها…………………………………………………………………………………. 41

3-7. روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-8. روش­های تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………….. 44

3-9. ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 44

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

4-1. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………………. 46
4-2. بررسی سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 47
4-2-1. سؤال اول…………………………………………………………………………………………………………….. 47

4-2-2. سؤال دوم……………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2-3. سؤال سوم…………………………………………………………………………………………………………… 50

4-2-4. سؤال چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 52

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1. خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 55

5-2. بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………. 57

5-3. نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-4. پیشنهاد­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 70
5-4-1. پیشنهاد­های كاربردی…………………………………………………………………………………………. 70

5-4-2. پیشنهاد­های پژوهشی…………………………………………………………………………………………. 70

5-5. محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 71

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………72

 
پیوست
پیوست 1………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 2-1. عناصر اصلی اجزای ایمنی…………………………………………………………………………………….. 19

جدول 4-1. میانگین و انحراف معیار سن ، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها……………………………….. 46

جدول 4-2. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون IFN-γ به تفكیك دو شدت­ مختلف 47

جدول 4-3. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون  IFN-γ

در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

حدول 4-4. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون IL-4 به تفكیك دو

شدت­ مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول 4-5. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون  IL-4در

دو شدت مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 49

حدول 4-6. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه IL-4 / IFN-γ در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت های­ مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-7. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون در دو

شدت مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
جدول 4-8. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به

تفكیك دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-9. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون تعداد

لکوسیت­ در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………….. 52
جدول 4-10. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به تفكیك شدت های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شكل 3-1. اجرای پروتكل تمرین………………………………………………………………………………………………. 43

شکل 4-1. میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف 48

شکل 4-2. میانگین و انحراف معیار اینترلوکین 4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف  50

شکل 4-3. میانگین و انحراف معیار نسبت IFN-γ/IL-4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف    51

شکل 4-4. میانگین و انحراف معیار تعداد لکوسیت در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف 53

 

 

مقدمه
در حال حاضر و در دنیای كنونی، ورزش و فعالیت‌ بدنی به عنوان یكی از عناصر مهم در زندگی بشر مطرح است. اهمیت و نقش ورزش در سالم­سازی و به سازی جامعه و كاربرد عملی آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در نزد متخصصان و دست اندركاران سازمان­های فرهنگی، پوشیده نیست.

مطالعات مختلف نشان می­ دهند که در 30 سال گذشته علاقه­مندی به جنبه­ های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­ دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز [1]، 2011؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن [2]، 2007؛ وولین، یان، کلدیتز و لی [3]، 2009).

مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی[4] و اکتسابی[5] تقسیم می­شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، 2011). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، 2011؛ گلیسون، نیمن و پدرسن [6]، 2004). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­ کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ[7]،2010). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد<p>&nbsp;</p><p><a href="http://fumi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%b5%d9%88-6/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p> زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می ­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار [8]،2007).

مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، 2010). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق [9]، 2004 ؛ موس و همکاران[10]، 2004). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.

[1] . Rosa, Lira, de Mello & Santos

[2] . Büttner, Mosig, Lechtermann, Funke & Mooren

[3] . Wolin, Yan, Colditz & Lee

 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­های مرد دانشگاهی بود. بدین منظور از میان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. میانگین سن، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها به ترتیب برابر با: 875/0±90/21 سال، 4±170 سانتی­متر، 44/6±42/64 كیلوگرم و BMI برابر با 68/1±05/22 كیلوگرم بر مجذور قد به متر بود. برای اجرای تحقیق، آزمودنی­ها در هفته اول با شدت متوسط یعنی با 65% ضربان قلب بیشینه و در هفته دوم با شدت زیاد یعنی با 80% ضربان قلب بیشینه، به مدت 30 دقیقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه­های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی­ها گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ ها از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس با اندازه‌های تكراری، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معنی‌داری 05/0 =a در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد كه یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی­داری بر IFN-γ (60/0=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (22/0=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی­داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (38/0=p) ندارد با این وجود اثر معنی­داری بر کاهش IFN-γ (01/0=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th2 شده که این امر باعث تقویت پاسخ ایمنی هومورال و نیز واكنش­های آلرژیك می­شود.

واژگان كلیدی: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-4، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: طرح پژوهش

     1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2. بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 7

1-4. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1. هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4-2. اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. 10

1-5. سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6. قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..11

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………… 11

1-7 -1.تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-1. فعالیت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-2. فعالیت شدید ………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-3. اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-1-4. اینترلوکین-4  …………………………………………………………………………………………. 12

1-7-1-5. IL-4/IFN-γ………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-1-6. لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. 12

1-7-2. تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………… 13

1-7-2-1. فعالیت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-2. فعالیت شدید……………………………………………………………………………………………. 13

1-7-2-3. اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-4. اینترلوکین-4 ………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-5. لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. 13

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1.مفاهیم بنیادی………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-1. سیستم ایمنی…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2. اجزا­ء دستگاه ایمنی…………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3. سایتوکاین…………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-4. اینترفرون گاما…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5. اینترلوکین-4……………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-6 . الگوی سایتوکاینی…………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-7. لکوسیت………………………………………………………………………………………………………………. 27         

2-2. پژوهش­های پیشین …………………………………………………………………………………………………….. 28

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-2. جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه پژوهش……………………………………………………….. 38

3-3. متغییرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-1. متغیر­های مستقل……………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-2. متغیر­های وابسته……………………………………………………………………………………………….. 39

3-4. ابزار و وسایل اندازه ­گیری……………………………………………………………………………………………… 39

3-5. روش اندازه ­گیری متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………….. 39

3-5-1. شمارش افتراقی سلول­های خونی……………………………………………………………………… 39

3-5-2. اندازه ­گیری سایتوکاین­ها به روش ELISA………………………………………………………. 40

3-6. خونگیری و اندازه ­گیری پارامترها…………………………………………………………………………………. 41

3-7. روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-8. روش­های تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………….. 44

3-9. ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 44

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

4-1. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………………. 46
4-2. بررسی سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 47
4-2-1. سؤال اول…………………………………………………………………………………………………………….. 47

4-2-2. سؤال دوم……………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2-3. سؤال سوم…………………………………………………………………………………………………………… 50

4-2-4. سؤال چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 52

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1. خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 55

5-2. بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………. 57

5-3. نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-4. پیشنهاد­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 70
5-4-1. پیشنهاد­های كاربردی…………………………………………………………………………………………. 70

5-4-2. پیشنهاد­های پژوهشی…………………………………………………………………………………………. 70

5-5. محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 71

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………72

 
پیوست
پیوست 1………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 2-1. عناصر اصلی اجزای ایمنی…………………………………………………………………………………….. 19

جدول 4-1. میانگین و انحراف معیار سن ، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها……………………………….. 46

جدول 4-2. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون IFN-γ به تفكیك دو شدت­ مختلف 47

جدول 4-3. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون  IFN-γ

در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

حدول 4-4. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون IL-4 به تفكیك دو

شدت­ مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول 4-5. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون  IL-4در

دو شدت مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 49

حدول 4-6. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه IL-4 / IFN-γ در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت های­ مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-7. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون در دو

شدت مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
جدول 4-8. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به

تفكیك دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-9. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تكراری برای مقایسه پس آزمون تعداد

لکوسیت­ در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………….. 52
جدول 4-10. نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به تفكیك شدت های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شكل 3-1. اجرای پروتكل تمرین………………………………………………………………………………………………. 43

شکل 4-1. میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف 48

شکل 4-2. میانگین و انحراف معیار اینترلوکین 4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف  50

شکل 4-3. میانگین و انحراف معیار نسبت IFN-γ/IL-4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف    51

شکل 4-4. میانگین و انحراف معیار تعداد لکوسیت در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیك شدت­های مختلف 53

 

 

مقدمه
در حال حاضر و در دنیای كنونی، ورزش و فعالیت‌ بدنی به عنوان یكی از عناصر مهم در زندگی بشر مطرح است. اهمیت و نقش ورزش در سالم­سازی و به سازی جامعه و كاربرد عملی آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در نزد متخصصان و دست اندركاران سازمان­های فرهنگی، پوشیده نیست.

مطالعات مختلف نشان می­ دهند که در 30 سال گذشته علاقه­مندی به جنبه­ های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­ دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز [1]، 2011؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن [2]، 2007؛ وولین، یان، کلدیتز و لی [3]، 2009).

مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی[4] و اکتسابی[5] تقسیم می­شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، 2011). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، 2011؛ گلیسون، نیمن و پدرسن [6]، 2004). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­ کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ[7]،2010). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد<p>&nbsp;</p><p><a href="https://40y.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%c2%ad-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87%c2%ad-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p> زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می ­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار [8]،2007).

مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، 2010). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق [9]، 2004 ؛ موس و همکاران[10]، 2004). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.

[1] . Rosa, Lira, de Mello & Santos

[2] . Büttner, Mosig, Lechtermann, Funke & Mooren

[3] . Wolin, Yan, Colditz & Lee

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:49:00 ب.ظ ]
1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مساله 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق 6

1-4- اهداف پژوهش 8

1-4-1- هدف کلی 8

1-4-2- اهداف جزیی 8

1-5- سوالات تحقیق 8

1-6- فرضیات تحقیق 9

1-7- تعاریف واژه‌ها 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-2- مفهوم رسانه 12

2-2-1- انواع رسانه‌ها 13

2-3- مفهوم رسانه‌های نوین 13

2-3-1- ویژگی‌های رسانه‌های نوین 15

2-4- مهمترین دیدگاه‌های تکنولوژی رسانه 17

2-4-1- نظریه ابزارگرایی 18

2-4-2- نظریه جبرگرایی 20

2-4-3- نظریه ساخت گرایی اجتماعی 21

2-5- مفهوم رسانه اجتماعی 23

2-5-1- تاریخچه رسانه‌های اجتماعی 24

2-5-2- رسانه اجتماعی و وب 2 25

2-5-3- دسته‌بندی رسانه‌های اجتماعی 25

2-5-4- ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی 28

2-5-5- تفاوت رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی 29

2-5-6- دلایل استفاده از رسانه‌های اجتماعی 31

2-5-7- کاربرد رسانه اجتماعی 31

2-5-8- آسیبشناسی رسانه‌های اجتماعی 32

2-6- مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری 34

2-6-1- فرایند پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتریان 36

2-6-2- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری 37

2-6-3- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری 38

2-6-4- چالش‌های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری 38

2-7- مفهوم مشتری اجتماعی 39

2-7-1- رابطه بین رسانه‌های اجتماعی، مشتریان اجتماعی، سازمان 39

2-7-2- راه‌هایی برای جذب  مشتریان در رسانه‌های اجتماعی 41

2-8- مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان 42

2-8-1- مزایای اجتماعی  مدیریت ارتباط با مشتریان 45

2-8-2- ابعاد مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری 46

2-8-3- تفاوت مدیریت ارتباط با مشتریان سنتی و اجتماعی 48

2-9- مدل مفهومی پژوهش 50

2-9-1- سیستم مدیریت مشتری محور 51

2-9-2- استفاده از فناوری‌های رسانه‌ای اجتماعی 52

2-9-3- ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی 54

2-9-4- کارایی (عملکرد) رابطه با مشتری 55

2-9-5- اثرات متقابل سیستم‌های مدیریت مشتری محور و استفاده از فناوری‌های رسانه اجتماعی 55

2-9-6- مفهوم پشتیبانی مدیریت 56

2-9-7- مفهوم آموزش 57

2-9-8- مفهوم اندازه سازمان 58

2-10- پیشینه پژوهش 58

2-10-1- پیشینه خارجی پژوهش 58

2-10-2- پیشینه داخلی پژوهش 62

2-11- جمع‌بندی 68

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 70

3-2- روش تحقیق 70

3-3- جامعه آماری 70

3-4- نمونه آماری 71

3-5- روش نمونه‌گیری 72

3-6- ابزار گردآوری داده‌های 72

3-6-1- مطالعات کتابخانه‌ای 72

3-6-2- تحقیقات میدانی 72

3-6-2-1- روایی پرسشنامه 73

3-6-2-2- پایایی پرسشنامه 73

3-7- متغیرهای تحقیق 74

3-8- روش تحلیل داده‌ها 75

3-9- فلوچارت تحقیق 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 78

4-1-1- توصیف متغیر مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری 78

4-1-2- توصیف متغیر ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتری 78

4-1-3- توصیف متغیر تکنولوژی رسانه‌های اجتماعی 79

4-1-4- توصیف متغیر عملکرد مشتری 79

4-2- یافته‌های استنباطی 80

4-3- آزمون رگرسیون چند متغیره 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 87

5-2- نتایج و یافته‌های پژوهش 87

5-3- نتیجه‌گیری 90

5-4- پیشنهادات 90

5-5- مشکلات و موانع تحقیق 91

منابع 92

پیوست‌ها 101

چکیده

امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار ضروری است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد میشود و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژیها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر تکنولوژی رسانه اجتماعی بر عملکرد مشتری بر اساس رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بوده است. روش این پژوهش پیمایشی، جامعه آماری شامل مشتریان شرکت مواد غذایی پارسیان شهر شیراز بوده و حجم نمونه شامل 385 نفر بوده است. نتایج با استفاده از برنامه spss تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همبستگی معنی دار و مثبتی بین سیستم مدیریت مشتری محور و عملکرد مشتری وجود دارد. همبستگی معنی دار و مثبتی بین استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مشتری وجود دارد. رابطه تعاملی معنی دار و مثبتی بین سیستم مدیریت مشتری محور و استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی با عملکرد مشتری وجود دارد. همبستگی معنی دار و مثبتی بین ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مشتری وجود دارد. در نهایت نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد نقش تکنولوژی رسانه های اجتماعی در تبیین عملکرد مشتری بیش از نقش دو متغیر دیگر است.  بعد از آن سیستم مدیریت مشتری محور بیشترین نقش را داشته است و ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتری  کمترین نقش را در تبیین عملکرد مشتری دارد.

کلید واژه ها: تکنولوژی رسانه اجتماعی، مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی، عملکرد مشتری

  1-1- مقدمه

حرکت به سمت جهانی شدن و پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه تکنولوژی باعث تشدید رقابت بین شرکت‌ها شده است. در عصر حاضر یکی از عرصه‌های جدیدی که اغلب شرکتها بر آن تمرکز نموده‌اند، موضوع ارتباطات بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان می‌باشد. در بازارهای امروزی مفهوم بازاریابی منحصر به طراحی، تحویل و فروش محصولات نیست و این مفهوم به سمت توسعه روابط دوطرفه بلند مدت با مشتری

 

سوق پیدا کرده است (بیتل[1]، 1996). مدیریت ارتباط با مشتریان عبارت است از ادغام افراد، فرایندها و تکنولوژی با هدف درک مشتریان شرکت که این سیستم یک رویکرد منسجم برای مدیریت ارتباطات به وسیله تمرکز بر روی حفظ مشتری و توسعه ارتباطات می‌باشد. هسته اصلی فعالیت‌های مدیریت ارتباط با مشتریان درک قابلیت سودآوری مشتریان و حفظ مشتریان سودمند است (اینجاز[2] ، ۲۰۰۳).

رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی فضای مجازی در سال‌های اخیر، دنیای تجارت و بازاریابی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در میان شیوه‌های گوناگون بازاریابی آنلاین، به‌کارگیری انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر رو به‌رشد بوده است. رسانه‌های اجتماعی نه از نظر در دسترس قرار دادن افراد یا به معنای دقیق‌تر مشتریان، بلکه به منظور دستیابی به اطلاعات باارزش در خصوص تمایل و عدم تمایل آنها به محصولات و تولیدات مختلف حائز اهمیت می باشند. مفهوم این موضوع را می‌توان در مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان جستجو نمود، جایی که مشتریان پاسخ‌های مربوط به محصولات و خدمات را از طریق رسانه‌های اجتماعی به دست می‌آورند و نه از طریق فروشندگان و توزیع کنندگان محصولات و خدمات.

از سوی دیگر رسانه­های اجتماعی می­تواند بر رفتار مشتری نیز تاثیر بگذارد، بنابراین شناخت این رسانه نوین در جهت شناسایی رفتار خرید مصرف کننده ضروری است. در ادامه این فصل نخست مساله و ضرورت انجام تحقیق بیان خواهد شد. سپس اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق آمده و در انتها واژه­های تخصصی تعریف خواهند شد.

1-2- بیان مساله

یکی از دغدغه‌های اصلی برای هر شرکتی استفاده از تاکتیک‌های بازاریابی برای افزایش فروش و ارتباط درازمدت با مشتری و بررسی تأثیر این تاکتیک‌ها بر رفتار مصرف کننده می‌باشد. از طرف دیگر لزوماً رابطه با تمام مشتریان ارزش حفظ کردن ندارد (صمدی، فارسی زاده و نورانی، 1389). هدف از مدیریت ارتباط با مشتری، توانمندسازی سازمان برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق ایجاد فرایندهای خودکار و یکپارچه برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مشتریان است که در واقع این مدیریت سه بخش خدمات به مشتری، اطلاعات بازاریابی و مدیریت فروش را به یکدیگر مرتبط می‌سازد (عباسی و ترکمنی، 1389). مشتریان امروزی باهوش، قدرتمند و با اطلاعات می‌باشند و گزینه‌های متعددی برای انتخاب در دست دارند. آن‌ها خواستار تعامل با سازمانی هستند که رضایتمندی بیشتری را برای آنان به ارمغان بیاورد. در واقع رضایتمندی مشتری به عنوان مهم‌ترین شاخص جدید عملکرد سازمان‌ها برای کسب درآمد رقابتی در نظر گرفته می‌شود و همین موضوع نیاز به مدیریت ارتباط با مشتری را نشان می‌دهد (زنجیرچی، کنجکاو منفرد و حاتمی نسب، 1391).

با شدت گرفتن رقابت بین شرکت‌ها و نزدیک شدن آمیخته بازاریابی بنگاه‌های مختلف به یکدیگر فلسفه فروش کارایی خود را از دست داد. شرکت‌ها دیگر فقط به دنبال جذب مشتری جدید نبودند بلکه حفظ مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار یکی از اولویت‌های کاری هر سازمان شد. مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی چندجانبه به بازاریابی، فروش و مراقبت از مشتری است. سازمان‌ها از مدیریت ارتباط با مشتری به منظور ایجاد وفاداری مشتری و بهبود عملکرد سازمانی بهره‌مند می‌شوند. مدیریت ارتباط با مشتری یاری رسان سازمان‌ها در ایجاد ارتباط اثربخش با مشتریان است. این مفهوم یک راهبرد تجاری ترکیب شده با فناوری برای مدیریت اثربخش کل چرخه زندگی مشتری است. از سوی دیگر رشد چشمگیر رسانه‌های اجتماعی توجه سازمان‌ها را به این مقوله معطوف ساخته است. در این راستا مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی مفهومی نوین در رویکرد ارتباط با مشتری است که فلسفه‌ی آن استفاده از پتانسیل رسانه‌های اجتماعی در جهت جذب حداکثری مشتریان و نگهداری مشتریان موجود می‌باشد. این مفهوم یک استراتژی و رویکرد نوین در جهت ترکیب ارتباط با مشتریان برخط، شبکه‌های اجتماعی و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری سنتی می‌باشد.

متخصصان بازاریابی، مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان[3] را فعالیت‌های روبه‌رو شدن با مشتری می‌دانند که شامل فرایندها، سیستم‌ها و فناوری‌های یکپارچه با برنامه‌های کاربردی نوظهور رسانه اجتماعی برای درگیر کردن مشتریان در مکالمات گروهی و توسعه ارتباط با مشتریان است (گرینبرگ، 2010، ترینور 2012). سازمان‌ها توان بالقوه مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان را دریافته‌اند و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در زمینه فناوری‌های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان در دو سال اخیر انجام داده‌اند. طبق نظر سرنر و همکارانش (2011) مخارج در زمینه مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان در سال 2010 به میزان چهل درصد افزایش داشته است و انتظار می‌رود به بیش از 1 میلیارد دلار در سال 2013 برسد. یکی از جدیدترین و پررشدترین شکل‌های مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان است.ظهور وب اجتماعی نقطه کانونی و کاتالیزگر رشد مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان بوده است. ظهور شبکه‌های نظیر به نظیر[4] مکالمات دیگر هیچ محدودیت و مرزی ندارند. این شبکه‌ها به‌طور روزافزون نحوی تعامل مشتریان با یکدیگر و همچنین نحوی استفاده‌ی کسب‌وکارها از ابزارهای رسانه اجتماعی برای مدیریت ارتباط با مشتریان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (کومر[5] و همکاران، 2012).

با گسترش فناوری‌های قابل‌حمل به‌طور خاص گوشی‌های هوشمند، انتظار می‌رود رشد و گسترش بیشتر درج مطلب[6] بر پایه منطقه جغرافیایی و محتوای خاص تسریع گردد. در حال حاضر 2 نفر از 5 نفر از طریق دستگاه‌های قابل‌حمل به این خدمات دسترسی دارند (نیل سون[7]، 2011 ). برای کسب‌وکارها وب اجتماعی[8] به معنای چالشی در حوزه‌ی مدیریت ارتباط با مشتریان[9] است. کاربران وب اجتماعی  نه‌تنها اطلاعات خصوصی را به اشتراک می‌گذارند (فوستر[10] و همکاران ، 2010). بلکه از وب اجتماعی برای جست‌وجوی محصولات و به اشتراک گذاشتن توصیه‌ها و نظرات خود با دوستان و سایر کاربران استفاده می‌کنند (تریپ و گرگیویر[11] ،2011). از دیدگاه مدیریت ارتباط با مشتریان، وب اجتماعی نمایانگر یک جابجایی از ارتباط با مشتریان به سبک قدیمی و به‌صورت غیرمستقیم که از طریق واحد فروش، مشاور مشتریان و مرکز تماس انجام می‌شد به سمت ارتباط مستقیم با مشتریان است. مطالب اشتراک گذشته شده و نظریات سایر به‌طور قابل‌توجهی از اعتبار بیشتری نسبت به پیام‌رسانی خود شرکت برخوردار است. در یک نظرسنجی که از 4230 کاربر اینترنتی آلمانی به عمل آمد: اقلیت 22 درصد به اطلاع‌رسانی شرکت‌ها اعتماد داشته‌اند در مقابل اکثریت 67 درصد احساس اطمینان بیشتری به اطلاعات حاصل از ارتباطات داشته‌اند (فاکتنکنتور[12] ،2011).

با توجه به این که هیاهوی زیادی پیرامون استفاده از ابزارهای وب اجتماعی وجود دارد اما اثربخشی استفاده از فنّاوری‌های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان نامشخص است و چندین پرسش بی‌جواب مانده است.

1: آیا مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان می‌تواند تمایل و وفاداری مشتریان را افزایش دهد؟

2: چگونه مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان  بر روی خروجی کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد؟

3: نقش فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتریان و فنّاوری‌ها چیست؟

درنتیجه شرکت‌ها در هاله‌ای از ابهام با تجربیات خود در مورد به‌کارگیری ابزارهای اجتماعی خود رها شده‌اند (سرنر و همکاران، 2011).

محققان توصیف کرده‌اند که فنّاوری‌های مدیریت ارتباط با مشتریان به‌تنهایی و مستقیماً منتج به خروجی برای شرکت‌ها نمی‌شود و زمانی بیشترین تأثیر را خواهند داشت که با سایر منابع و فرایندها بنگاه همراه شود (چان، پارک و چایی[13]  2010: چایچاندران[14] و همکاران، 2005: سیرینیواسان و مورمن[15]، 2005). پژوهش‌های اندکی درزمینه بهبود ارتباط با مشتریان به‌وسیله فناوری‌های رسانه‌های اجتماعی در تعامل با سیستم و فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان پرداخته‌ شده است. در این پژوهش در ابتدا به‌اندازه‌گیری و مفهومی‌سازی ظرفیت‌های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان پرداخته می‌شود و سپس به بررسی تأثیر مدیریت مشتری محور[16] و فناوری‌های رسانه اجتماعی بر ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتریان پرداخته می‌شود. سوم به بررسی تأثیر تعاملی منابع سازمان و منابع فناوری‌های اجتماعی  پرداخته می‌شود. در زمینه‌ی تحقیقات تعاملی تحقیقات اندکی صورت گرفته است (نوو و وید، 2010: وید و هالود، 2004) و بخصوص در زمینه فنّاوری‌های بازاریابی (ترینور و همکاران، 2011) و درنهایت پژوهشگر رابطه‌ای بین ظرفیت‌های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان و کارایی ارتباط با مشتریان می‌کند و تأثیرات سازمانی را بران می‌سنجد.

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

امروزه شناخت و پیش‌بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش‌بندی بازار ضروری است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می‌شود و جهت‌گیری کلیه اهداف، استراتژی‌ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می‌باشد. حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت‌هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالشی استراتژیک تلقی می‌شود؛ بنابراین وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری سازمان محسوب می‌شود بدین معنا که با افزایش وفاداری مشتریان می‌توان انتظار داشت سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی ارتقا می‌یابد. درک بازار با برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه‌های اقتصادی را سبب می‌شود (نایب زاده، پاکدل و دهنوی،1390). عملکرد هر کسب و کار به موفقیت در حفظ مشتریان در دراز مدت بستگی دارد. با شدت گرفتن رقابت بین شرکت‌ها در مشتری‌یابی برای محصولات و خدماتشان و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، شرکت‌ها دیگر نه تنها باید به دنبال جذب مشتریان جدید باشند، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابطی مستحکم با آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهند. دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی‌هاست. تغییر در فناوری، تغییر در اطلاعات، تغییر در خواسته‌های مردم، تغییر در مصرف‌کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب و کار، تغییر در ارزش‌های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان‌های فعلی شناخته می‌شود و سازمان‌های پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می‌دانند.(طزری و بلوریان تهرانی،1391).

با پدیدار شدن پدیده های وب و رسانه‌های اجتماعی ارتباط افراد با یکدیگر متحول شد و دیگر مرزها و محدودیت‌های گذشته وجود ندارد و اطلاعات با سرعت زیادی منتقل می‌گردد. تبلیغات و نظرات در مورد محصولات به سرعت پخش می‌گردند. و نظرات مشتریان بر یکدیگر با سرعت بیشتری تاثیر می‌گذارد. رشد روزافزونی استفاده از این تکنولوژی سازمان‌ها و شرکت‌ها را به استفاده بیشتر ترغیب کرده است. اما شرکت‌ها و سازمان‌ها در مورد کارایی و اثربخشی این ابزار در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتریان اطلاعاتی ندارند و هر شرکت تجربه‌ی متفاوتی در این مورد دارد. از طرف دیگر پژوهش‌های اندکی در مورد کارایی و اثربخشی مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان و سایر تکنولوژی‌ها از جمله وب اجتماعی همراه و هنگام با سایر منابع سازمانی انجام‌ شده است. لذا روشن شدن کارایی و اثربخشی اثر تکنولوژی‌ها و مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان بر عملکرد ارتباط با مشتریان لازم و ضروری است. یکی از مهمترین دلایلی که سازمان‏ها از برنامه‌های کاربردی در سازمان استفاده می‌کنند، به دست آوردن و حفظ بلندمدت مشتری و ارزش‌گذاری برای وی می‌باشد. هم‌راستا با این هدف، برنامه‌های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند برای پشتیبانی از کل فرایندهای مشتری‌مداری در سازمان‌ها، در هر اندازه و سطحی شامل بازاریابی، فروش و خدمات مشتری استفاده شود. امروزه به منظور حفظ قدرت رقابتی، همه سازمان‏ها به دنبال راهی برای توسعه، حفظ و نگهداری مجموعه بهنگامی از مشتریان، محصول، اطلاعات و خدمات در طول مدت بازاریابی، فروش، خدمات و پشتیبانی می‌باشند که بر مدیریت ارتباط با مشتری استوار هستند. در همین راستا بسیاری از نویسندگان به نتایج مثبت حاصل از ارتباط با مشتری اشاره کرده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها نیز این مفهوم را در استراتژی خود گنجانده‌اند و هدف خود را از این کار، طراحی و بهبود روابط شخصی و ارزش‌زا با مشتری از طریق ارائه محصولات شخصی شده و ویژه بیان می‌کنند. البته در کنار این موضوع، توجه به منافع مالی و غیر مالی حاصل از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نیز به عنوان یکی از مهمترین انگیزه‌های موسسات مختلف برای ورود به این عرصه بوده است. بنابراین ارزیابی تاثیر تکنولوژی رسانه اجتماعی بر عملکرد مشتری ضروری می‌باشد.

 

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

ارزیابی تاثیر تکنولوژی رسانه اجتماعی بر عملکرد مشتری بر اساس رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:47:00 ب.ظ ]
دکتر فاطمه صراف
استاد مشاور:
دکتر مهدی بشکوه
 
اسفند ماه 1393

دکتر فاطمه صراف
استاد مشاور:
دکتر مهدی بشکوه
 
اسفند ماه 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده 1

فصل اول :کلیات پژوهش 2

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 7

1-4 اهداف تحقیق 9

1-5 سوالات تحقیق 9

1-6 فرضیات تحقیق 10

1-7 تعاریف و اصطلاحات 10

1-8 روش گردآوری اطلاعات 11

1-9 محدوده تحقیق ( موضوعی , زمانی و مکانی ) 11

1-10 ساختار تحقیق 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق 13

2-1 مقدمه 14

2-2 بخش اول) عملکرد 15

2-2-1 مفهوم و تعاریف عملكرد 15

2-2-2 تاریخچه ارزیابی عملكرد 16

2-2-3 فرایند ارزیابی عملكرد 17

2-2-4 ارزیابی و اندازه گیری عملكرد 18

2-2-5 اهداف ارزیابی عملكرد 20

2-2-6 عملكرد كاركنان 22

2-3 بخش دوم) مدل های ارزیابی عملكرد 25

2-3-1 نرخ بازده سرمایه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمایه و مشتقات آنها 26

2-3-2 رویکردهای ارزیابی عملكرد 32

2-3-3 مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد 33

2-4 بخش سوم) کارایی 35

2-4-1 تعریف کارایی 35

2-4-2 عوامل مؤثر در کارایی 37

2-4-3 انواع کارایی 38

2-4-4 ناکارایی 40

2-4-5 اندازه‌گیری کارایی 40

2-4-6 رابطه بین صرفه ‌اقتصادی و کارایی 42

2-4-7 معیارهای کارایی 43

2-4-8 تدوین معیارهای کارایی 43

2-4-9 تعیین موانع، مشكلات و مسائل موجود درارزیابی 45

2-4-10 انواع ارزیابی 45

2-4-11 روش‌های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات 47

2-4-12 کارایی عملیاتی 52

2-5 بخش چهارم) پیشینه تحقیق 55

2-5-1 تحقیقات داخلی 55

2-5-2 تحقیقات خارجی 60

2-6 خلاصه فصل 65

فصل سوم : روش تحقیق 66

3-1 مقدمه 67

3-2 روش شناسی پژوهش 67

3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه 67

3-4 متغیرهای پژوهش 68

3-5 فرآیند پژوهش 68

3-6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 69

3-7 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 70

3-8 ماهیت و منابع داده ها 70

3-9 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 71

3-9-1 روند طراحی 72

3-9-2 مفهوم کارایی در تحلیل پوششی داده‌ها 72

3-9-3 تحلیل پوششی داده ها  و رویکرد سیستمی 73

3-9-4 الگوبرداری  با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها 73

3-9-5 تعریف واحدهای تصمیم‌گیری 73

3-9-6 انواع الگوها 74

3-9-7 الگوی CCR 74

3-9-8 الگوی BCC 76

3-9-9 مدل جمعی 78

3-10…………………………………… خلاصه فصل 80

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1 مقدمه 82

4-2 خروجی کارت امتیازی متوازن 82

4-3 ورودی و خروجی های پژوهش 84

4-4 تحلیل پوششی داده ها 90

4-5 تحلیل حساسیت متغیرها 91

4-6 رتبه بندی گروه های صنعتی 94

4-7 رتبه بندی شرکت های مربوط به گروه های کارآمد و ناکارآمد 95

4-8 خلاصه فصل 97

فصل پنجم : نتیجه گیری 98

5-1 مقدمه 99

5-2 اهداف تحقیق 100

5-3 آزمون فرضیات تحقیق 102

5-4 پیشنهادات کاربردی تحقیق 103

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 104

5-6 محدودیت های تحقیق 104

ضمایم 105

فهرست منابع 105

چک لیست 108

 

 

 

 

 

چکیده
هدف: هدف محقق از انجام این مقاله محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بوده است.

روش پژوهش:  در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد.

یافته ها: در این پژوهش به محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های عضو بازار بورس ایران پرداختیم که در آن ابتدا از روش های BCC  و CCR که هرکدام شامل دو رویکرد نهاده گرا و ستانده گرا می باشند استفاده نموده ایم. در انتها مشخص شد که بهترین روش BCC نهاده گرا می باشدکه با بهره گرفتن از آن به ارزیابی کارایی شرکت ها و نیز تحلیل حساسیت متغیرها پرداخته ایم.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که از بین رویکردهای مختلف بهترین روش BCC نهاده گرا می باشد و نیز از میان نهاده ها، دارایی و فروش و از میان ستانده ها، مطالبات حساس ترین متغیرها بوده اند و نیز صنایع شیمیایی و منسوجات به ترتیب کاراترین و ناکاراترین صنایع می باشند.

کلید واژه ها: کارایی- تحلیل پوششی داده ها- BCC – CCR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1      مقدمه
درجه روزافزون رقابت در صنعت، عرضه تکنولوژی های جدید در فعالیت شرکتها، گسترش محصولات و خدمات مالی جدید و نیازهای روزافزون به نیروی کار با صلاحیت شرکتها و موسسات و بویژه شرکتهای صنعتی را در معرض یک فرایند تکامل بسیار پیچیده به منظور دستیابی به مزیت رقابتی یا صرفا بقا قرار داده است. (فری یرا[1] وهمكاران،2،2012)

ارزیابی عملکرد شرکتهای مختلف یک کار دشوار است. یکی از دلایل این دشواری پیچیدگی ای است که ذاتا در مجموعه متنوع ابعادی که باید در ارزیابی مد نظر قرار گیرند وجود دارند همچنین منافع متعدد و ذینفعان مختلف نیز دلایلی دیگر است(فری یرا وهمكاران،2،2012)

یک بررسی جامع کاربردهای تحلیل پوشش داده ها در عملکرد شرکت ها نشان میدهد شفافیت گزارشها در مورد بکارگیری تحلیل پوششی داده ها[2] برای موسسات مالی امری ضروری است. با توجه به اهمیت ارزیابی عملكرد از طریق تحلیل پوششی داده ها و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی عملكرد شرکتها ، از این رو اهمیت موضوع و حساسیت تحقق آن در بخش خدمات مالی، زمینه لازم و کافی برای پرداختن به این مقوله را فراهم می آورد. در این فصل در ابتدا بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف شده و سپس اهداف ، فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان شده اند.

 

 

 

 

1-2       بیان مسئله
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره های معین می پردازد. از بُعد سازمانی ارزیابی عملکـرد معمـولاً متـرادف اثربخشـی فعالیـتهاسـت. منظـور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است. از نقطه نظر نحوه استفاده از منابع، ارزیابی عملکرد در قالب شـاخصهـای کـارایی بیـان می شود.

اگر در ساده ترین تعریف، نسـبت سـتاده بـه داده را کـارایی بـدانیم، نظـام ارزیـابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصـمیمات مـدیریت در خصـوص اسـتفاده بهینـه از منـابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. به طور کلی ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیـری عملکـرد از طریـق مقایسـه وضـع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شـده کـه خـود واجـد ویژگیهای معین باشد.(فلاح-محمد، 1390)

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویـژه در محیطهای پیچیده و پویا نیاز اساسی به ارزیابی دارد، از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقـی می گردد که پیامدهای آن کهولـت و در نهایـت زوال سـازمان مـی باشـد. در عصـر کنـونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود ارزیابی عملکرد را اجتنـاب ناپـذیر نمـوده اسـت بـه گونه ای که فقدان نظـام ارزیـابی در ابعـاد مختلـف، اعـم از ارزیـابی در اسـتفاده از منـابع وکارکنان، اهداف و راهبردها، به عنوان یکی از علائم بیمـاریهـای سـازمان قلمـداد می گردد.(مهرگان-محمدرضا، 1391)

به طور کلی هدف و منظور ارزیابی عملکرد نیل به اهداف زیر است:

– پاسخ گویی در برابر نتایج (اطمینان از پاسخ گویی)

– امکان شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کاهنده هزینه (شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کمیّت)

–  تحقق نتایج ارزیابی عملکرد، به این معنا که با توجه به پیشنهادها و نتایج این تحقیق می توان به بهبود عملکرد دست یافت.

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملكرد یك شركت یا سازمان همواره مورد توجه محققین بوده است. در سال 1957 فارل با بهره گرفتن از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یك واحد تولیدی نمود. موردی كه فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یك ورودی و یك خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری کارایی های فنی و تخصیص و مشتق تابع تولید كارا بود.(هونجاک و تیهومیر[3] ، 2013)

چارنز، كوپر و رودز[4] دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه كردند كه توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان (( تحلیل پوششی داده ها )) نام گرفت. از آنجا كه این مدل توسط چارنز، كوپر و رودز (1987) ارائه گردید، به مدل CCR  كه از حروف اول نام سه فرد فوق تشكیل شده است معروف گردید. در سال 1984 بنكر، چارنز و كوپر[5] با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه كردند كه با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC  شهرت یافت.(هونجاک و تیهومیر ، 2013)

تحلیل پوششی داده ها روشی مبتنی بر یك سری بهینه سازی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی می باشد كه روش ناپارامتریك نیز نامیده می شود. در این روش منحنی مرز كارا از یك سری نقاط كه بوسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود، ایجاد می گردد. برای تعیین نقاط می توان از دو فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده كرد. روش برنامه ریزی خطی بعد از یك سری بهینه سازی مشخص می كند كه آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی خط کارایی قرار گرفته است و یا خارج آن قرار دارد؟ بدین وسیله واحدهای كارا و ناكارا از یكدیگر تفكیك می شوند.(کائو چانگ[6] ، 2012)

مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو نوع مدل CCR وBCC  تقسیم می شوند. هر كدام از این مدل ها را می توان با بهره گرفتن از دو رویه ی ورودی محور و خروجی محور بررسی كرد.(ین شنی[7] ، 2012). از طرفی انتخاب شاخص های مناسب در اعتبار بررسی تكنیك تحلیل پوششی داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.(جو و همکاران[8] ، 2011) كه جهت تعدیل این چالش رویكرد كارت امتیازی متوازن این امكان را فراهم می نماید كه انتخاب ورودی ها و خروجی های تحقیق جهت بكارگیری در تحلیل پوششی داده ها بر مبنای بینشی جامع نگر و با توجه به جنبه های مختلف سازمانی مالی، فرآیندهای داخلی، مشتری، رشد و یادگیری تبیین گردد.(راجی و همكاران[9] ،1390)  در واقع در تكنیك تركیبی DEA- BSC از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملكرد و از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملكرد استفاده می شود.

 

سوال تحقیق:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

 

تحلیل پوششی داده ها یک ابزار اندازه گیری عملکرد غیر پارامتری است که می تواند برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد واحدهای مختلف استفاده شود چون نه تنها واحدها را مطابق با عملکرد شان دسته بندی می کند بلکه همچنین اطلاعات بسیار بیشتری را ارائه می دهد که با سایر روشها مثل تحلیل نسبت نمی توانند مورد پژوهش قرار گیرند (ایكان[10]وكاله،889،2011).

از آنجا که تحلیل پوششی داده ها کارایی را با مقایسه کارایی یک موسسه مالی با کارایی سایرین ارزیابی می کند، هر موسسه مالی ناکارآمد یک گروه موسسات کارآمد را دارد که عملکردش در برابر آنها ناکارآمد شناسایی می شود. سپس این گروه موسسات کارآمد به عنوان مجموعه مرجع برای آن موسسه ناکارآمد توصیف می شوند. بر همین اساس گفته می شود که تحلیل پوششی داده ها یک رویکرد عملیاتی را برای اندازه گیری ارائه می دهد چون شیوه هایی که ناکارایی به آن طریق می تواند کاهش یابد را به صورت مستقیم تری شناسایی می کند(دارل ودیوید[11]،5،2005).

متداول ترین نقاط قوت تحلیل پوششی داده ها شامل این است که واحد هایی را شناسایی می کند  ،که قابلیت های بهبود بالقوه ارائه می دهند ، منابع ناکارایی را شناسایی می کند و هنگام اندازه گیری عملکرد ترجیحات مدیریت را به حساب می آورد.  با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها ابعاد مختلف کارایی واحد می توانند هر چه بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.(ایكان وكاله،889،2011).

اندازه گیری عملکرد واحدها اساسی است و این نه تنها به این دلیل است که انجام این کار فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشد، بلکه همچنین به این دلیل است که می تواند در بهبود نتایج سهم داشته باشد. بنابراین یک روش شناسی برای پشتیبانی ارزیابی عملکرد واحدها لازم است. با این حال مهم است در نظر داشت که اندازه گیری عملکرد کار ساده ای نیست. مدیریت عملکرد واحدها دشوار است چون همیشه به راحتی نمی توان فهمید چه چیزی و چگونه باید اندازه گیری شود و همچنین به این دلیل که اغلب توافقی بین تصمیم گیرندگان درگیر در فرایند ارزیابی لازم است. (فری یرا وهمكاران،2،2007).

علیرغم پیشرفت قابل توجهی که طی سالهای اخیر برای توسعه چارچوب های اندازه گیری عملکرد انجام شده است و یکی از بهترین نمونه های آن ارزیابی عملكرد وکارایی از


 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده 1

فصل اول :کلیات پژوهش 2

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 7

1-4 اهداف تحقیق 9

1-5 سوالات تحقیق 9

1-6 فرضیات تحقیق 10

1-7 تعاریف و اصطلاحات 10

1-8 روش گردآوری اطلاعات 11

1-9 محدوده تحقیق ( موضوعی , زمانی و مکانی ) 11

1-10 ساختار تحقیق 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق 13

2-1 مقدمه 14

2-2 بخش اول) عملکرد 15

2-2-1 مفهوم و تعاریف عملكرد 15

2-2-2 تاریخچه ارزیابی عملكرد 16

2-2-3 فرایند ارزیابی عملكرد 17

2-2-4 ارزیابی و اندازه گیری عملكرد 18

2-2-5 اهداف ارزیابی عملكرد 20

2-2-6 عملكرد كاركنان 22

2-3 بخش دوم) مدل های ارزیابی عملكرد 25

2-3-1 نرخ بازده سرمایه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمایه و مشتقات آنها 26

2-3-2 رویکردهای ارزیابی عملكرد 32

2-3-3 مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد 33

2-4 بخش سوم) کارایی 35

2-4-1 تعریف کارایی 35

2-4-2 عوامل مؤثر در کارایی 37

2-4-3 انواع کارایی 38

2-4-4 ناکارایی 40

2-4-5 اندازه‌گیری کارایی 40

2-4-6 رابطه بین صرفه ‌اقتصادی و کارایی 42

2-4-7 معیارهای کارایی 43

2-4-8 تدوین معیارهای کارایی 43

2-4-9 تعیین موانع، مشكلات و مسائل موجود درارزیابی 45

2-4-10 انواع ارزیابی 45

2-4-11 روش‌های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات 47

2-4-12 کارایی عملیاتی 52

2-5 بخش چهارم) پیشینه تحقیق 55

2-5-1 تحقیقات داخلی 55

2-5-2 تحقیقات خارجی 60

2-6 خلاصه فصل 65

فصل سوم : روش تحقیق 66

3-1 مقدمه 67

3-2 روش شناسی پژوهش 67

3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه 67

3-4 متغیرهای پژوهش 68

3-5 فرآیند پژوهش 68

3-6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 69

3-7 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 70

3-8 ماهیت و منابع داده ها 70

3-9 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 71

3-9-1 روند طراحی 72

3-9-2 مفهوم کارایی در تحلیل پوششی داده‌ها 72

3-9-3 تحلیل پوششی داده ها  و رویکرد سیستمی 73

3-9-4 الگوبرداری  با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها 73

3-9-5 تعریف واحدهای تصمیم‌گیری 73

3-9-6 انواع الگوها 74

3-9-7 الگوی CCR 74

3-9-8 الگوی BCC 76

3-9-9 مدل جمعی 78

3-10…………………………………… خلاصه فصل 80

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1 مقدمه 82

4-2 خروجی کارت امتیازی متوازن 82

4-3 ورودی و خروجی های پژوهش 84

4-4 تحلیل پوششی داده ها 90

4-5 تحلیل حساسیت متغیرها 91

4-6 رتبه بندی گروه های صنعتی 94

4-7 رتبه بندی شرکت های مربوط به گروه های کارآمد و ناکارآمد 95

4-8 خلاصه فصل 97

فصل پنجم : نتیجه گیری 98

5-1 مقدمه 99

5-2 اهداف تحقیق 100

5-3 آزمون فرضیات تحقیق 102

5-4 پیشنهادات کاربردی تحقیق 103

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 104

5-6 محدودیت های تحقیق 104

ضمایم 105

فهرست منابع 105

چک لیست 108

 

 

 

 

 

چکیده
هدف: هدف محقق از انجام این مقاله محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بوده است.

روش پژوهش:  در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد.

یافته ها: در این پژوهش به محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های عضو بازار بورس ایران پرداختیم که در آن ابتدا از روش های BCC  و CCR که هرکدام شامل دو رویکرد نهاده گرا و ستانده گرا می باشند استفاده نموده ایم. در انتها مشخص شد که بهترین روش BCC نهاده گرا می باشدکه با بهره گرفتن از آن به ارزیابی کارایی شرکت ها و نیز تحلیل حساسیت متغیرها پرداخته ایم.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که از بین رویکردهای مختلف بهترین روش BCC نهاده گرا می باشد و نیز از میان نهاده ها، دارایی و فروش و از میان ستانده ها، مطالبات حساس ترین متغیرها بوده اند و نیز صنایع شیمیایی و منسوجات به ترتیب کاراترین و ناکاراترین صنایع می باشند.

کلید واژه ها: کارایی- تحلیل پوششی داده ها- BCC – CCR

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1      مقدمه
درجه روزافزون رقابت در صنعت، عرضه تکنولوژی های جدید در فعالیت شرکتها، گسترش محصولات و خدمات مالی جدید و نیازهای روزافزون به نیروی کار با صلاحیت شرکتها و موسسات و بویژه شرکتهای صنعتی را در معرض یک فرایند تکامل بسیار پیچیده به منظور دستیابی به مزیت رقابتی یا صرفا بقا قرار داده است. (فری یرا[1] وهمكاران،2،2012)

ارزیابی عملکرد شرکتهای مختلف یک کار دشوار است. یکی از دلایل این دشواری پیچیدگی ای است که ذاتا در مجموعه متنوع ابعادی که باید در ارزیابی مد نظر قرار گیرند وجود دارند همچنین منافع متعدد و ذینفعان مختلف نیز دلایلی دیگر است(فری یرا وهمكاران،2،2012)

یک بررسی جامع کاربردهای تحلیل پوشش داده ها در عملکرد شرکت ها نشان میدهد شفافیت گزارشها در مورد بکارگیری تحلیل پوششی داده ها[2] برای موسسات مالی امری ضروری است. با توجه به اهمیت ارزیابی عملكرد از طریق تحلیل پوششی داده ها و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی عملكرد شرکتها ، از این رو اهمیت موضوع و حساسیت تحقق آن در بخش خدمات مالی، زمینه لازم و کافی برای پرداختن به این مقوله را فراهم می آورد. در این فصل در ابتدا بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف شده و سپس اهداف ، فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان شده اند.

 

 

 

 

1-2       بیان مسئله
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره های معین می پردازد. از بُعد سازمانی ارزیابی عملکـرد معمـولاً متـرادف اثربخشـی فعالیـتهاسـت. منظـور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است. از نقطه نظر نحوه استفاده از منابع، ارزیابی عملکرد در قالب شـاخصهـای کـارایی بیـان می شود.

اگر در ساده ترین تعریف، نسـبت سـتاده بـه داده را کـارایی بـدانیم، نظـام ارزیـابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصـمیمات مـدیریت در خصـوص اسـتفاده بهینـه از منـابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. به طور کلی ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیـری عملکـرد از طریـق مقایسـه وضـع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شـده کـه خـود واجـد ویژگیهای معین باشد.(فلاح-محمد، 1390)

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویـژه در محیطهای پیچیده و پویا نیاز اساسی به ارزیابی دارد، از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقـی می گردد که پیامدهای آن کهولـت و در نهایـت زوال سـازمان مـی باشـد. در عصـر کنـونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود ارزیابی عملکرد را اجتنـاب ناپـذیر نمـوده اسـت بـه گونه ای که فقدان نظـام ارزیـابی در ابعـاد مختلـف، اعـم از ارزیـابی در اسـتفاده از منـابع وکارکنان، اهداف و راهبردها، به عنوان یکی از علائم بیمـاریهـای سـازمان قلمـداد می گردد.(مهرگان-محمدرضا، 1391)

به طور کلی هدف و منظور ارزیابی عملکرد نیل به اهداف زیر است:

– پاسخ گویی در برابر نتایج (اطمینان از پاسخ گویی)

– امکان شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کاهنده هزینه (شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کمیّت)

–  تحقق نتایج ارزیابی عملکرد، به این معنا که با توجه به پیشنهادها و نتایج این تحقیق می توان به بهبود عملکرد دست یافت.

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملكرد یك شركت یا سازمان همواره مورد توجه محققین بوده است. در سال 1957 فارل با بهره گرفتن از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یك واحد تولیدی نمود. موردی كه فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یك ورودی و یك خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری کارایی های فنی و تخصیص و مشتق تابع تولید كارا بود.(هونجاک و تیهومیر[3] ، 2013)

چارنز، كوپر و رودز[4] دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه كردند كه توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان (( تحلیل پوششی داده ها )) نام گرفت. از آنجا كه این مدل توسط چارنز، كوپر و رودز (1987) ارائه گردید، به مدل CCR  كه از حروف اول نام سه فرد فوق تشكیل شده است معروف گردید. در سال 1984 بنكر، چارنز و كوپر[5] با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه كردند كه با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC  شهرت یافت.(هونجاک و تیهومیر ، 2013)

تحلیل پوششی داده ها روشی مبتنی بر یك سری بهینه سازی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی می باشد كه روش ناپارامتریك نیز نامیده می شود. در این روش منحنی مرز كارا از یك سری نقاط كه بوسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود، ایجاد می گردد. برای تعیین نقاط می توان از دو فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده كرد. روش برنامه ریزی خطی بعد از یك سری بهینه سازی مشخص می كند كه آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی خط کارایی قرار گرفته است و یا خارج آن قرار دارد؟ بدین وسیله واحدهای كارا و ناكارا از یكدیگر تفكیك می شوند.(کائو چانگ[6] ، 2012)

مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو نوع مدل CCR وBCC  تقسیم می شوند. هر كدام از این مدل ها را می توان با بهره گرفتن از دو رویه ی ورودی محور و خروجی محور بررسی كرد.(ین شنی[7] ، 2012). از طرفی انتخاب شاخص های مناسب در اعتبار بررسی تكنیك تحلیل پوششی داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.(جو و همکاران[8] ، 2011) كه جهت تعدیل این چالش رویكرد كارت امتیازی متوازن این امكان را فراهم می نماید كه انتخاب ورودی ها و خروجی های تحقیق جهت بكارگیری در تحلیل پوششی داده ها بر مبنای بینشی جامع نگر و با توجه به جنبه های مختلف سازمانی مالی، فرآیندهای داخلی، مشتری، رشد و یادگیری تبیین گردد.(راجی و همكاران[9] ،1390)  در واقع در تكنیك تركیبی DEA- BSC از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملكرد و از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملكرد استفاده می شود.

 

سوال تحقیق:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

 

تحلیل پوششی داده ها یک ابزار اندازه گیری عملکرد غیر پارامتری است که می تواند برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد واحدهای مختلف استفاده شود چون نه تنها واحدها را مطابق با عملکرد شان دسته بندی می کند بلکه همچنین اطلاعات بسیار بیشتری را ارائه می دهد که با سایر روشها مثل تحلیل نسبت نمی توانند مورد پژوهش قرار گیرند (ایكان[10]وكاله،889،2011).

از آنجا که تحلیل پوششی داده ها کارایی را با مقایسه کارایی یک موسسه مالی با کارایی سایرین ارزیابی می کند، هر موسسه مالی ناکارآمد یک گروه موسسات کارآمد را دارد که عملکردش در برابر آنها ناکارآمد شناسایی می شود. سپس این گروه موسسات کارآمد به عنوان مجموعه مرجع برای آن موسسه ناکارآمد توصیف می شوند. ب<p>&nbsp;</p><p><a href="https://40y.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p>ر همین اساس گفته می شود که تحلیل پوششی داده ها یک رویکرد عملیاتی را برای اندازه گیری ارائه می دهد چون شیوه هایی که ناکارایی به آن طریق می تواند کاهش یابد را به صورت مستقیم تری شناسایی می کند(دارل ودیوید[11]،5،2005).

متداول ترین نقاط قوت تحلیل پوششی داده ها شامل این است که واحد هایی را شناسایی می کند  ،که قابلیت های بهبود بالقوه ارائه می دهند ، منابع ناکارایی را شناسایی می کند و هنگام اندازه گیری عملکرد ترجیحات مدیریت را به حساب می آورد.  با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها ابعاد مختلف کارایی واحد می توانند هر چه بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.(ایكان وكاله،889،2011).

اندازه گیری عملکرد واحدها اساسی است و این نه تنها به این دلیل است که انجام این کار فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشد، بلکه همچنین به این دلیل است که می تواند در بهبود نتایج سهم داشته باشد. بنابراین یک روش شناسی برای پشتیبانی ارزیابی عملکرد واحدها لازم است. با این حال مهم است در نظر داشت که اندازه گیری عملکرد کار ساده ای نیست. مدیریت عملکرد واحدها دشوار است چون همیشه به راحتی نمی توان فهمید چه چیزی و چگونه باید اندازه گیری شود و همچنین به این دلیل که اغلب توافقی بین تصمیم گیرندگان درگیر در فرایند ارزیابی لازم است. (فری یرا وهمكاران،2،2007).

علیرغم پیشرفت قابل توجهی که طی سالهای اخیر برای توسعه چارچوب های اندازه گیری عملکرد انجام شده است و یکی از بهترین نمونه های آن ارزیابی عملكرد وکارایی از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:46:00 ب.ظ ]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       

چكیده 1

مقدمه. 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول

1-1-شرح و بیان مساله پژوهش… 5

1-2-سابقه و پیشینه ی پژوهش… 6

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش… 10

1-4-اهداف پژوهش… 10

1-5- سوالات پژوهش… 11

1-6- فرضیه های پژوهش… 11

1-7- کاربرد نتایج تحقیق.. 11

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 12

1-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 13

1-10-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. 13

1-11- محدودیتها و موانع تحقیق.. 16

1-12- قلمرو مكانی ، زمانی و موضوعی تحقیق.. 18

فصل دوم

2-1- مقدمه. 21

2-2- پیشینه ی تاریخی پارکینگ… 21

2-3- جای پارك.. 22

فهرست مطالب

عنوان    صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

2-4- فضا – ساعت… 22

2-5- جابجایی(واگردان) 22

2-6-عرضه پارکینگ… 22

2-7 -تقاضای پارکینگ… 23

2-8-تعیین میزان تقاضای پاركینگ… 23

2-9-روابط مربوط به عرضه، كاربری و تقاضای پاركینگ… 23

2-10- استخراج میزان عرضه و تقاضای پاركینگ… 24

2-11- گروه ها و منافع متأثر از پاركینگ… 25

2-12- سطح توقف خودرو. 25

2-13- حریم و استانداردهای فضای پارك.. 25

2-14- ترافیك… 26

2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک… 26

2-16- مدیریت ترافیک… 27

2-17- تسهیلات ترافیک… 27

2-18- پارکینگ… 28

2-19- پاركینگ عمومی.. 28

2-20- دسترسی به پاركینگ… 28

2-21- برآورد پارکینگ لازم. 30

2-22- مشکلات احداث پارکینگ… 30

2-23- اشباع پارکینگ… 31

فهرست مطالب

عنوان          صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

2-24- محل پارکینگ… .32

2-25-تولید سفر. 33

2-26- مطالعات مبدأ و مقصد. 34

2-27- برنامه ریزی برای معلولین.. 34

2-28- تقسیم بندی پارك حاشیه ای بر اساس مدت توقف… 37

2-29- استانداردهای خودرو. 37

2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ… 38

2-31-متوسط مدت زمان پارك : 40

2-32- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارك حاشیه ای.. 41

2-33-اهمیت احداث پاركینگهای طبقاتی.. 42

2-34- مقایسه هزینه های ایجاد یك واحد پاركینگ… 43

2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور. 43

2-36- شاخص های مكان یابی كاربریهای شهری.. 45

2-37- تأسیسات پارکینگ… 48

2-38- سایر فضاهای پارکینگ… 52

2-39-انواع پارکینگ… 52

2-40-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک.. 55

2-41- مشکلات احداث پارکینگ… 63

2-42- سازۀ پارکینگ… 63

2-43-مدیریت پارکینگ… 64

فهرست مطالب

عنوان    صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ… 66

2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها 68

2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها 70

2-47- مكانیابی.. 71

2-48-مکان یابی پارکینگ… 71

2-49- اهمیت مكانیابی صحیح در استقرار پاركینگهای عمومی.. 72

2-50- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ… 73

2-51- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 74

2-52- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری.. 75

2-53- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل.. 75

2-54-روش های مکان یابی پارکینگ… 76

2-55-نتیجه گیری.. 80

فصل سوم

3-1- مقدمه. 82

3-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان لاهیجان. 82

3-3- موقعیت جغرافیایی شهر لاهیجان. 86

3-4- موقعیت ارتباطی شهر لاهیجان. 86

3-5- خصوصیات كلی آب و هوایی لاهیجان. 87

3-6- درجه حرارت (دما) 89

3-7- بارندگی.. 90

فهرست مطالب

عنوان     صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

3-8- رطوبت… 95

3-9- باد. 96

3-10- زمین شناسی،توپو گرافی شهر لاهیجان. 97

3-11-شیب وجهت توسعه ی شهر لاهیجان. 99

 

3-12- منابع آب درلاهیجان. 102

3-13- سوانح طبیعی : 104

3-14- پوشش گیاهی شهرلاهیجان. 104

3-15-ویژگیهای جغرافیایی انسانی.. 105

3-16- پیشینه تاریخی لاهیجان. 112

3-17 – وجه تسمیه لاهیجان. 113

3-18- مراكز مذهبی –تاریخی شهر. 114

3-19- بناهای عمومی شهر. 115

3-20- مراكز دیدنی.. 115

3-21- تأسیسات عمومی شهر لاهیجان. 116

3- 22- محلات لاهیجان. 118

3-23- اوضاع اقتصادی لاهیجان. 118

3-24-نتیجه گیری.. 121

فصل چهارم

4-1-مقدمه. 123

4-2- آمار توصیفی پرسشنامه ها 123

فهرست مطالب

عنوان         صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       

4-3-نتیجه گیری.. 147

فصل پنجم

5-1-مقدمه. 151

5-2-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با بهره گرفتن از GIS و مدل AHP. 152

5-3- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان. 157

5-4-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان. 158

5-5- وزن دهی به معیارها 168

5-6-نتیجه گیری.. 175

فصل ششم

6-1-بحث و نتیجه گیری.. 177

6-2- آزمون فرضیات پژوهش… 178

6-3-پاسخ به سوالات پژوهش… 182

6-4- ارائه راهکار و پیشنهادات… 184

منابع و ماخذ. 188

پیوست الف… 195

پیوست ب… 199

چكیده:

مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگهای عمومی هستند که نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارند.مکان یابی پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهرها می باشد.پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه های ساخت پارکینگ،لزوم مکان یابی مناسب برای پارکینگ نمایان گشت.

این پژوهش در بهار 1393 در شهر لاهیجان برای رفع معضل ترافیک انجام شده است و سعی دارد تا با توجه به شرایط و عوامل موثر بر مکان پارکینگ در شهر لاهیجان به مکان یابی مناسب این عنصر بپردازد.این پژوهش چند هدف را دنبال می نماید: 1-دستیابی به الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای عمومی با بهره گرفتن از سیستم GIS ؛2-تجزیه و تحلیل عوامل موثردر مکان یابی پارکینگ؛3-شناسایی نواحی نیازمند پارکینگ عمومی و طبقاتی؛4-شناساندن اهمیت و کارایی GIS در انتخاب بهترین مکانها برای احداث پارکینگ.

در این تحقیق علاوه بر ارائه الگویی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگ به وسیله GIS به مقایسه روش های مختلف وزندهی لایه های مکان یابی پارکینگ مانند AHP و منطق فازی بولین و …پرداخته      می شود.

كلید واژه: پارکینگ عمومی وطبقاتی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مکان یابی ،سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر لاهیجان.

مقدمه:

با رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری ترافیک در سطح معابر شهری به یکی از معضلات شهرهای بزرگ تبدیل شده است. بنابراین یکی از دغدغه های فکری مدیران شهری حل معضل ترافیک می باشد.جهت روان شدن حرکت وسایل نقلیه و حل مشکل ترافیک اقدامات زیادی از جمله احداث زیرساختهای حمل و نقل شهری مانند راه های ارتباطی ،زیرگذرها و روگذرها و گسترش حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوسهای شهری توسط مدیران شهری صورت گرفته است. در این راستا احداث پارکینگهای عمومی متعدد در مجاورت معابر شهری به منظور جلوگیری از پارکهای طولانی و بی مورد در کنار خیابانها یکی از اقدامات موثر در کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هواست.

مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد. بدین منظور بایستی معیارهای موثر طوری در نظر گرفته شود که باعث کاهش پارک حاشیه ای و روان تر شدن ترافیک معابر شود.

با توجه به مسائل مذكور پژوهش حاضر در 6 فصل تنظیم گردیده است:

فصل اول: كلیات تحقیق كه شامل بیان مسئله،‌سابقه و پیشینه ی تحقیق،اهمیت و ضرورت موضوع

تحقیق، اهداف ،‌فرضیه ها، ‌متغیرها و روش تحقیق می باشد نگارش شده است سپس به مقطع زمانی تحقیق و جامعه آماری شهر لاهیجان اشاره شده است.

فصل دوم: به مبانی نظری، پیشینه و ادبیات تحقیق اشاره می گردد .

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی لاهیجان نگارش شده است.

فصل چهارم :به بررسی وضعیت پارکینگ در شهر لاهیجان از دیدگاه شهروندان پرداخته ،و سپس وضعیت پارکینگ ها در این شهر مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .

فصل پنجم: با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش AHP نیز مکانیابی بهینه ای برای احداث پارکینگ های عمومی صورت پذیرفت و تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل احداث آنها پیشنهاد گردید.

در فصل ششم به اثبات فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است .

1-1- شرح و بیان مساله پژوهش:

مدت زمان زیادی است كه عناصر انسان، وسیله نقلیه و محیط به عنوان عناصر اصلی در حمل و نقل جاده ای مرسوم واقع شده اند و هدف از شناسایی كامل آنها، برقراری ایمنی آنهاست؛ چرا كه این عناصر با هم روابط متقابل و تأثیر پذیر دارند. به عنوان مثال انسان و وسیله نقلیه با هم برروی محیط اثر می گذارند و باعث ایجاد ترافیك در شهرها و آلودگی های زیست محیطی می شوند و در قبال آن محیط نیز با ویژگی های خود باعث تغییر شرایط حمل و نقل می شود.

منشا ایجاد و گسترش روزافزون شهرها را در عوامل عمده ای از قبیل توسعه مبادلات کالا، پیشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان دانست و در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راه ها را عادی ترین و قدیمی ترین عامل دانست.

گسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرتهای شهری، پیشرفت تکنولوژی و ارزان شدن قیمت خودرو و بالارفتن درآمد خانواده سبب شده تعداد خودروها در شهرها افزایش قابل توجه ای داشته باشد که این امر باعث ایجاد ترافیک و همچنین کمبود فضای پارک خودرو شده است. حل مسئله ترافیک به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و کوتاه مدت مختلفی از جمله کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر و غیره نیازمند است. تامین فضای پارکینگ خودرو در شهر، خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهای ضروری است. با تامین پاركینگ در نقاط مختلف شهر می توان تا حد زیادی بر مشكلات ترافیكی فائق آمد.

تامین پارکینگ در بافت ‌های شهری موجود ما، از مسائل و مشكلات طراحان شهری نبوده و اکثر فضاهای پیش بینی شده در طرح های جامع، یا تغییر کاربری داده و یا واگذار شده‌اند. وجود مراكز تجاری با جذب سفر بالا در برخی شهرها، استفاده از الگوی توقفگاه های چند طبقه را اجتناب ناپذیر ساخته و دستیابی به ضوابط این گونه توقفگاه ها را ضروری می سازد.

امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازای هر واحد مسکونی به دو یا سه واحد در حال افزایش است. این امر باعث ازدحام خودروها در حاشیه خیابان ‌ها و کوچه‌ها شده است. در این وضعیت می بایست روشی را پیشنهاد نمود که هم ارزان بوده و هم اجرای آ‌ن ساده باشد و حجم بالایی از پارکینگ را برای ساختمانها تامین نماید.

در شرایط كنونی رشد روزافزون شهرها كه متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت می باشد منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و تغییرات متعددی در كاربری های شهری شده است. هجوم بیش از اندازه جمعیت به شهرها به همراه رشد ناخواسته و ناموزون و توسعه غیر اصولی آنها به علت عدم تناسب بین كاربری های مختلف شهری و نبود مدیریت واحد شهری، مشكلات عدیده ای را در سیستم شهری به وجود می آورد. شهر لاهیجان با داشتن 82110 نفر جمعیت در سال 1390 و با مساحت 9 کیلومتر مربع و با

فصل اول

1-1-شرح و بیان مساله پژوهش… 5

1-2-سابقه و پیشینه ی پژوهش… 6

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش… 10

1-4-اهداف پژوهش… 10

1-5- سوالات پژوهش… 11

1-6- فرضیه های پژوهش… 11

1-7- کاربرد نتایج تحقیق.. 11

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 12

1-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 13

1-10-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. 13

1-11- محدودیتها و موانع تحقیق.. 16

1-12- قلمرو مكانی ، زمانی و موضوعی تحقیق.. 18

فصل دوم

2-1- مقدمه. 21

2-2- پیشینه ی تاریخی پارکینگ… 21

2-3- جای پارك.. 22

فهرست مطالب

عنوان    صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

2-4- فضا – ساعت… 22

2-5- جابجایی(واگردان) 22

2-6-عرضه پارکینگ… 22

2-7 -تقاضای پارکینگ… 23

2-8-تعیین میزان تقاضای پاركینگ… 23

2-9-روابط مربوط به عرضه، كاربری و تقاضای پاركینگ… 23

2-10- استخراج میزان عرضه و تقاضای پاركینگ… 24

2-11- گروه ها و منافع متأثر از پاركینگ… 25

2-12- سطح توقف خودرو. 25

2-13- حریم و استانداردهای فضای پارك.. 25

2-14- ترافیك… 26

2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک… 26

2-16- مدیریت ترافیک… 27

2-17- تسهیلات ترافیک… 27

2-18- پارکینگ… 28

2-19- پاركینگ عمومی.. 28

2-20- دسترسی به پاركینگ… 28

2-21- برآورد پارکینگ لازم. 30

2-22- مشکلات احداث پارکینگ… 30

2-23- اشباع پارکینگ… 31

فهرست مطالب

عنوان          صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

2-24- محل پارکینگ… .32

2-25-تولید سفر. 33

2-26- مطالعات مبدأ و مقصد. 34

2-27- برنامه ریزی برای معلولین.. 34

2-28- تقسیم بندی پارك حاشیه ای بر اساس مدت توقف… 37

2-29- استانداردهای خودرو. 37

2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ… 38

2-31-متوسط مدت زمان پارك : 40

2-32- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارك حاشیه ای.. 41

2-33-اهمیت احداث پاركینگهای طبقاتی.. 42

2-34- مقایسه هزینه های ایجاد یك واحد پاركینگ… 43

2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور. 43

2-36- شاخص های مكان یابی كاربریهای شهری.. 45

2-37- تأسیسات پارکینگ… 48

2-38- سایر فضاهای پارکینگ… 52

2-39-انواع پارکینگ… 52

2-40-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک.. 55

2-41- مشکلات احداث پارکینگ… 63

2-42- سازۀ پارکینگ… 63

2-43-مدیریت پارکینگ… 64

فهرست مطالب

عنوان    صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ… 66

2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها 68

2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها 70

2-47- مكانیابی.. 71

2-48-مکان یابی پارکینگ… 71

2-49- اهمیت مكانیابی صحیح در استقرار پاركینگهای عمومی.. 72

2-50- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ… 73

2-51- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 74

2-52- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری.. 75

2-53- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل.. 75

2-54-روش های مکان یابی پارکینگ… 76

2-55-نتیجه گیری.. 80

فصل سوم

3-1- مقدمه. 82

3-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان لاهیجان. 82

3-3- موقعیت جغرافیایی شهر لاهیجان. 86

3-4- موقعیت ارتباطی شهر لاهیجان. 86

3-5- خصوصیات كلی آب و هوایی لاهیجان. 87

3-6- درجه حرارت (دما) 89

3-7- بارندگی.. 90

فهرست مطالب

عنوان     صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

3-8- رطوبت… 95

3-9- باد. 96

3-10- زمین شناسی،توپو گرافی شهر لاهیجان. 97

3-11-شیب وجهت توسعه ی شهر لاهیجان. 99

3-12- منابع آب درلاهیجان. 102

3-13- سوانح طبیعی : 104

3-14- پوشش گیاهی شهرلاهیجان. 104

3-15-ویژگیهای جغرافیایی انسانی.. 105

3-16- پیشینه تاریخی لاهیجان. 112

3-17 – وجه تسمیه لاهیجان. 113

3-18- مراكز مذهبی –تاریخی شهر. 114

3-19- بناهای عمومی شهر. 115

3-20- مراكز دیدنی.. 115

3-21- تأسیسات عمومی شهر لاهیجان. 116

3- 22- محلات لاهیجان. 118

3-23- اوضاع اقتصادی لاهیجان. 118

3-24-نتیجه گیری.. 121

فصل چهارم

4-1-مقدمه. 123

4-2- آمار توصیفی پرسشنامه ها 123

فهرست مطالب

عنوان         صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       

4-3-نتیجه گیری.. 147

فصل پنجم

5-1-مقدمه. 151

5-2-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با بهره گرفتن از GIS و مدل AHP. 152

5-3- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان. 157

5-4-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان. 158

5-5- وزن دهی به معیارها 168

5-6-نتیجه گیری.. 175

فصل ششم

6-1-بحث و نتیجه گیری.. 177

6-2- آزمون فرضیات پژوهش… 178

6-3-پاسخ به سوالات پژوهش… 182

6-4- ارائه راهکار و پیشنهادات… 184

منابع و ماخذ. 188

پیوست الف… 195

پیوست ب… 199

چكیده:

مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگهای عمومی هستند که نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارند.مکان یابی پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهرها می باشد.پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه های ساخت پارکینگ،لزوم مکان یابی مناسب برای پارکینگ نمایان گشت.

این پژوهش در بهار 1393 در شهر لاهیجان برای رفع معضل ترافیک انجام شده است و سعی دارد تا با توجه به شرایط و عوامل موثر بر مکان پارکینگ در شهر لاهیجان به مکان یابی مناسب این عنصر بپردازد.این پژوهش چند هدف را دنبال می نماید: 1-دستیابی به الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای عمومی با بهره گرفتن از سیستم GIS ؛2-تجزیه و تحلیل عوامل موثردر مکان یابی پارکینگ؛3-شناسایی نواحی نیازمند پارکینگ عمومی و طبقاتی؛4-شناساندن اهمیت و کارایی GIS در انتخاب بهترین مکانها برای احداث پارکینگ.

در این تحقیق علاوه بر ارائه الگویی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگ به وسیله GIS به مقایسه روش های مختلف وزندهی لایه های مکان یابی پارکینگ مانند AHP و منطق فازی بولین و …پرداخته      می شود.

كلید واژه: پارکینگ عمومی وطبقاتی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مکان یابی ،سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر لاهیجان.

مقدمه:

با رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری ترافیک در سطح معابر شهری به یکی از معضلات شهرهای بزرگ تبدیل شده است. بنابراین یکی از دغدغه های فکری مدیران شهری حل معضل ترافیک می باشد.جهت روان شدن حرکت وسایل نقلیه و حل مشکل ترافیک اقدامات زیادی از جمله احداث زیرساختهای حمل و نقل شهری مانند راه های ارتباطی ،زیرگذرها و روگذرها و گسترش حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوسهای شهری توسط مدیران شهری صورت گرفته است. در این راستا احداث پارکینگهای عمومی متعدد در مجاورت معابر شهری به منظور جلوگیری از پارکهای طولانی و بی مورد در کنار خیابانها یکی از اقدامات موثر در کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هواست.

مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد. بدین منظور بایستی معیارهای موثر طوری در نظر گرفته شود که باعث کاهش پارک حاشیه ای و روان تر شدن ترافیک معابر شود.

با توجه به مسائل مذكور پژوهش حاضر در 6 فصل تنظیم گردیده است:

فصل اول: كلیات تحقیق كه شامل بیان مسئله،‌سابقه و پیشینه ی تحقیق،اهمیت و ضرورت موضوع

تحقیق، اهداف ،‌فرضیه ها، ‌متغیرها و روش تحقیق می باشد نگارش شده است سپس به مقطع زمانی تحقیق و جامعه آماری شهر لاهیجان اشاره شده است.

فصل دوم: به مبانی نظری، پیشینه و ادبیات تحقیق اشاره می گردد .

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی لاهیجان نگارش شده است.

فصل چهارم :به بررسی وضعیت پارکینگ در شهر لاهیجان از دیدگاه شهروندان پرداخته ،و سپس وضعیت پارکینگ ها در این شهر مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .

فصل پنجم: با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش AHP نیز مکانیابی بهینه ای برای احداث پارکینگ های عمومی صورت پذیرفت و تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل احداث آنها پیشنهاد گردید.

در فصل ششم به اثبات فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است .

1-1- شرح و بیان مساله پژوهش:

مدت زمان زیادی است كه عناصر انسان، وسیله نقلیه و محیط به عنوان عناصر اصلی در حمل و نقل جاده ای مرسوم واقع شده اند و هدف از شناسایی كامل آنها، برقراری ایمنی آنهاست؛ چرا كه این عناصر با هم روابط متقابل و تأثیر پذیر دارند. به عنوان مثال انسان و وسیله نقلیه با هم برروی محیط اثر می گذارند و باعث ایجاد ترافیك در شهرها و آلودگی های زیست محیطی می شوند و در قبال آن محیط نیز با ویژگی های خود باعث تغییر شرایط حمل و نقل می شود.

منشا ایجاد و گسترش روزافزون شهرها را در عوامل عمده ای از قبیل توسعه مبادلات کالا، پیشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان دانست و در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راه ها را عادی ترین و قدیمی ترین عامل دانست.

گسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرتهای شهری، پیشرفت تکنولوژی و ارزان شدن قیمت خودرو و بالارفتن درآمد خانواده سبب شده تعداد خودروها در شهرها افزایش قابل توجه ای داشته باشد که این امر باعث ایجاد ترافیک و همچنین کمبود فضای پارک خودرو شده است. حل مسئله ترافیک به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و کوتاه مدت مختلفی از جمله کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر و غیره نیازمند است. تامین فضای پارکینگ خودرو در شهر، <p>&nbsp;</p><p><a href="https://40y.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p>خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهای ضروری است. با تامین پاركینگ در نقاط مختلف شهر می توان تا حد زیادی بر مشكلات ترافیكی فائق آمد.

تامین پارکینگ در بافت ‌های شهری موجود ما، از مسائل و مشكلات طراحان شهری نبوده و اکثر فضاهای پیش بینی شده در طرح های جامع، یا تغییر کاربری داده و یا واگذار شده‌اند. وجود مراكز تجاری با جذب سفر بالا در برخی شهرها، استفاده از الگوی توقفگاه های چند طبقه را اجتناب ناپذیر ساخته و دستیابی به ضوابط این گونه توقفگاه ها را ضروری می سازد.

امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازای هر واحد مسکونی به دو یا سه واحد در حال افزایش است. این امر باعث ازدحام خودروها در حاشیه خیابان ‌ها و کوچه‌ها شده است. در این وضعیت می بایست روشی را پیشنهاد نمود که هم ارزان بوده و هم اجرای آ‌ن ساده باشد و حجم بالایی از پارکینگ را برای ساختمانها تامین نماید.

در شرایط كنونی رشد روزافزون شهرها كه متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت می باشد منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و تغییرات متعددی در كاربری های شهری شده است. هجوم بیش از اندازه جمعیت به شهرها به همراه رشد ناخواسته و ناموزون و توسعه غیر اصولی آنها به علت عدم تناسب بین كاربری های مختلف شهری و نبود مدیریت واحد شهری، مشكلات عدیده ای را در سیستم شهری به وجود می آورد. شهر لاهیجان با داشتن 82110 نفر جمعیت در سال 1390 و با مساحت 9 کیلومتر مربع و با

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:44:00 ب.ظ ]