دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو


 طبق بند ۲ بخش اول موافقت نامه ۱۹۹۰، وزرای نفت دو کشور مسئول پاسخ گویی در مورد گاز هستند و در بند ۱۵ بخش ۸ وزیر در مواردی اختیار وضع مقرراتی را دارد. این موارد عبارتند از:
اقدام یا ادامه هر کار مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی منطقه مشترک
تادیه هر وجهی به دولت ها از سوی مقام مشترک مطابق بخش ۷
شرایط و ضوابط نصب و تعیین حقوق، سفر و هزینه های مجاز و قابل پرداخت به رئیس و معاون و مقام و سایر کارکنان مقام مشترک
آیین برگزاری مناقصات و مزایده های قراردادهایی که می تواند طبق بخش ۱۴ منعقد می شود. شامل شرایط مقرر شده در چنین قراردادهایی
نگهداری مناسب حساب ها و دیگر اسناد معاملات و امور مقام مشترک مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده
تهیه گزارش سالانه حساب ها و اختصاص سود طبق مقررات این موافقتنامه
حسابرسی حساب ها و متعاقبا ارائه گزارش به دولت ها
ضوابط اکتشاف و بهره برداری گاز از منطقه مشترک
هر مساله دیگر به منظور اجرای مقررات موافقت نامه.

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام

یکی از مسائل عمده منطقه مشترک عبارت است از نظام حقوقی که مقام براساس آن عمل خواهد کرد. با توجه به اختیار قانون گذاری اعطا شده به مقام، در واقع دو طرف با وضعیت دشوار “دولت در دولت” مواجه می شوند، در نتیجه پیش بینی می شود که طرفین به راه حل های قراردادی برای حل مشکلات صلاحیتی تمایل نشان دهند.[۱۶۶]
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
شخصیت حقوقی اعطا شده به مقام و استقرار آن در دو کشور مالزی و تایلند آزادی عمل و اقتدارات کاملی را به مقام داده است و از این روست که انجام هر گونه فعالیت برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بویژه گاز توسط هر شخصی در منطقه موکول به قراردادی است که با مقام منعقد می شود و چارچوب آن به تفضیل در جزء ۳ بند ۱۴ بخش ۷ بیان شده است.

ج : اختیار اعطای مجوز

موافقت نامه تایلند و مالزی در نگاه اول خود مختاری در اعطای مجوز برای دو دولت را از میان می برد و آن را به مقام واگذار می نماید. چنین اختیار جامعی غیر عادی به نظر می رسد، اگر چه کاملا هم بدون سابقه نبوده است.(سودان – عربستان و کویت - عربستان)
اعطای مجور با یک مسئله مهم همراه است و آن ماهیت چارچوب عملیات بهره برداری می باشد. از تفاهم نامه نمی توان این چارچوب را به روشنی دریافت، اما از بند ۱۴ بخش ۷ موافقت نامه ۱۹۹۰ می توان ممنوعیت اکتشاف و بهره برداری بدون قرارداد را دریافت. براسا جزء ۳ بند ۱۴ موافقت نامه این قراردادها باید از نوع مشارکت در تولید باشد و شامل قیود ذکر شده در این ماده باشد.

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک

ایجاد صندوق برای مقام در تفاهم نامه پیش بینی نشده است ولی جزء ۱ بند ۹ بخش ۶ موافقت نامه ۱۹۹۰ ایجاد صندوق و اداره و کنترل آن توسط مقام را مورد تصریح قرار داده است.
صندوق وسیله ای است برای تمرکز درآمدها و منبع پرداخت هزینه ها و نهایتا برداشت مساوی پول از مانده صندوق توسط دو دولت.
طبق جزء ۲ همین بند منابع صندوق عبارتند از:
کمک دو دولت تا قبل از کسب درآمد توسط مقام
وجوه کسب شده از اجرای طرح ها، برنامه ها، یا شرکت هایی که از سوی صندوق تامین شده اند،
وجوه کسب شده یا حاصل از اموال، سرمایه گذاری ها، رهن یا تصدی گری های کسب شده یا واگذار شده به مقام، و
وجوه قرض گرفته شده برای انجام تعهدات یا تادیه تکالیف مقام و بالاخره هرگونه وجوه یا اموالی که به هر شکل ممکن است به مقام پرداخته شده باشد یا در خصوص هر مساله اتفاقی مربوط به اختیارات و وظایفش به او واگذار شود.
محدودیت ها و ممنوعیت های پرداخت از صندوق که عمدتا با اجازه از دو دولت قابل رفع است، در بند ۱۲ پیش بینی شده است.

ﻫ : مالکیت منابع

یادداشت تفاهم در مورد مالکیت منابع بیان صریحی ندارد، ولی علی الاصول تعیین مدت ۵۰ ساله برای دوره اعتبار یادداشت و تاکید به این که قراردادهای منعقد توسط مقام یا پیمانکار نباید متجاوز از ۳۵ سال باشد، حاکی از این است که دو دولت مالکیت بر منابع را به مقام واگذار نکرده اند بلکه تنها حق بهره برداری انحصاری به مقام اعطا شده است.[۱۶۷]

و : صلاحیت و قانون حاکم

قانون قابل اعمال در منطقه در تفاهم نامه مورد تصریح قرار نگرفته است، این به آن معنی است که قوانین دو کشور با هماهنگی باید در منطقه اجرا شود. بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه حق وضع قاعده و اجرا در خصوص ماهیگیری، کشتیرانی، تحقیقات، کنترل و پیشگیری از آلودگی و دیگر مسائل مشابه که توسط مقامات ملی دو دولت وضع و به منطقه تسری می یابد، توسط مقام مورد تایید و رعایت قرار خواهد گرفت. جزء ۱۹ موافقت نامه ۱۹۹۰ هم بر این امر تاکید دارد.
در نتیجه باید قانون حاکم بر منطقه را مشتمل بر تفاهم نامه راجع به ایجاد منطقه (۱۹۷۹)، موافقت نامه مربوط به ایجاد مقام(۱۹۹۰)، مقررات حفاری(۱۹۹۶)[۱۶۸]، مقررات استاندارد عملیات نفتی(۱۹۹۷)[۱۶۹] و آیین نامه عملیات بهره برداری(۲۰۰۳)[۱۷۰] وضع شده توسط مقام و قراردادهای نمونه و قوانین دو کشور دانست.
در خصوص صلاحیت کیفری هر یک از دو کشور در منطقه توسعه مشترک، ماده تفاهم نامه خط مقسمی را در نظر گرفته است که با اتصال نقاط تعیین شده براساس طول و عرض جغرافیایی، محدوده صلاحیت کیفری دو دولت مشخص گردیده است و بلافاصله تاکیده شده که این تعیین محدوده اعمال صلاحیت کیفری به هیچ وجه نباید به عنوان خط مرزی دو دولت در فلات قاره تلقی شود و به حقوق حاکمه دو دولت در منطقه توسعه مشترک لطمه ای نمی زند.
اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم ارتکابی در سکو یا تاسیساتی که بر خط مقسم صلاحیت قرار می گیرد و به منظور اکتشاف و استخراج منابع طبیعی بستر و زیر بستر در منطقه بنا شده یا به کار گرفته شده براساس تعلق سکو و تاسیسات به مالزی یا تایلند منحصرا به عهده مالزی یا تایلند خواهد بود.[۱۷۱] همین ترتیبات در مورد اعمال صلاحیت مدنی نسبت به سکوها و تاسیسات اجرا خواهد شد.

ز : آحادسازی

این احتمال وجود دارد که منابع منطقه توسعه مشترک، به ورای مرزهای تعیین شده منطقه گسترش یابد و در این صورت ماده ۶ تفاهم نامه مقرر می نماید که مقام مشترک و طرف با طرف های ذیربط با یکدیگر در این خصوص تبادل اطلاعات خواهند کرد و برای رسیدن به موافقت نامه ای به منظور موثرترین شکل بهره برداری از ساختار، میدان یا مخزن مشترک تلاش خواهد نمود.
در مقررات استاندارد فعایت های نفتی ۱۹۹۷ هم نه در مورد احتمال پیدا شدن مخزن مشترک بین بلوک های واگذار شده باهم و نه در خصوص بلوک با خارج از محدوده منطقه مشترک اشاره ای نشده است.

ح: حل و فصل اختلافات

در مورد حل و فصل اختلافات راجع به تفسیر و اجرای دو سند اصلی مربوط به ایجاد منطقه توسعه مشترک و ایجاد مقام مشترک، تنها در ماده ۷ تفاهم نامه به حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق مشاوره و مذاکره بسنده شده است و مداخله عنصر ثالث یا ارجاع به داوری یا مراجع قضایی پیش بینی نشده است.

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده

در مواردی که مرزها تحدید حدود شده اند، بهترین و متداول ترین روش بهره برداری از منابع گاز مشترک، آحادسازی یا یکپارچه سازی می باشد. اصل آحادسازی برای بهره برداری کارآمد از مخازن مشترک گاز توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که مخزن زیر آن قرار دارد در ایالات متحده آغاز شد. بررسی رویه دولت ها حاکی از این است که این اصل، متعاقبا در دیگر نقاط جهان پذیرفته و اجرا شده است.

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن

 

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی

انجمن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی، اصطلاح آحادسازی را این گونه تعریف کرده است:
“آحادسازی عبارت است از عملیات مشترک و هماهنگ در یک مخزن گاز(یا نفت) توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که زیر آن ها مخزن یا مخازنی قرار دارد، انجام می دهند.”[۱۷۲]
در هر آحادسازی بین المللی در مورد مخزن یا مخازن واقع در تقاطع مرزی نیاز به توافق در دو زمینه است:
دولت های متاثر از این وضعیت طبیعی، به موافقت نامه دست یابند.
دارندگان مجوز، موافقت نامه عملیات واحد منعقد نمایند.
هدف از موافقت نامه اول، تنظیم حقوق و تکالیف هر دولت در خصوص توسعه میدان و یکی کردن آیین های الزام کننده دو دولت دایر بر به حداقل رساندن تعارضات در یک میدان در تقاطع مرزی می باشد.
موافقت نامه دوم برای عملیات واحد بین دارندگان مجوز می باشد که در اکثر موارد از نمونه عادی و متداول در صنعت نفت پیروی خواهد کرد. با این وجود این مساله تابع مقررات معاهده مربوط خواهد بود.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که آحادسازی ممکن است در مواردی بین منطقه بهره برداری مشترک و دارندگان مجوز در خارج از منطقه مطرح یا در مواردی که منطقه به نواحی فرعی تقسیم می شود و هر ناحیه به اشخاص یا کنسرسیوم خاصی واگذار می شود، مطرح و عملی شود.

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-07-22] [ 07:00:00 ق.ظ ]
بر مبنای مدل ونگوپالان (۲۰۱۳) هدف از این فرضیه تعیین رابطه بین نسبت بدهی و اهرم مالی و مبتنی بر یک رابطه خطی چند متغیره بوده است. رابطه خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی انجام و طی جدول شماره ۴- ۱۳ خلاصه شده است. در این جدول پارامترهای رابطه برآوری، انحراف معیار پارامترها، آماره تی استیودنت و سطح معنی دارای متناظر با آماره تی ذکر شده است. علاوه بر این طی جدول یاد شده خلاصه نتایج آزمون فیشر جهت ارزیابی معنی داری رابطه برآوردی و نهایتا ضریب تعیین رابطه یاد شده که در اعتبار سنجی برآورد انجام شده مورد استفاده قرار گرفته ذکر شده است.
بر مبنای نتایج مندرج در جدول ۴-۱۳ در زمینه ارتباط بین متغیرهای مستقل نتایج ذیل حاصل شده است:
معنادار بودن ضرایب مربوط به به متغیر مستقل و ضریب ثابت با بهره گرفتن از آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار می‌گیرد.
یک) ضریب متغیر مستقل اهرم مالی برابر ۱٫۵۲۹۵۲ و علامت آن مثبت است بنابراین رابطه بین اهرم مالی و نسبت بدهی مستقیم بوده است. مقدار این ضریب نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد افزایش دراهرم مالی در نسبت بدهی به مقدار ۱٫۵۲۹۵۲ اضافه می‌شود.
پایان نامه
دو) برای تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه تصادفی، معنی داری ضریب کیفیت شرکت بر مبنای معیار تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است. در این آزمون فرض صفر و فرض مقابل به شرح زیر است

علاوه بر این آماره آزمون به صورت زیر تعریف شده که دارای توزیع تی استیودنت بوده و معمولا در نمونه های بزرگ از توزیع نرمال استاندارد استفاده می‌شود.

سطح معنی داری متناظر ضریب اهرم مالی در رابطه برآوردی معادل ۰٫۰۰۰۵ و کمتر از ۵ درصد احتمال خطای نوع اول بوده است. بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان رابطه مستقیم بین اهرم مالی با نسبت بدهی در بین شرکت های منتخب پذیرفته شده است.

خلاصه فصل

جهت گردآوری داده های عملکردی از شرکت‌های بورسی با اعمال محدودیت هایی جامعه اماری مشتمل بر۶۹ شرکت تعریف و با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه ۵۸ شرکت براورد گردید. در مدل تحقیق بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین و در نتیجه ۵ نمونه وابسته ۵۸ شرکتی و در مجموع ۲۹۰ سال شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
الف) متغیر وابسته این تحقیق نسبت بدهی در بین شرکت‌های نمونه به طور متوسط ۱۵۹۴/۰ با انحراف معیار ۶۹۹/۰ است.
ب)متغیرهای مستقل مشتمل بر نرخ مالیات، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت، کیفیت شرکت و اهرم مالی است. بر مبنای توصیف یافته ها نرخ مالیات، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت، کیفیت شرکت و اهرم مالی به طور متوسط برابر ۱۴۱۴/۰، ۲۸۲۵/۱، ۹۸۳۲/۵، ۸/۴ و ۶۵۰۴/۰ با انحراف معیارهای ۶۴/۰، ۴۲۴/۱، ۵۹۱/۰، ۳۸۳/۱۱۵ و ۲۰۵/۰ بوده‌اند.
تحلیل پیش فرض ها بر مبنای ازمون های کولموگروف اسمیرونوف، دوربین واتسون، فیشر و تحلیل همبستگی و نهایتا f لیمر و هاسمن نشان داد که کلیه پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با اثرات ثابت برقرار بوده است.
تفسیر ضرایب متغیرها در رابطه برآوردی، سطح معنی داری تی استیودنت و ازمون فیشر و اعتبار سنجی رابطه برآوردی بر مبنای ضریب تعیین نشان داد که :

 

    1. بین نرخ مالیات با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه معکوس نرخ مالیات با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

 

    1. بین فرصت های رشد با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه معکوس فرصت های رشد با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

 

    1. بین اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه معکوس اندازه شرکت با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

 

    1. بین کیفیت شرکت با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه مستقیم کیفیت شرکت با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

 

    1. بین اهرم مالی با نسبت بدهی رابطه مستقیم خطی وجود داشته و رابطه مستقیم کیفیت شرکت با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم است.

 

فصل بعد به مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده اختصاص دارد.
فصل ۵
نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل

مقدمه

تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای گردآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند، داده ها، هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های آماری گوناگون نقش به سزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند (خاکی، ۳۰۶ ۳۰۵(
در فصل چهارم، داده‌های پژوهش در قالب یک فرضیه تجزیه و تحلیل شد. در این فصل، ابتدا نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ و تحلیل‌های آماری انجام‌شده در فصل قبل بیان می‌گردد. سپس، به تشریح و بحث نتایج به دست آمده، محدودیت‌ها، پیشنهادهای کاربردی پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی پرداخته می‌شود.

خلاصه ی یافته ها

هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین مالیات و نسبت بدهی بوده است..شرکتها برای استفاده از سپر مالیاتی ، بانرخ مالیات بر درآمد بالاتر ، بدهی بیشتری منتشر می کنند(huang,2006) بر اساس نطریه ی نمایندگی ، بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات بر درآمد ، اثر مثبت پیش بینی می شود و براساس نطریه ی مالیاتی انتظارداریم بین این دو متغیر اثر منفی وجود داشته باشد(terra,2011).از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی و ساختار سررسید بدهی محدودیتهایی وجود دارد، به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار ، شرکتهای کشورهای در حال توسعه نسبت به شرکتهای کشورهای توسعه یافته از بدهیهای بلند مدت بسیار کمتر استفاده میکنند(stephanaet al.2011).از این رو بررسی علتهای انتخاب ساختار نسبت بدهی در کشورهای درحال توسعه (از جمله ایران) اهمیت دارد.
درمیان منابع مالی ، برخی از تحقیقاتی که درباره ی انتخاب ساختارسررسید بدهی ها انجام شده است سه نظریه معرفی کرده اند:
۱-فرضیه ی هزینه ی مبادله بارکلی و اسمیت (۱۹۹۵)که به فرضیه ی هزینه ی نمایندگی نیز معروف است.براساس این نطریه هر شرکت برای حل مشکل نا متقارن بودن اطلاعاتی ، سررسید بدهی بهینه را انتخاب میکند.
۲-فرضیه علامت دهی و نقدینگی است.بر این مبنا که انتشار بدهی کوتاه مدت علامت مثبتی ازریسک اعتباری کم شرکت است.
۳-نظریه ی سوم نظریه ی مالیات است.کین و همکاران(۱۹۸۴)برای عوامل تعیین کننده ی ساختار بدهی شرکت مدلی معرفی کردندکه شامل مالیات شرکت ، هزینه های ورشکستگی و هزینه مبادله ی تامین مالی برون سازمانی بود.ساختار بهینه ی سررسید بدهی موازنه ای بین مزایای مالیات بدهی شرکت و نارسایی مربوط به هزینه های نمایندگی و مبادلات است.همچنین بین ساختار بدهی بهینه و کاهش سپرمالیاتی بدهی رابطه ای برقرار است.
در نهایت تعداد زیادی از مطالعات مزایای مالیاتی بدهی بلند مدت را متذکر شده اند(بریک و راوید ۱۹۸۵)، کین و همکاران(۱۹۸۵)
اگر شیب منحنی بازده صعودی باشد ،صرفه جویی حاصل از ارزش سپر مالیاتی بدهی بلند مدت ،با افزایش سهم پرداختها بابت بهره ی بدهی بلند مدت بیشتر می شود.اما برخی از پژوهش ها نشان میدهند که بین مالیات و نسبت بدهی رابطه ای وجود ندارد.(ozkan,2002 lewis,1990).
تقریبا تمام پژوهش ها نشان می دهد که مالیات بر ساختار سرمایه اثر می گذارد و شرکتها برای استفاده از مزیت سپر مالیاتی ، با نرخ مالیات بر درآمد بالاتر، بدهی بیشتری منتشر می کنند.(huang,2006).بر اساس نظریه ی نمایندگی بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات بر درآمد اثر مثبت پیش بینی میشود، اما با توجه به نظریه ی مالیاتی بین این دو اثر منفی انتظارمیرود.براساس تحقیق ترا(۲۰۱۱) متوسط نرخ موثر مالیاتی با بهره گرفتن از نسبت مالیات به سود مشمول مالیات برای اندازه گیری این متغیر استفاده شده است.
استفانا و همکاران رابطه مثبت بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات پیش بینی کردند و برعکس کین و همکاران بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ای منفی پیش بینی می کنند(stephana et al,2011).
درشرکت های تولیدی پاکستانی و شرکتهای پرتغالی (سراسکولر و روگائو (۲۰۰۹)به نقل از (mustapha et al,2011)) رابطه مثبت اندازه ی شرکت و ساختار بدهی تائید شده است.پژوهش های کسپدس و همکاران (۲۰۱۰) که درباره ی هفت کشور انجام شده است نیزاین رابطه را تائید میکند.
دلکوور (۲۰۰۷) عوامل موثر براهرم مالی را در جمهوری چک ، لهستان ، روسیه و اسلواکی مورد مطالعه قرار داد و عوامل موثر را سود انباشته سرمایه ، بانک و بدهی معرفی کرد.
در این پژوهش رابطه معناداری با فرصتهای رشد شرکت مشاهده نشد در این راستا ترا تحقیقی راتحت عنوان عوامل تعیین کننده ی نسبت بدهی درامریکای جنوبی انجام داد.اوهیچ رابطه معناداری بین سررسید دارایی ،فرصتهای رشد و سودآوری نیافت.

خلاصه یافته­های پژوهش

در این قسمت، به­ صورت خلاصه، نتایج محاسبات، آزمون ها و تحلیل های مربوط به توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها و تشریح روابط بین متغیرها آورده شده است.
در این پژوهش داده های ۵۸ شرکت طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۲ بررسی گردید.برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. جهت گردآوری داده های عملکردی از شرکت های بورسی با اعمال محدودیت هایی جامعه آماری مشتمل بر۵۴۶ شرکت تعریف و با بهره گرفتن از نمونه گیری بصورت حذف سیستماتیک با عنایت به محدودیت تعداد شرکت های انتخاب شده از یک طرف و تعدد متغیرها در مدل تحقیق، بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین و در نتیجه ۵ نمونه وابسته ۵۸ شرکتی و در مجموع ۲۹۰ سال – شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین مالیات و نسبت بدهی بوده است.
بر این مبنا نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته تلقی شده است. سایر متغیرهای مستقل مشتمل بر نرخ مالیات ، کیفیت شرکت، اندازه شرکت ، اهرم مالی و فرصت رشد شرکت می باشد.
در این پژوهش توصیف یافته ها بر مبنای شاخص های آماری نشان داد که:
الف) متغیرمستقل این تحقیق نرخ مالیات در قلمرو تحقیق با میانگین ۰٫۲۰۷۱ و میانه ۰٫۱۴۱۴ با انحراف معیار ۰٫۶۴۰ بوده است.
ب)سایر متغیرهای مستقل شامل کیفیت شرکت، اندازه شرکت ، اهرم مالی و فرصت رشد شرکت با میانه ی ۴٫۸۰۰۰ ،۵٫۹۸۳۲ ، ۰٫۶۵۰۴ ، ۱٫۲۸۲۵ و انحراف معیار ۱۱۵٫۳۸۳ ، ۰٫۵۹۱، ۰٫۲۰۵ ، ۱٫۴۲۴ می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:00:00 ق.ظ ]
«روشنی چشم پرهیزکار در چیزهایی قرار دارد که جاودانه است، وآن را ترک می‌کند که پایدار نیست». (دشتی: ۲۸۹)
تعبیر به «قره عینه» با توجه به اینکه «قّرّه» در اصل از ریشه «قُرّ» (بروزن حر) به معنای سردی گرفته شده و عرب معتقد بوده که اشک شوق همواره سرد و خنک و اشک غم داغ و سوزان است، این تعبیر جایی گفته می‏شود که مایهی شادی و خوشحالی است و معادل آن در فارسی «چشم روشنی» است. به این ترتیب این عبارت کنایه از این است که چشم پرهیزکاران به جهان آخرت روشن است؛ زیرا جهانی است پایدار و برقرار. (مکارم، ۱۳۷۸، ج۵۷۴: ۷)
در ادامه امام (ع) « فیما لایزولُ» را کنایه از تقوا و عمل صالح، و « فیما لا یبقی» را کنایه از لذّتهای دنیوی به کار برده است. رابطه بین لازم و ملزوم در کنایههای بالا آشکار و واضح است تا خواننده با کمک سایه معنایی بقا و زوال به تفاوتهای جوهری تقوا و لذّت طلبی موقتی دنیا پی ببرد. در واقع امام در اینجا از «کنایه قریب» (نک: شمیسا، ۱۳۷۱: ۹۵) بهره برده است تا ذهن شنونده در درک مفهوم به مشکل و ابهام برنخورد و هدف اصلی بیان که همان غرض دینی و پند و اندرز است، تحقق یابد. این کنایه بسیار جذّاب و پویاست و «همچون استعاره از حیث قدرت بر تجسم معانی و در آوردن آن به صورت محسوس پر از حیات و حرکت است ». (عتیق: بی تا، ۲۲۴)
-مُقْبِلاً خَیرُهُ، مُدْبراً شَرُهُ فی الزَّلاَزِلِ وَقُورٌ (خطبه: ۱۹۳)
«نیکیهای او به همه رسیده، آزار او به کسی نمی رسد.در سختیها، آرام است» (دشتی: ۲۸۹)
اقبال خیر و شر، کنایه از آن است که پرهیزکار در انجام نیکیها پیوسته روبه پیش می رود و اگر بدیهایی در گذشته داشته، همواره از آن فاصله می گیرد. (مکارم، ۱۳۸۵، ۷: ۵۸۴)
زلازل نیز در اینجا کنایه از سختیها و مصایب است. واژهی « وقور» نیز که به معنای سنگینی است، در اینجا کنایه از ایستادگی و استواری است. امام با بهره گیری از تصرفات بیانی چون کنایه و استعاره، علاوه بر شیرین ساختن کلام و پویا ساختن آن، مفهوم آن را رساتر، مؤکِّدتر، نموده و تقویت بخشیده است. واژه زلازل سرشار از حرکت است و عبارت را از ایستایی بیرون آورده است. «حرف «زاء» در واژه زلازل با طنین آوایی خود معنای اضطراب و شدّت را بیان می‌کند. (عباس، ۱۹۹۸: ۱۷) همچنین ساخت رباعی این کلمه و ساختار مفهومی جمله مفهوم سختی و اضطراب را به خوبی به مخاطب القا می‌کند. تصویرگری به کمک الفاظ و صدای برخاسته از آنهاست؛ زیرا الفاظ با معنای آنها تنیده، که گاه یک واژه با رنگ مخصوص صوتی خود، معنا را به خواننده القا می کند و صورتی مطلوب از معنا را در ذهن او ایجاد می کند.کلمه « زلازل» از چنین ویژگیهایی برخوردار است.
-فَاسْعَوا فی فَکَاکِ رِقابِکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا (خطبه: ۱۸۳)
«در آزادی خویش پیش از آنکه درهای امید بسته شود، بکوشید.» (دشتی: ۲۵۳)
آزاد سازی گردن کنایه از رهایی از دل بستگی به دنیا و بُت نفس می باشد. بسته شدن درهای امید نیز به نوعی کنایه از یأس و ناامیدی محض است. امام در اینجا با عباراتی مختصر، جایگاه تقوا و ارزش آن را در آزادی و آزادگی انسان و خوشبختی وی به تصویر می کشد. امام بیان، از رهگذر کنایه، در قالب اسلوبی دلکش و مؤثر، به بیان اندیشه خود پرداخته است. در واقع خواننده، علاوه بر لذّت از جستجو در یافتن معنا، به درک عمیقتر و ژرفتری از این سخنان دست می یابد و مطلب در دل و جان وی نفوذ میکند.
-تَنکَبَ المَخالِجَ عَنْ وَضْحِ السبَّیل ِ: (خطبه: ۸۳)
«ازتمام راه ها، جز راه حق چشم پوشیده است.» (دشتی: ۹۳)
امام در وصف متّقین میفرماید که سرگرمیها او را مشغول نکرده و امور منصرف کننده او را از صراط مستقیم و راه استوار منحرف نمی کند. پس به آنچه خدا راضی است، خود را مشغول کرده و به خشنودی خدا رسید. مخالج، کنایه از راه های انحرافی و گناه است. این واژه علاوه بر سایه معنایی، با آهنگ و موسیقی خویش نیز نوعی انزجار و نفرت را به طور ناخودآگاه در ذهن شنونده القا می‌کند. امام به جای اینکه با بیانی معمولی و عادی بیان دارد که انسان متّقی از کارهای ناشایست دوری می کند؛ جمله را به شیوهی غیر مستقیم و خارج از منطق عادی گفتار بیان داشته تا مفهوم رساتر و قویتر انتقال یابد و تأثیر بیشتری را در مخاطب برجای نهد.
-قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ اَلْعَاجِلَهِ حَمِیداً وَ قَدَّمَ زَادَ اَلْآجِلَهِ سَعِیداً: (خطبه: ۸۳)
«با بهترین روش از گذرگاه دنیا عبور کرده، توشه آخرت را پیش فرستاده، و از ترس قیامت در انجام اعمال صالح پیش قدم شدهاست.» (دشتی: ۹۷)
در این عبارت زیبا، « عاجله » کنایه از دنیا و « آجله» کنایه از آخرت است، زاد هم کنایه از تقواست وفصلهرسه کلمه کنایه از موصوفند. تقابل این دو واژه نیز بر زیبایی کلام امیر المؤمنین افزوده است. سجع متوازی و هماهنگی و تناسب بین واژه های « عاجِله و آجِله » و «حَمید و سَعید » نیز سبب تولید موسیقی دلنشینی شده است که لذّت موسیقایی را در شنونده ایجاد می‌کند و اثر و نفوذ کلام را در مخاطب دو چندان میکند. لذا امام در اینجا در قالب ایماء، با بیانی که در آن رابطه بین لازم (عاجله) و ملزوم (دنیا) مشخص است، «سبب می گردد که ذهن شنونده، برای ایجاد پیوند میان معانی و ارتباط اجزای سازنده خیال، به تلاش و کوشش روی آورد و حاصل این جستجو و یافتن پیوند، به صورت لذّت و شوق در وی تبلوُر می یابد». (کدکنی، ۱۳۷۰، ۱۳۹)
دانلود پایان نامه
-فارعَوا عِبادَ اللهِ ما برَعایته یفوزُ فائزُکُم وبِاضاعَته یخسِرُ مُبطِلُکُم. (خطبه: ۱۹۰)
«ای بندگان خدا مراقب چیزی باشید که رستگاران به پاس داشتن آن، سعادتمند شدند، و تبهکاران با ضایع کردن آن به خسران و زیان رسیدند.» (دشتی: ۲۶۷)
روشن است که عبارت اول امام، کنایه از تقوا و عمل صالح است که رعایت آن سبب رستگاری و پشت کردن به آن سبب زیان و خسران است. معنی مبهم است، تا از طریق تداعی معانی در ذهن مخاطب جای گیرد. این تلاش ذهنی در مخاطب برای دریافت معنای کلام کنایی، ذهن او را به کنجکاوی و دور اندیشی واداشته و سبب انبساط خاطر مخاطب می شود؛ همانگونه که در قرآن می فرماید: ” ومن یطعِ اللهَ ورسولَه ویخشَ اللهَ ویتَّقیه فاولئکَ هُمُ الفائزون ». (نور: ۵۲)
فقَرَّبَ علی نَفْسِه البَعیدَ وهَوَّنَ الشَّدیدَ (خطبه۸۷)
«دوریها ودشواریها را بر خود نزدیک و آسان ساخته است.» (دشتی: ۱۰۳).
در این عبارت که امام یکی دیگر از ویژگی های متّقیان را بیان می دارد، «بعید» کنایه از مرگ است که در واقع نزدیک است. «شدید» نیز کنایه از صبر بر انجام واجبات و رعایت تقوا و پرهیزکاری در برابر محرمات است. در این بیان کنایی شیرین نیز، طباق (قرّب و بعید) و متناقض نما (هوّن الشَّدِیدَ)، سخن را از ایستایی و خمود خارج کرده و به آن جان و نیرو بخشیده است که هر شنوندهای را بر سر ذوق می آورد.
صَبَروُا اَیاماً قَصیرَهٌ أعْقَبَتْهُم راحَهًطَویلَهً (خطبه۱۹۳).
«در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند». (دشتی: ۲۸۷)
«ایاماً قصیره» کنایه از حیات دنیوی است. «راحه طویله» هم کنایه از آخرت است و کل عبارت هم کنایه از راحتی حیات اهل تقوا و پرهیزکاری (که سختیهای حیات این دنیا را براثر پرهیزکاری به جان خریده‏اند) در حیات اخروی است و اشاره به آیهی « إنَّ مَعَ العُسْرِ یسْراً» (انشراح: ۵) در قرآن کریم دارد. بنابراین امام پرهیزکاران در این جمله کنایی از مبالغه و تأکید بهره جُسته است و به مخاطب شکیبایی و صبر و تحمل در برابر خواهشهای نفسانی در حیات کوتاه دنیوی را گوشزد می نماید.
-أَلاَ وَ إِنَّکُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ ودُلِلْتُمْ عَلَی الزَّادِ. .. فتزوَّدوافی الدُّنیا مِنَ الدُّنیا مَا تَحْرُزُونَ به أَنْفُسَکُمْ غَداً. (خطبه۲۸)
«آگاه باشید! به کوچ کردن فرمان یافتید و برای جمع آوری توشه آخرت راهنمایی شدید. . . پس از این دنیا توشه برگیرید تا فردا خود را با آن حفظ نمایید. ». (دشتی: ۵۳)
در این قسمت امام با کنایه آوردن کلمهی (ظَعْن) برای سفر به سوی خدا و کلمهی (زاد) برای چیزی که باعث نزدیک شدن به خدا می‏شود، بر ارزش بلاغی کلام افزوده است. با این توضیح که در دنیا آدمی ‏برای سفر آخرت نیازمند زاد و توشه است، تا نیروی بدنی خود را تقویت کند، اعمال صالحی که انسان در دنیا انجام می دهد، روح وی را برای رسیدن به پیشگاه الهی نیرو می بخشد و هر دو کنایه از موصوف هستند.
همچنین امام در وصف متّقین با عبارتی کوتاه، امّا سرشار از معانی، چنین می فرمایند:
« عُمّارُ اللّیلِ و َمَنارُ النَّهارِ» (خطبه ۱۹۲)
شب زنده داران و روشنی بخشان روزند (دشتی: ۲۸۷)
یکی از ویژگی بارز متّقین راز و نیازهای شبانه است. امام در مورد شب زنده داری متّقین که دارای مراتب بالایی از تقوا و پرهیزکاری هستند و شبها نفس خود را به ریاضت وا می دارند، مطالب فراوانی ایراد نموده اند. «عُمّار اللَّیلِ: آبادگران شب » کنایه از شب زنده داری و عبادت پارسایان در دل شب است. « منار النَّهار: چراغهای افشان روز» نیز کنایه از کار و تلاش در ساعات روز است. امام با این بیان شیوا، گفتار را از حالت عادی خارج کرده و به آن رنگ و لعابی جذّاب و گیرا بخشیدهاند. در این عبارت، استعاره نیز دیده می شود؛ «عمّار» استعاره از عابدان و «منار» استعاره از هدایتگران است.
در واقع همچنان که برج دیده بانی یا جایگاه بلندی که آتش روی آن روشن می کنند؛ راه مادی را برای مردم می نمایاند و مسافران را از سرگردانی و گمراهی نجات می‏دهند، متّقیان هم مردم را که در حقیقت مثل مسافری در این دنیا زندگی می نمایند و بالأخره باید روزی این دنیا را ترک کنند ؛ به صراط مستقیم که همان راه انبیا و اولیای الهی است، برای نجات از شبهات و ضلالت راهنمایی می کنند. لذا امام با به کار گیری انواع آرایه ها از جمله کنایه، با فعال ساختن ذهن مخاطب برای جستجوی معنا، در قالب اسلوبی دلکش و مؤثر به إلقاءِ معانی می پردازد.
- إِنْ صَمَتَ لَمْ یغُمَّهُ صَمْتُهُ وَ إِنْ ضَحِکَ لَمْ یعْلُ صَوْتُهُ» (خطبه ۱۹۳)
«اگر خاموش است سکوت او اندوهگینش نمی کند، و اگر بخندد، آواز خنده او بلند نمی‏شود.(دشتی: ۲۸۹).
این عبارت کنایه از اعتدال و میانه روی شخص پرهیزکار است. در واقع امام، مفهوم اعتدال را در بیانی ملموس و قابل درک، به مخاطب خویش عرضه می دارد. « باتوجه به فرآیندی که در ذهن خواننده برای رسیدن به معنای حقیقی انجام می پذیرد، می توان گفت: این فرایند باعث می شود تا معنای حقیقی بهتر به قلب و دل مخاطب بنشیند». (ابو حمدان،۱۳۷۶: ۱۶۰) تقابل معنایی موجود در عبارت « إِنْ صَمَتَ لَمْ یغُمَّهُ صَمْتُهُ» با « إِنْ ضَحِکَ لَمْ یعْلُ صَوْتُهُ » به زیبایی هر چه تمامتر، خواننده را به نتیجهگیری اعتدال می رساند. سجع و موازنهی موجود در عبارت نیز صوت دل انگیز و گوشنوازی را تولید کرده که شور و اشتیاق را در شنونده برمیانگیزاند. عبارت « لَمْ یعْلُ صَوْتُهُ » نیز سرشار از جنبش و حرکت است. لذا کنایی بیان کردن مطلب مورد نظر، بسیار رساتر و کارآمدتر از صریح بیان کردن آن است
. -لا یهْلِکُ علی التَّقْوی سِنْخُ اصلٍٍ و لا یظْمَاُ عَلَیهَا زَرْعُ قَومٍٍ (خطبه: ۱۶)
«آنچه بر اساس تقوا پایه گذاری شود، نابود نگردد و کشتزاری که با تقوا آبیاری شود، تشنگی ندارد.» (دشتی: ۴۱)
امام علی (ع)، در این قسمت، به دو طریق لزوم تقوا را تذکر می‏دهد:
یکی آنکه هر اصلی که بر بنیاد تقوا بنا شود، محال است که خراب شود و بنیانگذار آن آسیب بیند چنانکه خداوند متعال فرموده است :
-أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلَی تَقْوَی مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَیرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلَی شَفَا جُرُفٍ هَارٍ (، آیه، ۱۰۹سوره توبه)
دوم، آن که هرکس برای آخرت کشت کند و معارف الهی را در سرزمین نفس خود بکارد یا مثلاً کارهای دنیوی انجام دهد. مانند اعمالی که مصالح زندگی مادی انسان را تأمین می کند، وآن را به آب تقوا سیراب کند و تقوا را اصل قرار دهد، بر چنین زراعتی تشنگی عارض نمی‏شود؛ بلکه قویترین ساقه و پاکترین میوه از آن به دست می آید به کار بردن دو کلمه زرع ” و “اصل ” کنایه است. (بحرانی، ۱۳۸۸، ۲: ۱۱۸) این عبارت اشاره به این دارد که هر کس تقوا را پیشه و شعار خود سازد هم در زندگی دنیوی خود سود می‏برد و هم زندگی اخروی. در این عبارت یک نوع تشبیه ضمنی نیز به چشم می خورد ؛ بدین صورت که تقوا مانند آبی ترسیم شده است که جان و روان انسان را سیراب می کند و باعث رشد و بالندگی او می‏شود.
-إِنَّ السُعَداء بِالدُّنیا غَداً هُم هارِبونَ مِنهَاأَلیومَ. (خطبه: ۲۲۳)
«سعادتمندان به وسیله دنیا در قیامت، کسانی هستند که امروز از حرام آن می گریزند.» (دشتی: ۳۲۷)
در این جمله امام (ع) کسانی از اهل دنیا را که از سعادتمندان در آخرتند، معرفی می فرماید که با رویگردانی از دنیا و درس گرفتن از ویژگیهای آن، آن را سبب کسب کمالات اخروی وخوشبختی آن جهان قرار داده ‏اند. تعبیر به « هَرْب » که به معنای گریختن است، کنایه از دوری کردن کامل از لذّتهای دنیا میباشد؛ بدیهی است وقتی انسان جز به اندازه ضرورت دلبستگی و علاقهای به دنیا نداشته باشد و در عین حال از آن درس آموخته و دگرگونیها و فراز و نشیبهای آن را وسیله ارتقای به درجات آخرت قرار دهد بهترین سعادت را کسب کرده است. (بحرانی، ۱۳۸۸، ج: ۷۷: ۶) امام از طریق مبالغه و به تلاش واداشتن ذهن و غیره برای تأثیر گذاشتن در مخاطب بهره می گیرد. « در واقع نوعی ابهام در این سخن پوشیده دیده می شود و بر وسعت، رسایی و لطف و زیبایی بیشتر آن افزوده میگردد؛ در نتیجه، متأمل لذّت ادبی بیشتری می شود». (غازی، ۱۹۸۳: ۳۰۷و۳۰۸)
-لَمْ یضِعْ حَجراً عَلی حَجَرٍ حتَّی مضی لسَبیلِه (خطبه: ۱۶۰)
«سنگی بر سنگ نگذاشت تا جهان را ترک گفت» (دشتی: ۲۱۵)
این عبارت کنایه از عدم ثروت اندوزی و رعایت تقوا و پرهیزکاری پیامبر اکرم (ص) می باشد که امام در نهج البلاغه، درباره آن حضرت آورده است. امام با به چالش کشیدن ذهن مخاطب و با بیان نمودن مطلب به صورت معما و چیستان، قوه ادراک و تخیل مخاطب را به چالش می افکند تا پس از کنار زدن صورت ظاهری عبارت، غرض اصلی امام را دریابد. همین روند، دستیابی مخاطب را به معنای اراده شده، کوتاه می گرداند و آن را از جمله کنایات ایماء قرار می دهد.
- تَقَلَّبَ أَبْدانُهم بَینَ ظَهرانی أَهْلِ الآخرهِ (خطبه: ۲۳۱)
«بدن‏هایشان به گونه‏اى در تلاش و حرکت است که گویا میان مردم آخرتند.» (دشتی: ۳۳۳)
امام بیان، در توصیفی شگفت و بیانی زیبا، از عمق اندیشه و باورهای درونی پرهیزکاران سخن می گوید. آنان در دنیا و در میان مردم به سر می برند و با آنان معاشرت می کنند؛ امّا به چنان یقینی دست یافتهاند که گویا در آخرت و در میان اهالی آن زندگی می کنند. این تعبیر، کنایه از عدم دلبستگی پرهیزکاران به دنیا و باورهای راستین آنان است. امام با این شیوه بیان، از خلال خیال ‌انگیز کردن صحنه و ترغیب کردن خواننده به تفکر و درنگ بیشتر در عبارت، غرض دینی خود را انتقال می دهد. این نوع بیان کنایی، با تحریک ذهن مخاطب و فعال ساختن قوه تخیل وی، معانی را به شیوهای عمیقتر در ژرفای وجود وی حک می کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:59:00 ق.ظ ]
مهمترین عامل موفقیت یک مدیریت پروژه پشتیبانی کامل کلیه سطوح مدیریتی،مخصوصا مدیریت سطوح بالااست وآنهاباید معتقدبه کلیه اصول باشند.
اگرچه مدیریت پروژه نیازبه کوشش،همکاری،مشارکت ودقت عمل داشته وبه ظاهرمشکل می نمایدولی اخذ نتیجه مطلوب ارزش آن راداردنقاط قوت مدیریت پروژه به قرارزیراست:
۱- ارائه یک تصویرواضح ازدورنمای پروژه که قابل ارتباط می باشند.بااین تصویرمسو لیت کلیه افرادشرکت کننده درپروژه به روشنی مشخص می گردد.
۲- کارکنان جدید را به راحتی درجریان امورقرارداده وآنهاراباجزئیات امورآشنامی سازد.
۳- کلیه دست اندرکاران درپروزه راوادارمی سازدتابادقت بیشتری به جزئیات پروژه بپردازند.
۴- حساب مشخصی رابرای هریک ازمسولین فعالیتهای پروژه تشکیل می دهدتا بامراجعه به این حسابها وضعیت هریک رانظارت وبررسی نمود.
دانلود پایان نامه
۵- یک روش بسیارعالی برای تعریف روابط بین گروههاوفعالیتهای مختلف یک پروژه ارائه می نماید.
۶- قادربه تصحیح به موقع پروژه درزمان وقوع تغییرات ویاشرایط غیرقابل پیش بینی می باشد.
۷- بامشارکت فعال وکارآموزی اعضای گروه ها،آنها به توسعه حوزه ای خودهدایت می نماید(اکبری،۱۳۹۱).
۲-۸ تاریخچه تحقیق
دراوایل دهه ۵۰ میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند(بذرافشان،۱۳۹۰).
برای اولین بار عوامل موفقیت پروژه توسط Rockart در سال ۱۹۸۲ استفاده شد و بعنوان عواملی که می توانند موفقیت پروژه را پیش بینی نمایند نام برده شد( Sanvido,1992 ). پژوهشگران مختلف این عوامل را با توجه به نوع پروژه و سطح بررسی به گروه های گوناگون تقسیم بندی نموده اند.
Dvir Dov در سال ۲۰۰۲ در یک بررسی تجربی از رابطه میان برنامه ریزی پروژه و موفقیت پروژه اعلام کرده است که یک رابطه مثبت و معین میزان تلاش و کشش بکار گرفته شده در تعیین کردن اهداف پروژه و نیازمندی های شغلی و خصوصیات فنی محصول از یک طرف و موفقیت پروژه از طرف دیگر وجود دارد و نبایستی از هیچ تلاش و کوششی در مرحله آغازین پروژه( مرحله ایده پردازی) برای تعریف اهداف پروژه و نیازمندیهای قابل دریافت دریغ ورزید و این خواسته بدون درگیر کردن مشتری با ذینفع نهایی در فرآیندها مورد تحقق قرار نمی گیرد(وحیدی اربابی، ۱۳۹۰).
سال‌های ابتدایی، اواخر قرن نوزدهم:
جنبش عظیم و پیچیده‌ی تجارت جهانی با برداشت مدیریت پروژه، از اصول مدیریت سرچشمه گرفته است. باید گفت پروژه‌های دولتی بزرگ به مثابه نیروی محرک مهمی برای اتخاذ تصمیمات مهم و مدیریتی بوده‌اند. در این قرن پروژه‌ی بزرگ راه‌آهن آمریکا که توانست سرتاسر این قاره را در برگیرد این تحرک را ایجاد نمود. این پروژه آغازی برای ساخت‌وساز (construction) در اوایل سال ۱۸۷۰ بود. در این هنگام پیشگامان تجارت، بطور ناگهانی خود را در مقابل انبوه فعالیت‌های بی‌نظم و پیچیده‌ای از قبیل سازماندهی هزاران کارگر، پیمانکار، کارخانه‌دار و حجم انبوهی از مواد اولیه‌ی نیمه‌ساخته و سرهم‌بندی شده دیدند. مدیریت این حجم عظیم از کار جز با ابداع و استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مدیریت پروژه ممکن نبود.
در سال‌های آخر قرن نوزدهم، فردریک تیلور (۱۸۵۶-۱۹۱۵) مطالعه درباره‌ی نحوه‌ی انجام کار را به طور دقیق آغاز کرد. او با دلایل کاربردی و علمی نشان داد که می‌توان نیروی کار را به گروه‌های کاری تخصصی کوچک تقسیم نمود و روند انجام کار را بهبود بخشید. او این فکر را از طریق پیداکردن فعالیت‌هایی که در برداشتن، بلندکردن و جابجایی زغال‌سنگ اثر داشتند آزمایش کرد. قبل از پیاده‌شدن این ایده، انجام این کار بسیار سخت و زمان‌بر بود و کارگران زیادی را به خود مشغول می‌کرد. در سنگ‌نوشته‌ی آرامگاه تیلور در شهر فیلادلفیا این عبارت نوشته شده است: «پدر مدیریت علمی»(فراهانی،۱۳۸۵).
گانت چارت در اوائل دهه ۱۹۰۰ میلادی
تاریخچه تکوین بارچارت به دوران جنگ جهانی اول می رسد جائیکه یک آمریکایی به نام هنری گانت برای نخستین بار بارچارت را برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های موسسه کشتی‌سازی‌اش بکار برد. به پاسداشت این اقدام نام گانت قبل از عنوان بارچارت تداعی کننده این اقدام ارزشمند است. کتاب مرجع مهندسان صنایع اشاره می‌دارد که هنری گانت به کمک ابزار ابداعی خود در خلال جنگ جهانی اول توانست زمان ساخت کشتیهای ترابری خود را به میزان چشم‌گیری کوتاه نماید. امروزه گانت چارت بدلیل ساده و قابل فهم بودن آن، به عنوان روشی جالب و پرطرفدار به شکل وسیعی در دنیا جهت مدیریت زمان پروژه‌ها به کار برده می‌شود. یافته‌های یک پژوهش در میان کاربران نرم افزار برنامه‌ریزی و کنترل پروژه MicroSoft Project نشان داد که هشتاد درصد مدیران پروژه‌ها در دنیا ترجیح می‌دهند‏ برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌هایشان از گانت چارت استفاده نمایند(فراهانی،۱۳۸۵).
شریک تیلور در مطالعات عملیات کاری، هنری گانت (۱۸۶۱-۱۹۱۹) بود. هرچند نام پرآوازه‌ی هنری گانت به عنوان پدر تکنیک‏های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در تاریخ ثبت گردیده است، لیکن سال‌های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به عنوان سال‌های آغازین رشد و توسعه‌ی مدیریت پروژه در دنیای معاصر شناخته می‌شود. این سال‌ها سر آغاز تکوین و توسعه‌ی بسیاری از روش‌ها و دانش‌های مربوط با مدیریت‌های نه‌گانه‌ی پروژه (PMBOK) است که سال‌ها بعد توسط نرم‌افزارهای مختلف عملیاتی و در پروژه‌ها به کار گرفته شدند( فراهانی،۱۳۸۵).
مدیریت پروژه در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی
تقریبا غالب تکنیک‏ها و روش های مدیریت پروژه که ما امروزه از آنها استفاده می‏کنیم‏ توسط وزارت دفاع، صنایع نظامی و سازمان هوافضای ایالات متحده در خلال سالهای دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی ابداع و توسعه یافته‏اند که روشهایی همچون روش Pert ، ارزش بدست آمده، مهندسی ارزش و ساختار شکست کار از آن جمله‏اند. صنعت ساختمان نیز در تکوین و توسعه روشهایی همچون روش مسیر بحرانی، روش نمودار پیش‏نیازی، استفاده از نمودار شبکه‏ای و تسطیح منابع یاری رسانده است. در جریان این تحولات، پروژه‌های بسیار بزرگی همچون پروژه فضایی آپولو و یا ساخت نیروگاههای اتمی در این دوران اجرایی گردیدند.
یکی از نخستین کاربردهای علمی و مدرن مدیریت پروژه در ساخت اولین زیردریایی هسته‌ای در دهه ۱۹۵۰ در آمریکا صورت گرفت. دریاسالاری به نام (Adm. Hyman Rickover) مدیر پروژه این طرح، برای اولین بار جهت هماهنگ کردن صدها پیمانکار، هزاران منبع و اطمینان از اجرای به موقع پروژه، روشی جدید که امروزه با نام Pert شناخته می‌شود، ابداع نمود. هر چند بدون وجود کامپیوتر عملیات دستی محاسبه مسیربحرانی بسیار دشوار بود اما کمک بسیار زیاد این روش و اجرای موفقیت‌آمیز پروژه مذکور موجب شد تا همگان به اهمیت علم جدید پی برند. سالیان پس از آن، این تکنیک در پروژه‌های ساخت فضاپیماها و دیگر پروژه‌های نظامی و غیر آن، بارها و بارها استفاده شد.
پیشرفت مهم دیگر بدست آمده در این سال ها، تعریف و تکوین مفهوم مسئولیت واحد برای پروژه‌های چندبخشی بود. این مفهوم هنگامی به کار می‏رود که یک فرد در پروژه مسئولیت کاری را در پروژه از ابتدا تا تکمیل پروژه بر عهده می‏گیرد. عملی ساختن این مفهوم، تیم پروژه را در به اشتراک نهادن منابع و یاری رساندن به یکدیگر در ماتریس ساختار سازمانی پروژه کمک می‌کند.
۱۹۶۰: پژوهشهای عملی NASA پیرامون مفهوم ماتریس ساختار سازمانی پروژه‌ها.
۱۹۶۲: NASA سیستم Pert را معرفی نمود. در این تکنیک تاکید ویژه‏ای بر مفاهیم ساختار شکست کار و کنترل هزینه شده بود.
۱۹۶۳: معرفی مفهوم ارزش بدست آمده در پروژه‌ها توسط نیروی هوایی آمریکا.
۱۹۶۳: مفهوم چرخه حیات پروژه توسط نیروی هوایی ایالات متحده تکوین یافت.
۱۹۶۳: برای اولین بار در پروژه پولاریس در انگلستان، رسما در قرارداد از پیمانکاران خواسته شد تا سیستم مدیریت پروژه را در مدیریت فعالیتهایشان به کار گیرند.
۱۹۶۴: برای نخستین بار سیستم مدیریت پیکربندی پروژه توسط NASA به عنوان مجموعه رویه‌های اداری برای تعریف، مستندسازی و خصوصا کنترل فیزیکی سیستم یک پروژه و همچنین بازنگری و مستندسازی تغییرات پیشنهادی در این سیستم طراحی گردید.
۱۹۶۵: وزارت دفاع و NASA در امریکا، سیستم قراردادهای خود را از قراردادهای هزینه به ‌علاوه درصدی از سود، به سیستم قراردادهای هزینه به‌علاوه جایزه یا قراردادهای قیمت ثابت تغییر دادند.
۱۹۶۵: در اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی دنیا شاهد رشد شگرف استفاده از تکنیک‏های مدیریت پروژه نوین در صنعت ساختمان بود.
۱۹۶۵: شکست پروژه ساخت بمب‏افکن TSR-2 ، عملا مشکلات و دردسرهای همزمانی تولید و توسعه، پیش از تکمیل طراحی در پروژه‌ها را به اثبات رسانید. فقدان مدیریت صحیح بر افزایش دستور کار پروژه، هزینه‏ ها و تاخیر‏های پروژه را بسیار بالا برد و در نهایت موجب شکست پروژه گردید.
۱۹۶۶: یافته‌های یک پژوهش منتشره در این سال نشان داد که اغلب، زمان کافی برای مراحل تعریف و آماده‌سازی پروژه در چرخه حیات پروژه‌ها در نظر گرفته نشده و دقیقا به همین دلیل مغایرتهای فراوانی در کنترل استاندارد زمان و هزینه پروژه‏ها و همچنین کنترل ناکافی تغییرات طراحی بوجود می‏آید.
۱۹۶۹: موسسه بین‏المللی مدیریت پروژه به عنوان اولین موسسه رسمی مدیران پروژه تاسیس گردید. یکی از مهمترین دستاوردهای تاسیس این موسسه، تدوین استاندارد جهانی دانش مدیریت پروژه بوده است. ازین پس بود که دگرگونی ها و پیشرفت های حوزه مدیریت پروژه، صورتی منسجم و مدون به خود گرفت(یاراحمدی خراسانی،۱۳۸۷).
۲-۹ فرایندهای پروژه :
برای اجرای هر پروژه، مجموعه ای از فرایندهای مختلف صورت می گیرد.یک فرایند شامل «مجموعه فعالیتهای لازم الاجرا برای حصول به یک نتیجه مشخص» است(گل کریمی، ۱۳۸۸).
مثلا جهت اجرای یک پروژه نرم افزاری در مرکز نور، پس از تصویب طرح نامه پروژه در واحد طرح و برنامه، پروژه مربوطه به دفتر مدیریت پروژه ارسال می گردد و در این دفتر مدیر پروژه مربوطه تعیین می گردد و مدیر می بایست فرایندهای جز به جزء این پروژه را استخراج نموده و مجری پیاده ساز مربوطه را از طریق مدیر بخش اجرا کننده آن پروژه، انتخاب نماید تا پروژه به مرحله اجرا درآید.
به صورت کلی این فرایندهاتوسط مجریان پروژه انجام می شود که اغلب این فرایندها به دو دسته از افراد ذیل تفکیک می گردند:
فرایندهای مدیریت پروژهکه شامل تشریح وسازماندهی فعالیتهای پروژه می باشد. این فرایندهادراغلب پروژه ها ودرزمانهای مختلف قابل اجرامی باشد.
فرایندهای تهیه محصول پروژه: که شامل تهیه،تولیدوارائه محصول پروژه می باشد.این فرایندها عمدتا درغالب تعیین چرخه حیات پروژه بیان می گردند(گل کریمی،۱۳۸۸).
۲-۹-۱ گروه های فرایند:
فرایندهای مدیریت پروژه درقالب یکی از پنج گروه ذیل انجام می شوند:
فرایندهای آغازین:
تشخیص،تدوین وارائه مراحل وفعالیتهای لازم برای شروع پروژه می باشد.
فرایندهای برنامه ریزی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:59:00 ق.ظ ]
برای جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه، از ابزار پرسشنامه و کسب نظرات مصرف‌کنندگان از این طریق و جهت جمع‌ آوری داده‌های مربوط به ادبیات پژوهش از مطالعات کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. پرسشنامه از نوع پژوهشگر ساخته شده است که سؤالات آن عموماً برگرفته از پژوهش‌های پیشین صاحبنظران در حوزه برند با اندکی تصرف و تلخیص می‌باشد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۱-۸-۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده و بررسی فرضیه های تحقیق و پاسخگویی به سوالات پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شده است.
روش آمار توصیفی : در ابتدا با بهره گرفتن از سؤالات جمعیت شناختی در پرسشنامه و با بهره گرفتن از شاخص های آماری به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پرداخته شده است. این ویژگی ها در این تحقیق عبارتند از: سن، جنسیت، تحصیلات و میزان مصرف محصولات شرکت.
روش آمار استنباطی : در آمار تحلیلی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان یابیم که می توان داده های موجود را برای تحلیل عاملی به کار برد. به سخن دیگر آیا تعداد داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسبند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO استفاده می کنیم. سپس باید اطمینان حاصل نماییم که توزیع داده ها نرمال می باشند. بدین منظور از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (KS) استفاده میکنیم. سپس با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی معنا داری روابط میان سوالات و متغیر ها بررسی شده است. همچنین برازش کلی مدل اندازه گیری شده است. برای سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. پس از بررسی روایی سوالات پرسشنامه به منظور بررسی وضعیت متغیر های تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه یا T تک نمونه ای استفاده شده است. برای بررسی اثرات متغیر های تحقیق بر یک دیگر از مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و تکنیک تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرِل[۲۲] استفاده شده است. این تحقیق با بهره گرفتن از نسخه ۸/۸ نرم افزار لیزرِل تجزیه و تحلیل شده که ویرایش سال ۲۰۰۸ این نرم افزار می باشد.
۱-۸-۳ قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی : زمان جمع‌ آوری داده‌های ثانویه و اولیه برای این پژوهش از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۳ می‌باشد.
قلمرو مکانی : این پژوهش در حوزه علم مدیریت بازاریابی و دانش برند می‌باشد و به بررسی ارزش ویژه برند و تأثیر آمیخته ترویجی بازاریابی بر آن در صنایع بیسکویت‌سازی(مطالعه موردی : شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده) در کلانشهر اصفهان از دیدگاه مشتریان می‌پردازد.
قلمرو موضوعی : در مدل‌های ارائه شده در ارتباط با ارزش ویژه برند، مدل توسعه یافته آکر در مطالعات یو به دلیل اهمیت و کاربرد بیشتر آن به عنوان قلمرو موضوعی تحقیق مطرح می‌شود.
۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه‌ی آماری کلیه‌ی مشتریان شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده می‌باشد. شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده توسط آقای حاج عبدا… واعظ شوشتری، مؤسس شرکت بیسکویت فرخنده در سال ۱۳۴۰ در خیابان مسجد سید اصفهان با ده نفر نیرو بنیان­گذاری شد و در حال حاضر این شرکت در سه فاز و وسعت چهل هزار مترمربع و در شهرک­های صنعتی جی و هرند اصفهان با سیصد و پنجاه نفر نیرو و تولید سالیانه سی هزار تن انواع بیسکویت به عنوان اولین تولیدکننده بیسکویت استاندارد در استان اصفهان و جزء یکصد برند برتر کشور می­باشد.
امروزه یکی از فاکتورهای اصلی میزان رفاه و پیشرفت ملت­ها، ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه است که این مسئله بدون تولید محصولات غذایی سالم و با کیفیت امکان­­پذیر نیست.
آن چیزی که باعث شد شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده به عنوان یکی از واحدهای سلامت از طرف معاونت غذایی و دارو انتخاب شود و رتبه درجه الف سلامت محور را کسب کند، جدای از رعایت اصول بهداشتی و رعایت مسائل ایمنی و زیست محیطی، استفاده از مواد اولیه مرغوب و باکیفیت، به روز بودن امکانات و تجهیزات و دارا بودن آزمایشگاه­های کنترل کیفیت مجهز و توانمند می­باشد.
مجهز بودن آزمایشگاه­های شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده و تلاش مسئولان کنترل کیفیت کارخانه بر روی تولید محصولی سالم از یک سو و تولید بیسکویتی عاری از مواد نگهدارنده و رنگی با اسید چرب ترانس پایین از سوی دیگر باعث شده این شرکت برای چند سال متوالی به عنوان واحد نمونه صنایع غذایی شناخته شود.
کلیه مراحل تولید اعم از دریافت مواد اولیه، انبارش، فرمولاسیون، پخت و بسته­بندی توسط واحد کنترل کیفی مورد بررسی قرار می­گیرد و نهایتاً محصول با دریافت پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو و پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد و تائیدیه واحد کنترل کیفی وارد بازار مصرف می­ شود.
تبدیل شدن اصفهان به یکی از سه قطب تولید بیسکویت کشور با تولید سالانه پنجاه هزار تن انواع بیسکویت بدون شک با تلاشهای شبانه­روزی کارکنان خدوم و زحمت­کش شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده فراهم شده، به گونه ­ای که امروز این شرکت در بین هشت نوع برند تولید بیسکویت استان با صادرات بیش از هشتاد درصد، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
از میان ۱۲۰۰۰ واحد صنایع غذایی، آشامیدنی و بهداشتی کشور حدود ۷۰۰ واحد در استان اصفهان فعال هستند. این واحدهای استان اصفهان پانصد هزار تن صادرات در طول سال دارند. شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده با صادرات بیش از هشت هزار تن محصول در سال رتبه اول صادراتی در استان اصفهان و رتبه چهارم صادراتی در کشور را در این صنعت به خود اختصاص داده است.
نمونه­برداری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان جامعه آماری است، به گونه ­ای که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی­های آزمودنی­های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی­ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم. (دلاور، ۱۳۸۰)
در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه­ای استفاده شده است. به این صورت که از میان فروشگاه­های سطح شهر اصفهان (سوپر مارکت­ها، فروشگاه­های زنجیره­ای و نمایندگی­های شرکت فرخنده) به صورت تصادفی تعدادی فروشگاه انتخاب و به صورت تصادفی مشتریان فروشگاه­ها را انتخاب کردیم. در صورتی که این مشتریان از محصولات فرخنده استفاده می­کردند، پرسشنامه در میان آنها توزیع می­شد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
این فصل به نوعی حاصل پژوهش­های کتابخانه­ای و جمع­آوری داده ­های ثانویه در حوزه موضوع پژوهش می­باشد که در قالب بسط و بررسی هر یک از متغیرها و نظریات پژوهشگران مختلف در این راستا و در کنار مدل­های مورد استفاده در رابطه با ارزش ویژه برند ارائه می­ شود.
۲-۲ بازاریابی و مدیریت بازار
۲-۲-۱ بازاریابی و تعاریف آن
«بازاریابی یک فرایند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله‌ی آن، افراد و گروه‌ها، نیازها و خواسته‌های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله‌ی کالاهای مفید و باارزش با دیگران، تأمین می‌کنند.» این تعریف از بازاریابی، بر مفاهیم اساسی زیر تأکید دارد : نیازها، خواسته‌ها و تقاضا؛ کالاها(محصولات، خدمات، ایده‌ها)؛ فایده‌، هزینه و رضامندی؛ مبادله و معاملات؛ روابط و شبکه‌ها؛ بازارها؛ و بازاریابان و مشتریان.(کاتلر، ۱۳۹۰: ۴۶)
۲-۲-۲ مقایسه‌ مفهوم فروشندگی و بازاریابی
براساس مفهوم فروشندگی، مصرف‌کنندگان در صورتی که به حال خود رها شوند به طور معمول محصولات یک مؤسسه را به حد کافی نخواهند خرید. بنابراین وظیفه‌ی مؤسسه است که فروشندگی و تلاش تبلیغاتی تهاجمی در پیش گیرد.
براساس مفهوم بازاریابی راه حل رسیدن به اهداف سازمانی این است که برای کامل و یکپارچه کردن فعالیت‌های بازاریابی به منظور تشخیص و تأمین نیازها و خواست‌های بازار هدف، از رقبا بهتر و مؤثرتر عمل کنیم. مفهوم بازاریابی به صورت‌های مختلف بیان شده است.
«تأمین نیازها به صورت سودآور.»
«خواسته‌ها را دریابید و به آنها پاسخ دهید.»
«به جای عرضه‌ی کالا به مشتری محبت بدهید.»
«مطابق میل شماست.» (برگر کینگ[۲۳])
«شما خود همه کاره‌اید.» (یونایتد ایرلاینز[۲۴])
«اولویت با مردم است.» (بریتیش ایرویز[۲۵] )
«همگی در سودآوری شریک هستیم.» (میلیکن[۲۶] )
پروفسو تئودور لویت[۲۷] از هاروارد بین مفاهیم فروش و بازاریابی تفاوت قائل شده است. توجه کنید: فروشندگی به نیاز فروشنده توجه دارد، در حالی که توجه بازاریابی به نیازهای خریدار معطوف است. فروشندگی درگیر نیاز فروشنده در مورد تبدیل کالا به پول نقد است، در حالی که موضوع بازاریابی تأمین نیازهای مشتری است؛ آن هم با کالایی که عرضه می‌کند همراه با مراحل مختلف ایجاد، ارائه و مصرف آن. (کاتلر، ۱۳۹۰: ۵۸-۵۶)
۲-۲-۳ روش­های برخورد با محیط بازاریابی
دو نوع واکنش نسبت به محیط بازاریابی وجود دارد : واکنش اول بازاریابی انفعالی است. در بازاریابی انفعالی نیروهای محیطی عواملی غیر قابل کنترل به حساب می­آیند که باید خود را با آنها منطبق ساخت. واکنش دیگر بازاریابی فعال است. در بازاریابی فعال سعی بر آن است تا گامهایی برای تأثیر در عوامل محیطی برداشته شود. هیچ یک از این دو روش را نمی­ توان به طور مطلق بهتر از دیگری دانست زیرا به کارگیری آنها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. عواملی مانند اهداف سازمان، محدودیت­های اخلاقی، اجتماعی و شرایط روز جامعه. (روستا و ونوس و ابراهیمی، ۱۳۸۶: ۳۶)
۲-۲-۴ چهار تغییر کلیدی در چشم­انداز بازاریابی
مشتریان از هر زمان دیگری مطلع­تر شده ­اند. آنها توانمند شده ­اند، آنها با جستجو در اینترنت و تماس با دیگران در شبکه ­های اجتماعی، می­توانند تقریباً همه اطلاعات را در مورد هر محصول، خدمت یا شرکتی پیدا کنند.
مشتریان به صورت فزاینده­ای در کمین­اند تا برندهای شناخته شده فروشگاه­ها[۲۸] را اگر از برندهای ملی[۲۹] خوب تبلیغ شده، پایین­تر قیمت­­گذاری شده باشد، خریداری نمایند.
رقبا می­توانند هر محصول یا خدمت جدیدی را با سرعت تقلید کنند، لذا نرخ بازگشت سرمایه ­گذاری نوآوران کوتاه­تر شده است. امروزه، مزیت­های رقابتی عمر کوتاه­تری دارند.
اینترنت و شبکه ­های اجتماعی و رسانه ­ها و منابع اطلاعاتی جدید ابزارهایی جدید برای فروش مستقیم مشتریان ایجاد کرده ­اند. (کاتلر و کازلیون، ۱۳۸۹: ۱۶۱)
۲-۲-۵ مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی عبارت است از «تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل برنامه‌هایی که برای نیل به اهداف سازمانی تهیه گشته و به حداکثر رساندن مواردی نظیر مصرف، رضایت مشتری، حق انتخاب و کیفیت زندگی را به عنوان هدف خود دنبال می‌کند.(کاتلر، ۱۳۷۹: ۵۲)
۲-۲-۶ مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب
۲-۲-۶-۱ تلاطم بازار چیست؟
برای فهم تلاطم بازار و اثر آن بر کسب و کارها بهتر است که مفهوم تلاطم را در طبیعت و در علوم فیزیک بررسی کنیم. تلاطم در طبیعت با رفتار خشن و قهرآمیز مشاهده می­ شود. به گردباد، رعد و برق و سونامی فکر کنید. ویژگی این پدیده ­ها خشونت، تصادفی بودن و غیر قابل پیش ­بینی بودن آنها است. در سال ۱۹۷۹ ادوارد لورنز[۳۰] پدر نظریه آشوب، طی سخنرانی­هایی این سؤال را مطرح کرد که «آیا حرکت بالهای پروانه­ای در برزیل موجب طوفانی عظیم در تگزاس می­ شود؟» عبارت اثر پروانه­ای به این عقیده اطلاق می­ شود که بالهای یک پروانه تغییرات کوچکی را در فضا ایجاد می­ کند که ممکن است در نهایت مسیر سیستمی طوفانی را مانند گردباد تغییر دهد، به تأخیر اندازد و یا آن را شدت دهد و یا حتی از وقوع آن در مکانی خاص جلوگیری نماید. براساس این نظریه، اگر پروانه بالهای خود را تکان نمی­داد مسیر حرکت طوفان ممکن بود که به صورت قابل ملاحظه­ای متفاوت باشد. دانشمندان می­گویند که پروانه می ­تواند بر برخی از جزئیات رخدادهای هواشناسی از جمله گردباد اثر گذارد. اثر بال پروانه به این دلیل اتفاق می­افتد که جان ما به صورت فزاینده­ای به هم پیوسته و هم­بسته شده است. همه افراد، همه دولت­ها و همه کسب و کارها به هم پیوسته شده ­اند و اثر طوفان در هر یک از آنها در محیط جهانی به شدت به هم پیوسته امروز، توسط دیگران نیز احساس می­ شود. (کاتلر و کازلیون[۳۱]، ۱۳۸۹: ۳۶ و ۳۷)
از زمان گذشته تاکنون، تلاطم­های غیر قابل پیش ­بینی را در دنیایی که به صورت فزاینده­ای جهانی شده است تجربه می­کنیم. در آینده نیز نقاط عطف راهبردی با فراوانی فزاینده­ای را برای شناسایی سریع­ترین آنها و نشان دادن واکنش سریع­تر در برابر آن ایجاب می­ کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:58:00 ق.ظ ]