دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو


 نگارنده:
 
 
 
تابستان 1391
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

رودخانه‌ها از مهم‌ترین و متداول‌ترین منابع تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی به شمار می‌آیند. این منابع به علت عبور از بسترهای مختلف و ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود نوسانات کیفی زیادی دارند. از اینرو پیش‌بینی کیفیت جریان رودخانه‌ها که پدیده‌ای غیر قطعی، تصادفی و تأثیرپذیر از برخی عوامل طبیعی و غیر طبیعی می‌باشد، نقش مهمی در مدیریت کیفی منابع آب ایفا می کند. با توجه به نواقص موجود در داده‌های آماری می‌توان از نتایج مدل‌های شبیه‌سازی به منظور کشف نواقص، اصلاح یا تکمیل داده‌ها استفاده نمود. در راستای بررسی وضعیت کیفی یک منبع آبی، شاخص‌هایی برای کنترل کیفیت منابع آب در نظر گرفته می‌شود. جهت تحقق این امر، غلظت مواد جامد محلول (TDS) و هدایت الکتریکی (EC) ایستگاه هیدرومتری گراب واقع در رودخانه آب شیرین، برای پیش‌بینی و شبیه‌سازی تغییرات شوری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مدل‌های پیش‌بینی، با حفظ پیوستگی زمانی از ورودی‌های تأخیری ماهانه کل جامدات محلول برای تخمین شوری استفاده شده است و در مدل‌های شبیه‌سازی به دلیل عدم لزوم حفظ پیوستگی زمانی و کاهش خطای مدلسازی‌ها، ترکیب تصادفی مجموع آنیون‌ها و کاتیون‌ها به عنوان ورودی مدل مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه الگوریتم‌های هوشمند شبکه‌های عصبی مصنوعی و فازی-عصبی، برای مدل‌سازی سری‌های زمانی که شرایطی از قبیل ایستایی را برای به‌کارگیری تکنیک‌های کلاسیک ندارند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج، حاکی از عملکرد تقریبا مشابه دو روش فوق با دقت قابل قبولی در مدل‌سازی پارامترهای کیفی حوضه مطالعاتی می‌باشد. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده، مدل نروفازی در مقایسه با شبکه عصبی دارای عدم قطعیت کمتری در مقادیر خروجی می‌باشد؛ به طوری که در عرض محدوده‌ی اطمینان اکثر مدلسازی‌ها، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: پارامترهای کیفی، پیش‌بینی، رودخانه آب شیرین، شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبیه‌سازی، عصبی-فازی.

 


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: مفاهیم اولیه.. 8

1-1        مقدمه.. 8

1-2        پیش بینی هیدرولوژیکی.. 9

1-2-1     مدل‌سازی برای پیش‌بینی. 10

1-2-1-1             تعیین پیش بینی کننده مناسب. 10

1-2-1-2             تعیین مدل مناسب. 11

1-2-1-3             واسنجی. 11

1-2-1-4             صحت سنجی مدل. 11

1-3        تحلیل سری‌های زمانی.. 12

1-3-1     بررسی فرایندهای غیر قطعی. 13

1-3-2     مدل‌های پیش‌بینی مفهومی. 13

1-4        کیفیت آب.. 14

1-4-1     کل مواد جامد محلول (TDS) 14

1-4-2     هدایت الکتریکی(EC). 15

1-5        کلیات تحقیق.. 15

1-5-1     هدف از انجام پروژه. 15

1-5-2     چهارچوب کلی پایان نامه. 16

فصل دوم: مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده.. 18

2-1        مقدمه.. 18

2-2        مروری بر ادبیات موضوع.. 19

2-2-1     شبکه‌های عصبی مصنوعی در هیدرولوژی. 19

2-2-2     تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی مدلسازی پارامترهای کیفی رودخانه‌ها  20

2-2-3     تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی سیستم استنتاج عصبی- فازی  25

2-2-4     تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی مدل‌های هیبرید. 27

فصل سوم: مدل هوشمند شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 31

3-1        مقدمه.. 31

3-1-1     تاریخچه شبکه‌های عصبی. 32

3-1-2     دلایل استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. 33

3-1-2-1             قابلیت یادگیری:. 33

3-1-2-2             پراکندگی اطلاعات «پردازش اطلاعات به صورت متن»  34

3-1-2-3             قابلیت تعمیم. 34

3-1-2-4             پردازش موازی. 34

3-1-2-5             مقاوم بودن. 35

3-2        توابع انتقال.. 35

3-2-1     خواص توابع سیگموئیدی. 35

3-2-2     تابع تانژانت هیپربولیک tansig. 35

3-3        معماری شبکه‌های عصبی. 37

3-3-1     نورون با یک بردار به عنوان ورودی. 37

3-3-2     شبکه یک لایه. 38

3-4        قوانین یادگیری.. 38

3-4-1     شبکه‌های پس انتشار. 39

3-4-2     شبکه‌های Feedforward. 40

3-4-3     آموزش شبکه. 40

3-4-3-1             الگوریتم پس انتشار. 41

3-4-3-2             الگوریتم Levenberg- Marquardt 41

3-4-3-3             توقف زودرس. 42

3-4-3-4             محدودیت‌های شبکه‌های پس انتشار. 42

فصل چهارم:منطق فازی و مدل ترکیبی عصبی-فازی (ANFIS) 43

4-1        مقدمه.. 43

4-1-1     سیستم‌های فازی. 43

4-1-2     تاریخچه. 44

4-2        منطق فازی چیست؟.. 45

4-2-1     توصیف منطق فازی. 45

4-2-2     دلایل استفاده از منطق فازی. 46

4-2-3     هدف منطق فازی. 47

4-3        اصول در منطق فازی.. 48

4-3-1     مجموعه‌های فازی. 48

4-3-2     توابع عضویت در منطق فازی. 49

4-3-3     عملیات منطقی. 50

4-3-4     قواعد if – then. 51

4-4        سیستم‌های استنتاج فازی.. 53

4-4-1     تعریف سیستم‌های استنتاج فازی. 53

4-4-2     استنتاج فازی به روش سوگنو. 54

4-4-3     مقایسه روش‌های ممدانی و سوگنو. 54

4-5        ANFIS  55

4-5-1     ANFIS چیست؟. 55

4-5-2     یادگیری مدل و استنتاج از طریق ANFIS. 55

4-5-3     ساختار FIS و تنظیم پارامتر. 55

4-5-4     شبکه های یادگیرنده تطابقی عصبی فازی ANFIS. 56

4-5-5     معتبرسازی مدل با بهره گرفتن از مجموعه داده‌های آزمایشی و داده‌های وارسی  58

4-5-6     محدودیت‌های ANFIS. 59

4-5-7     ساختار و نحوه‌ی ایجاد مدل نروفازی. 59

4-5-7-1             افراز شبکه‌ای. 60

4-5-7-2             کلاسترینگ تفاضلی. 60

4-5-7-3             C – Means فازی. 61

فصل پنجم: تدوین مدل‌های هوشمند شبیه‌سازی و پیش‌بینی پارامترهای کیفی.. 63

5-1        مقدمه.. 63

5-1-1     مدل‌های مورد استفاده. 65

5-1-2     مشخصات حوزه رودخانه و ایستگاه مورد مطالعه. 65

 

5-1-3     بررسی سازگاری داده‌ها. 68

5-2        انتخاب ورودی.. 69

5-2-1     انتخاب ورودی مدل‌ها برای شبیه‌سازی پارامترهای کیفی  69

5-2-2     انتخاب ورودی مدل‌ها برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی  70

5-3        طراحی شبکه عصبی.. 72

5-3-1     تعداد لایه‌های مخفی مورد نیاز. 72

5-3-2     تعداد نورون‌های مورد نیاز لایۀ مخفی. 73

5-3-3     نوع توابع انتقال مورد استفاده. 73

5-3-3-1             نرمال سازی داده‌ها. 74

5-3-4     انتخاب توابع آموزش شبکه. 74

5-3-5     ساختار شبکه عصبی مورد استفاده. 76

5-3-6     الگوریتم شبکه عصبی طراحی شده برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی تغیرات شوری  76

5-4        ارزیابی مدل‌ها.. 78

5-4-1     ریشه میانگین مربعات خطا. 78

5-4-2     میانگین درصد خطای مطلق. 78

5-4-3     ضریب کارایی شبکه. 78

5-4-4     میانگین خطای مطلق. 79

5-4-5     مجذور ضریب همبستگی. 79

5-5        نتایج پیش‌بینی پارامترهای کیفی رودخانه آب‌شیرین-ایستگاه گرآب  79

5-5-1     نروفازی  (ANFIS). 79

5-5-1-1             نروفازی در پیش‌بینیEC  با ساختار genfis2. 80

5-5-1-2             نروفازی در پیش‌بینیEC  با ساختار genfis3. 82

5-5-2     شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی EC گام زمانی آینده ایستگاه گراب. 85

5-6        نتایج شبیه‌سازی پارامترهای کیفی رودخانه آب‌شیرین-ایستگاه گرآب  89

5-6-1     شیبه‌سازی TDS با نروفازی genfis1. 89

5-6-2     شیبه‌سازی TDS با نروفازی genfis2. 90

5-6-3     شبکه‌های عصبی در شبیه‌سازی TDS ایستگاه گراب. 91

5-6-4     مقایسه نتایج شبیه‌سازی مدل‌های شبکه عصبی و نروفازی  94

5-7        مدلسازی مربوط به رودخانه رود زرد (ایستگاه ماشین)   95

5-7-1 منطقه مورد مطالعه. 95

5-7-1     نتایج پیش‌بینی پارامتر کیفیTDS  رودخانه رود زرد  96

5-7-2-1             نروفازی در پیش‌بینیTDS گام زمانی آینده رودخانه رود زرد-ایستگاه ماشین. 96

5-7-2-2             شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی TDS گام زمانی آینده رودخانه رود زرد-ایستگاه ماشین. 97

5-7-2-3             مقایسه نتایج پیش‌بینی مدل‌های شبکه عصبی و نروفازی  98

5-7-2 نتایج شبیه‌سازی پارامتر کیفی  TDSرودخانه رود زرد  98

5-7-3-1    نروفازی در شبیه‌سازی TDS  رودخانه رود زرد-ایستگاه ماشین  98

5-7-3-2             شبکه‌های عصبی در شبیه‌سازی TDS گام زمانی آینده رودخانه رود زرد-ایستگاه ماشین. 99

5-7-3-3             مقایسه نتایج شبیه‌سازی مدل‌های شبکه عصبی و نروفازی رودخانه رود زرد  99

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات.. 101

6-1        کلیات.. 101

6-2        مزایای پارامترهای کیفی مدلسازی شده.. 102

6-3        بهبود نتایج در تحقیقات آتی.. 104

منابع و مراجع:.. 106

الف: منابع فارسی. 106

ب: منابع لاتین. 107

پیوست الف : Genfis1. 110

پیوست ب   : Genfis2. 110

پیوست ت   : Genfis3. 111

 

فهرست اشکال

عنوان                …………………..  صفحه

شکل 3-1. تطابق و هم سنجی بین ورودی و هدف در شبکه‌های عصبی   31

شکل 3-2. تغییر خطای دسته آموزشی و آزمایشی به ازای تعداد تکرار آموزش   33

شکل 3-3. تغییر در قدرت حفظ و تعمیم بر اساس ورودی و خروجی   34

شکل 3-4. الف)تابع تانژانت سیگموئید        ب) مشتق تابع تانژانت سیگموئید   36

شکل 3-5. نمودار تابع انتقال تانژانت سیگموئید به ازای n های مختلف  36

شکل 3-6. الف) نورون با یک بردار به عنوان ورودی  ب) نمایش ساده لایه نورون‌ها  37

شکل 3-7. شبکه‌ای یک لایه با R ورودی و S نورون. 38

شکل 3-8. شبکه دو لایه tansig / purelin. 40

شکل 4-1. مکانیسم مربوط به ورودی و خروجی در حل مسئله   46

شکل 4-2. یک توصیف عمومی از سیستم استنتاج فازی.. 47

شکل 4-3. الف: درک انسان‌ها از فصول ب: تعریف نجومی فصول   48

شکل 4-4. دو تابع عضویت الف: تابع عضویت ذوزنقه‌ای ب: تابع عضویت مثلثی   49

شکل 4-5. الف: gbellmf تابع عضویت ناقوس تعمیم یافته ب: gauss2mf تابع عضویت ترکیب دو منحنی گاوسی ج: gaussmf تابع عضویت منحنی ساده گاوسی. 50

شکل 4-6. جداول درستی استاندارد AND، OR، Not برای استفاده در منطق فازی.. 50

شکل 4-7. جداول درستی استانداردAND, OR, NOT دو مقداری و چند مقداری.. 51

شکل 4-8. الف:  سیستم استنتاج فازی از قوانین اگر-آنگاه به صورت TSK ب: شبکه ANFIS با دو متغیر ورودی معادل با سیستم ارائه شده در الف… 58

شکل 5-1. سری زمانی مشاهداتی ماهانه EC ایستگاه گراب 16/11/61-15/6/84.. 66

شکل 5-2. سری زمانی مشاهداتی ماهانه TDS ایستگاه گراب  61-81   66

شکل 5-3. ضریب همبستگی و رابطه EC و TDS در ایستگاه گراب رودخانه آب شیرین.. 67

شکل 5-4. حوزه آب ریز زهره، رودخانه فهلیان، رودخانه آب شیرین، ایستگاه گراب.. 67

شکل 5-5. تحلیل جرم مضاعف برای بررسی سازگاری داده‌ها   69

شکل 5-6. خط تاخیر ترتیبی.. 72

شکل 5-7. طرحی از ساختار یک شبکه عصبی سه لایه با یک لایه پنهان   73

شکل 5-8. نمودار دو تابع انتقال مهم و پرکاربرد تابع واکنش سیگموئیدی   74

شکل 5-9. شبکه سه لایه tansig / purelin مورد استفاده در مدل‌سازی   76

شکل 5-10.                                                                                  فلوچارت شبیه‌سازی و پیش‌بینی تغییرات شوری با بهره گرفتن از ANN   77

شکل 5-11.        خطای RMSE برای داده‌های آموزشی، اعتبارسنجی و آزمایشی.. 81

شکل 5-12. پیش‌بینی EC در گام زمانی یک ماه آینده توسط genfis2  82

شکل 5-13. RMSE پیش‌بینی EC به ازای تعداد کلاستر و تابع عضویت ورودی مختلف.. 83

شکل 5-14.                                                             سری زمانی پیش‌بینی شده داده‌های آزمایشی EC ایستگاه گراب در گام زمانی یک ماه آینده توسط genfis3 .. 84

شکل 5-15.                    خطای اموزشی و اعتبارسنجی ANFIS تولید شده برای تکرارهای مختلف.. 84

شکل 5-16.                                                خطای آموزشی، اعتبارسنجی و آزمایشی پیش‌بینیEC باتعداد نرون‌های مختلف   86

شکل 5-17.                                             مقادیر مشاهداتی و پیش‌بینی شده EC یک ماه آینده توسطANN.. 86

شکل 5-18.                                                                                           نحوه کاهش خطا و فرایند تعداد تکرارهای آموزشی و آزمایشی تا توقف آموزش   87

شکل 5-19. خطای rmse شبکه‌های پس انتشار با الگوریتم‌های آموزشی مختلف.. 88

شکل 5-20.                                       شبیه‌سازی داده‌های آزمایشی TDS ایستگاه گراب توسط genfis1. 89

شکل 5-21.                                       شبیه‌سازی داده‌های آزمایشی TDS ایستگاه گراب توسط genfis2شیبه‌سازی TDS با نروفازی genfis3  90

شکل 5-22.                    شبیه‌سازی داده‌های آزمایشی TDS ایستگاه گراب توسط genfis3. 91

شکل 5-23.                    شبیه‌سازی داده‌های آزمایشی TDS ایستگاه گراب توسط ANN .. 92

شکل 5-24.                                                                               میانگین خطای آموزشی، اعتبارسنجی و آزمایش شبیه‌سازی باتعداد نرون‌ مختلف  93

شکل 5-25.                                                                                     فرایند کاهش خطا در تعداد تکرارهای آموزشی و آزمایشی تا توقف آموزش   93

شکل 5-26.          سری زمانی مشاهداتی TDS ماهانه رودخانه رود زرد- ماشین (1369-1386).. 96

شکل 5-27.                         مقادیر مشاهداتی و پیش‌بینی شده TDS یک ماه آینده توسطANFIS.. 96

شکل 5-28.                         مقادیر مشاهداتی و پیش‌بینی شده TDS یک ماه آینده توسطANN.. 97

شکل 5-29.                    شبیه‌سازی داده‌های آزمایشی TDS رودخانه رود زرد توسط genfis3. 98

شکل 5-30.                    شبیه‌سازی داده‌های آزمایشی TDS رودخانه رود زرد توسط ANN .. 99

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان              صفحه

جدول 5-1.                                                مشخصات آماری پارامترهای کیفی ایستگاه گراب.. 69

جدول 5-2.                                      تأخیرهای زمانی ورودی مدل‌های پیش‌بینی   71

جدول 5-3.                                                                 مشخصات آماری گام‌های زمانی مختلف پارامتر EC   71

جدول 5-4. خطای RMSE برای داده‌های آموزشی، اعتبارسنجی و آزمایشی پیش‌بینی EC به ازای تعداد کلاستر و تابع عضویت ورودی مختلف.. 83

جدول 5-5.                              پارامتر‌های مختلف خطای مدلسازی EC در مراحل آموزش، اعتبارسنجی و آزمایش مدل‌های پیش‌بینی با FIS ایجاد شده توسط genfis2 و genfis3 .  85

جدول 5-6. پارامترهای مختلف خطای مدلسازی هدایت الکتریکی در مراحل آموزش، اعتبارسنجی و آزمایش مدل‌های پیش‌بینی شبکه عصبی… 87

جدول 5-7.                                                                                                   خطای پیش‌بینی هدایت الکتریکی در سعی‌های مکرر توسط شبکه عصبی   88

جدول 5-8.                      مقایسه نتایج روش‌های مختلف ANFIS در شبیه‌سازی TDS گراب. 91

جدول 5-9.     مقایسه نتایج روش ANN و ANFIS در شبیه‌سازی TDS گراب. 94

جدول 5-10.  مقایسه نتایج روش ANN و ANFIS در پیش‌بینی TDS رودخانه رود زرد. 98

جدول 5-11.  مقایسه نتایج روش ANN و ANFIS در شبیه‌سازی TDS رودخانه رود زرد. 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: مفاهیم اولیه

 

 

 

 

1-1         مقدمه
یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه هر منطقه در دسترس بودن منابع آب با کیفیت است. شناخت وضعیت آلودگی رودخانه‌ها سبب گردیده است، برنامه‌ریزی‌های مدیریتی به منظور کنترل کیفیت آب رودخانه‌ها در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار ­گردد. پیش‌بینی کیفیت جریان رودخانه‌ها در بازه‌های زمانی آینده، با وجود تاثیرپذیری از برخی عوامل طبیعی و غیر طبیعی، نقش مهمی در مدیریت کیفیت منابع آب ایفا می کند.

با پیش‌بینی نمودن کیفیت جریان رودخانه‌ها علاوه بر مدیریت بهره‌برداری منابع آب به منظور تأمین نیاز، و اجازه‌ی برداشت‌های کشاورزی و صنعتی بیشتر در بازه‌های زمانی که رودخانه از آلودگی بیشتری برخوردار است می‌توان با بهره گرفتن از مسیرهای انحرافی از ورود جریان‌های با بار آلودگی بالا که تأثیر نامطلوبی بر کیفیت آب مخازن دارد جلوگیری به عمل آورد. همچنین به دلیل وجود نقص داده‌های آماری در داده‌های کمی و کیفی ایستگاه‌های هیدرومتری می‌توان از نتایج مدل‌ شبیه‌سازی پارامترهای کیفی به منظور صحت، کشف نواقص، اصلاح یا تکمیل داده‌ها استفاده نمود. مدل‌های تجربی که بدون توجه به پارامترهای مورد استفاده، سعی در ایجاد رابطه‌ای بین داده‌های ورودی و خروجی دارند به مدل‌های هوشمند مشهور هستند. در واقع منطق فازی، محاسبات عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک شالوده‌های علم محاسبات نرم را تشکیل می‌دهند. بر خلاف محاسبات سخت[1]، محاسبات نرم[2] با عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی سازگار می‌باشد. می‌توان اصول پایه در محاسبات نرم را در قالب یک جمله و به صورت زیر بیان نمود:

«بهره برداری از تلورانس نادرستی، عدم قطعیت و حقیقت جزئی[3] در راستای رسیدن به یک راه حل انعطاف پذیر، محکم و کم هزینه»[63]

در پیش‌بینی پارامترهای کیفی می‌توان از تاخیرهای زمانی همان پارامتر، به دلیل فراوانی و دسترسی بیشتر نسبت به سایر پارامترها از جمله دبی، دما، رنگ و … به عنوان ورودی‌های مدل استفاده کرد. در واقع یکی از روش‌های پیش‌بینی فرایندهای طبیعی و غیر طبیعی از جمله آلودگی، استفاده از سری‌های زمانی تاخیری همان پارامتر به عنوان پیش‌بینی کننده می‌باشد. 1- هدف اصلی در این تحقیق استفاده از مدل‌های هوشمند شبکه عصبی و فازی-عصبی در تخمین شوری یک گام زمانی آینده با بررسی تاثیر سری های زمانی تاخیری ماهانه، در منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

2- در ادامه مسئله شبیه‌سازی TDS با بهره گرفتن از غلظت یون‌های مختلف موجود در آب، PH و دبی به عنوان ورودی مدل‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. تغییرات TDS با دیگر پارامترهای کیفی در رودخانه‌های مختلف محاسبه شده که در بین این پارامترها مجموع آنیون و مجموع کاتیون به عنوان ورودی‌های مدل شبیه‌سازی انتخاب شده است و نتایج مربوط به هر کدام از مدل‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

1-2         پیش بینی هیدرولوژیکی
پیش‌بینی[4] در هیدرولوژی به معنی تخمین شرایط هیدرولوژیکی و هواشناسی در یک بازه زمانی خاص می‌باشد. پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی را می‌توان به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمود. پیش‌بینی‌های کوتاه مدت اغلب دارای افق زمانی در حد چند روز می‌باشند و به منظور هشدار و بهره‌برداری زمان واقعی سیستم‌های منابع آب به کار می‌روند. در مقابل پیش‌بینی‌های بلند مدت، دارای افق زمانی بیش از یک هفته تا یک سال می‌باشند و برای مدیریت منابع آب مانند تخصیص آب برای آبیاری و کاهش اثرات خشکسالی از طریق مدیریت منابع آب به کار می‌روند.

پیش‌بینی کوتاه مدت معمولاً از دقت بیشتری برخوردار بوده و آسان‌تر به دست می‌آید. روابط ریاضی و فیزیکی برای این پیش‌بینی‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و قابلیت شبیه‌سازی بهتری دارند. در مقابل پیش‌بینی‌های بلند مدت به علل مختلف دارای خطای بیشتری بوده و از پیچیدگی‌های بیشتری در مدل‌سازی و شبیه‌سازی برخوردارند. به همین اندازه اهمیت آن‌ها برای یک سیستم مدیریت منابع آب بسیار زیاد می‌باشد به طوری که افزایش میزان اندکی از دقت در این پیش‌بینی‌ها فواید زیادی را عاید سیستم بهره برداری خواهد نمود. نخستین و بدیهی‌ترین فایده حاصل از پیش‌بینی‌ها با افق‌های زمانی بلند مدت، پویاتر شدن تصمیم گیری‌های مبتنی بر ذخیره و آزاد سازی آب می‌باشد [14].

از این رو پیش‌بینی‌های ماهانه و فصلی مربوط به پارامترهای کیفی رودخانه‌ها و تغییرات شوری جزء پیش‌بینی‌های بلند مدت محسوب می‌شود و نتایج حاصل از این پیش‌بینی‌ها در مدیریت کیفیت منابع آب اهمیت بسزایی دارد.

1-2-1     مدل‌سازی برای پیش‌بینی
فرآیند مدل‌سازی برای پیش بینی شامل مراحل زیر است:

تعیین پیش‌بینی کننده مناسب
تعیین مدل پیش‌بینی مناسب
کالبیراسیون مدل
صحت‌سنجی مدل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 03:38:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛انتقال دانش
 
 
انتقال و توزیع دانش، انتقال سازمانی و فناورانه­ی داده­ها، اطلاعات و دانش را دربر می­گیرد. ظرفیت سازمان برای جابجایی دانش، بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت است که لازمه­ی موفقیت شرکت میباشد؛ دانش باید به دقت و به سرعت در سراسر سازمان یا حوزه­های شرکت توزیع شود (O’Dell & Grayson, 1999). انتقال دانش می­تواند به صورت آگاهانه و ارادای یا ناآگاهانه و غیرارادی انجام پذیرد.

انتقال ارادی دانش در داخل سازمان: دانش ممکن است آگاهانه به طرق مختلف منتقل شود. روش­های مکتوب شامل ارتباطات فردی از قبیل یادداشت­ها، گزارش­ها، تابلو اعلانات و همچنین انواع نشریات داخلی با استفاده از امکانات ویدئویی، صوتی، و چاپ، است. کنفرانس­های ملی، خلاصه مقالات، آموزش استاد شاگردی و آموزش از طریق مشاوران خارجی یا مشارکت در دوره­های رسمی، فرصت­های اضافی برای تبادل اطلاعات ارائه می­کنند. چرخش شغلی یا جابجایی نیروی انسانی می­تواند برای گسترش دانش در سایر حوزه­های سازمان برنامه­ریزی شود، گرچه در مقایسه با شرکت­های بزرگ، بسیاری از بخش­ها ممکن است دوره­های کوتاه­مدت برای متقاضیان و نیازهای خاص، ارائه کنند.

انتقال غیرارادی دانش در داخل سازمان: همچنین سازمان ممکن است غیرارادی به شیوه­های متعدد به انتقال دانش مبادرت کند. چرخش در مشاغل یکنواخت، داستآن‌ها و اسطوره­ها، نیروی کار موقتی و شبکه­های غیررسمی، دانش را به حوزه­های مختلف سازمان منتقل می­کنند. بسیاری از یادگیری­های غیررسمی در قالب وظایف روزمره و اغلب در تعاملات اجتماعی برنامه­ریزی نشده میان افراد رخ می­دهد. هر قدر فرایند انتقال ارادی یا برنامه­ریزی شده­ی دانش کمتر باشد، دانش بالقوه بیشتر از دست می­رود (Analoui et al, 2013).

بکارگیری و رواسازی دانش
توانایی شرکت برای ارائه­ی خدمات به مشتری از طریق تشخیص و حل مسأله، نمونه­ی خوبی از کاربرد و روایی دانش است (استیوارت، ١٩٩٧). شرکت به کمک سیستم دانش توسعه­یافته، می­تواند بهترین کارکنان خود را در فعالیت­های اجرایی به کار گرفته تجربیات آن‌ها را در دسترس کل سازمان قرار دهد (Al-Adaileh et al, 2011)..

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش
مدیریت دانش به دلیل غیرملموس بودن دانش، پیچیده است (Chua, 2009) و این امر در ارزیابی نتایج مدیریت دانش بسیار با اهمیت می‌باشد. این بحث به دلیل نیاز به اثبات ارزش و شایستگی مدیریت دانش در بین کارکنان، مدیران و سهام‌داران بسیار دشوار است. اغلب پژوهشگر ان در جهت تحقق رویکردی که بتواند از نتایج مالی برای ارزیابی مدیریت دانش استفاده کند، کوشیده‌اند، در حالی‌که نتایج غیرمالی مدیریت دانش مانند آموزش، خلاقیت، طراحی محصول جدید و … نادیده گرفته می‌شد (Arora, 2002). کارنیرو (2001)، پیشنهاد نمود که در کنار استفاده از مشخصه‌های مالی،

 

سازمان‌ها می­توانند از مشخصه‌های غیرمالی به عنوان معیاری برای ارزیابی نتایج مدیریت دانش، استفاده نمایند (Carneiro, 2001). بنابراین، این مطالعه، نتایج ارزیابی عملکرد مدیریت دانش را که توسط بسیاری از پژوهشگران ارائه شده است، مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌دهد.

طی سال‌های اخیر، ارزیابی عملکرد مدیریت دانش، اهمیت رو به افزایش داشته است. آهن و چانگ (2004)، روش‌شناسی تحلیلی را برای ارزیابی مشارکت دانش در عملکردهای کسب و کار با به‌کارگیری محصول و فرایند به عنوان واسطه توسعه دادند (Ahn & Chang, 2004). لی و همکاران (2005) یک شاخص عملکرد مدیریت دانش را برای ارزیابی عملکرد یک شرکت در مدیریت دانش در یک برهه از زمان ارائه کردند. بدین منظور، آن‌ها، یک فرایند گردش دانش را به عنوان وظیفه لجستیک با 5 مؤلفه: ایجاد دانش، گردآوری دانش، تسهیم دانش، به‌کارگیری دانش، و درونی‌سازی دانش تعریف کردند (Lee et al, 2005).

روش‌های ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در طبقه‌بندی‌های دستاوردهای  پژوهش گسترده است. چنانچه گفته شده، توسعه روش­ها به سبب سوابق، تجربیات پژوهشگران و حوزه‌های مسأله متنوع است (Alavi & Leidner, 2001). در پژوهشی چن و چن (2005) روش‌های ارزیابی مدیریت دانش را در 8 گروه زیر طبقه‌بندی نمودند: تجریه و تحلیل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:37:00 ب.ظ ]
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
نگارش فیلمنامه به‌عنوان بستر اصلی و محور پیوند عناصر سینمایی، یكی از مهم‌ترین مراحل شكل‌گیری و تولید فیلم است. ازآنجایی‌که استفاده از «غیاب» در فیلمنامه کارآیی دارد، این رساله تلاش می‌کند با روش اسنادی و کتابخانه‌ای، محدودیت‌ها و آسیب‌های تصویرگری مستقیم معصوم (ع)، را مورد بررسی قرار می‌دهدو در ادامه از «غیاب» به‌عنوان راهکار مطرح شده برای پرداختن به شخصیت معصومین (ع) و از کارکردهای آن در سینما و تلویزیون سخن می‌گوید که عبارت‌اند از همدلی و همراهی تماشاگر با داستان که باعث باورپذیری، جذابیت و تأثیرگذاری می‌شود. در پایان به این نتیجه می‌رسد که با توجه به محدودیت‌های زبان سینما و تلویزیون، استفاده از این تکنیک برای بازنمود ابعاد مختلف زندگی معصوم (ع) و شخصیت‌های قدسی مناسب است و باید مورد توجهی ویژه قرار بگیرد.

کلید واژه: غیاب ، شخصیت پردازی، معصومین، فیلمنامه

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات… 7

1ـ1 بیان مسئله. 8

1ـ2 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

1ـ3 اهداف تحقیق.. 9

1ـ4 سؤالات تحقیق.. 9

1ـ5 فرضیه تحقیق.. 10

1ـ6 روش تحقیق.. 10

1ـ7مفاهیم. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 15

2ـ1 بررسی تحقیقات پیشین.. 16

2-2 چارچوب نظری تحقیق.. 20

2ـ2ـ1 عناصر فیلمنامه. 21

2ـ2ـ1ـ1 پیرنگ.. 21

2ـ2ـ1ـ2 شخصیت.. 24

2ـ2ـ1ـ3 درون مایه. 30

2ـ2ـ1ـ4کشمکش… 30

2ـ2ـ1ـ5بحران. 33

2ـ2ـ1ـ6دیالوگ.. 34

2ـ2ـ1ـ7 زمان و مکان (صحنه، موقعیت) 35

 

2ـ2ـ2 فیلم تاریخی و تاریخ مقدس… 35

فصل سوم: یافته‌های تحقیق.. 40

3ـ1غیاب در اصل خلقت… 41

3ـ2غیاب نزد پساساختارگراها 43

3ـ3 غیاب در هنر اسلامی.. 44

3ـ4غیاب و تخیل.. 47

3ـ5 غیاب و روایت پذیری برای کودک.. 47

3ـ6غیاب و واکنش… 48

3ـ7غیاب و صرفه جویی هزینه ها 48

3ـ8 سینما و تصویرگری معصوم 49

3ـ8ـ1 اهمیت چگونگی بازنمایی معصومین در سینما 50

3ـ8ـ2تصویرگری معصوم در سینمای هالیوود 51

3ـ8ـ3 تصویرگری معصوم در سینمای ایران. 57

3ـ8ـ4 محدودیت های سینما و تلویزیون در تصویرگری معصوم 62

3ـ9گستره غیاب در فیلم. 67

3ـ9ـ1غیاب در عناصر میزانسن. 68

3ـ10غیاب در ژانرهای سینمایی.. 79

3ـ10ـ1غیاب در ژانر معمایی ـ پلیسی. 79

3ـ10ـ2غیاب در ژانر وحشت.. 79

3ـ11غیاب در درام. 80

3ـ11ـ1 منظق داستانی. 80

3ـ11ـ2 پیوند شخصیت غائب با اصل داستان. 80

3ـ11ـ3 حفظ کشمکش… 82

3ـ12 نکاتی چند درباره امکانات غیاب… 84

3ـ12ـ1 استفاده از راهکار غیاب در نقل تاریخ. 84

3ـ12ـ2 غیاب و بازنمایی رویداد واحد از زندگی معصوم 86

3ـ12ـ3 غیاب و راز. 87

3ـ13راهکارهای تجربه شده در تصویرگری معصوم. 88

3ـ13ـ1 فیلم هایی با حضور کامل معصوم. 88

3ـ13ـ1ـ3 ارزیابی روش حضور کامل. 93

3ـ13ـ2 فیلم هایی با غیاب معصوم. 93

3ـ13ـ3 ارزیابی روش غیاب شخصیت.. 105

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:37:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه سازگاری زناشویی/:دیدگاه تعارض
 
به طور کلی تعارض به دو نوع سازنده و غیر سازنده تقسیم می شود تعارض سازنده بر مصالحه و راه حل های مناسب و مثبت متعارض غیر سازنده بر تهدید و راه حل های استبدادی و نا مناسب استوار است. شیوه های حل تعارض رفتارهایی است که شخص به هنگام مواجه با یک موقعیت تعارضی از خود نشان می دهد تا بتواند بر آن موقعیت غلبه کند این شیوه ها عبارت اند از شیوه های اجتنابی، مهربانانه، مصالحه گرانه، سلطه گرانه و همراهانه. شیوه اجتنابی با موقعیت های انزوا، اعطای مسئولیت به دیگران، دیگران را مقصر دانستن و خود را کنار کشیدن در ارتباط است. شیوه مهربانانه بیان گر تلاش برای کاهش اختلافات و برآورده کردن انتظارات و مسایل دیگران بر تشابهات تاکید می کند. شیوه مصالحه گرانه در نقطه میانی توجه به انتظارات نیازهای خود و دیگران قرار دارد و به تقسیم امتیازها بین طرفین اشاره می کند. همچنین شیوه سلطه گرانه با جهت گیری تهدید آمیز مشخص می شود. در شیوه همراهانه تبادل اطلاعات و بررسی اختلافات، برای رسیدن به راه حل قابل قبولی برای طرفین است، این شیوه با حل مساله در ارتباط است و می تواند به راه حل خلاقانه در حل مساله منجر شود (سورنسون[1]، 1999، ترجمه بیرامی و همکاران، 1392).

 

به عقیده برخی از محققان حل تعارض به انواع راهبردهای مدیریت تعارض اطلاق می شود که شخص تمایل دارد در وضعیت تعارض از آن ها استفاده کند ( رحیم، 1983، تینگ تامی[2] و همکاران 2000، ترجمه حقیقی و همکاران 1390).

 

بنابراین، حل تعارض یک فرآیند رفتاری، شناختی یا آشکار است که پاسخ های بالقوه موثر برای موقعیت مشکل را فراهم می کند و احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از میان پاسخ های متعدد افزایش می دهد ( شاملو، 1382).

 

دیدگاه تعارض
 

آن چه که تعارض را ایجاد می کند، وجود نظرات مختلف و به دنبال آن سازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است در یک نظریات مختلف کمک می کند تا شیوه های مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنیم. در طول سال های اخیر سه نظریه متفاوت در مورد تعارض مطرح شده است :

 

دیدگاه سنتی : از تعارض باید گریخت چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان به جای خواهد گذاشت در این دیدگاه تعارض با واژه هایی چون ویران سازی، تعدی، تخریب، بی نظمی مترادف است لذا باید از آن ها دوری جست.
 

 

دیدگاه روابط انسانی : تعارض پدیده ای غیر قابل اجتناب و طبیعی است و نمی توان آن را حذف کرد. باید روش های مقابله با تعارض را فراگرفت و در صورت امکان آن ها را حل و فصل کرد.
 

دیدگاه تعاملی : تعارض نه تنها می تواد نیروی مثبتی در سازمان ایجاد کند بلکه یک ضرورت بدیهی برای فعالیت های سازمانی بشمار می رود. ابتدا باید ریشه تعارض که بنیادی است را شناخت سپس در جهت نظم دادن به آن کوشید( رزقی رستمی و همکاران، 1389).
[1] Sorenson

 

[2] Ting tomy

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:36:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:آثار فسخ در حقوق ایران
 
آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون
در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است. مطابق ماده 81 کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از: پایان یافتن رابطه قراردادی و استرداد عوضین. که در ذیل به توضیح آن ها می­پردازیم.

1 ـ 7 ـ 1 ـ پایان پذیرفتن رابطه قراردادی
اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. ماده 81 کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…» بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می­شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می شوند.

در حقوق مدنی ایران گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از

 

آغاز حذف نمی کند. بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ، آن را باطل نمی­کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرف­ها را در احکام خود آورده است:

از مفاد دو ماده 454 و 455 ق.م. می­توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. با وجود این، ماده 460 ق.م. در مورد بیع شرط مقرر می­دارد: «در بیع شرط مشتری نمی­تواند در مبیع، تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید.»

ماده 500 ق.م. نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می­رسد. ولی با اندکی تأمل می­توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.

در کنوانسیون، مواد مطروحه به صراحت بیان نمی­کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می­رسد که از روح مواد 81 و 84 این چنین برمی­آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود. ولی در قانون مدنی ایران آثار فسخ از زمان فسخ پدیدار می­شود نه از زمان انشاء عقد.[1]

[1] ـ علی عباس حیاتی، آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه امام صادق(ع)، پائیز 1381، ش15.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:35:00 ب.ظ ]