دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو


 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………. 1

فصل یک: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….      3

1-2-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….     4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….       7

1-4-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….       8

1-5-چهارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………       9

1-6-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………       10

1-7-متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………       10

1-8-تعریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………………………..       10

1-9-قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………….       11

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..    13

2-2- مدل اثربخشی………………………………………………………………………………………………………….     14

2-3- دو تئوری درباره اثربخشی تبلیغات…………………………………………………………………………….       15

2-4- برای تعیین اثربخشی تبلیغات چه چیزی را باید اندازه گیری كنیم؟…………………………………  19

2-5- نقش برنامه ریزی صحیح رسانه ها در اثربخشی…………………………………………………………..         20

2-6- تغییر مداوم  دنیای رسانه ها……………………………………………………………………………………..       20

2-7- ماموریت و هدف……………………………………………………………………………………………………      25

2-8- تصمیم درباره بودجه تبلیغات…………………………………………………………………………………… 25

2-9- ارزیابی و انتخاب پیام……………………………………………………………………………………………… 26

2-10- تصمیم درباره رسانه………………………………………………………………………………………………. 26

2-11- ارزیابی اثربخشی تبلیغات………………………………………………………………………………………. 27

2-12- اثربخشی تبلیغات………………………………………………………………………………………………….. 28

2-13- ابعاد آثار مثبت منفی……………………………………………………………………………………………… 28

2-14-تحلیل نظریه اثربخشی تبلیغات………………………………………………………………………………… 29

2-15- حوزه های اثربخشی تبلیغات…………………………………………………………………………………. 30

2-16- ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی………………………………………………………………………….. 31

2-17- مدل های اعتمادسازی در رسانه های تبلیغی- تجاری………………………………………………..   35

2-18- مدل اعتماد دیویس، مایِر و شورمن…………………………………………………………………………. 36

2-19- مدل TAM ………………………………………………………………………………………………………… 38

2-20- بررسی نظریه ناهماهنگی شناختی از لئون فستینگر و کاربرد آن در تبلیغات…………………..     40

2-21- کاربرد نظریه های ارتباطات: اقناع و تبلیغ………………………………………………………………… 51

2-22- اقناع و نگرش………………………………………………………………………………………………………. 53

2-23- پروپاگاندا……………………………………………………………………………………………………………..     54

2-24- پژوهش های انجام شده در جهان…………………………………………………………………………… 70

2-25- پژوهش های انجام شده………………………………………………………………………………………… 71

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                  

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….     77

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-3- روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………… 77

3-4- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………… 78

3-5- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….. 78

3-6- روائی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 78

3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………….. 79

فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                     

آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….    81

آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………….. 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 87

5-2- پیشنهاد پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 90

5-3- محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 90

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….   91

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….    95

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

این پژوهش به روش میدانی انجام خواهد گشت.

بدین گونه که پرسشنامه های سنجش رسانه های تبلیغاتی و مدل آیدا بین مشتریان شرکت نادری لاهیجان که به روش نمونه گیری خوشه ای و در بین نمونه های همتا شده پخش گردید.

در این پژوهش جامعه آماری را، کلیه مشتریان شرکت نادری لاهیجان قرار داده­ایم.

 

برای تعیین حجم نمونه ابتدا 30 پرسشنامه بین مشتریان توزیع و سپس با بهره گرفتن از آزمون کولموگراف نرمال بودن داده ها تعیین شده و از آنجائیکه حجم جامعه آماری نا محدود بوده وحجم نمونه 384 نفر تعیین گردید.

در این پژوهش از از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تعیین میزان تأثیر رسانه­ها بر مدل آیدا بکار گرفته می شد. یافته ها نشان می دهند که تبلیغات با ایجاد احساس نیاز به خرید و برانگیختن حس رقابت و پررنگ نمودن یک محصول نسبت به رقبا، می تواند سبب شود تا مشتری با تمایل و از روی اراده و تحت تأثیر تبلیغات به خرید نمودن از فروشگاه نادری لاهیجان اقدام نماید، و مشتریان شرکت نادری لاهیجان بیشتر نیاز به تبلیغاتی دارند که بتوانند در مجلات و زندگی روزمره با آن ارتباط برقرار نمایند.

کلید واژه: اثربخشی رسانه ها، تبلیغات، مدل آیدا، شرکت نادری لاهیجان.

مقدمه:
رسانه ابزاری است برای انتقال پیام. ابزارهایی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و …. می توانند در هر روز و هر ثانیه پیام های ویژه ای را به بینندگان و شنوندگان ویژه خود برسانند. در این راستا بسیاری از شرکت ها و سازمان ها از رسانه برای تبلیغ خود و محصول خویش بهره می برند. در دنیای رقابتی امروز، بازاریابی برای هر نوع حركت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروری بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله تولید محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، درعصر كنونی كه مفاهیم ارتباطات، رقابت و مشتری گرایی با هم پیوند خورده است تبلیغات به عنوان عنصری آمیخته از بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفی محصولات و خدمات ایفاء می­كند. تبلیغات در لغت به معنای رساندن یك پیام از شخصی به شخص دیگر می باشد و از لحاظ تكنیكی عبارت است از هر نوع ارتباطات غیر شخصی در مورد یك سازمان، كالا، خدمت و یا ایده، كه یك كارفرمای مشخص، برای عبور آن از یك رسانه جمعی و به منظور رسیدن آن به جمع وسیعی از مخاطبان، پول پرداخته است[1].

تبلیغات را می توان به عنوان عنصراصلی فرهنگ معاصر در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی دانست[2]

تبلیغات سبب تغییراتی در نگرش، دانش و رفتار مخاطبان می شود و آگاه سازی، ترغیب و تشویق، یادآوری تحکیم روابط و ترویج مبادلات، از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است و ارزیابی آثار تبلیغات در هر یک از این موارد برای سازمان هایی که تبلیغات را لازمه تداوم حیات و رشد و توسعه می دانند یک ضرورت است[3].

این پژوهش برآن است تا اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان را مورد ارزیابی قرار دهد.

بیان مسأله:
دنیای امروز دنیای هزینه- منفعت می­باشد. هر مؤسسه­ای که وارد مبحث تبلیغات می­شود باید بتواند ضمن جبران نمودن هزینه­ های متحمل شده، به هدف خود که همانا جذب مشتری می­باشد، دست یابد. باتوجه به مواردی که تاکنون در خصوص اهمیت امر تبلیغات به عنوان یکی از بخش­های آمیخته بازاریابی مطرح شده است و با توجه به آنکه این امر، در شرکت ها و مؤسسات هزینه بر است، لازم است تا تبلیغات به گونه­ای صحیح و مناسب صورت گیرند تا ضمن اثربخشی، به نوعی متناسب با آن هزینه صرف شده، برای مؤسسه منفعت و عایدی هرچند در بلندمدت داشته باشد. با این وجود، بحران کمبود منابع مالی شرکت­ها و وجود رقابت شدید در میان شرکت­ها، حساسیت نسبت به مخارج تبلیغات را افزایش داده است و لزوم تحقیق در خصوص اثربخشی تبلیغات آشکارتر گردیده است. همچنین با توجه به اهمیت ایجاد کارایی بیشتر در امر تبلیغات، رتبه ­بندی رسانه­های تبلیغاتی به کار گرفته شده در سازمان از جایگاه خاصی برخوردار می­باشد و این امر مانع صرف هزینه­ های نامناسب در تبلیغات می­شود. یک مصرف کننده، متعارف هر روزه در معرض صدها تبلیغ تجاری قرار می­گیرد. تا هنگام مرگ طبق یک برآورد حدود یک سال و نیم از عمر ما صرف تبلیغات گوناگون می­شود. تبلیغات تجاری همچون رمز و راز محسوب می­شوند. همانطور که شواهد نشان می­دهد تبلیغات غلط می­تواند، عملاً میزان فروش یک شرکت را کاهش دهد. حتی واقعیت تلخ حاکی از این است که بسیاری از شرکت­ها کاملاً شکست می­خورند. اندازه گیری آثار گوناگون یک برنامه تبلیغاتی اگرچه دشوار است اما نتایج آن برای برنامه ­ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت های تبلیغاتی سازمان ها بسیار مفید خوهد بود. با بررسی آثار تبلیغاتی و ارتباط آن با اهداف سازمان ها می توان تغییراتی را در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیام ها نوع رسانه ها و کانال های ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفیدتر و مؤثرتر از گذشته صورت گیرد[4]. بنابراین به دلیل کم توجهی بسیاری از شرکت ها به موضوع اثربخشی تبلیغات و یا حتی آشکار نبودن اهیمت و جایگاه این فعالیت در فرایند اجرای تبلیغات و مشاهده مشکلاتی مانند رقبای برند در اجرای برنامه تبلیغاتی شرکت نادری لاهیجان، لذا در این تحقیق اثربخشی تبلیغات این شرکت، بر اساس مدل آیدا مورد بررسی قرار می گیرد. شاید اگر تبلیغات در کشور ما به خصوص در صنعت تغذیه از نظر اثربخشی ارزیابی می شد کمتر شاهد تبلیغات غیرفنی، غیرهنری، غیرعلمی بودیم و شاید تقلیدهای کورکورانه کمتر انجام می گرفت و احتمالاً اعتماد شرکت ها به انجام تبلیغات بیشتر می شد. امروزه به دلیل افزایش شرکت های خصوصی برای بقا باید به روش های نو در بازاریابی روی آورند که یکی از این راه ها می تواند تبلیغات و ارزیابی آن باشد. بسیاری از تبلیغات شرکت ها را می توان نام برد که عملاً به دلیل روش غلط تبلیغ، خود شرکت تبلیغ کننده از تبلیغ خود سود نمی­برد بلکه شرکت­های رقیب از این موضوع سود می­برند و شرکت تبلیغ کننده هیچ گاه به این موضوع پی نبرده است چرا که هرگز تبلیغات خود را از نظر اثربخشی مورد مطالعه قرار نداده است[5].

تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی شود بلکه رسانه های دیگر را نیز در بر می گیرد .رادیو، روزنامه، مجله، تبلیغات شهری، اینترنت و غیره از جمله رسانه های مهم تبلیغاتی محسوب می شود . رسانه های مختلف به دلیل تاثیرات منحصر به فردی که بر روی مخاطب می گذارد واکنش های متفاوتی را نیز منجر می گردد .مهمترین تمایزی که بین انواع گوناگون رسانه می توانیم قائل شویم تمایز بین رسانه های پخشی (رادیو و تلویزیون) و رسانه های چاپی (روزنامه ها و مجله ها) است. برای انتقال نمادها و تصورات، رسانه های پخشی نظیر رادیو و تلویزیون مناسب تر به نظر می رسد اما در ارائه اطلاعات تفصیلی و دقیق، این دو رسانه به اندازه رسانه های چاپی مناسب نیستند. بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که برای ایجاد یک فضا و روحیه در مخاطب و یا به وجود آوردن یک احساس مثبت، تلویزیون اثربخش تر به نظر می رسد این در حالی است که برای ارائه اطلاعات دقیق و تفصیلی تر رسانه­های چاپی مناسب تر است[6].

در بحث رسانه ها در نظر گرفتن تفاوت های مابین رسانه های بین المللی و رسانه های محلی بسیار قابل توجه می باشد. در هر دو مورد ابزارها و رسانه­های بکار گرفته شده ظاهراً مشابه است اما آنچه باعث تمایز می شود، محتوا و اهداف متفاوت بکار گرفته شده در رسانه های جهانی و محلی ست که این خود نیز به دلیل تفاوت فرهنگی ناشی از تمایزات محلی می باشد[7].

مدل AIDA مراحل ابتدائی و پایه­ای فروش را تشریح می­ کند که به صورت پیوسته در طول تاریخ کاربرد داشته اند. چهار حرف AIDA از ابتدای چهار کلمه: توجه. علاقه. اشتیاق و عمل[8] گرفته شده است که فرآیند منطقی تصمیم گیری برای خرید می باشد. در هر مرحله از فروش که با مشکلی مواجه می شوید به دلیل عدم موفقیت در یکی از این ۴ بخش است.

اولین کلمه یعنی توجه به این معنی است که قبل از این که چیزی را به کسی بفروشید باید تمایلات اورا بشکافید و کاری کنید که توجه مشتری به شما جلب شود و به صحبت­های شما گوش کند. حقیقت این است که امروزه سر همه شلوغ است. هر تماسی که گرفته می­شود در واقع وقفه و اختلال در هر کار دیگری است که مشتری مشغول انجام آن است. برای جلب توجه باید سوالی مطرح کنید که اشاره به منفعت خاصی داشته باشد که مشتری به دنبال آن است یا شامل نیاز خاصی از مشتری باشد که محصول و خدمات شما میتواند آن را بر آورده سازد.

حرف دوم در مدل AIDA نشانگر کلمه علاقه است . شما باید با نشان دادن خصوصیات و مزایای محصولات و خدمات خود یا توضیح این که محصول یا خدمات شما چگونه میتواند زندگی و شغل مشتری را ارتقا بخشد . در مشتری ایجاد علاقه کنید .

سومین حرف در مدل AIDA نشانگر کلمه­ی شوق و اشتیاق است که باعث تشویق یک مشتری به خرید می­شود. قسمت مهمی از فروشندگی به حساب می­آید. سپس کار شما

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 03:43:00 ب.ظ ]

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده پایان‌نامه:
در قرآن کریم آیاتی را به نام آیات الولایة نام‌گذاری نموده‌اند که اشاره به بیان فضائل امیرالمؤمنینj و ائمه معصومینb از دیدگاه شیعه، اثبات امامت و ولایت آن بزرگواران دارد. اما غالب مفسرین سنی در تفاسیر خویش، دچار انحراف و اشتباه شده و از این آیات یا فقط برداشت فضیلت نموده یا اصلاً در شأن امیرالمؤمنینj بیان نکرده‌اند. این تحقیق اشاره به تفسیر یکی از مفسرین معاصر نام‌آشنای عامه به نام رشید رضا و تفسیر وی به نام المنار دارد که در مورد 4 آیه از آیات الولایة قرآن شامل ولایت(مائده/ 55)، اولی الأمر(نساء/ 59)، اکمال(مائده/ 3) و ابلاغ(مائده/ 67) دچار اشتباه در برداشت، انحراف معنا و بعضاً تعصبات و لجاجت در تفسیر آیات شده است. در سلسله مطالب تحقیق ابتدا به بیان تفسیر وی و برداشت آیات شده، سپس با مقایسه‌ی نظرات المنار با سایر تفاسیر عامه و بررسی آن‌ها از دیدگاه مفسران شیعه به نقد و پاسخ اشکالات وارده پرداخته شده است. به طوری که کاملاً انحرافات و اشتباهات رشید رضا در موضوع امامت و ولایت امیرالمؤمنینj در المنار با پاسخ‌های مستدل و مستند قرآنی و روایات مسلم بیان شده و دیدگاه شیعه را به اثبات رسانده است.

واژگان کلیدی: آیه اولی الأمر، آیه ابلاغ، آیه اکمال، تفسیر المنار، رشید رضا

فهرست مطالب
مقدمه. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 4

گفتار اول: کلیات.. 5

الف) تعریف و تبیین موضوع. 5

ب) پیشینه تحقیق.. 7

ج) اهمیت موضوع. 7

د) ضرورت تحقیق.. 8

هـ) اهداف تحقیق.. 8

و) سؤالات اصلی و فرعی.. 9

سؤال اصلی تحقیق. 9
سؤالات فرعی تحقیق. 9
ز) فرضیه‌های تحقیق.. 9

فرضیه اصلی تحقیق. 10
فرضیه‌های فرعی تحقیق. 10
ح) روش تحقیق.. 10

گفتار دوم: مفاهیم. 11

الف) امامت.. 11

تعریف لغوی امامت.. 11

تعاریف متکلمان اسلامی.. 12

تعاریف عام. 12

تعاریف خاص… 13

نکات تکمیلی و نتایج به دست آمده از معنا و مفهوم امامت.. 14

ب) آیات الولایه. 15

1-آیه ولایت.. 15

2-آیه اولی الأمر. 15

3-آیه اکمال. 16

4-آیه ابلاغ. 17

گفتار سوم: آشنایی با تفسیر المنار و مولف آن رشید رضا 18

الف) تفسیر المنار. 18

اشتراکات و تفاوت‌های عبده و رشید رضا در تفسیر. 20

ملاک‌های ضروری در تفسیر، از نگاه المنار. 21

ویژگی‌های تفسیر المنار. 23

تفسیر عقلانی دین.. 23

ارزش عقل در تفسیر المنار. 24

بازتاب روش عقلی در المنار. 24

گرایش اجتماعی المنار. 24

المنار، روایات تفسیری و روش برداشت از قرآن. 27

شیوه نقل روایات در تفسیر المنار. 28

کاستی‌های تفسیر المنار. 28

ب) جایگاه تفسیر المنار نزد اهل سنت و شیعه. 30

ج) مولف؛ رشید رضا 31

فصل دوم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیه ولایت… 34

گفتار اول: نظریه المنار در تفسیر آیه ولایت… 35

گفتار دوم: شأن نزول آیه. 38

سبب نزول آیه شریفه و اعتبار اسناد خبری.. 38

روایت یکم) « ابن عباس» و خبر سبب نزول آیه «ولایت» 43

روایت دوم) امام باقرj و قصه نزول آیه شریفه. 44

روایت سوم) امام صادقj و حکایت نزول آیه ولایت و منکران آن. 45

روایت چهارم) ابن عباس و حکایت نزول آیه به طریق دیگر. 45

روایت پنجم) عمار بن یاسر و حکایت نزول آیه کریمه. 46

روایت ششم) امام صادقj و بازگویی قصه نزول آیه ولایت.. 46

گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفاسیر مهم عامه. 47

نظریه‌ی اول: دیدگاه طبری.. 47

نظریه‌ی دوم: دیدگاه زمخشری.. 47

نظریه‌ی سوم: دیدگاه فخر رازی.. 47

نظریه‌ی چهارم: دیدگاه شهاب الدین الوسی.. 48

سروده «حسان بن ثابت» 49

گفتار چهارم: بررسی نظریه المنار در آیه ولایت با تفاسیر شیعه و روایات.. 51

گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار. 57

اشکال اول: تمسک به قاعده‌ی سیاق در معنایابی واژه‌ی ولی.. 57

اشکال دوم: به کار بردن لفظ جمع و اراده‌ی مفرد. 60

اشکال سوم: معنای رکوع در آیه خضوع است.. 62

اشکال چهارم: عدم استفاده‌ی علیj برای استدلال آیه ولایت به اثبات امامت و ولایت خویش… 63

فصل سوم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیه اولی الأمر. 65

گفتار اول: نظریه المنار در تفسیر آیه اولی الأمر. 66

گفتار دوم: شأن نزول آیه. 68

گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفسیر مهم عامه. 69

آیه اولی الأمر و مفسران اهل سنت.. 69

تبیین دو نظریه مفسرین اهل سنت در مورد مصادیق آیه اولی الأمر. 69

خاستگاه، تبیین و دلایل دو نظریه. 70

دیدگاه زمخشری در تفسیر کشاف از آیه اولی الأمر. 72

گفتار چهارم: بررسی نظریه المنار با تفاسیر شیعه و روایات.. 74

روایات تفسیرگر معنای مصداق لطظ اولی الأمر. 80

گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار. 86

اشکال اول: اولی الأمر چه کسانی هستند؟. 86

اشکال دوم: تفسیر اولی الأمر از امام معصوم ناسازگار با سیاق آیه. 86

اشکال سوم: عدم ذکر اسامی ائمهb در قرآن. 88

فصل چهارم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیات ابلاغ و اکمال. 89

گفتار اول: شأن نزول آیات.. 90

واقعه تاریخی شأن نزول آیات.. 90

شأن نزول آیه از زبان مفسران. 93

الف: علی بن ابراهیم قمی.. 93

ب: محمد بن حسن طوسی.. 93

ج: ابونصر محمدبن مسعود عیاشی.. 94

د: ابن کثیر دمشقی.. 94

هـ: نظام الدین نیشابوری.. 95

و: واحدی نیشابوری.. 95

ز: ثعلبی.. 96

شأن نزول آیه از زبان محدثان. 96

1-قصه غدیر از زبان زیدبن ارقم. 96

2-قصه غدیر به روایت شهربن حوشب.. 97

 

3-احمد بن یحیی بلاذری و ماجرای غدیر. 97

4- ابی سعید خدری و گزارش غدیر. 98

5-شیخ صدوق و بازگویی حدیث غدیر به روایت ابن عباس… 98

6-نسائی و خبر غدیر خم از سعدبن ابی وقاص… 99

7- ابن اثیر و گزارش غدیر به روایت زهری.. 99

گفتار دوم: بررسی نظریه المنار در آیات ابلاغ و اکمال با تفاسیر شیعه. 100

دیدگاه مفسران شیعه در مورد آیه ابلاغ و اکمال. 101

گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفاسیر مهم عامه. 104

دیدگاه فخررازی.. 105

دیدگاه رشیدرضا 106

گفتار چهارم: نظریه المنار در تفسیر آیات ابلاغ و اکمال. 107

گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار. 110

اشکال اول: تردید در اعتبار اخبار واقعه‌ی غدیر. 110

اشکال دوم: عدم برداشت معنای اولی از مولی.. 111

اشکال سوم: نفی دلالت آیه‌ی ابلاغ بر امامت با استفاده از قاعده‌ی سیاق.. 114

اشکال چهارم: آغاز بحث امامت بعد از عصر رسالت.. 114

اشکال پنجم: احتجاج نجستن امام علیj از آیات ابلاغ و اکمال بر امامت خویش… 115

نتیجه‌گیری.. 116

فهرست منابع و مآخذ. 117

مقدمه
ریاست و پیشوایی در معنای گسترده آن یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی بشر است. از گزارش‌های تاریخی و مطالعه جوامع بشری در گذشته و حال به دست می‌آید که همواره در جوامع گوناگون بشری: بدوی و شهری، کوچک و بزرگ، سنتی و مدرن، ساده و پیچیده، فرد یا افرادی بوده‌اند که با عناوین و به شیوه‌های مختلف نقش امامت و رهبری را ایفا کرده‌اند. این واقعیت تاریخی گواه عینی سخن امام علیj است که فرمود: «مردم را از امیری نیکوکار یا تبهکار گریزی نیست»[1]

امامت و رهبری نه تنها به عنوان یک ضرورت و واقعیت عینی در تاریخ بشر مطرح بوده است، بلکه فیلسوفان و متفکران نیز از دیر زمان به آن توجه نموده و درباره این گونه ها، ویژگی ها، شیوه‌ها و آسیب‌های آن سخن گفته‌اند. تاریخ فلسفه سیاسی بهترین گواه بر این مدعاست.

اگر از منظر دین – به ویژه دین وحیانی – به مسئله امامت بنگریم، تاریخ امامت و رهبری را با تاریخ بشر برابر می‌یابیم، زیرا پیامبری نخستین جلوه امامت و رهبری دینی در حیات بشری است که تاریخ آن همزاد با تاریخ بشر است. در نخستین دوره که زندگی بشر روند ساده‌ای را می‌پیمود پیامبران الهی با بهره گیری از عقل صائب و الهام‌های قدسی در موارد لازم، جامعه بشری را رهبری می‌کردند، و پس از آن که زندگی بشر پیچیده‌تر شد این مهم براساس کتاب و شریعت آسمانی معین انجام گرفت.[2]

امامت معنای خاصّی نیز دارد و آن عبارت است از رهبری جامعه بشری به عنوان جانشینی پیامبر الهی. از روایات به دست می‌آید که همه پیامبران جانشینانی داشتند که پس از آنان رهبری امت آن پیامبر را بر عهده می‌گرفتند.[3] براساس این روایات، علی ابن ابی طالبj وصی و جانشین پیامبر اسلامk است.

امامت امت اسلامی به عنوان وصایت و جانشینی پیامبر اسلام را می‌توان معنای اَخص امامت نامید. متکلمان اسلامی آن را به رهبری عمومی مردم در امور دنیوی و دینی به عنوان جانشینی پیامبر تعریف کرده‌اند. مذهب اسلامی، به جز گروه‌هایی اندک شمار که دیری هم نپاییده‌اند، امامت به معنای یاد شده را از واجبات اسلامی دانسته‌اند. اگر چه در عقلی یا نقلی بودن آن اختلاف نظر دارند. این مطلب که امامت از واجبات و اصول اعتقادی است یا از واجبات فرعی و فقهی نیز مورد اختلاف است.

در مسأله امامت دو دیدگاه مشخص وجود دارد، دیدگاه اول از جمهور اهل سنت است که معتقدند پیامبرk هیچ کس را به عنوان جانشین خود معرفی نکرده است و امت پس از آن حضرت وظیفه داشتند جانشین آن حضرت و پیشوای خویش را برگزینند. دیدگاه دوم از شیعه امامیه است که امامت را براساس نصب و تعیین خداوند می‌دانند و بر این باورند که امامت در راستای نبوت و تعیین امام مانند پیامبر بر عهده خداوند است.

شیعه امامیه برای اثبات دیدگاه خویش دلیل‌های قطعی فراوانی از حکم عقل و کتاب و سنت در اختیار دارد که در منابع کلامی و تفسیری و حدیثی ارائه شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:42:00 ب.ظ ]
محمود کریمی
 

چکیده :<p>&nbsp;</p><p><a href="https://40y.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a

محمود کریمی
 

چکیده :

f%d8%b3%db%8c-%d9%85-8/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p>

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:41:00 ب.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل اول: چهارچوب تحقیق ………………………………………………………………………….  4

1-1- تشریح موضوع ………………………………………………………………………………….  5

1-2- ضرورت انجام پروژه ………………………………………………………………………….  6

1-2-1- بیان مسأله اساسی تحقیق ………………………………………………………………….  6

1-2-2- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………..  7

1-2-3- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………  8

1-2-4- فرضیه‏های تحقیق …………………………………………………………………………..  8

1-2-5- كمبودها ……………………………………………………………………………………….  8

1-2-6-  نیازها …………………………………………………………………………………………  9 

1-3- كاربردهای پروژه ……………………………………………………………………………….  9

1-3-1- جشنواره های سالیانه ……………………………………………………………………….  9

1-3-2- اكران های مختلف و همزمان چند فیلم ……………………………………………….  10

1-3-3- برگزاری همایش های مختلف سینمایی ………………………………………………  10

1-3-4- تجمع كانون های مختلف سینمایی …………………………………………………….  10

1-3-5- فعالیت بخشی به اوقات فراغت جوانان ………………………………………………  10

1-3-6- تمركز و اهمیت بخشی به فعالیت های سینمایی ……………………………………  10

1-3-7- برگزاری جشنواره وآئین های قومی، محلی………………………………………….. 10

1-3-8- الگوسازی برای استفاده از معماری سبز……………………………………………….. 11

1-4- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………  11

1-4-1 پیشینه پژوهش در سطح ملی ……………………………………………………………..  12

1-4-2 پیشینه پژوهش در سطح بین المللی …………………………………………………….  12

1-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………..  12

1-5-1- طراحی یك مجموعه با عنوان مجتمع سینمایی و سینمای تجاری……………….. 13

1-5-2- طراحی یك مجموعه با عنوان مجتمع فرهنگی تفریحی……………………………. 13

1-5-3- کاربردهای جانبی مجموعه ……………………………………………………………….  13

 

فصل دوم: سینما، هنر، معماری ………………………………………………………………………  15

 

2-1- سینما و هنر ……………………………………………………………………………………..  16

2-1-1- هنر و تاریخ …………………………………………………………………………………  17

2-1-2- شش هنر و هنر هفتم ……………………………………………………………………..  19

2-1-3- تئاتر و سینما ………………………………………………………………………………..  20

2-1-4- موسیقی و سینما ……………………………………………………………………………  22

2-1-5- معماری و سینما ……………………………………………………………………………  22

2-1-6- نقاشی و سینما ……………………………………………………………………………..  24

2-1-7- ادبیات و سینما ……………………………………………………………………………..  25

2-1-8- برآیند …………………………………………………………………………………………  26

2-2- سینما و معماری ……………………………………………………………………………….  27

2-2-1- فیلم-  معماری- سینماگران ……………………………………………………………..  27

2-2-2- فیلم- معماری-  معماران ………………………………………………………………..  30

2-2-3- فیلم- معماری- تجربیات معماران ……………………………………………………..  33

2-2-4- معماری و سینما: انجمن معماری– لندن ……………………………………………..  34

2-2-5- تفاوت فیلم و معماری ……………………………………………………………………  35

2-2-6- معماری– سینما …………………………………………………………………………….  36

2-2-7- معماری سینما ………………………………………………………………………………  37

2-2-8- معماری – سینما – تفاوت ها …………………………………………………………..  38

2-2-9- معماران – سینماگران …………………………………………………………………….  38

2-2-10- معماری و فیلم – سخن آخر …………………………………………………………  39

فصل سوم : سینما در جهان و ایران …………………………………………………….  41

3-1- تاریخچه سینمای جهان ………………………………………………………………………  42

3-1-1- اختراع سینما ………………………………………………………………………………..  42

3-1-1-1- پانوراما …………………………………………………………………………………..  42

3-1-1-2- دیوراما ……………………………………………………………………………………  42

3-1-1-3- فانوس خیال …………………………………………………………………………….  43

3-1-1-4- نقاشی های متحرك ……………………………………………………………………  42

3-1-1-5- اتاق تاریك ……………………………………………………………………………..  43

3-1-1-6- عكاسی …………………………………………………………………………………..  44

3-1-1-7- تصاویر متحرك ………………………………………………………………………..  44

3-1-1-8- ادیسون …………………………………………………………………………………..  44

3-1-1-9- سینما توگراف لوئی مرها …………………………………………………………….  45

3-1-2- سینمای اولیه ………………………………………………………………………………..  45

3-1-3- استودیو ………………………………………………………………………………………  46

3-1-4-سالن های بعدی سینما …………………………………………………………………….  46

3-1-5- پیدایش تلویزیون …………………………………………………………………………..  47

3-2- تاریخچه سینمای ایران ……………………………………………………………………….  47

3-2-1- سابقه هنرهای نمایشی در ایران …………………………………………………………  47

3-2-2- تکیه دولت اولین آمفی تئاتر ایرانی ……………………………………………………  48

3-2-3- ورود سینما به ایران ……………………………………………………………………….  49

3-2-4- نخستین سالن سینما در ایران ……………………………………………………………  50

3-2-5- سینما عمومی می شود ……………………………………………………………………  50

3-2-6- آغاز فعالیت فیلمبرداری ………………………………………………………………….  51

3-2-7- رونق سینماداری در ایران ………………………………………………………………..  51

3-2-8- تولید فیلم ایرانی …………………………………………………………………………..  51

3-2-9- سینمای ناطق در ایران …………………………………………………………………….  52

3-2-10- نخستین فیلم ناطق ایرانی ……………………………………………………………… 52

3-2-11- آغاز کار دوبله در ایران ………………………………………………………………… 52

3-2-12- فراگیر شدن سالن های سینما در ایران ……………………………………………… 52

3-2-13- پیدایش تلویزیون در ایران …………………………………………………………….. 54

3-3- مشکلات سینمای ایران ………………………………………………………………………. 55

3-3-1- وجوه مختلف بحران در سینمای ایران ………………………………………………… 55

3-3-1-1- از دست دادن مخاطب ……………………………………………………………….. 56

3-3-1-2- ضعف و نبود سرمایه گذاری ……………………………………………………….. 56

3-3-1-3- بیكاری و بطالت عمر و استعداد دست اندر كاران سینما ……………………… 57

3-3-1-4- كیفیت پایین و عدم وجود عمق وتنوع در محصولات سینمایی …………….. 57

3-3-1-5- نابسامانی وضعیت سالن های نمایش …………………………………………….. 58

3-3-1-6- ریشه یابی بحران در صنعت سینمای ایران ………………………………………. 59

3-3-1-7- موانع ساختاری توسعه سینما در ایران …………………………………………….. 59

3-3-1-8- تكنولوژی عقب افتاده ………………………………………………………………… 60

3-3-1-9- ظرفیت و توان محدود ……………………………………………………………….. 61

3-3-1- 10- ضرورت توجه و اقدام عاجل برای خروج سینمای ایران از بحران ……… 62

3-4- عملكرد اقتصادی سینمای ایران در یك دوره ده ساله …………………………………. 66

فصل چهارم : سینما – اجتماع – فرهنگ ………………………………………………………….. 69

4-1- بررسی کارکردهای اجتماعی- فرهنگی سینما …………………………………………… 70

4-1-1- اهمیت ارتباط اجتماعی ………………………………………………………………….. 70

4-1-2- رسالت ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی ………………………………………….. 70

4-1-3- سینما بعنوان یک وسیله ارتباط جمعی ………………………………………………… 72

4-1-3-1- سینما و تئاتر ……………………………………………………………………………. 74

 4-1-4- زبان سینما بعنوان زبان بین المللی و تأثیر گذار ……………………………………… 75

 

4-1-5- سینما بعنوان زبان اجتماعی فرهنگی خاص یک قوم ………………………………. 75

4-2- بررسی جنبه های مختلف سینما ……………………………………………………………. 76

 4-2-1- سینما و روایت ……………………………………………………………………………  76

 4-2-2- سینما بعنوان هنر ………………………………………………………………………….  76

 4-2-3- نشانه ها و دلالت در سینما …………………………………………………………….  78

 4-2-4- سینما و زمان ………………………………………………………………………………  79

 4-2-5- سینما و حرکت ……………………………………………………………………………  80

 4-2-6- سینما و نور ………………………………………………………………………………..  81

 4-2-7- سینما و معماری …………………………………………………………………………..  81

 4-2-8- سینما و واقعیت …………………………………………………………………………..  82

 4-2-9- سینما و صنعت ……………………………………………………………………………  84

 4-2-10- سینما و اقتصاد ………………………………………………………………………….  85

 4-2-11- سینما و سیاست ………………………………………………………………………..  85

فصل پنجم : سالن های سینما ……………………………………………………………  87

5-1- تاریخچه سالن های سینما در جهان ……………………………………………………….  88

5-1-1- خانه و شکل یک نوع ساختمان جدید ………………………………………………..  88

5-1-2- از بازار مکاره تا مکان های خیال انگیز ساختمان هایی برای نمایش فیلم ……..  88

5-1-3- تأثیر فضای باز در سینما …………………………………………………………………  90

5-1-4- سبک آرت دکو – مکان هایی رویایی تا مکان های جریان مند …………………  91

5-1-5- مدرنیسم و سینما …………………………………………………………………………..  93

5-1-6- اکسپرسیونیسم – فیلم ومعماری ………………………………………………………..  96

5-1-7- سینمای مدرن – معماری نور و جریان ……………………………………………….  98

5-1-8- سینمای انتهای قرن بیستم ………………………………………………………………..  99

5-1-9- سینمای آموزشی – موزه ها – سینمای آیماکس ……………………………………  101

5-1-10- آینده ………………………………………………………………………………………  103

5-2- تاریخچه سالن های سینما در ایران ……………………………………………………….  104

5-3- تاثیر تکامل سینما بر سالن های نمایش جهان ………………………………………….  109

5-3-1- سینماهای چند سالنی یا مالتی پلکس ………………………………………………..  111

5-3-1-1- تاریخچه مالتی پلکس ……………………………………………………………….  111

5-3-1-2- معماری مالتی پلکس ………………………………………………………………..  112

5-3-1-3- آپارات خانه در مالتی پلکس ها …………………………………………………..  114

5-3-1-4- ایمنی در مالتی پلکس ها ……………………………………………………………  114

5-3-1-5- سینما یک تفرجگاه عمومی …………………………………………………………  115

5-3-1-6- تحولات فنی در زمینه نمایش فیلم ……………………………………………….  115

فصل ششم : استانداردهای سینما …………………………………………………..  118

6-1- تکنیک سینما …………………………………………………………………………………..  119

6-1-1- محل استقرار ساختمان …………………………………………………………………..  119

6-1-2- دستورالعمل ساخت و مدیریت سالن ها …………………………………………….  120

6-2- تعاریف پایه ……………………………………………………………………………………  122

6-2-1- سیستم نمایش نرمال ……………………………………………………………………..  122

6-2-1-2- سیستم نمایش اسکوپ ………………………………………………………………  122

6-2-1-3- زوایای دید …………………………………………………………………………….  122

6-2-1-4- سطح سرانه …………………………………………………………………………….  122

6-2-1-5- حجم سرانه …………………………………………………………………………….  122

6-2-1-6- فضاهای ضروری …………………………………………………………………….  122

6-2-1-7- فضای مجاز …………………………………………………………………………… .122 

6-2-1-8- کمیسیون نظارت ……………………………………………………………………… 123 

6-2-1-9- زوایای تابش …………………………………………………………………………..  123 

6-2-2- سالن نمایش سینما ……………………………………………………………………….  124

6-2-2-1- فرم سالن ………………………………………………………………………………. 124

6-2-2-2- زوایای مطلوب برای سالن نمایش ……………………………………………….. 126

6-2-3- دید ………………………………………………………………………………………….. 127

6-2-3-1- فواصل دید …………………………………………………………………………….  129

6-2-3-2- زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده ………………………………..  131

6-2-3- سقف ………………………………………………………………………………………..  134

6-2-4- کف ………………………………………………………………………………………….  135

6-2-5- بالکن ………………………………………………………………………………………..  136

6-2-6- چیدمان صندلی ها در سالن ……………………………………………………………  137

6-2-8- انحناء ردیف های صندلی ………………………………………………………………  139

6-2-9- ابعاد و فواصل صندلی تماشاگران …………………………………………………….  139

6-2-9-1- شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین …………………………………….  144

6-2-10- راهروهای سالن نمایش ……………………………………………………………….  144

6-2-11- ورودی ها و خروجی های سالن نمایش …………………………………………  148

6-2-12- پرده نمایش ……………………………………………………………………………..  154

6-2-12-1- پرده عریض …………………………………………………………………………  156

6-2-12-2-  سینماسکوپ  ………………………………………………………………………  156

6-2-12-3-  سیستم های 70 میلیمتری ……………………………………………………….  157

6-2-12-4-  ایماکس Imax …………………………………………………………………….  157

6-2-12-5- سینه راما Cinerama …………………………………………………………….  157

6-2-12-6- سیرکلوراما ……………………………………………………………………………  158

6-2-13- ابعاد پرده سینما …………………………………………………………………………  158

6-2-13-1- نسبت ابعاد پرده های سالن نمایش …………………………………………….  158

6-2-13-2- انحنا پرده …………………………………………………………………………….  159

6-2-13-3- خمیدگی پرده ……………………………………………………………………….  160

6-2-13-4- محل پرده …………………………………………………………………………….  161

6-2-14- سایر ملاحظات در سالن نمایش ……………………………………………………  163

6-2-15- آکوستیک …………………………………………………………………………………  164

6-2-15-1- نحوه تنظیم اکوستیک ………………………………………………………………  171

6-2-16- سالن انتظار ………………………………………………………………………………  172

6-2-17- اتاق پروژکتور و ملحقات آن ………………………………………………………..  175

 6-2-18-  ورودی سینما …………………………………………………………………………  177

 6-2-19- گیشه بلیط فروشی ……………………………………………………………………  178

 6-2-20- سرویس های بهداشتی ……………………………………………………………….  179

 6-2-21- فضاهای اداری …………………………………………………………………………  180

 6-2-22- انبار و اتاق تاسیسات …………………………………………………………………  181

 6-2-23- فضاهای ارتباطی ………………………………………………………………………  181

 6-2-24- پارکینگ های سینما …………………………………………………………………..  187

 6-2-25- بوفه و رستوران ………………………………………………………………………..  189

 6-2-26- طراحی تالارها …………………………………………………………………………  190

  6-2-26-1- حجم ………………………………………………………………………………..  190

  6-2-26-2- شکل ………………………………………………………………………………..  191

  6-2-26-3- پخشایی ……………………………………………………………………………  192

  6-2-26-4- مدت واخنش ……………………………………………………………………..  193

  6-2-26-5- اکوستیک در تالار………………………………………………………………… 193

 6-2- 27- تجهیزات تالار ………………………………………………………………………..  194

  6-2-27-1- تجهیزات و روشنایی ……………………………………………………………  194

  6-2-27-2- تجهیزات صوتی ………………………………………………………………….  194

  6-2-27-3- انواع پرده ………………………………………………………………………….  194

  6-2-27-4- آکوستیک در تالار کنسرت …………………………………………………….  195

  6-2-27-5- روش محاسبی میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش …………………  196

فصل هفتم : معماری سبز …………………………………………………………………………….  199

7-1- معماری سبز ……………………………………………………………………………………  200

7-2- تاریخچه توسعه پایدار……………………………………………………………………….. 202

7-2-1- توسعه پایدار و معماری…………………………………………………………………. 203

7-2- 2-جایگاه معماری پایدار و سبز در سیر اندیشه معماری…………………………………………203

 7-3- کلیات و اهداف معماری سبز………………………………………………………………….204

 7-3-1- نگاهی به اصول معماری سبز ………………………………………………………….  205

 7-3-1- 1- اصل اول: حفاظت از انرژی  …………………………………………………….  205

 7-3-1-2- اصل دوم: کار با اقلیم ………………………………………………………………  206

 7-3-1-3- اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید……………………………………….. 206

 7-3-1-4- اصل چهارم: احترام به کاربران……………………………………………………. 206

 7-3-1-5- اصل پنجم: احترام به سایت……………………………………………………….. 207

7-3-1-6- اصل ششم: کل گرایی……………………………………………………………….. 207

 7-3-2- دستور العمل اجرایی معماری سبز……………………………………………………. 207

 7-3-3- مصالح سبز………………………………………………………………………………… 207

 7-3-4- طرح پیشنهادی در رابطه با اصول معماری پایدار و سبز و معایب آن………… 208

   7-3-5- نمونه ای از کاربرد نانو در ساختمان سبز…………………………………………………….. 208

7-4- نمونه هایی از تکنولوژی سبز در ساختمانهای سبز…………………………………….. 213

7-4-1- برج فانوس دریایی……………………………………………………………………….. 213

7-4-1-1- کلیسای جوبیلی……………………………………………………………………….. 214

7-4-1-2- تخم هوشمند…………………………………………………………………………… 216

7-4-1-3- مجتمع سبز سنگاپور………………………………………………………………….. 216

7-4-1-4- برج شیکاگو……………………………………………………………………………. 217

7-4-1-5- برج مسکونی فارو در هلند…………………………………………………………. 218

7-4-1-6- برج ادیت در سنگاپور……………………………………………………………….. 219

7-4-1-7- برج اسپینکر، انرژی از پیاده روه…………………………………………………… 220

7-4-1-8- نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. 221

7-4-2- ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2، نمونه ای برجسته در معماری سبز……… 221

فصل هشتم : مصادیق و نمونه های موردی ……………………………………………………..  230

8-1- بررسی نمونه های خارجی …………………………………………………………………  231

8-1-1- کاخ جشنواره کن …………………………………………………………………………  231

8-1-1-1- بررسی فضاهای کاخ جشنواره ها …………………………………………………  231

8-1-2- مجموعه سینمایی آیمکس لندن ………………………………………………………..  243

8-1-3- مجتمع سینمایی یوفا ……………………………………………………………………..  246

8-1-4- مرکز سینمای تجربی (گیسو و مژگان حریری- 1999) …………………………  249

8-2- نمونه های داخلی …………………………………………………………………………….  250

8-2-1- سینما آزادی: (بابک شکوفی) ………………………………………………………….  250

8-2-2- پردیس سینمایی ملت (کاترین اسپریدف و رضا دانشمیر) ………………………  254

فصل نهم : مطالعات زمینه ای ……………………………………………………………………….  260

9-1- مشخصات جفرافیایی ………………………………………………………………………..  261

9-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..  261

9-1-2- وضعیت جغرافیایی استان گلستان …………………………………………………….  261

9-1-3- مختصات جغرافیایی استان گلستان …………………………………………………..  262

9-1-4-  موقعیت طبیعی شهر گرگان ……………………………………………………………  262

9-1-5- موقعیت و وسعت شهر گرگان…………………………………………………………. 262

9-1-6- مطالعات تاریخی گرگان ………………………………………………………………..  263   

9-2- مشخصات اقلیمی …………………………………………………………………………….  266

9-2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..  266   

9-2-2- وضعیت اقلیمی گرگان ………………………………………………………………….  266

9-2-2-1- دما ……………………………………………………………………………………….  267

9-2-2-2- بارندگی …………………………………………………………………………………  267

9-2-2-3-  باد ………………………………………………………………………………………  268

9-3- روش و اصول كلی طراحی………………………………………………………………… 268

9-4- بررسی سایت پروژه …………………………………………………………………………  269

9-4-1- معرفی سایت ………………………………………………………………………………  269

9-4-1-1- مکان یابی سایت مجموعه ………………………………………………………….  269

9-4-1-2- دلایل انتخاب سایت …………………………………………………………………  269

9-4-1-3- عوامل تأثیر گذار در سایت…………………………………………………………. 269

9-4-2-  آنالیز اقلیمی سایت ……………………………………………………………………..  271

9-4-3-  آنالیز سایت ……………………………………………………………………………….  272

9-4-4- بررسی آلودگی صوتی …………………………………………………………………..  273

9-4-5- بررسی ورودی ها ………………………………………………………………………..  273

فصل دهم : مبانی طرح ……………………………………………………………………………….  275

10-1- برنامه طرح …………………………………………………………………………………..  276

10-1-1- مقیاس و ریخت شناسی………………………………………………………………. 276

10-1-2-  نشانه شناسی و سلسله مراتب………………………………………………………. 276

10-1-3-  سبك معماری ………………………………………………………………………….  276

10-2- کانسپتهای طرح …………………………………………………………………………….  277

10-2-1- انعطاف پذیری و حرکت……………………………………………………………… 277

10-2-2- چند بعدی بودن…………………………………………………………………………. 277

10-2-3- لایه مندی ………………………………………………………………………………..  278

10-2-4- نور…………………………………………………………………………………………. 278

10-3- سازه…………………………………………………………………………………………… 279

10-3-1- جنس مصالح ……………………………………………………………………………  279

10-4- نوع و سیستم تأسیسات……………………………………………………………………. 279

10-4-1- موتور خانه حرارتی (طبیعی)…………………………………………………………. 281

10-5- برنامه فیزیكی مجموعه…………………………………………………………………….. 283

10-6- كانسپت های طرح   ………………………………………………………………………. 284

10-7- كانسپت نهایی   ……………………………………………………………………………. 288

فصل یازدهم:  مدارک طرح ……………………………………………………………………………  292

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………..

چکیده:

  تشابه سینما و معماری به لحاظ مفهومی، تكوین ایده و فرآیند تولید اثر، به این دو مقوله هنری قابلیت بازخوانی ویژه ای می دهد. این پژوهش یکی از بنیادی ترین عناصر مشترک بین دو هنر معماری و سینما، یعنی فضا را تجزیه و تحلیل می کند و به چگونگی ایجاد فضا و ارتباط ذهنی این دو هنر می پردازد. زمان عاملی کاملا ادارکی در هنر سینما می باشد و از طرفی در معماری کیفیتی ذهنی دارد. سینما با ترکیب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بیننده خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون فیلم دست به فضاسازی می زند، در حالی که جوهر معماری فضاست.

  هدف این پژوهش طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی فخر با رویکرد معماری سبز است. در واقع این سینما میعادگاهی برای تعامل و برخورد انسان ها با فرهنگ ها و عقاید مختلف در غالب محصولات سینمایی برتر می باشد. مجموعه فرهنگی سینمایی فخر جایگاه برگزاری این محفل بزرگ فرهنگی و اجتماعی است که می توان با بهره گرفتن از الگوی مناسب معماری سبز، جشنواره های سینمایی ملی و بین المللی را به بهترین نحو در آن برگزار نمود. در واقع پژوهشگر در این پژوهش در پی یافتن مجموعه ای است که کلیه بخش های اصلی و جانبی یک جشنواره بین المللی سینمایی را بتوان در آن اجرا کرد. همچنین بتوان از سالن های سینمایی و دیگر فضاهای فرهنگی- تفریحی مجموعه فرهنگی سینمایی در زمان هایی از سال که جشنواره برگزار نمی شود استفاده کرد؛ طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت، به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد. فرایند سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مصداق آن پی بردن انسان های غار نشین به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها، از لحاظ دمای محیط می باشد.

 در این راستا سه هدف عمده دنبال می شود:

1- مطالعه و شناخت نیازهای مربوط به سینماها، ایران و جهان.

2- شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی تماشاگران و سینماگران و ارائه راهکار مناسب جهت طراحی      مجموعه فرهنگی سینمایی.

3- استفاده از الگوی مناسب معماری سبز در سینما

با شناخت و تحلیل موارد فوق و با نگاهی به تاریخ سینما و جشنواره های سینمایی و با توجه به سایت انتخابی، سعی شده است بهترین راه حل جهت دستیابی به اهداف پژوهش دنبال شود. در این پروژه فضاها از نظر پذیرش نقش‌های عملکردی از انعطاف پذیری ویژه‌ای برخوردار هستند ولی با این وجود هر فضا استقلال کارکردی خود را نیز حفظ کرده و به ایجاد یک فضای زنده و فعال شهری، با تجمیع و کنار هم قرار گرفتن کاربردهای مختلف کمک می نماید. در این ساختمان، هر کاربری، محدوده فضایی تعریف شده و جداگانه ای دارد ولی این محدوده ها به هم مرتبط و متصل هستند. از لحاظ کالبدی، شاخص ترین عنصر این ساختمان دیوارهایی است که ساختمان ها و مسیرهای عبور را از هم جدا می کنند و تعریف کننده فضاهای طرح می باشند.

کلمات کلیدی: معماری، سینما، جشنواره سینمایی، فضا، زمان، طراحی، معماری سبز

مقدمه:

  سینما همواره در کلی ترین تعریف خود نوعی بازنمایی واقعیت و پرورش تخیل است؛ واقعیت پویایی که در عینیت مادی وجود دارد و برای تبدیل شدن به آنچه روی پرده بازسازی می شود، نیازمند خلاقیت های فیلم سازان متفکر است. این هنرمندان به روش های مختلف و با ایجاد شیوه های بدیع سینمایی در مقاطع مختلف تاریخ نه چندان طولانی سینما، در خلق نگرش های نوین برای ایجاد حرکت روی پرده  موفقیت هایی به دست آورده اند. سینما اساساً بر پایه تجزیه حرکت و ترکیب مجدد آن به عرصه تمدن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:40:00 ب.ظ ]
فصل اول – کلیات تحقیق

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 3

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………….. 4

1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-6-قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………. 5

1-6-1- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………… 5

1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………….. 6

1-6-3- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………. 6

1-7- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………. 6

1-8- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

1-9- چارچوب اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق……………………………………………. 7

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- تعامل انسان و رایانه…………………………………………………………………………………….. 14

2-3- تجربه کاربری…………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-1- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری……………………………………………….. 15

2-4- طراحی تعامل……………………………………………………………………………………………. 16

2-4-1 فرایند طراحی تعامل……………………………………………………………………………. 17

2-5- واسط کاربر……………………………………………………………………………………………….. 18

2-6- کاربردپذیری………………………………………………………………………………………………. 18

2-7- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری………………………………………………………………. 20

2-8- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری………………………………………………………………… 21

2-9- ارزیابی وب……………………………………………………………………………………………….. 23

2-10- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM……………………………………………………

2-10-1- مدل های چند شاخصه…………………………………………………………………….. 25

2-10-2- تحلیل فرایند شبکه………………………………………………………………………….. 25

2-11- روش گروه اسمی……………………………………………………………………………………… 26

2-12- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 27

2-13- مروری بر تجارت الکترونیک……………………………………………………………………….. 36

2-14- شاخص های ارزیابی وب سایت…………………………………………………………………… 40

2-15- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی……………………………………………………………………….. 41

2-16- معرفی وب سایت الکسا……………………………………………………………………………… 42

2-17- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه…………………………………………………………….. 44

2-17-1- فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا………………………………………. 44

2-17-2- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا…………………………………………….. 46

2-17-3- مرکز تخصصی فروش کتاب فردا……………………………………………………….. 47

2-17-4- فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال……………………………………………….. 48

2-17-5- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا…………………………………………………… 50

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 55

3-2- متغیر تحقیق…………………………………………………………………………………….. 55

3-2-1- طراحی مناسب…………………………………………………………………………………. 55

3-2-2- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………………………… 57

3-2-3- جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………………………….. 58

3-2-4- پیش گیری و تصحیح خطا…………………………………………………………………… 59

3-2-5- کارآمدی استفاده………………………………………………………………………………. 59

3-3- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. 59

3-4- شیوه‌ی اجرا………………………………………………………………………………………. 60

3-5- فرایند تحلیل شبکه ای………………………………………………………………………. 60

3-5-1- مراحل اجرای ANP…………………………………………………………………………..

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 64

4-2- مراحل اجرای ANP………………………………………………………………………………

4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله………………………………………………………………….. 64

4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی…………………… 67

4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی…………………………. 68

4-2-4- محاسبه وزن های معیار های اصلی……………………………………………………….. 72

4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر…………………………………….. 72

4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها……………………………………………………… 74

4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها……………………………………. 76

4-2-8- محاسبه وزن های نهایی………………………………………………………………………. 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 87

5-2- نتایج و یافته های پژوهش……………………………………………………………………….. 87

5-3- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه………………………….. 89

 

5-3-1- بررسی معیار طراحی………………………………………………………………………….. 89

5-3-2- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………. 89

5-3-3- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………… 90

5-3-4- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا…………………………………………………… 90

5-3-5- بررسی معیار کارآمدی استفاده…………………………………………………………….. 90

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………… 91

منابع

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 92

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………. 94

 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 97

چکیده:

پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد.

این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

گسترش وب در دنیای امروز موجب تحولات عمیقی در تاریخ زندگی بشر شده است به طوری که با تغییر رویکرد اطلاع رسانی و خدمت‌دهی؛ لزوم ارائه خدمات و اطلاعات در وب‌گاه‌ها به امری ضروری و بایسته تبدیل شده است. به‌دلیل قرار گرفتن در فضای جدید به ناچار می‌بایست استانداردها و دستورالعمل‌های خاص این فضا را طرح‌ریزی و رعایت نمود. از یک سو قالب و زبان وب را برای ایجاد وب‌گاه‌ها رعایت نمود و از دیگر سو محیطی را ساخت که برای کاربر طبیعی به نظر رسد.

به منظور اطمینان از این موضوع که طراحی وب‌گاه‌ها و با سیستم‌های نرم‌افزاری برای کاربرد انسانی مناسب طراحی شده باشد؛ از شاخص تجربه کاربری[1] استفاده می‌شود. تجربه کاربری استانداردی است که کیفیت تجربه کاربر؛ هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می‌دهد.

به‌دلیل نقش مهم تجربه کاربری در کارایی و رضایت کاربران وب‌گاه‌ها؛ این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این سوالات است که شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چیست؟ اثر شاخص های تجربه کاربری وب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:39:00 ب.ظ ]