دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو


 کلستریدیوم استوبوتیلیکوم) (clostridium acetobutylicum مطرح شده است. این مدل حاصل تلفیق مدل پایای متابولیسم درون سلولی و معادلات موازنة جرم پویا بر روی اجزای اصلی برون سلولی می باشد. مدل پویای مذکور بر پایة شبکة  متابولیکی بازسازی شدة 824_cellb بیان شده است. در مدلسازی فرایند تخمیر نیمه پیوسته، جهت همبستگی تولید بوتانول و رشد میکروارگانیسم، ژن های CoATدر مدل 824_cellb حذف شده و ژن AAD بیش از حالت طبیعی بیان شده و شرایط اولیه و پارامترهای عملیاتی بهینه برای تولید بیشینه محصول مطلوب، مورد استفاده قرار گرفته است. این پارامترها عبارتند از: زمان نهایی عملیات، حجم اولیه راکتور و دبی خوراک ورودی. روند كلی عملیات نیمه‌پیوسته به دو فاز عملیاتی اسیدی (جهت رشد و تكثیر باكتری‌ها از غلظت كم تا غلظتی قابل توجه) و خنثی (جهت افزایش غلظت توده زیستی و جهت افزایش تولید بوتانول) با نرخ خوراك ورودی ثابت تقسیم‌بندی شده است. بهینه سازی در حالت نیمه پیوسته صورت گرفته است. شایان ذكر است كه نتایج به خوبی اهمیت حدف ژن و بیان بیش از حد ژن را در تعیین شرایط عملیاتی فرایندهای نیمه پیوسته نشان می دهد، در واقع می توان گفت كه حدف ژن و بیان بیش از حد ژن در شرایط بی هوازی با حفظ سایر پارامترها نسبت به حالت بهینه، موجب افزایش میزان محصول مطلوب(بوتانل) و کاهش میزان تولید محصول نامطلوب(اتانول و استون) خواهد شد. استفاده از مدلهای ساختار یافته مبتنی بر آنالیز موازنه فلاکس، بدون نیاز به اطلاعات سینتیکی آنزیمی، قادر به مدلسازی دقیق رفتار میکرو ارگانیسم ها می باشند.

فهرست

عنوان…….    صفحه

1- مقدمه. 2

1- 1- مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی.. 2

1-2- بیوتكنولوژی- یك هسته مركزی با دو جزء 4

1-3- مقدمه‌ای بر فرآیند‌های تخمیری.. 5

1-3-1- بخش‌های اصلی فرایند تخمیری.. 7

1-3-2- محیط كشت تخمیر صنعتی.. 8

2- مروری بر كارهای گذشته. 11

2-1- مروری بر كاربردهای كشت نیمه‌پیوسته (غیر مداوم خوراك‌دهی شده) 11

2-2- مروری بر تولید بوتانل از طریق كشت میكروبی.. 13

2-3- مروری بر بهینه‌سازی فرایند‌های تخمیر نیمه‌پیوسته. 13

3- فرایند. 16

3-1- طراحی فرمانتور 17

3-2- كشت نیمه پیوسته (غیر مداوم خوارك‌دهی‌شده) 19

3-2-1- مزایای كشت نیمه پیوسته (غیر مداوم خوارك‌دهی‌شده) 20

3-3- بوتانول(بوتیل الکل) 22

3-3- 1- روش های تولید بوتانول.. 25

3-3-2-1- استفاده از بوتانول به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی.. 25

3-3-1-2-تحقیقات انجام شده در زمینه تولید بیولوژیکی بوتانول  27

فصل چهارم. 29

4- مدلسازی.. 30

4-1- مدل بیوراكتور نیمه پیوسته. 30

4-2- مدل‌های رشد میكروارگانیسم‌ها 31

4-2-1- مدل‌های ساختار نیافته. 31

4-2-1-1- مدل‌های مونود، هالدن، كناك، تیسیر و موزر 31

4-2-1-2- مدل شبكه عصبی.. 33

4-2-2- مدل‌های ساختاریافته. 33

4-2-2-1- مدل‌های مبتنی بر آنالیز موازنه فلاكس (FBA) 35

4-2-2-2- مدل‌های مبتنی بر آنالیز موازنه فلاكس پویا (DFBA ) 39

4-3- مدلسازی مورد استفاده در این تحقیق.. 40

4-3-1- معادلات حاكم.. 41

4-4-1- مدل آنالیز موازنه فلاکس پویا برای کشت ناپیوسته گونه طبیعی (وحشی) باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم  42

4-4-1-1- تعیین پارامترهای بهینه معادلات جذب مواد غذایی  43

4-4-2- مدل آنالیز موازنه فلاکس پویا برای کشت نیمه پیوسته گونه جهش یافته باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم  50

5- بهینه‌سازی.. 59

5-1- استراتژی عملیاتی.. 61

6- نتایج، بحث و نتیجه گیری.. 64

6-1- نتایج حاصل از بهینه سازی.. 64

6-2- مطالعات موضوعی.. 67

6-3- بحث و نتیجه گیری.. 68

منابع.. 70

پیوست یك…. 74

پیوست دو 80

مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی

بی‌تردید زیست‌شناسی جدید با آرایش مبهوت‌كننده‌ای از رشته‌های فرعی گوناگون مثل میكروب‌شناسی، كالبدشناسی جانوری و گیاهی، زیست شیمی، ایمنی‌شناسی، زیست‌شناسی سلولی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، ریخت‌زایی، سیستماتیك[1]، بوم‌شناسی، دیرینه‌شناسی گیاهی، ژنتیك و بسیاری از رشته‌های دیگر، متنوع‌ترین بخش علوم طبیعی است. تنوع فزاینده زیست‌شناسی جدید بیشتر از آنجا ناشی می‌شود كه پس از جنگ جهانی دوم، رشته‌های علمی دیگر چون فیزیك، شیمی، و ریاضیات در زیست‌شناسی به كار گرفته شد و توصیف فرآیند‌های زیستی را در حد سلول و هسته سلولی امكان‌پذیر ساخت.

زیست‌شناسی جدید تاكنون سهم مهمی در رفاه و سلامت بشر داشته است. با این حال آنچه تاكنون از این راه به دست آمده است، در قیاس با نویدهایی كه در سایه بیوتكنولوژی تحقق خواهد یافت بسیار ناچیز است.

بیوتكنولوژی[2] را تحت عنوان «به‌كارگیری ارگانیسم‌ها یا فرایندهای زیستی در صنایع تولیدی و خدماتی» تعریف كرده‌اند. بیوتكنولوژی دانشی است كه كاربرد یكپارچه زیست‌شیمی، میكروبشناسی و تكنولوژی‌های تولید را در سیستم‌های زیستی، به جهت استفاده‌ای كه در سرشت بین رشته‌ای علوم دارند، مطالعه می‌كند.

بیوتكنولوژی صنایع كاملاً نوینی خواهد آفرید كه انرژی فسیلی اندكی لازم دارند و اقتصاد جهانی را تغییر خواهد داد. فرایندهای بیوتكنولوژیك در بیشتر موارد با صرف انرژی كم در دمای پایین انجام می‌شود و در بیوسنتز[3] عمدتاً متكی بر مواد ارزان هستند. فعالیت‌های صنعتی تحت تأثیر آن شامل تولید غذا برای انسان و جانوران، تدارك مواد خام شیمیایی به جای منابع پتروشیمیایی، منابع جایگزین انرژی، به گردش درآوردن پسماندها در طبیعت، كنترل آلودگی، كشاورزی و تولید مواد جدید برای یاری رساندن و متحول كردن بسیاری از جنبه‌های پزشكی، علوم دامپزشكی و دارویی است. بیوتكنولوژی از نظر بین‌المللی همانقدر (چه‌بسا بیشتر) نوید بخش استفاده‌های تجاری است كه انقلاب میكروالكترونیك[4] فراهم كرد. بویژه آنكه صنایع بیوتكنولوژیك عمدتاً بر پایه مواد تجدیدشدنی و گردش‌پذیر خواهد بود و از این‌رو می‌تواند با نیازهای جامعه‌ای كه در آن انرژی روز به روز گران‌تر و كمیابتر می‌شود سازگار شود. بیوتكنولوژی از جهات بسیار هنوز یك تكنولوژی نوپا بوده و پیشرفت‌هایش مستلزم كنترل ماهرانه است، اما توانایی‌های آن گسترده و متنوع است و بی‌تردید در بسیاری از فرآیندهای صنعتی آینده نقش مهم و فزاینده‌ای خواهد داشت.

بیوتكنولوژی ذاتاً حرفه‌ای بین رشته‌ای است. بیوتكنولوژیست[5] فنون مأخوذ از شیمی، میكروب‌شناسی، مهندسی شیمی و دانش كامپیوتر را به كار می‌گیرد. اهداف اصلی آن، نوآوری، توسعه و اجرای مطلوب فرایندهایی است كه كاتالیزور[6] زیست شیمیایی در آن نقش اصلی و غیر قابل جایگزینی دارد. بیوتكنولوژیست‌ها باید با متخصصین سایر قلمروهای وابسته مانند پزشكی، تغذیه، صنایع شیمیایی و دارویی، حفظ محیط زیست و تكنولوژی به عمل‌آوری مواد پسماند نیز همكاری نزدیك داشته باشند. خاستگاه بسیاری از فرایندهای بیوتكنولوژیك فعلی به تخمیرهای سنتی و باستانی مانند تولید نان، پنیر، ماست و سركه بر می‌گردد. اما كشف آنتی‌بیوتیك‌ها[7] در سال 1929 و سپس تولید انبوه آنها در دهه 1940 بیشترین پیشرفت‌ها را در تكنولوژی تخمیر فراهم آورد. از آن پس ما نه تنها در تولید آنتی‌بیوتیك‌ها، بلكه در تولید بسیاری از فرآورده‌های شیمیایی ساده یا پیچیده مفید، به عنوان مثال اسیدهای آلی، پلی‌ساكاریدها، آنزیم‌ها، واكسن‌ها، هورمون‌ها و غیره شاهد توسعه شگفت‌انگیز تكنولوژی تخمیر بوده‌ایم. علت اصلی توسعه فرایندهای تخمیری رابطه نزدیك و فزاینده بین زیست‌شیمیدان‌ها، میكروب‌شناسان و مهندسان شیمی است.

مهم‌ترین دلیل برای آگاهی روزافزون از بیوتكنولوژی، رسیدن به این واقعیت بود كه منابع سوختهای فسیلی محدود است. بنابراین انسان باید در پی شیوه‌هایی باشد كه با بهره گرفتن از توده زیستی[8]، مستقیم و غیر مستقیم انرژی خورشیدی را به شكل قابل استفاده درآورد. از این توده زیستی بسیاری از مواد شیمیایی ضروری برای بقای انسان به دست خواهد آمد. گرچه صنایع تخمیری سنتی همیشه در بیوتكنولوژی نقش مركزی خواهد داشت، امید بیوتكنولوژیست‌ها امروزه عمدتاً به كاربردهای دو كشف زیست‌شناسی بر می‌گردد كه عبارتند از:

الف) توسعه تكنولوژی یا مهندسی آنزیمی، یعنی استفاده از واحدهای زیستی جداشده با آنزیم‌ها در صنعت و پزشكی.

 

ب) مهندسی ژنتیكی، یعنی استفاده از توانایی تازه كسب‌شده انسان در انتقال اطلاعات ژنتیكی بین ارگانیسم‌های كاملاً غیر منسوب و دور از هم، مانند گیاهان، جانوران و میكروارگانیسم‌ها.

این قلمروها اساساً در پی بهره‌برداری از كشفیات زیست‌شناسی مولكولی و آنزیمولوژی[9] است و واژه مهندسی مولكول‌های زیستی برای استناد به مجموعه این دو به كار می‌رود.

1-2- بیوتكنولوژی- یك هسته مركزی با دو جزء

در اصل بیوتكنولوژی را می‌توان هسته‌ای مركزی و دارای دو جزء دانست كه در آن یك جزء به دنبال دستیابی به بهترین كاتالیست[10] برای یك فرآیند یا عملكرد ویژه و دیگری با فراهم كردن ساختمان و اجرای فنی در پی ایجاد بهترین محیط ممكن جهت به كار گرفتن كاتالیست است.

در بیشتر مواردی كه تاكنون توسعه یافته است، مؤثرترین، مناسب‌ترین و پایدارترین شكل برای یك كاتالیست در یك فرایند بیوتكنولوژیك ارگانیسم كامل بوده است و به همین دلیل بیشتر كارهای بیوتكنولوژی بر پایه فرآیندهای میكروبی دور می‌زند. این مسئله مانع استفاده از ارگانیسم‌های آلی و بویژه كشت سلول‌های گیاهی و جانوری نیست كه نقش مهم و فزاینده‌ای در بیوتكنولوژی خواهد داشت.

میكروارگانیسم‌ها را می‌توان هم به عنوان نخستین تثبیت‌كنندگان انرژی فتوسنتزی و هم به عنوان سیستم‌هایی در نظر گرفت كه تقریباً در تمام انواع مولكول‌های آلی طبیعی و دست ساخته بشر تغییراتی ایجاد می‌كند. مجموعاً آنها گنجینه ژنی بیكرانی دارند كه پتانسیل تجزیه‌ای و تركیبی (سنتزی) تقریباً نامحدودی فراهم می‌كنند. بعلاوه میكروارگانیسم‌ها در مقایسه با تمام ارگانیسم‌های عالی مانند گیاهان و جانواران میزان رشد بسیار سریعی دارند. پس تحت شرایط محیطی مناسبی در مدت‌زمانی كوتاه می‌توان مقادیر هنگفتی از آنها را تولید كرد.

متدولوژی‌هایی كه عموماً مورد استفاده‌اند، انتخاب میكروارگانیسم‌های بهتر از گنجینه طبیعی محیط، تغییر و تبدیل میكروارگانیسم‌ها توسط جهش و اخیراً بسیج یك رشته از روش‌ها و فنون جدی مأخوذ از زیست‌شناسی مولكولی را فراهم ساخته است كه نهایتاً بازسازی میكروارگانیسم‌هایی با توانایی‌های شیمیایی كاملاً نوین را توسط انسان امكان‌پذیر می‌سازد. این فنون جدید از تلاش‌های بنیادی و اساساً علمی محض در زیست‌شناسی مولكولی طی سالهای اخیر مایه گرفته است. این ارگانیسم‌ها كه بدقت انتخاب و دستكاری شده‌اند باید به شكلی اساساً تغییرناپذیر حفظ شوند كه این كار مستلزم طیف دیگری از فنون برای حفظ ارگانیسم‌ها به منظور ابقای خصوصیات اصلی‌شان طی فرایندهای صنعتی و بالاتر از همه حفظ قدرت و قابلیت زیست آنهاست. در بسیاری از موارد كاتالیست به شكلی جدا و خالص‌شده، یعنی آنزیم به كار گرفته می‌شود و امروزه اطلاعات بسیار زیادی در رابطه با تولید انبوه، جداسازی و خالص كردن تك‌تك آنزیم‌ها و تثبیت آنها به روش‌های مصنوعی در دست است.

دومین بخش هسته مركزی بیوتكنولوژی شامل تمام جنبه‌های سیستم یا راكتوری است كه كاتالیست‌ها در آن عمل می‌كنند. در اینجا دانش ویژه‌ای از مهندسی تولید یا شیمی به كار می‌آید كه طرح و ابزار لازم برای بقا و كنترل محیط فیزیكو- شیمیایی مانند دما، هوادهی، pH و غیره را فراهم می‌كند و بدین ترتیب تجلی بهینه كاتالیست را امكان‌پذیر می‌سازد.

پس می‌بینیم كه موفقیت در یك طرح بیوتكنولوژیك به كاربرد وسیع چندین نظام نیاز دارد.

لازم به ذكر است كه مواد خام حاوی قند، مانند چغندر قند، نیشكر و غلات سودمندترین و در دسترس‌ترین مواد خام برای فرآورده‌های بیوتكنولوژی هستند و گذر زمان نشان خواهد داد كه مواد لیگنوسلولزی[11]، مفیدترین منبع كربن برای پیشرفت بیوتكنولوژیك است ( فرازمند، 1371).

1-3- مقدمه‌ای بر فرآیند‌های تخمیری

عبارت تخمیر[12] از واژه لاتین فرور[13] به معنی جوشان گرفته شده است. این اصطلاح بیان‌كننده نقشی است كه مخمر با كشت بر روی موادی مانند عصاره میوه یا جو جوانه زده (مالت) ایفا می‌كند. گازهای جوشان در این واكنش همان حباب‌های دی‌اكسید كربن هستند كه بر اثر فعل و انفعالات میكروارگانیسم‌های بی‌هوازی بر روی قندهای موجود (سوخت و ساز بی‌هوازی مواد غذایی در بافت‌ها) در عصاره متصاعد می‌شوند. از نظر زیست‌شیمی‌دانان و میكرب‌شناسان صنعتی، تخمیر مفهوم متفاوتی دارد. از نظر زیست‌شیمی‌دانان، تخمیر تولید انرژی توسط سوخت‌وساز تركیبات آلی است، در حالی كه از نظر میكرب‌شناسان صنعتی، مفهوم وسیع‌تری را شامل می‌شود. سوخت‌وساز بی‌هوازی قندها، نوعی فرایند اكسایش است كه به تولید نوكلئوتیدهای پیریدین احیا شده منجر می‌شود كه برای ادمه فرایند باید مجدداً اكسید شوند. در فاز اسیدی، اكسایش مجدد نوكلئوتید پیریدین احیا شده، با انتقال الكترون از طریق سیستم سیتوكرم[14] به عنوان دریافت‌كننده نهایی الكترون صورت می‌گیرد. اما در شرایط بی‌هوازی، اكسایش نوكلئوتیدپیریدین احیاشده، با احیای یك تركیب آلی همراه است كه اغلب محصول بعدی در سلسله واكنش‌های سوخت‌وساز به شمار می‌رود. در واكنش مخمر بر روی عصاره میوه و جو، NADH همراه با احیای اسیدپیرویك به اتانل حاصل می‌شود. گونه‌های مختلف میكروارگانیسم‌ها می‌توانند پیروات را به طیف وسیعی از محصولات نهایی احیا كنند. بنابراین از نظر زیست‌شیمی‌دانان «تخمیر نوعی فرآیند تولید انرژی است كه در آن مواد آلی به عنوان دریافت‌كننده نهایی و همچنین دهنده الكترون عمل می‌كنند».

میكرب‌شناسان صنعتی به هر فرآیندی كه برای تولید محصولات مورد نظر از طریق كشت انبوه میكروارگانیسم‌ها یا با بهره گرفتن از میكروارگانیسم‌ها در مقیاس صنعتی بكار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 04:16:00 ب.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                       صفحه

فصل اول-کلیات تحقیق……………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………… 2
بیان مساله…………………………………………………………… 2
ضرورت خاص انجام تحقیق…………………………………………… 4
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق………………………………………. 5
سوالات تحقیق………………………………………………………………. 6
اهداف تحقیق………………………………………………….. 6
جامعه و نمونه آماری………………………………………………… 6
روش جمع­آوری دادها……………………………………………. 7
روش تعیین شده در تحقیق………………………………… 7
مفاهیم و اصطلاحات کلیدی…………………………………………. 8
1-10-1- زنجیره تامین…………………………………………….. 8

1-10-2- انتخاب تامین کننده…………………………………….. 9

1-10-3- روش های تصمیم گیری تاپسیس و ویکور………………………….. 10

قلمرو تحقیق…………………………………………………………….. 8
1-11-1-قلمرو موضوعی…………………………………………………. 8

1-11-2- قلمرو زمانی…………………………………………. 8

1-11-3- قلمرو مکانی…………………………………………………….. 8

جمع بندی…………………………………………………… 8
فصل دوم- ادبیات پژوهش…………………………………………… .9

مقدمه……………………………………………………….. 10
ارزیابی و انتخاب تامین کننده…………………………………. 10
تاریخچه مختصری از سیستم فازی……………………………… 17
کاربرد منطق فازی در انتخاب تامین کننده……………………………. 19
مسائل تصمیم گیری و انواع آن……………………………………….. 20
روش تاپسیس………………………………………………………… 22
روش ویکور…………………………………………………………. 22
مرور مقالات انتخاب تامین کننده…………………………………. 23
2-8-1- مرور مقالات انتخاب تامین کننده تک هدفه…………………………… 23

2-8-2- مرور مقالات انتخاب تامین کننده چند هدفه…………………………. 24

2-8-3- مرور مقالات انتخاب تامین کننده در حالت فازی……………………… 26

فصل سوم-روش اجرای پژوهش…………………………………… 30

3-1- مقدمه…………………………………………………………………. 31

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………….. 31

3-3- جامعه پژوهش و ویژگی­های آن………………………….. 32

3-4- روش جمع­آوری دادها………………………………………….. 32

3-5- برخی مفاهیم مرتبط با مدل مورد بررسی…………………….. 32

3-5-1- مسائل برنامه ریزی چند هدفه…………………………………….. 33

3-5-2- منطق فازی……………………………………………………………………. 33

3-5-3- برنامه ریزی فازی……………………………………… 37

3-6- مفروضات مدل…………………………………………………………….. 38

3-7- مدل پیشنهادی………………………………………………….. 38

3-7-1- اندیس ها، پارامترها و متغیرها………………………..……… 41

3-7-3- محدودیت ها…………………………………………………. 44

3-7-3-1- محدودیت های تخفیف…………………………………. 45

3-7-3-2- محدودیت های تقاضا………………………………….. 45

3-7-3-3- محدودیت حداقل خرید قطعه از هر تامین کننده…………………………. 45

3-7-3-4- محدودیت ظرفیت تامین کنندگان………………………………….. 46

3-7-3-5- محدودیت موجودی……………………………………………. 46

3-8- برخی مفاهیم مرتبط با روش حل مساله……………………………. 47

3-8-1- روش L-P متریک برای حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه……………………….. 47

3-8-2- روش منطق فازی……………………………………… 48

3-8-3- روش تاپسیس برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص……………… 51

3-8-4- روش ویکور برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص………………….. 52

3-8-5- روش تصمیم گیری سازشی بر اساس روش های تاپسیس و ویکور……………. 55

3-9- روش پیشنهادی برای حل مساله مورد بررسی………………… 58

3-10- روش تاپسیس برای حل مساله مورد بررسی………… 61

3-11- روش ویکور برای حل مساله مورد بررسی………………………. 63

3-12- مطالعه موردی………………………………… 64

3-13- جمع بندی…………………………………. 69

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل نتایج……………………………. 70

4-1- اطلاعات مربوط به شرکت یونیلیور……………………………. 71

4-2- نتایج حاصل از انتخاب تامین کنندگان………………………………….. 90

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی………………………….. 95

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………. 96

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 97

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………. 97

5-4- پیشنهادهای کاربردی…………………………………… 98

5-5- پیشنهادات آتی……………………………………………………… 98

   منابع………………………………………………………………………………. 100

چکیده:

فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کننده نقش حساس و قابل توجهی در مدیریت زنجیره تامین می باشد. در مدیریت زنجیره تامین، به ایجاد روابط قوی و استراتژیک تا اینکه بهترین تامین کنندگان با بهره گرفتن از معیارهای انتخاب و روش مناسب باید انتخاب کنید. علاوه بر این تامین کنندگان مناسب کاهش هزینه های خرید، افزایش رضایت مندی مشتریان، افزایش محصول نهایی تقویت رقابت شرکتها می باشد. هدف این پژوهش ارائه یک الگوی چند هدفه زنجیره تامین در انتخاب تامین کنندگان با در نظر گیری ریسک و رویکرد فازی در محیط تخفیف در حال توسعه است. در مدل پیشنهادی تمام ضرایب تابع هدف و محدودیت ها بصورت اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است. مدل توسعه یافته را به کمک یک روش سازشی بر مبنای روش های تاپسیس و ویکور به طور همزمان، حل می نماییم و سپس مدل ارائه شده را با بهره گرفتن از روش های تاپسیس و ویکور به طور جداگانه حل نموده و سپس نتایج تمامی روش ها را با یکدیگر مقایسه می کنیم. در پایان نیز به منظور هر چه بییشتر روشن تر شدن مدل مورد نظر، یک مطالعه موردی را مورد بررسی قرار می دهیم. در جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامه توسط خبرگان شرکت تکمیل گردید. به دلیل تعداد پایین کارکنان شرکت و افرادی که در شرکت صاحب نظر بوده اند، از نظرات تمامی افراد خبره بهره گرفته شد. نوع تحقیق نیز با توجه به اینکه یک روش جدید برای حل مدل مورد بررسی ارائه گردید، یک تحقیق علمی و توصیفی بوده و نیز از آن جایی که پژوهش حاضر به صورت میدانی نیز در یک مطالعه موردی واقعی به کار برده شده است، یک پژوهش کاربردی می باشد. نتایج حاصل نیز میزان تخصیص هر محصول به هر شرکت در هر دوره زمانی نسبت به یک از سطوح تخفیف را نشان می دهد.

واژهای کلیدی: انتخاب تامین کننده، مدیریت ریسک، چند هدفه، محیط فازی، تاپسیس، ویکور، روش سازشی نوین.

 

1-1- مقدمه

زنجیره تامین [1]یکی از علوم زیر بنایی در شکل گیری تولید و توزیع یک محصول یا خدمت است. مدیریت زنجیره تامین در یک سازمان اهداف زیادی را دنبال می کند که به عنوان نمونه می توان به کاهش حجم موجودی، سرعت در پاسخگویی به مشتری، افزایش میزان فروش، تامین بهینه و تسریع مواد اولیه، انتخاب تامین کنندگان برتر و در انتها کاهش هزینه ها اشاره کرد. بنابراین انجام پزوهش بر روی مدل های ریاضی به منظور انتخاب تامین کننده، ایجاد رقابت بین چندتامین کننده، در جهت بهبود کیفیت و کاهش هزینه، وجود محدودیت ظرفیت تولید تامین کننده، برآورده شدن تعهدات درحالت تامین کننده انحصاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، بسیار با اهمیت به نظر می رسد(آقایی، 1389). در این فصل علاوه بر ارائه کلیات و چارچوب کلی پژوهش، بیان مساله، اهداف تحقیق، جامعه آماری و همچنین سوالات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- بیان مسئله[2]

یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید، انتخاب و جذب تامین کنندگان مناسب و توانا جهت تهیه و فراهم نمودن احتیاجات سازمان است. وجود تعداد زیادی از تامین کنندگان با قابلیت­های مختلف، تصمیم گیری در مورد تعداد تامین کنندگان، ترکیب آنها، نحوه برقراری ارتباط و دیگر موارد مرتبط انتخاب آنها را با مشکل روبرو می­سازد. اهمیت این موضوع تا بدان جااست که برخی از شرکت­ها سیاست­ها و قوانین مدونی را جهت ارزیابی و انتخاب، تدوین کرده­اند (غضنفری و فتح اله،1385).

 

و از آن جایی که امروزه در شرایط رقابتی موجود در بازار که فشار زیادی بر روی سازمان­ها جهت دستیابی به هزینه­ های کمتر می­باشد، دستیابی به محصولی با قیمت پایین و کیفیت بالا بدون اتخاذ تصمیمات مناسب در فرآیند تامین و همچنین رضایت­مندی تامین­کنندگانغیر ممکن به نظر می­رسد(کپری و میندل[3]، 2007).

علاوه بر آن دبر[4]و همکارانش در سال 2001 بیان کردند که امروزه سازمان­ها بیشتر به تامین کنندگان وابسته شده­اند، بنابراین پیامد­های مستقیم وغیر­مستقیم تصمیم ­گیری ضعیف، وخیم­تر جلوه می­ کند. لذا تصمیمات مرتبط با استراتژی­ها و عملیات خرید، نقش تعیین کننده ­ای در سود آوری ایفا می­ کنند.

و نیز در پاسخ به افزایش رقابت، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و تغییر سریع سلایق مشتری، بیشتر شرکت هاتوسعه قابلیت­های بلند مدت تامین کنندگان را مورد توجه قرار داده­اند و این امر اهمیت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان را روشن می­ کند(گارجیا و سو[5]، 2004).

در چنین شرایطی بخش خرید می ­تواند نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان ایفا نماید و تاثیر مستقیمی روی کاهش هزینه­ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشدانتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند به شکل چشمگیری هزینه های خرید را کاهش داده، قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد (کاظمی و زاهدی، 1388).

بنابراین ارزیابی تامین کنندگان قدم اول در مدیریت تامین کنندگان است که مجموعه پیچیده­ای از تصمیم گیری چند معیاره است. بر پیچیدگی این موضوع زمانیکه ارتباطات بسیار مهمی بین معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شود اضافه می شود(لین[6]، 2009). انتخاب درست تامین کننده تنها به بررسی لیست­های قیمت محدود نمی­ شود بلکه باید معیارهای زیادی را مد نظر قرار دهیم معیارهایی مانند هزینه، تحویل به موقع، کیفیت کالا وخدمات، حسن سابقه همکاری و غیره. در این مسائل ممکن است معیارها با هم در تضاد باشند(ازکک و تیریاکی[7]، 2011).

بنابراین فرآیند انتخاب تامین کننده فرآیندی است که طی آن کمپانی­ها همه کاندیدهای تامین کننده موجود را با توجه به معیارهای ارزیابی، ارزیابی می کنند و بهترین تامین کننده را در نهایت انتخاب می­ کنند. بنابراین پروسه انتخاب تامین کننده ممکن است پیچیده شود(وو[8] و همکاران، 2009).

در حقیقت انتخاب تامین کننده صحیح یک تصمیم حیاتی با دامنه گسترده­ای از استنتاجات در یک زنجیره تامین است. تامین کنندگان نقش مهمی را در دستیابی به اهداف مدیریت تامین ایفا می­ کنند. تامین کنندگان رضایت مندی مشتری را در زنجیره ارزش افزایش می­دهند. لیکن شراکت استراتژیکبا تامین کنندگانی که بهتر عمل می کنند باید درون زنجیره تامین ادغام شود تا بهبود عملکرد را در بیشتر جهات به وجود آورد(کومار[9] و همکاران، 2004).

از آنجایی که انتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند در صرفه جویی اقتصادی و به عبارت بهتر در کاهش هزینه و از طرف دیگر در افزایش سود بسیار موثر باشد، بنابراین برنامه ریزی و پیاده سازی یک مدل ریاضی با در نظر گرفتن شاخص های تاثیر گذار، می تواند در جهت بهبود عملکرد یک سازمان مثمر ثمر واقع گردد. در شرکت یونیلیور تاکنون مدل ریاضی با این میزان توسعه ریاضی مدل تاکنون پیاده نگردیده بود. به رغم اینکه این شرکت از دو تامین کننده اصلی خودف یعنی محصولات شرکت پلاستکار و نیز محصولات ضد عفونی کننده و سفید کننده دامستوس به مقدار زیادی محصول در یافت می نماید ولی تاکنون هیچ مدلی در ارتباط با ارزیابی تامین کنندگان و اینکه از کدامیک و از هر کدام به چه میزان احتیاجات شرکت را برآورده سازیم، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل بر آن شدیم تا با انجام مطالعه موردی در شرکت مربوطه، تامین کنندگان آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.

پس از مدل سازی مسئله فوق، مدل با بهره گرفتن از روش حل مسائل چند هدفه و روش ارائه شده توسط ترابی در سال 2008 حل شده و مقادیر متغیرهای تصمیم مسئله که همان تامین کنندگان منتخب و نیز مقدار بهینه تخصیص به هر یک از آنها است را مشخص می نماید. در پژوهش حاضر به منظور هر چه بیشتر روشن تر شدن مدل ارائه شده و نیز روش حل مورد نظر، یک مطالعه موردی در شرکت یونیلیور مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مورد نظر دو شرکت تامین کننده دامستوس و پلاست کار می باشند. از آنجایی که شرکت های مورد مطالعه از نظر دریافت دیتا های درخواستی همکاری لازم را داشته اند، بنابراین در این پژوهش می خواهیم به تخصیص محصولات دریافتی به هر یک از شرکت های مورد نظر به عنوان تامین کنندگان بپردازیم.

1-3- ضرورت خاص انجام تحقیق

 یكی از مباحث مهمی كه در دو دهه اخیر در ادبیات مدیریت مطرح شده است، مدیریت زنجیره تامین است. شرایطی كه باعث تعریف و ایجاد چنین نگرشی شده، افزایش روز افزون رقابت پذیری و تلاش سازمان‌ها برای بقاء می‌باشد، كه با افزایش ارتباطات و پیشرفت در تكنولوژی ارتباطات حاصل شده است. سازمان‌ها رمز بقاء را در ارضای نیازهای مشتریان می‌دانند. نیازها و علایق مشتری می‌تواند شامل كاهش قیمت، تحویل به موقع،‌ كیفیت مناسب و غیره باشد. مدیریت زنجیره تامین نگرشی است كه بر مبنای آن ارضای این نیازها نه فقط توسط واحدهای ارائه كننده خدمت به مشتری، بلكه توسط سایر تامین كنندگان نیز صورت می‌گیرد. از آنجایی كه تامین كنندگان قابل اعتماد، تولیدكنندگان را قادر می‌سازند كه هزینه موجودی كالا را كاهش و كیفیت كالا را بهبود بخشند، این مساله قابل درك است كه انتخاب مناسب تامین كنندگان و مدیریت موثر روابط با آنها، فاكتوری كلیدی در افزایش رقابت پذیری شركت‌ها است.در راستای پیاده‌سازی این فلسفه، انتخاب تامین كننده، در زنجیره تامین بعنوان یك مساله مهم مورد توجه قرار گرفته و تصمیم گیران را به این سمت سوق می‌دهد كه تكنیك‌ها و روش‌های معتبر برای انتخاب تامین كننده استفاده كنند. چرا كه انتخاب تأمین كننده مناسب، به طور قابل توجهی هزینه‌های خرید مواد اولیه و نیز زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش شده را كاهش می‌دهد؛ همچنین موجب بالا رفتن سطح رقابت پذیری مؤسسه می‌شود(غضنفری و فتح اله،1385).

1-4- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

از روش روش سازشی نوین ارائه شده تاکنون برای حل مسائل چند هدفه استفاده نگردیده است. در حقیقت در روش تاپسیس حداکثر فاصله لحاظ نمی گردد و در روش ویکور نیز ایده آل منفی لحاظ نمی گردد، در روش سازشی نوین به این دو ضعف پرداخته شده و آنها را جبران نموده است. همچنین در این پژوهش برای اولین بار از انتگرال چند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:15:00 ب.ظ ]
فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 9

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….10

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………20

فرضیه های پژوهش و سوالات ……………………………………………………………………20

ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………21

روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………… 26

جامعه آماری …………………………………………………………………………………….. 26

حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………. 26

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………. 27

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………… 33

فصل دوم

مقدمه ………………………………………………………………………………………………36

خشونت خانگی علیه زنان………………………………………………………………………..38

دیدگاه های نظری خشونت …………………………………………………………………. 47

نظریه پذیرش فرهنگی …………………………………………………………………………… 48

نظریه اسناد (برای فرد پرخاشگر) …………………………………………………………. 52

سبک اسناد کنترل……………………………………………………………………………….54

فرض های اساسی نظریه اسناد ……………………………………………………………….. 59

نظریه اسناد به عنوان یک رویکرد شناختی در زنان ………………………………………60

 کلیشه های جنسیتی و شیوه های اسناد دهی در خشونت خانگی………………..65

نظریه طرحواره های جنسیتی بم در رابطه با خشونت ………………………………….. 77

قالب های فکری جنسیتی ………………………………………………………………… 91

نظریه های و دیدگاه های مختلف در رابطه با جنسیت ……………………………. 93

سبک های ابراز هیجان …………………………………………………………………… 106

کلیشه های جنسیتی در ابراز هیجان ………………………………………………… 108

رابطه سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت خانگی علیه زنان……..112

فصل سوم

نوع مطالعه ……………………………………………………………………………… 120

ابزارهای تحقیق…………………………………………………………………………..121

روش و محل اجرای تحقیق ……………………………………………………………. 130

روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………. 131

فصل چهارم

یافته های توصیفی ……………………………………………………………………… 133

یافته های استنباطی ……………………………………………………………………… 136

فصل پنجم

فرضیه اول: بررسی رابطه کلیشه های جنسیتی خشونت خانگی علیه زنان………..146

فرضیه دوم : بررسی رابطه کلیشه های جنسیتی و سبک اسناد کنترل…………..149

فرضیه سوم: بررسی رابطه کلیشه های جنسیتی و سبک ابراز هیجان ………….150

فرضیه چهارم : بررسی رابطه سبک اسناد کنترل و خشونت خانگی علیه زنان………151

فرضیه پنجم بررسی رابطه سبک ابراز هیجان و خشونت علیه زنان…………………152

سوال پژوهش……………………………………………………………………………..153

محدودیت ها …………………………………………………………………………… 156

پیشنهادات……………………………………………………………………………. 156

منابع فارسی…………………………………………………………………………… 160

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………..167

پیوست ها……………………………………………………………………………..170

چکیده لاتین……………………………………………………………………………..188

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در  شهر کرج در بهار1393 که علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی شوهر بود، که از این تعداد به 100 نفر پرسشنامه داده شد ترتیب پرسشنامه ها بدین شکل بود: پرسشنامه ابرازگری هیجان کینگ و آمونز (1990)،  پرسشنامه کلیشه های جنسیتی ساندرا بم (1989)، پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور (1987)، پرسشنامه سبک اسناد پترسون، آبرامسون و سلیگمن، پرسشنامه دوسوگرایی کینگ و آمونز (1990)، و مقیاس تاکتیک تعارضی استروس (1981). طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تحلیل داده ها از طریق رگرسیون سلسله مراتبی بود. نتایج نشان داد پذیرش خشونت خانگی با بازداری هیجانی، سبک اسناد منفی و کلیشه‌های زنانه رابطه مستقیم معنادار و با ابراز هیجان منفی، کلیشه‌های مردانه و خنثی رابطه معکوس معنادار دارد.  به نظر می رسد هرچه فرد از سبک اسناد مثبت و خوش بینانه تری برخوردار باشد از جرئت ورزی، فعالیت، مردم آمیزی، هیجانات مثبت و دلپذیری بیشتری برخوردار است و برعکس هرقدر سبک اسناد فرد به علت پیروی از کلیشه های زنانه و حفظ نقش های زنانه بدبینانه و منفی باشد شخص  از اضطراب، ناامیدی بیشتری رنج می برد. بنابراین زنان با سبک اسناد منفی از جرات ورزی پایینی برخوردارند و با این ویژگی خود را از حمایت اجتماعی محروم می سازند چرا که خود را بیش از حد در مورد وقایع منفی سرزنش میکنند و به شدت دچار خود اسناد دهی منفی هستند و همین امر موجب گرفتار شدن آنها در چرخه خشونت خانگی و عدم دریافت حمایت ها توسط اجتماع و خانواده می شود.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و اما مهمترین واحد اثربخش حمایتی و تربیتی است نیاز افراد به قرار و آرامش ایجاب می نماید که در خانواده رابطه ای مبتنی بر عاطفه و عقل، آنگونه که احساس امنیت، اطمینان و سلامت، حمایت و رضایت را برای طرفین به ارمغان آورد شکل گیرد (برود و گرین 1983). نقش سازنده زن در ایجاد پیوند های اخلاقی و عاطفی اعضای خانواده غیرقابل انکار است اما این هدف جز باایجاد محیطی آرام،مطمئن و به دور از خشونت برای همه افراد خانواده میسر نمی شود (مرواریدی 1386). امروزه شواهد بسیاری حاکی از اختلال در روابط خانواده و خشونت ناشی از آن است (اعظم زاده و دهقان فرد1385، موحدی و احدی1385).

هنگامی که از نهاد خانواده صحبت به میان می آید بلا فاصله در ذهن صمیمیت، عشق و علاقه تداعی می شود وجود ثبات، استحکام و برقراری نظم در این نهاد منوط به داشتن روابط گرم اعضای خانواده با یکدیگر است ولی آنچه از بین برنده این فضاست تضاد و کشمکش و درگیری است که تصویر آرام خانه و امنیت آن را در هم می شکند(خسروی زادگان،1386). خشونت خانگی ابزاری برای تثبیت قدرت و سلطه جویی است که نه تنها آرامش و امنیت خانواده بلکه اعتبار و کرامت انسانی را نیز خدشه دار می کند (اعظم زاده، دهقان فرد؛ 1385).

چنانچه رفتار خشونت آمیز علیه زنان در چارچوب خانواده و میان زن و شوهر روی دهد از آن به خشونت خانگی تعبیر می شود (پور رضا و موسوی،1382؛ سازمان جهانی بهداشت،1380).

خشونت خشونت خانوادگی به خصوص خشونت علیه زنان پدیده جدیدی نیست اما توجه به آن به عنوان مسا له ای اجتماعی به دوران جدید برمی گردد. خشونت علیه زنان مساله ای جهانی ست و در اغلب جوامع قابل مشاهده است در ایران متاسفانه آمار دقیقی از پدیده همسرآزاری وجود ندارد اما فقدان آمار نمیتواند دلیل موجهی بر نادیده گرفتن آن باشد صرفه نظر از چگونگی برداشت و پذیرش و یا رد خشونت خانگی از طرف افراد، مشاهدات تجربی  و شواهد ظاهری حاکی از وجود گسترده انواع آن در خانواده های ایرانی ست (سام گیس،1377؛ فروغان،1380؛ مجوزی،1381). اگرچه ممکن است هم زن وهم مرد مرتکب اعمال خشونت آمیز در خانواده شوند ولی تحقیقات نشان می دهند که زنان به میزان بیش تری مورد بدرفتاری قرار می گیرند(فروست 1999 به نقل از صابریان آتش نفس و بهنام1382).

بیان مسأله:

خشونت خانگی شایع ترین شکل خشونت، همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است که غالبا توسط نزدیک ترین فرد خانواده (مانند شوهر) به وقوع می پیوندد (بختیاری و امید بخش،1382؛ جانسون و جانسون2000 به نقل از بلالی میبدی و حسنی1387).

از آنجا که خانواده متشکل از زن و شوهر است و روابط اعضای آن در چارچوب نظام همسر گزینی(روابط زناشویی) و نظام روابط متقابل است به طوری که افراد بتوانند نیازهای یکدیگر را برآورده کنند بنابراین خانواده واحدی است که نقش های اجتماعی متعددی را بر عهده دارد و ارتباط متقابل اعضای آن بر مبنای  بنیادها و نیازهای فرهنگی جامعه شکل میگیرد (کجباف، نشاط دوست، خالویی1384).

مفهوم کلانی که تبیین عینی از دریافت و نگرش زنان نسبت به خودشان و مسایل مربوط به آنها به دست می دهد، جامعه پذیری جنسیتی است یعنی فرآیندی که در ضمن آن زنان با الگوهای رفتاری، هنجارها و جهت گیری های فرهنگی آشنا می شوند و به تدریج نگرش ها و رفتار اجتماعی مناسب را فرا می گیرند و برای زندگی آینده آماده می شوند (وردی نیا و همکاران،1386).

شایان ذکر است که اعمال خشونت علیه زنان و پذیرش آن از سوی زنان نشات گرفته از الگوهای جامعه پذیری نقش های جنسیتی است که از گذشته تا به امروز استحکام بخش تبعیض جنسیتی در جوامع بوده

 

است، نظریات گوناگون و شواهد تجربی (نظریه منابع در دسترس گود، 1989 و نظریه جامعه پذیری جنسیت، 2003) در این حوزه نشان می دهد که عوامل خطرساز به لحاظ یادگیری و جامعه پذیری جنسیتی در شکل گیری انواع و میزان خشونت علیه زنان نقش ایفا می کند (شفر، 1992).

راپوپورت اولین وظیفه بعد از ازدواج را جایگزینی نقش زناشویی با نقش قبلی می داند و این مشکل آفرین است که در روابط زناشویی طبق انتظارات فرهنگی مرد باید نقش رهبری را بر عهده داشته باشد (کجباف، نشاط دوست، خالویی،1384).

عقاید جنسیتی با ساخت های بیشماری پیوند دارد و ممکن است برای زندگی حال و آینده نوجوان پیامد جدی داشته باشد مثلا می توانند بر اعتماد به نفس، افسردگی، تصور از خود، اختلال خوردن، انجام اعمال ناملایم و، رفتارهای شدید انحرافی، رفتارهای جنسی و کلیشه های شغلی مبنی بر جنسیت تاثیر داشته باشد (کینیویی2008 به نقل از  خانی مجد، پور ابراهیم و فتح آبادی،1391). اگرچه تفاوتهایی بین زن و مرد مشاهده می شود اما آنها بیش از آنکه متفاوت باشند از لحاظ رفتاری و شخصیتی به هم شبیه هستند برای مثال بعضی زن ها به اندازه مردها پرخاشگر هستند و درجه پرخاشگری بعضی مردها مانند زنان کم است (ویتمن-مک دونالد،2006 به نقل از همان منبع).

مهمترین عاملی که زنان را از پیشرفت باز می دارد دیدگاه ها و ایستارهایی است که در بطن جامعه شکل گرفته اند ایستارهایی که بدون تغییر در آنها هرگونه تلاشی از سوی نهضت ها و جنبش های زنان بدون نتیجه خواهد ماند این ایستارها به صورت کلیشه هایی در جامعه رسوخ کرده و مانع بزرگی در تغییر وضعیت زنان می باشد (ادهمی و روغنیان،1389).

بدرفتاری روانی زیر بنای همه انواع بد رفتاری هاست بنابراین انواع خشونت جسمی، عاطفی و جنسی را می توان به منزله اشکال حاد اعمال سلطه و کنترل تلقی کرد (کمپ،1998 به نقل از نادری، حیدری، حسین زاده مالکی).

مفهوم کلانی که تبیینی عینی از دریافت و نگرش زنان نسبت به خودشان و مسایل مربوط به آنها به دست می دهد جامعه پذیری جنسیتی ست فرآیندی که در ضمن آن  زنان با الگوهای رفتاری، هنجارها و جهت گیری های فرهنگی  آشنا می شوند به تدریج نگرش ها و رفتار اجتماعی  مناسب را فرا می گیرند و برای زندگی آینده آماده می شوند (وردی نیا و همکاران 1389).

ویژگی های متفاوتی که هر جامعه بر اساس جنسیت از افراد آن انتظار دارد که دارای آن باشد محصولی از فرایند اجتماعی شدن جنسی ست که بر اساس آن مردان برای مردانگی و زنان برای زنانگی مطابق با تعریف های موجود در هر جامعه اجتماعی می شوند (اسکانزونی، 1988).

نگرش های به لحاظ اجتماعی پذیرفته شده  ازسوی جامعه زنان را به پذیرش، تحمل و  برخورد انفعالی نسبت به خشونت وا می دارد؛ آموزه های درونی شده ای که پرخاشگری مردان و فرمان برداری و سکوت زنان را مشروعیت می بخشد (وردی نیا و همکاران،1389).

جنس ناشی از طبیعت زیستی است اما انتساب ضعف و ناتوانی به آن یا برخورد خشونت آمیز نهادینه با این پدیده ناشی از فرهنگ است فرهنگ متضمن انتساب صفات نمادین به امور و اشیاء است و ابزارها و وسایل مورد نیاز زندگی را در متن مناسک و آداب و رسوم و باورها و نهادها و معارف  و زبان و نظایر آن حفظ می کند کودک این فرهنگ را از جهان اطراف می آموزد زیرا زبان و الگوهای رفتاری را به اتکای ضمانت های اجرایی شان درونی می سازد از طریق فرهنگ است که جامعه پایدار می ماند (وایت،1959 به نقل از محمدی اصل).

فیزیولوژی نیست که می تواند ارزش ها را بنیان نهد اصول زیست شناسی غا لبا همان ارزش هایی را در بر میگیردکه فرد به آنها می بخشد  اگر احترام یا ترسی که زن برمی انگیزد مانع از استفاده از خشونت در قبال او شود آن وقت برتری عضلانی نر منبع قدرت نخواهد بود اگر عرف آن گونه که در میان برخی قبایل سرخپوست دیده می شودبر آن جاری باشد که دختران برای خود شوهر انتخاب کنند حالت تهاجمی جنس نر دیگر هیچگونه  امتیازی برای او شناخته نمی شد (دوبوار، 1986).

افکار و ارزش ها و  کنش ها و عواطف همچون سیستم عصبی مان از فرهنگ نشات می  گیرد خشونت نقشی است که به ظرفیت آدمی در متن نظام اجتماعی واگذار می شود وضعیت نقش در جامعه همچون کلمه در متن است

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:15:00 ب.ظ ]
2-2-1 مدیریت زنجیره تامین. 7
2-2-2 طراحی شبکه زنجیره تامین در موضوع مدیریت زنجیره تامین. 9
2-2-3 برنامه ریزی تصادفی 12
2-2-4 کمینه کردن ارزش در ریسک شرطی. 14
2-3 مدل­های برنامه ریزی ریاضی در طراحی شبکه زنجیره تامین. 15
2-4 مدل­های طراحی شبکه زنجیره تامین. 17
2-4-1 مدل­های قطعی طراحی شبکه زنجیره تامین. 17
2-4-2 مدل­های تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین. 21
2-4-3 مدل­های زنجیره تامین عملیاتی و تاکتیکی. 28
2-5 جمع بندی. 31
فصل 3- مدل ریاضی پیشنهادی.. 32
3-1 مقدمه. 33
3-2 تعریف مسأله. 33
3-3 مدلسازی ریاضی. 34
3-4 طراحی شبکه در شرایط عدم قطعیت.. 36
3-4-1 مجموعه­ها…….. 39
3-4-2 پارامترها…………………………………………………………………39
3-4-3 متغیرها……………… 40
3-4-4 مدل برنامه ریزی تصادفی. 40
3-5 جمع بندی. 41
فصل 4- روش حل پیشنهادی و نتایج محاسباتی.. 42
4-1 مقدمه. 43
4-2 مثال عددی. 43
4-3 روش تجزیه بندرز 45
4-3-1 زیرمسأله بندرز……………… 47
4-3-2 زیر مسأله دوگان .. 47
4-3-3 مسأله اصلی بندرز………………………………………….………………48
4-3-4 روند کلی الگوریتم تجزیه بندرز 50
4-4 نتایج عددی. 52
4-4-1 حالت تک محصولی 53
 

/>4-4-2 حالت چند محصولی. 58
4-5 جمع بندی. 66
فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 68
5-1 جمع بندی. 69
5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 70
مراجع. 72

فهرست جداول
جدول‏3‑1 پارامترها ومتغیرهای به­کارگرفته شده برای مدل ریاضی. 34
جدول4‑1 نتایج محاسبه شده برای مدل قطعی. 45
جدول4‑2 نتایج محاسبه شده برای مدل احتمالی. 45
جدول‏4‑3 نتایج حاصل از حل مثال عددی توسط روش تجزیه بندرز 51
جدول‏4‑4 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده­فروش­ها 53
جدول‏4‑5 هزینه­های حمل ونقل بین انبارهای توزیع وخرده­فروش­ها 54
جدول‏4‑6 هزینه­های حمل ونقل بین کارخانه­ها و انبارهای توزیع. 54
جدول‏4‑7 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده­فروش­ها برای محصول اول. 58
جدول‏4‑8 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده­فروش­ها برای محصول دوم. 59
جدول‏4‑9 هزینه­های حمل ونقل بین انبارهای توزیع وخرده­فروش­ها برای محصول اول. 59
جدول‏4‑10 هزینه­های حمل ونقل بین انبارهای توزیع وخرده­فروش­ها برای محصول دوم. 60
جدول‏4‑11 هزینه­های حمل ونقل بین کارخانه­ها و انبارهای توزیع. 60
جدول‏4‑12 هزینه­های حمل ونقل بین کارخانه­ها و انبارهای توزیع. 61
فهرست تصاویر و نمودار
شکل ‏2‑1 یک زنجیره تامین معمولی (Shapiro, 2007) 8
شکل ‏4‑1 موقعیت نسبی خرده فروش­ها و مکان­های بالقوه برای انبارها و کارخانه­ها 44
شکل ‏4‑2 همگرایی روش تجزیه بندرز 52
شکل ‏4‑3 مکان نسبی خرده فروش­ها و مکان­های کاندید برای انبارهای توزیع و کارخانه­ها 53
شکل ‏4‑4 نحوه همگرایی روش تجزیه بندرز برای مثال مورد بررسی. 55
شکل ‏4‑5 شبکه توزیع طراحی شده 55

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:14:00 ب.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب 

 
صفحه 

 
فصل اول: کلیات تحقیق
1
 
1-1- بیان مسئله
1
 
1-2-فرضیات تحقیق
3
 
1-3- اهداف تحقیق
4
 
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
5
 
1-5- سئوالات تحقیق
6
 
1-6- روش مطالعه
7
 
1-7-تعاریف و مفاهیم
9
 
1-8- پیشینه تحقیق
23
 
1-9- مشکلات تحقیق
29
  

فصل دوم: اسکان غیررسمی در جهان و ایران
32
 
2-1- اسکان غیررسمی در جهان
32
 
2-2- تاریخچه حاشیه‌نشینی
49
 
2-3- روند کنونی در جهان
52
 
2-4- اسکان غیررسمی در ایران
72
  

فصل سوم: نمایی از استان و شهر قم
98
 
3-1- استان قم
98
 
3-1-1- جغرافیایی استان
98
 
3-1-1-1- وضعیت اجتماعی استان
101
 
3-1-1-2- وضعیت طبیعی و اقتصادی لستان
107
 
3-2- شهر قم
114
 
3-2-1- موقعیت تاریخی شهر قم و وجه تسمیه آن
114
 
3-2-2- موقعیت مذهبی  شهر قم
116
 
3-2-3- آثار تاریخی شهر قم
116
 
3-2-4-جغرافیا و حدود شهر قم
118
 
3-2-5- توپوگرافی و شیب
119
 
3-2-6- زمین‌شناسی و خاک
119
 
3-2-7- زلزله و تکتونیک
120
 
3-2-8-منابع آب
121
 
3-2-9- جمعیت و مهاجرت
122
 
3-2-10- اوضاع اقتصادی شهر قم
126
 
3-2-11- توسعه کالبدی شهر قم
128
  

فصل چهارم: بررسی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم و تحلیل وضع موجود
134
 
4-1-موقعیت جغرافیایی محله قلعه کامکار
134
 
4-2- تاریخچه شکل‌گیری محله قلعه کامکار
134
 
4-3- گردآوری اطلاعات میدانی
135
 
4-4- ویژگی های اجتماعی
136
 
4-4-1- جمعیت و خانوار
136
 
4-4-2- مهاجرت
137
 
4-4-3- میزان سواد و تحصیلات
139
 
4-5- ویژگی های اقتصادی و اشتغال
140
 
4-6- ویژگی های مالکیت زمین و مسکن
142
 
4-7- ویژگی‌های کالبدی
142
 
4-7-1- مسکن
142
 
4-7-2- تاسیسات موجود در محله
144
 
4-7-3- کاربریها
144
 
4-8- مشکلات موجود در خانه و ساکنین آن
145
 
4-9- مشکلات موجود در محله
146
 
4-10- جمع‌بندی
147
  

فصل پنجم: راهکار و پیشنهادات
150
 
5-1- راهکارهای جهانی در برخورد با اسکان غیررسمی
150
 
5-2- مختصری از راهکار و پیشنهادات موجود برای ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی در ایران
154
 
5-3- آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به سئوالات تحقیق
158
 
5-4- ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهرقم
160
 
5-5-عناوین پژوهش‌های پیشنهادی
175
  

منابع و ماخذ
176
 
 
 
 
 
 

 

 

فهرست نقشه ها و تصاویر 

 
  

 
 
 
نقشه ها
 
 
نقشه ایران و استان قم
 
نقشه استان قم به تفکیک بخش
 
نقشه شهر قم
 
نقشه محله قلعه کامکار
 
تصاویر
 
تصویر هوایی شهر قم
 
تصویر هوایی از محله قلعه کامکار
 
تصویر رها بودن فاضلاب خانگی و آبهای غیر بهداشتی در سطح محله قلعه کامکار
 
تصویر پراکندگی نخاله های ساختمانی و زباله در سطح محله قلعه کامکار
 
تصویر دستفروشی در محله قلعه کامکار
 
 
تصویر جمع آوری زباله توسط مامورین شهرداری در محله قلعه کامکار
 
تصویر کوچه های تنگ و باریک در محله قلعه کامکار
 
تصویر بازی کودکان در کوچه و معابر خاکی در محله قلعه کامکار
 
تصویر عبور برق فشار قوی از کنار محله قلعه کامکار
 
 
تصویر حفاری کوچه برای لوله گذاری اب
 
تصویر پراکندگی نخاله ساختمانی در سطح محله قلعه کامکار
 
تصویر نگهداری دام در محله قلعه کامکار
 
تصویر نمایی ار محله قلعه کامکار
 
تصویرخانه های بسیار کوچک  و محقر در محله قلعه کامکار
 
دور نمایی از ضلع شمالی محله قلعه کامکار
 
دور نمایی از ضلع جنوبی محله قلعه کامکار
 
نمایی از محله قلعه کامکار و پراکندگی خانه ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

فهرست نمودارها 

 
صفحه 

 
 
 
نمودار جمعیت استان قم در سال 75-35
102
نمودار هرم سنی جمعیت استان قم در سال 1375
104
نمودار جمعیت باسودان 6 ساله و بیشتر استان در سال 1375
105
نمودار نرخ فعالیت و بیکار در جمعیت فعال 10 ساله وبیشتر در سال 1375
113
نمودار نسبت جمعیت بر حسب سن در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار نسبت جمعیت برحسب تابعیت در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار نسبت جمعیت برحسب مدت اقامت در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار نسبت جمعیت برحسب محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار درصد پاسخ ها در علت تغییر محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار نسبت جمعیت برحسب استان محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم
 
 
نمودار وضعیت تحصیلی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار وضعیت سواد جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار درصد وضعیت دوره یا مدرک تحصیلی افراد با سواد در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار وضعیت فعالیت در محله قلعه کامکار شهر قم
 
 
نمودار درصد جمعیت شاغل سرپرست خانوار بر حسب نوع شغل در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار وضعیت زناشویی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار درصد واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیر بنای خانه در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زمین در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار مسکونی با انواع اسکلت بر حسب مصالح عمده بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار خانوارها بر حسب تاسیسات در اختیار در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار خانوار بر حسب نوع گویش زبان در محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار خانوار بر حسب میزان درآمد در

 

محله قلعه کامکار شهر قم
 
نمودار خانوار بر حسب تعداد افراد خانوار در محله قلعه کامکار شهر قم
 
 
 
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

نرخ شهرنشینی در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعتی بیش از نرخ رشد طبیعی جمعیت بوده است. طی گذشت چهل سال از اولین سرشماری نفوس و مسکن، جمعیت کشور از حدود 18 میلیون نفر در سال 1335 به 60 میلیون نفر در سال 1375 رسیده است در حالیکه جمعیت شهری از 6/5 میلیون به حدود 8/36 میلیون نفر افزایش داشته است. در واقع جمعیت کشور در طول این چهل سال حدود سه برابر و جمعیت شهری 6/6 برابر شده است. این روند شهرنشینی در اواسط دهه 40 رشد شتابان گرفت و در دهه 60 به بعد، سرعت کمتری پیدا نمود، با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته در خصوص مهاجرت، نوع و علل آن در کشور، به این قضیه پی‌برده می‌شود که عمده مهاجرت از نوع روستا به شهر بوده است، که وجود جاذبه‌های شهری از قبیل اشتغال، رفاه و امکانات موجود در شهر و عوامل پس ران مانند رکود اقتصادی، بیکاری، عدم وجود امکانات و کم توجهی دولتمردان و برنامه‌ریزان به روستا و شهرهای کوچک در سنوات قبل، زمینه را برای مهاجرت فراهم می‌نماید.

از مهمترین عوامل شهرنشینی در دهه‌های اخیر، فروپاشی روابط سنتی در جامعه و جایگزینی هر چند ناقص روابط سرمایه‌داری بوده است که عمدتاً سبب دگرگونی روابط شهر و روستا و جابجایی‌های جمعیتی از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ شده است.[1]  

پس از مهاجرت (چه از روستا به شهر یا از شهر به شهر) و ورود مهاجرین به شهرها بخصوص شهرهای بزرگ، اولین مشکل این دسته از انسانها، مسئله محل و مامنی برای سکونت می‌باشد. این‌ دسته خاص از مهاجرین، بدلیل فقر مادی و عمدتاً بیکاری، با دست خالی رو به شهر آورده‌اند در حالیکه در همین مرحله اول، طعم تلخ مهاجرت را چشیده و بایستی فکر و چاره‌ای قبل یا در همان ابتدای ورود به شهر برای سکونت نمایند. لذا با حداقل سرمایه‌ای که در دست دارند به جبر و در پی یافتن مسکن ارزان قیمت یا زمینی ارزان یا بی‌صاحب به حاشیه شهر رانده می‌شوند و در آنجا سکنی می‌گزینند تا به امید اینکه در اندک زمانی در این شهر صاحب شغل و منصب شده و بتوانند با سرمایه‌ای بیشتر وارد متن شهر شوند و از امکانات، رفاه و شهری بودن برای خود و خانواده استفاده نمایند.

دسته دیگری از مهاجرین که از وضعیت مالی مناسب‌تری برخوردارند و بیشتر به دلیل امکانات و رفاه بیشتر در شهرها و احساس وجود استعداد و قابلیت بیشتر نسبت به اطرافیان خود، به فکر مهاجرت به شهر و شهرهای بزرگتر افتاده و با برنامه‌ریزی دقیق‌تری نسبت به دسته قبل وارد شهرها می‌شوند در‌اندک زمانی با استقرار در متن شهر خود را با شهر جدید وفق داده و خیلی زود وارد متن و اقتصاد شهری می‌شوند.

دسته اول، مردمی‌هستند که درصدی از حاشیه نشینان شهری را به خود اختصاص می‌دهند و فاقد مهارت لازم شهری و غیرماهر به شهر بوده و قادر به یافتن کار مناسب و رسیدن به آمال و آرزوهای از پیش اندیشیده خود نیستند و مابقی حاشیه‌نشینان، گروه‌هایی که با توصیه‌ هم ولایتی‌های خود به شهرها گسیل می‌شوند یا شهروندانی که به دلیل ضعف شدید اقتصادی و فقر از متن شهر به حاشیه شهر رانده می‌شوند و یا گروه‌هایی که به دلایل دیگر به حاشیه شهر رو می‌آورند و در این مکان‌ها سکنی می‌گزیند. این نوع سکونت به دلیل اینکه از قبل برنامه‌ریزی نشده و در چارچوب قوانین و مقررات و طرح‌های شهری صورت نمی‌گیرد باعث مشکلاتی برای ساکنان این مناطق و شهر و شهروندان می‌گردد.

شهر قم به دلیل ویژگی خاص، زیارتی بودن و مهاجرپذیری این شهر همواره دست به گریبان حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی بوده است.

این پدیده در حاشیه ی کمربندی قم و در ضلع غربی و شمالی شهر به وضوح رخ می‌نماید و چهره نامناسب، زشت و بی‌برنامه حاشیه و حاشیه‌نشینی شهر را نشان می‌دهد و این فقط ظاهر مسئله است و دیگر مشکلاتی که در بطن این مناطق نهفته بوده و گاهاً بروز می‌کند مسائل اجتماعی، جرم و جنایات، مسائل فرهنگی، مشکلاتی که برای تاسیسات و تجهیزات شهری به وجود می‌آید و. .. یکی از این محلات شهری قم، محله قلعه کامکار در شمال غربی شهر قم می‌باشد.

این پژوهش با شناخت ویژگی‌های مختلف این منطقه با استفاده از آمار و ارقام به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و علت شکل‌گیری، توسعه و در نهایت با استفاده از تجارب و مطالعات مشابه در کشور و حتی در جهان و همچنین قوانین و آیین‌نامه‌‌ای مربوطه، سعی در ارایه راهکارهای مناسب و اجرایی برای ساماندهی این محله از جنبه‌های مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارد.

2-1- فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، بافت محله و ویژگیهای آن در نظر گرفته شده است عبارت است از:

1- نوع اشتغال ساکنین محله قلعه کامکار شهر قم بیشتر از نوع اشتغال غیر رسمی و کارگری است.

2- ساخت و سازهای محله قلعه کامکار شهر قم قبلا طبق برنامه و طرح ریزی شهری نبوده لذا اکثر ساختمانهای مسکونی این محله فاقد پروانه ساخت و حتی سند شش دانگ رسمی می باشد.

3- علت غالب انتخاب محله قلعه کامکار شهر قم، توسط ساکنین محله برای سکونت، ارزانی زمین و خانه، برای داشتن خانه و سرپناه می باشد.

3-1- اهداف تحقیق

با بیان مسئله و طرح مشکل یک هدف اصلی و چند هدف جزیی وکاربردی از این تحقق مورد انتظار است که برای رسیدن به اهداف در ابتدا شناخت کامل موضوع و منطقه و تجزیه و تحلیل درستی از اطلاعات پایه، که در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:13:00 ب.ظ ]