دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو


  

عنوان                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

فصل اول: شبکه های عصبی

 

.1-1سیستمهای عصبی طبیعی……………………………………………………………………….. 5

 

.1-1-1 نورون بیولوژیک……………………………………………………………………. ……. .6

 

.2-1مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………………… 9

 

.3-1اهمیت استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی…………………………………… 10

 

.4-1مدل سازی نورون درشبکه های عصبی مصنوعی……………………………….. .. 11

 

.5-1انواع شبکه های عصبی مصنوعی…………………………………………………… 12. …

 

.6-1یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………… 14…. …

 

.7-1شبکه های عصبی پیش رو………………………………………………………….. 15……. …

 

.8-1شبکه های عصبی پس انتشار………………………………………………………………. 17

 

.1-8-1روش آموزش پس انتشار……………………………………………………………. 18… …

 

.9-1شبکه های عصبی انعطاف پذیر……………………………………………………. 21.. …

 

فصل دوم:تشخیص میزان موفقیت داروهای HPT درکاهش انگلهای دامی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی

 

.1-2موضوع………………………………………………………………………………………………….. 27

 

.2-2شیوه ها……………………………………………………………………………………………… 28

 

.3-2نتایج آزما یش های بالینی……………………………………………………………. 30

 

.4-2تحقیق پرسشنامه ای…………………………………………………………………………. 34

 

.5-2پیاده سازی داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از شبکه های عصبی   36

 

فصل سوم: روش پیاده سازی شبکه های عصبی با بهره گرفتن از FPGA

 

.1-3 مقدمه ای بر 43………………………………………………………………………… ..…  FPGA

 

.2-3روش پیاده سازی شبکه های عصبی با بهره گرفتن از 48……………. FPGA

 

فصل چهارم:

 

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….. 69

 

 

مقاله ارائه شده در پجمین کنفرانس بین المللی سیستم های هوشمند WSEASکشور اسپانیا (مادرید 73……………………………………………………………………………………………………………….. (2006

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………. 77

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

.1-1جدول: : توابع مهم قابل استفاده در شبکه های عصبی 12………………………………………………………………………………………… …………………………………………..

 

.1-2 جدول : سطح آماری گروه های تحت درمان و کنترل 31                                                                        ……………………………………………………………………………………..

 

.2-2جدول: درصدلارو آلوده در 38 دسته از گروه های تحت کنترل و بررسی 33                                                                                                    …………………………………………

 

.3-2جدول: نشان دهنده درصد وجود انگلهادر دامهای موردا زمایش 38          2

 

.4-2جدول: نتایج شبیه سازی برای داده های تست 41…………………….. ………..

 

فهرست شکل ها
 
عنوان
صفحه
.1-1شکل: جریان اطلاعات در سیستم عصبی انسان
7
.2-1شکل: مدل سازی یک نورون مصنوعی
11
.3-1شکل: شبکه عصبی با طراحی پیش رو سه لایه
15
.4-1شکل: ساختار شبکه عصبی با طراحی پس انتشار سه لایه
17
.5-1شکل: منحنی تغییرات تابع انعطاف پذیر تک قطبی نسبت به پارامتر a
23
.6-1شکل: منحنی تغییرات تابع انعطاف پذیر دو قطبی نسبت به پارامتر a
٢٣
.1-2شکل: ساختار شبکه عصبی طراحی شده
39
.2-2شکل: کاهش خطا در حین شبیه سازی
40
.1-3شکل: ساختار آرایه ای یک PLA
45
.2-3شکل: ساختار آرایه ای یکSPLD
46
.3-3شکل: یک ساختار LUTچهار ورودی که عمل AND را انجام می دهد
47
.4-3شکل: شمای کلی شبکه پیاده سازی شده با FPGA
50
.5-3شکل: پیاده سازی تابع فعالیت برای نورون های ورودی
52
.6-3شکل: پیاده سازی تابع فعالیت برای نورون های خروجی
53
.7-3شکل: پیاده سازی تابع مجموع حاصل ضرب
54
.8-3شکل: جمع کننده 16 بیتی
55
.9-3شکل: جمع کننده 32 بیتی
56
.10-3شکل: مقایسه تابع سیگموئید و بسط مک لورن تا جمله X 11
58
.11-3شکل: پیاده سازی تابع سیگموئید
61
.12-3شکل: شمارنده 16 بیتی
62
.13-3شکل: T Flip Flop
63
.14-3شکل: مالتی پلکسر دو به یک
63
.15-3شکل: شیفت رجیستر
64
.16-3شکل: لچ 16 بیتی
65
.17-3شکل: شیفت دهنده به چپ و راست
66
.18-3شکل:مقایسه کننده 32 بیتی
67
 

چکیده :

 

شبکه های عصبی با توجه به توان بالا درپـردازش موازی،قابلیـت یـادگیری، تعمـیم، طبقـه بندی، قدرت تقریب، به خاطر سپردن و به خـاطر آوردن الگوهـا، خیـزش وسـیعی در زمینـه هـای مختلف هوش مصنوعی ایجاد کرده اند. از این رو به دلیل عملکرد خوب شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی الگو، در این پایان نامه از شبکه های عصبی چنـد لایـه جهـت پیـاده سـازی سـخت افزاری سیستم استفاده شده است و روش جدیدی برای پیاده سازی شـبکه هـای عـصبی بـر روی

 

FPGA ارائه شده است . برای پیاده سـازی شـبکه عـصبی از داده هـای آمـاری اداره دامپزشـکی منطقه مغان استان اردبیل به عنوان مثال کاربردی استفاده شده است .

 

 

ضرایب وزن و بایاس شبکه عصبی MLP که از شبیه سازی توسط MATLAB بـه دسـت آمـده

 

است، برای پیاده سازی برروی FPGA، از سری XC 4000 استفاده شده است. برای پیاده سازی

 

برروی FPGA، از نرم افزار Foundation 4,1 بهره جستیم وتمام مدارات منطقی توسط این نـرم

 

افزار طراحی شده است . نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که FPGA به دلیـل داشـتن

 

انعطاف پذیری و گیت های منطقی زیاد، برای پیاده سازی شبکه های عصبی ،IC مناسبی است .

 

مقدمه

مقدمه:

 

شبکه های عصبی با توجه به توان بالا درپردازش موازی،قابلیت یادگیری، تعمیم، طبقه بندی، قدرت تقریب، به خاطر سپردن و به خاطر آوردن الگوها، خیزش وسیعی در زمینه های مختلف هوش مصنوعی ایجاد کرده اند.از این رو به دلیل عملکرد خوب شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی الگو، در این پایان نامه از شبکه های عصبی چند لایه جهت پیاده سازی سخت افزاری سیستم استفاده شده است. با توجه به طراحی سیستم های هوشمند و کوچکی که در لوازم روزمره امروزی کاربرد دارند، و از طرفی امکان ارتباط آنها به کا مپیوتر وجود ندارد نیاز به پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی در حجم کوچک احساس می شود و با توجه به این که آی

 

سی های FPGA بسیار انعطاف پذیر می باشند و به صورت نرم افزاری تمام طرح های سخت افزاری را می توان پیاده نمود لذا گزینه مناسبی جهت پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی می باشد.

 

در این پروژه یک روش برای پیاده سازی شبکه عصبی بر روی FPGA ارائه شده است .

 

برای پیاده سازی شبکه عصبی از داده های آماری اداره دامپزشکی منطقه مغان استان اردبیل استفاده شده است .

 

هدف از جمع آوری این داده های آماری تشخیص و شناسایی یک الگو جهت پیاده سازی در یک

 

شبکه عصبی از نوع چند لایهMLP است .

 

برای آموزش شبکه عصبی از روش پس انتشار خطا با 300 بار آموزش برای رسیدن به

 

حداقل خطای مورد نظر استفاده شده است.

 

ضرایب وزن و بایاس های به دست آمده از آموزش شبکه عصبی در مرحله بعد برای پیاده سازی آن

 

روی FPGA استفاده می شود.

 

مقدمه

 

تعداد داده های آماری در این پروژه 38 داده می باشد که هر یک دارای سه ورودی و یک خروجی است و به عنوان داده ورودی و خروجی برای آموزش شبکه مورد نظر استفاده شده است .

 

از این 38 داده 34 داده برای آموزش شبکه و 4 داده به عنوان داده تست انتخاب شدند. بعد از

 

تعیین ضرایب وزنی و بایاس جهت پیاده سازی آن بر روی FPGA سری XC4000 از نرم افزار

 

Foundation 4,1 برای طراحی مدارات مربوطه استفاده شده است .  FPGA, IC  سری

 

XC4000 دارای حجم گیت های منطقی زیاد و انعطاف پذیری خیلی بالا برای پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی است. به دلیل استفاده از داده های ثابت در پیاده سازی شبکه بر

 

روی FPGA، شبکه ، دوباره قابل آموزش نیست.

 

با توجه به مراحل مختلف به کار گرفته شده در این پروژه جمع بندی و شکل دهی پایان نامه در 4

 

فصل مورد مطالعه قرار گرفته است .

 

در فصل اول سیستم های عصبی , انواع شبکه های عصبی , مدل سازی و انواع روش های آموزش شبکه عصبی مورد بررسی قرار گرفته است .

 

در فصل دوم روش جمع آوری داده های دامپزشکی بر اساس در صد وجود انگل در گله های

 

دامی و روش از بین بردن این انگلها بر اساس تزریق داروئی BZD در پیش بینی میزان موفقیت این دارو و در کاهش انگلهای دامی به عنوان داده برای شبکه عصبی انتخاب و توضیح داده شده است.

 

در فصل سوم روش پیاده سازی سخت افزاری شبکه عصبی بر روی FPGA سری

 

XC4000 با نرم افزار Foundation 4,1 همراه با مدارهای طراحی شده توضیح داده شده است .

 

ودر نهایت در فصل چهارم نتیجه گیری کار های انجام شده و پیشنهادات لازم برای افزایش کارائی پژوهش مورد نظر، ارائه شده است.

 

فصل اول                                                                                                   شبکه های عصبی

 

 

پیشگفتار

 

در این فصل ابتدا به معرفی شبکه های عصبی طبیعی و سپس اهمیت اسـتفاده از شـبکه هـای عصبی مصنوعی و در ادامه به معرفی مدلهای مختلف انواع شبکه های عصبی مصنوعی می پـردازیم.

 

همچنین روش های آموزش شبکه های عصبی، موضوع مورد بحث این فصل قرار گرفته است.

 

 

(1-1 سیستم های عصبی طبیعی

 

مغزانسان از واحدهای پردازنده ای به نام نورون تشکیل شده اسـت. ایـن نورونهـا از طریـق یـک

 

شبکه به هم پیوسته از اکسون1 وسیناپس2 با چگالی تقریبی 104 سیناپس در نورون با هم ارتبـاط دارند.در مدل سازی سیستم عصبی طبیعی، فرض بر این است که نورونها با بهره گرفتن ازسیگنال هـای الکتریکی با هم ارتباط برقرار می کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 04:20:00 ب.ظ ]
ایجاد می شود. سیستم های ANC به دو دسته تک کاناله و چند کاناله تقسیم می شوند. در سیستم ANC تک کاناله از یک میکروفن مرجع، یک میکروفن خطا و یک بلندگوی منبع ثانویه و در سیستم ANC چند کاناله از چند میکروفن مرجع، چند میکروفن خطا و چند بلندگوی منبع ثانویه استفاده می گردد. ساختار فیلترهای استفاده در سیستم های ANC، ساختار FIR و یا IIR می باشد و سایر ساختارها منشعب از این دو ساختار می باشند. سیستمی که در ANC به کار برده می شود یک سیستم وفقی است تا خود را با تغییر مشخصات نویز ورودی و همچنین تغییر شرایط محیطی حاکم بر میدان صوتی تطبیق دهد. الگوریتم های به کار رفته برای تطبیق ضرایب این فیلترها براساس معیار میانگین مربع خطا (MSE) یا حداقل مربعات (LS) می باشند که الگوریتم های بسیاری از این دو معیار استنتاج می گردد. الگوریتم ها و ساختارها بنا به کاربرد استعمال می شوند و البته هرکدام از ساختارها و الگوریتم ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند که بنابه نیاز، ساختار یا الگوریتمی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پایان نامه، ابتدا سیستم های ANC را به صورت تئوری مورد مطالعه قرار می دهیم و ساختارهای FIR و IIR و وفقی بررسی می شود و الگوریتم هایی برای بهنگام کردن ضرائب فیلتر مورد استفاده در سیستم ANC معرفی می گردند. سرعت همگرایی ضرائب فیلتر یکی از مهمترین مسائل مورد توجه در سیستم ANC  می باشد که الگوریتم هایی برای بهبود سرعت همگرایی

 

موجود می باشد. استفاده از ساختار فیلتر لتیس روشی دیگر برای بهبود سرعت همگرایی با تغییر سیگنال ورودی، به جای تغییر الگوریتم می باشد. در اینجا الگوریتم LMS با فیلتر FIR، الگوریتم NLMS و fxLMS و RLS با فیلتر FIR و لتیس، الگوریتم FSALF و NSALF و VSALF مقایسه می شوند و در بخش پایانی به شبیه سازی ساختارهای ترانسور سال و لتیس با الگوریتم های مطرح شده با نویز ورودی آمبولانس می پردازیم.. نتایج نشان می دهد که ساختار لتیس و الگوریتم های مربوط با توجه به تغییراتی که روی سیگنال ورودی ایجاد می کند (ناهمبسته کردن سیگنال های ورودی) باعث بهبود سرعت همگرایی می گردد.

مقدمه

با گسترش مراکز شهری و صنعتی، آلودگی صوتی به یکی از مهمترین منابع آلودگی محیط زیست تبدیل شده است که برای جلوگیری از اثرات مخرب آن لازم است، به نحوی اصوات مزاحم را در محیط کار کاهش داد. روش معمولی برای کنترل نویز صوتی، استفاده از روش های غیرفعال مانند قرار دادن دیواره و مانع در مسیر صوت یا بکارگیری جاذب های صدا می باشد. این روشها در فرکانس های بالا تضعیف قابل توجهی دارند. اما در فرکانس های پایین به دلیل بزرگ شدن طول موج صوتی، موثر نمی باشند. برای

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:19:00 ب.ظ ]
دکتر سید مصطفی خرمی‌زاده
 
 
دی ماه 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان  صفحه
فصل 1 مقدمه.. 1

1-1 توالی عملیات و زمان‌بندی.. 2

1-2 آشنایی با مفاهیم زمان‌بندی.. 3

1-2-1 نمادگذاری.. 4

1-2-2 سلسله مراتب پیچیدگی.. 9

1-3 راهنمای فصل‌های رساله. 13

فصل 2 جریان‌کارگاهی… 15

2-1 مسئله جریان‌کارگاهی.. 16

2-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی.. 18

2-3 الگوریتم‌های ابتکاری.. 19

2-3-1 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری در حوزه جریان‌کارگاهی.. 20

2-3-2 الگوریتم جانسون.. 22

2-3-3 الگوریتم پالمر. 24

2-3-4 الگوریتم NEH.. 25

2-4 جمع بندی.. 27

فصل 3 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 28

3-1 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 29

3-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی با محدودیت ‌عدم‌توقف… 31

3-3 مدل ریاضی عدد صحیح جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 34

3-4 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 36

3-5 مروری بر الگوریتم‌های فراابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 40

3-6 تشریحی بر بهترین الگوریتم در ادبیات موضوع. 43

3-7 جمع بندی.. 45

فصل 4 الگوریتم و روش حل پیشنهادی… 46

4-1 الگوریتم فراابتکاری مورچگان.. 47

4-2 بکارگیری الگوریتم مورچگان در حل مسائل جریان‌کارگاهی.. 48

4-3 الگوریتم پیشنهادی مورچگان.. 48

4-3-1 مقداردهی اولیه فرومون.. 49

4-3-2 قاعده تغییر حالت… 49

4-3-3 قاعده به‌هنگام کردن محلی.. 50

4-3-4 قاعده به‌هنگام کردن نهایی.. 51

4-3-5 به هنگام کردن فرومون‌های بیشینه و کمینه. 51

4-3-6 جستجوی محلی.. 52

4-3-7 الگوریتم شبیه سازی تبرید. 54

4-3-8 الگوریتم مورچگان اصلاح شده 56

4-4 نتایج پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی.. 59

4-4-1 مسائل نمونه. 59

4-4-2 پارامترهای الگوریتم. 60

4-4-3 نتایج 60

فصل 5 جمع‌بندی و پیشنهاد تحقیقات آتی… 69

5-1 نتایج بدست آمده 70

5-2 زمینه‌های تحقیقاتی.. 71

مراجع.. 72

پیوست 1: داده‌های مسائل نمونه.. 79

واژه نامه فارسی به انگلیسی… 81

واژه نامه انگلیسی به فارسی… 83

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان صفحه

 

جدول ‏2‑1: داده های مثال مسأله جریان‌کارگاهی.. 17

جدول ‏2‑2: گام اول محاسبه Cmax برای مثال جریان‌کارگاهی.. 17

جدول ‏2‑3: گام اول محاسبه Cmax برای مثال جریان‌کارگاهی.. 18

جدول ‏4‑1: اطلاعات مسائل نمونه. 59

جدول ‏4‑2: مقدار پارامترهای الگوریتم پیشنهادی.. 60

جدول ‏4‑3: مقایسه سه الگوریتم پیشنهادی و ارائه شده 61

جدول ‏4‑4 مقایسه سه الگوریتم پیشنهادی و ارائه شده بر اساس تعداد جواب‌های تولید شده 62

جدول ‏4‑5: نتایج 7 الگوریتم‌ بر پایه جست و جوی محلی برای مسائل نمونه کارلیر. 66

جدول ‏4‑6: نتایج الگوریتم‌ ارائه شده با بهترین الگوریتم یافت شده در ادبیات مسائل نمونه کارلیر. 66

جدول ‏4‑7: نتایج الگوریتم‌های بر پایه جستجوی محلی برای مسائل بزرگ و متوسط.. 67

جدول ‏4‑8: مقایسه الگوریتم اصلاح شده با یهترین الگوریتم‌های موجود در ادبیات.. 68

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

 

عنوان صفحه

 

 

شکل ‏1‑1:  شمایی از محیط تک ماشینه. 5

شکل ‏1‑2: شمایی از محیط جریان‌کارگاهی.. 5

شکل ‏1‑3: شمایی از محیط جریان‌کارگاهی انعطاف پذیر. 6

شکل ‏1‑4: سلسله پیچیدگی تابع هدف.. 11

شکل ‏1‑5 : سلسله پیچیدگی محیط ماشین.. 11

شکل ‏1‑6: سلسله پیچیدگی محدودیت های عملیات.. 12

شکل ‏2‑1: نمودار گانت مثال جریان‌کارگاهی.. 18

شکل ‏3‑1: شمایی از مسئله جریان کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف… 29

شکل ‏4‑1: شبه کد الگوریتم مورچگان اولیه. 53

شکل ‏4‑2: شبه کد الگوریتم شبیه‌سازی تبرید. 56

شکل ‏4‑3: شبه کد الگوریتم جستجوی محلی اصلاح شده 57

شکل ‏4‑4: شبه کد الگوریتم مورچگان اصلاح شده 58

شکل ‏4‑5: درصد بهبود برای الگوریتم‌های ارائه شده 63

شکل ‏4‑6: مقایسه نتایج الگوریتم اصلاح شده با الگوریتم DPSOVND برای مسائل ریورز 65

 

 

 

 

 

فهرست کلمات اختصاری

 

 

عبارت کامل
 
مخفف
Ant Colony optimization
:
ACO
Ant Colony System
:
ACS
Batching
:
Batch
Blocking
:
Block
Breakdown
:
Brkdwn
First Come First Servised
:
FCFS
Flexible Flowshop
:
FFc
job Family
:
FMLs
Flowshop Scheduling
:
FS
Longest Processing Time
:
LPT
Mix-Integer Programing
:
MIP
No-Wiat Flowshop Scheduling
:
NWFS
Precint
:
Prec
Preemption
:
Prmp
Permutation
:
Prmu
Particle Swarm Optimization
:
PSO
Reciculation
:
Rcrc
Simulated Annealing
:
SA
Shortest Processing Time
:
SPT
Traveling Saleman Problem
:
TSP
 

فصل 1
 

مقدمه

امروزه در عرصه صنعت بدلیل تفاوت و گوناگونی نیازهای مشتریان شاهد تنوع محصول‌ها، کوتاه شدن عمرشان و رقابت بالای تولیدکنندگان می‌باشیم. از این‌رو اهمیت به کارگیری روش‌هایی کارا جهت استفاده موثر از منابع بیش‌تر از گذشته نیاز می‌شود تا سازمان‌ها بتوانند قدرت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان را داشته باشند. تکنیک‌های توالی عملیات و زمان‌بندی از جمله ابزار موثر در این رابطه است.

در ادامه این فصل، ابتدا مقدمه‌ای از اهمیت و ضرورت زمان‌بندی تولید و توالی عملیات گفته می‌شود و سپس با مفاهیم توالی عملیات و نمادگذاری انواع مختلف مسائل آشنا خواهیم شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:19:00 ب.ظ ]
فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………… 4

1-2. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1 سوال اصلی…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-2 سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………. 7

1-4 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 8

1-6  روش های جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………. 9

1-7 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 10

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن……………………………………………………………………….. 10

1-9 ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………….. 11

1-10 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 11

1-10 -1 قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………. 11

1-10-2 قلمرو مكانی تحقیق ………………………………………………………………………………. 11

1-10-3 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………… 11

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………. 11

1-12 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………… 12

1-12-3 فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………… 16

2-2-1 مفاهیم رشد و توسعه ……………………………………………………………………………….. 16

2-2-2  تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ……………………………………………………………….. 18

2-2-3  تئوریهای توسعه اقتصادی ازد یدگاه اندیشمندان …………………………………………….. 21

2-2-4  معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی ………………………………………………………….. 27

2-3 بخش دوم : بازده سرمایه گزاری………………………………………………………………………. 29

2-3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 29

2-3-2 سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………. 31

2-3-3 انواع سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………… 31

2-3-4 محیط سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………. 33

2-3-5 ابزار های قابل معامله…………………………………………………………………………………. 34

2-3-6 فرآیند سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………. 35

2-3-7 بازده……………………………………………………………………………………………………… 37

2-3-8 اجزای بازده…………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-9 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی……………………………. 39

2-4  پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 47

1-2-4) تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………. 47

2-2-4) تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………. 48

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 56

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 57

3-2-1)  تحقیقات بنیادی…………………………………………………………………………………….. 57

3-2-2)  تحقیقات کاربردی………………………………………………………………………………….. 57

3-2-3) تحقیقات عملی………………………………………………………………………………………. 58

3-3) ماهیت و روش پژوهش……………………………………………………………………………….. 58

3-3-1) تحقیقات تاریخی……………………………………………………………………………………. 58

3-3-2) تحقیقات توصیفی ………………………………………………………………………………….. 59

3-3-3)  تحقیقات همبستگی………………………………………………………………………………… 59

3-3-4)  تحقیقات علیّ ……………………………………………………………………………………… 60

3-3-5) تحقیقات تجربی ……………………………………………………………………………………. 60

3-4 روش های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. 60

3-5  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 61

3-6 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. 62

3-6 -1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………….. 62

3-6-2  قلمرو مكانی تحقیق…………………………………………………………………………………. 62

3-6-3  قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………… 63

3-7 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 63

3-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن……………………………………………………………………….. 64

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………. 65

3-10 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………… 65

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………. 67

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2 رویکرد فراتحلیل…………………………………………………………………………………………. 70

4-3-1 بررسی فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 72

4-3-2 بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 75

4-3-3 بررسی فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 77

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 81

5-2 یافته‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 81

5-3 تفسیر و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………. 83

5-4 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 85

5-5 محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………….. 86

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 87

چکیده:

هدف تحقیق: هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حركت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است

روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. متغیرهای این پژوهش توسعه اقتصادی (درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری) و استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می شود. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توسعه اقتصادی (15سوالی) و فنآوری اطلاعات (10 سوال) استفاده شد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها : با توجه به نتایج تحقیق بین استفاده فناوری اطلاعات در سطح بنگاه و درآمدسرانه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده فناوری اطلاعات و نرخ بیکاری رابطه معنی‌داری وجود. و با توجه به نتایج می‌توان گفت بین استفاده  فناوری اطلاعات در کشورها و بهره وری  رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 نتیجه گیری : با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش استفاده نیروی انسانی می شود ودر کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند بیشتر کاربرد دارد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌باشد.

کلید واژه‌ها:  فناوری اطلاعات، بهره وری، بازده ، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی. 

مقدمه

فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده، بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود. تکنولوژی اطلاعات جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی در آورده اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونگی گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولید تاثیر داشته باشد و شیوه‌های کار و زندگی مردم را تغییر دهد.(صرافی زاده و محمد زاده، 1389)

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر كمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق

 

می‌گردد. مثلاً قد یك فرد طی یك سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود كه قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به كل تولیدات كالاها و خدمات نهایی جامعه در یك مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید كالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یك مدت معین را رشد اقتصادی گویند». (رحمت میرزایی،1382)

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اكثریت عظیمی از یك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است كه متضمن رشدی خودجوش، مستمر و فراگیر در تولید است.» (جمعی از نویسندگان،1382) مییر در تعریف توسعه اقتصادی می‌گوید : توسعه اقتصادی روندی است كه طی آن درآمد حقیقی سرانه در بلندمدت افزایش می‌یابد (نرخ رشد درآمد واقعی سرانه بیشتر از نرخ رشد جمعیت می‌باشد(رحمت میرزایی،1382).

امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حركت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است كه كشور ما، (MIS) سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم اطلاعات مدیریت نیز در مسیر این حركت قرار گیرد. این حركت در داخل كشور پیش روی خود با تحولات، موفقیت‌ها، شكست‌ها، چالش‌ها و مقاومت های فراوانی مواجه بوده است . سازمان های دولتی به عنوان یك ابزار خوب مدیریتی و موثر در امر تصمیم گیری (MIS) و خصوصی زیادی از بهره گیری نموده اند و سازمان های بیشتری هم در این فرایند از مزایای آن بی بهره مانده اند(قاضی زاده فرد،1388)

بنابراین در این پژوهش هدف این است که از بین متغیرهای متعددی که اثر آن بر پارادوکس بهره وری مورد تأیید قرار گرفته است، بر متغیر توسعه اقتصادی در سطح ملی تمرکز شده و بررسی شود کدامیک از ابعاد آن بیشترین رابطه را با پاردوکس بهره وری دارد.

1-1 بیان مسأله

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

فقر و ضعف اطلاعات موجب می شود سازمان ها و شرکتها نه تنها تصویر درست و كاملی  از آینده نداشته باشند، بلكه حتی نتوا نند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسند. در نتیجه نه میتواند هدف گذاری صحیح بکنند و نه قادرند فعالیت‌های مناسبی را برای این سازمان‌ها طراحی نمایند و در نتیجه از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد شد. با وجود سرمایه گذاری‌های وسیع در حوزه فناوری اطلاعات، به دلایل گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل این سرمایه گذاری ها در دست نیست اما شواهد نشان می‌دهد ناكامی در این سرمایه گذاری ها نسبت به توفیق در آنها رایج تر بوده و در سطح سازمانی و ملی كارایی و اثر بخشی مورد انتظار از سرمایه گذاری در این زمینه به دست نیامده است. (ادوارد،2002)

شاخص های توسعه را معمولاً با میزان پیشرفت آموزش و پرورش، افزایش درآمدسرانه، میزان امید به زندگی، بهداشت عمومی، فقرزدایی و میزان دسترسی به خدمات عمومی تعریف کرده اند. (سلیمی فر،1382). در این تحقیق سه شاخص بهره‌وری و نرخ بیکاری و درآمد سرانه به عنوان شاخصه‌‌های توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مطالبی که بیان شد لزوم بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و استفاده از  فناوری اطلاعات در بنگاه های اقتصادی مشخص می‌گردد.

1-2 اهداف تحقیق

هدف اصلی:

بررسی ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

بررسی ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

بررسی ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

بررسی ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

1-3 سوالات تحقیق

1-3-1 سوال اصلی

پرسش اصلی که در این تحقیق مطرح شده است این است که، « آیا  بین توسعه اقتصادی و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟ »

1-3-2 سوالات فرعی

بین افزایش درآمد کشورو میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟

بین افزایش نرخ بیکاری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟

بین افزایش بهره وری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟

1-4 فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

بین توسعه اقتصادی کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

بین افزایش درآمد سرانه کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

بین افزایش نرخ بیکاری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

بین افزایش بهره وری و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

1-5 روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد، و چون داده‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه آماری انجام می شود این تحقیق از شاخه پیمایشی [1]صورت می‌پذیرد.

1-6  روش های جمع آوری اطلاعات

جمع­آوری داده­ ها در این تحقیق ترکیبی از روش­های کتابخانه­ای و میدانی است. مطالعات کتابخانه‌ای: روش­های کتابخانه­ای در تمامی تحقیقات مورد استفاده قرار می­گیرد. در این تحقیق نیز محقق برای جمع­آوری ادبیات و سوابق موضوع از منابع فارسی و لاتین کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز پایگاه های معتبر علمی در شبکه جهانی اینترنت استفاده و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری کرده ودر پایان کار نسبت به طبقه ­بندی و بهره ­برداری از آن­ها اقدام نموده است.

تحقیقات میدانی: روش­های میدانی به روش­هایی اطلاق می­گردد که محقق برای گردآوری داده ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط با واحد تحلیل (یعنی افراد در این پژوهش)، اطلاعات مورد نیاز خود را جمع­آوری کند. در این روش محقق می‌تواند جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده نموده و یا پرسشنامه ای را با توجه به مدل، فرضیات اصلی و زیر فرضیات طراحی نموده و پس از تعیین روایی و پایایی، از آن بهره برداری نماید.

1-7 جامعه آماری

مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه وجود دارد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکتهای فعال در بورس می باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000نفر می باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:18:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/قلمرو صلاحیت دیوان
 
  قلمرو صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه‌های دادگستری و مراجع اداری اختصاصی و بالعکس از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می‌باشد و هیچیک از این مراجع حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند در غیر این صورت مرتکب نقض آشکار قانون شده‌اند که چون جبران این تخلف در موارد عدیده، بعلت خاتمه دادرسی و قطعیت حکم صادره و انسداد ابواب تجدیدنظر میسر نیست دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری باید در قبول یا نفی صلاحیت خود در دعاوی مطروحه نهایت دقت و مراقبت را بعمل آورند و از مداخله در محدوده صلاحیت یکدیگر اجتناب کنند اما تجدیدنظر صلاحیت هر یک از آنها در پاره‌ای از دعاوی بدلیل عدم تعیین ضوابط دقیق و مشخص در قانون و وجود تشابه و اشتراکات متعدد کار آسانی نیست و محتاج مطالعه و مداقه در ظرایف و دقایق صلاحیت هر یک از آنها و تجدیدنظر وجوه افتراق آنها از یکدیگر است.[1]

برای نیل به این مقصود و ترسیم خطوط مرزی صلاحیت این پرسش‌ها مطرح می‌شود:

آیا هر رفتار اداری هر یک از مقامات حاکمیت قابل تظلم‌خواهی در دیوان عدالت اداری می‌باشد؟
آیا همه واحدهای نظام اداری کشوری مشمول قانون دیوان عدالت اداری می‌باشند؟
آیا همه مقررات اداری جز آنچه که قانون است قابل رسیدگی قضایی در دیوان عدالت اداری است؟
برای پاسخگوئی به پرسش اول تعریف قانونی رفتار اداری و احصاء مقامات حاکمیت ضروری است و می‌توان برای تعریف رفتار اداری تعریف زیر را پیشنهاد نمود. «رفتار اداری رفتاری است که در راستای اداره امر عمومی محقق می‌گردد»

مثال: استخدام قاضی که برای تحقق امر قضاوت است و در عین حال تمایز آن از قضاوت آشکار می‌باشد و در بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات «از حیث تضییع حقوق استخدامی» در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان قرار گرفته است.

و در خصوص مقامات حاکمیت بایدگفت «مقامات حاکمیت مقاماتی هستند که در قانون اساسی وظایف، اختیارات و جایگاه آن‌ها در نظام حاکمیت تعیین شده است.»[2]

به موجب اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز اموری که در این قانون مستقیماً به عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است» بنابراین مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: مقام رهبری، رئیس‌جمهور و وزیران از طرف دیگر چون بر طبق قانون اساسی معاون رئیس‌جمهور به عنوان یک نهاد سیاسی و اجرائی وظایف اجرائی و اداری مهمی به عهده ‌دارد و همچنین هیأت

 

وزیران متشکل از وزیران و به ریاست رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری و رهبری سیاست دولت نقش مهمی ایفاء می‌کنند لذا آنها را نیز باید جزء مقامات عالی قوه مجریه یا قوه مرکزی به شمار آورد.[3]

علاوه بر مقامات عالی قوه مجریه مقامات عالی قوه‌های مقننه و قضاییه نیز تصمیمات و اقدامات اداری دارند که تصمیمات و اقدامات آنان نیز به عنوان مقامات حاکمیتی در محدوده بند 3 ماده 10 این قانون در امور راجع به حقوق استخدامی قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد.

برای پاسخگوئی به پرسش دوم باید انواع و اقسام واحدهای نظام اداری را باز شناخت دستگاه اداری کشور ما شامل سازمان قوه مرکزی، ‌و سازمان شهرستان‌ها، ‌شورا‌های محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است.[4]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:17:00 ب.ظ ]