دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو

 استاد مشاور :
جناب آقای ابراهیم پور
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با   استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد .  و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند  .

 

کلید واژه ها : جنس ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران ، رضایت از خود ، هویت اجتماعی ، هویت دینی ، هویت خانوادگی ، هویت ملی

 

1ـ1 مقدمه

آنچه موجب شد تا پژوهش فعلی با این عنوان در خصوص دانش آموزان متوسطه انجام شود، به دلیل اشتغال به تدریس (نگارنده) در مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است که مدام شاهد نگرانی های همكاران فرهنگی و همچنین مراجعات مكرر اولیا و اظهار نگرانی از وضعیت تحصیلی و اخلاقی فرزندانشان ، بودم و با توجه با اینكه همگی دبیران و اولیا به اتفاق معتقد بودند  كه نسل فعلی با نسلهای قبلی بسیار متفاوت می باشد و یك شكاف نسلی عمیق احساس می كردند  و از طرفی مشاهده برخی از رفتارها و حركات و گرایشات در كلاس های درس ، مرا بر آن داشت تا در زمینه هویت اجتماعی آنان و مسائل تأثیر گذار بر آن به صورت جدی به مطالعه بپردازم و بدین صورت  زمینه تحقیق حاضر  فراهم شد.

در این فصل مسأله تحقیق مطرح و اهمیت و ضرورت آن بیان می شود و سپس اهداف تحقیق، محدوده زمانی و مكانی و پیشینه تحقیق عنوان می شود، و در نهایت به موانع و تنگناهای تحقیق پرداخته می شود.

1ـ2 عنوان تحقیق:

بررسی عوامل موثر بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور در سال تحصیلی

86 ـ 85

 

1ـ3 بیان مسأله

در طی مطالعات مقدماتی و مصاحبه های اكتشافی با مسئولین آموزش و پرورش، اولیا ، مربیان، دبیران و دانش آموزان، نتایج بدست آمده نشان داد که ، برخی از دانش آموزان ارتباط چندانی با خانواده هایشان نداشتند ، نسبت به انجام فرایض دینی توجه جدی از خودشان نشان نمی دادند و برخی به آئین مسیحیت گرایش داشتند ، به آداب و رسوم ملی اهمیت نمی دادند و حتی زندگی در كشورهای دیگر را ترجیح می دادند  كه اینها خود نشان از ضعف هویت خانوادگی، دینی و ملی آنان بود . انجام برخی از حركات و نوع آرایشها در هر دو جنس مسئله هویت جنسی آنان را هم خدشه دار نموده است. عدم رضایت از خود، خانواده‌، كشور، دین و … باعث سست شدن هویت اجتماعی برخی از دانش آموزان شده است که نتایج این ضعف هویتی عبارتند از: بی انگیزگی نسبت به مسائل آموزشی، گستردگی ناهنجاری های اخلاقی، بی نظمی و بی انضباطی، نگرانی ، نا امیدی و…. حال برای محقق این سئوالات و یافتن جوابی برای اینها مطرح است :

1ـ چه عواملی بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان مؤثر است؟

2ـ آیا میزان رضایت از خود بر هویت اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد؟

3ـ آیا پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین  بر هویت اجتماعی دانش آموزان مؤثر است؟

4ـ آیا جنس دانش آموزان با هویت اجتماعی آنان رابطه دارد؟

5ـ آیا میزان درونی شدن ارزشها در دانش آموزان با هویت اجتماعی آنان  مرتبط است؟

6ـ آیا هماهنگی ارزش های گروهی بر هویت اجتماعی دانش آموزان تأثیر می گذارد؟

7ـ آیا مورد تأیید دیگران بودن با هویت اجتماعی دانش آموزان  ارتباطی دارد؟

1ـ4 اهمیت و ضرورت تحقیق

از آن جا كه بحران هویت از سالهای نوجوانی آغاز می شود و بخش عظیمی از دانش آموزان دبیرستانی، در این سنین قرار گرفته اند و با توجه به نگرانی هایی كه در زمینه علایق و گرایشات و رفتار های دانش آموزان مشاهده می شود و از آن جا كه بخش مهمی از وجود دانش آموزان را هویت آنان تشكیل می دهد و زندگی فردی و اجتماعی آنها نیز متأثر از این مسئله است ، آنان در جستجوی هویت می باشند و موقعیت مبهم دانش آموزان دبیرستانی،در فرهنگ و جامعه معاصر، این نتیجه را برای آنها در بر دارد كه فرصتی را به منظور آزمودن شیوه های مختلف زندگی به آنها می دهد، تا آنها تصمیم بگیرند كه چه الگو های رفتاری، ارزشی و نگرشی بهتر می تواند نیاز های آنها را تأمین نماید. در برخورد با دانش آموزان در كلاس های درسی یا مشاوره های فردی با دانش آموزان ، دریافتم که گرایش به آئین مسیحیت و زندگی در كشورهای دیگر را صرفاً به خاطر احساس آزادی بیشتر برای رفع نیاز هایشان ابراز می كنند. همچنین مصرف مشروبات الكلی، قلیان و سیگار، ارتباطات جنسی و … را صرفاً در راستای رفع نیاز هایشان ارزیابی می کردند و این مسئله هویت دینی، ملی و خانوادگی آنان را خدشه دار نموده است و بخش عظیمی از جمعیت انسانی كه باید در جهت آبادانی و حفظ آرمانها و ارزشهای كشور، آموزشهای لازم را ببینند  و در آینده به خدمت گرفته شوند، به نحو احسن و شایسته مورد استفاده قرار نمی گیرند.

در جهان امروز ((وضعیت و جایگاه هر کشوری با توجه به ساختار ، روند ، ماهیت و عملکرد دو عامل زیر مشخص می شود : 1- ماهیت ساختاری و عملکرد ارکان و عناصر اصلی و تشکیل دهنده ی نظام اجتماعی آن کشور 2- شرایط و موقیت منطقه و جهان در ارتباط با آن کشور . در ارتباط با عامل اول باید گفت که عناصر و ارکان اصلی جامعه ی ما به خاطر ناهمگونی ساختاری آنها ، زمینه های نامطلوبی را برای تحول ، توسعه و تکامل اجتماعی فراهم کرده است . این واقعیت  زمینه ی  مناسب را برای شکل گیری روابط اجتماعی عادلانه ، تقسیم کار اجتماعی عادلانه ، توزیع امکانات و امتیازات اجتماعی بر پایه ضوابط و قوانین مدون و انسانی فراهم ننموده است )) ( سیف اللهی ، 1381 : 167) بنابراین زمینه برای ظهور و بروز بحران های گوناگون در جامعه فراهم می باشد .

لذا ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان به شدت احساس می شود كه در این تحقیق به آن پرداخته می شود.

5ـ1 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

 

ـ شناسایی  عوامل موثر بر شكل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

ـ بررسی میزان همبستگی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی از ابعاد : ملی ، دینی و خانوادگی

– یافتن و ارائه  راه حل برای بهبود هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

6ـ1 محدوده زمانی و مكانی تحقیق

تحقیق حاضر در محدوده مكانی شهر نیشابور انجام شده است و از نظر زمانی ،  سال تحصیلی 86 ـ 85  را مد نظر دارد .

7ـ1 مروری بر مطالعات پیشین

در این قسمت مروری داریم بر تحقیقاتی كه در زمینه هویت اجتماعی در داخل و خارج ایران صورت گرفته اند.

1ـ7ـ1 تحقیقات انجام شده داخلی

ـ عبدالرسول كریمی در سال 1375 در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین عزت نفس و هویت یابی در نوجوانان 18ـ15 ساله در شهر تهران» با بهره گرفتن از روش پیمایشی، از بین كلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران كه در سال تحصیلی 75ـ74 به تحصیل اشتغال داشتند، از طریق نمونه گیری خوشه ای 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر از نواحی 18،7،4،2 را به طور تصادفی انتخاب نمود.

ابزار تحقیق دو فرم پرسشنامه هویت شخصی و پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت بود كه به آزمودنی ها داده شد تا با توجه به شرایط خود، آزمون ها را تكمیل نمایند. نتایج نشان داد كه میان توزیع آزمودنی های دختر و پسر از نظر اهمیت هویت جنسی با توجه به عزت نفس شان تفاوت وجوددارد.

میان توزیع آزمودنی های دختر و پسر از نظر توجه و عمل به ارزش های اخلاقی تفاوت وجود نداشت. دانش آموزان دختر و پسر با عزت نفس بالا و پایین از نظر هویت مذهبی تفاوت نداشتند و بین توزیع آزمودنی های دختر و پسر از نظر ایجاد ارتباط با همسالان و طرز دید نسبت به خود و عزت نفس آنها تفاوت وجود داشت .

ـ پور جبلی در تحقیقی تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر شكل گیری هویت اجتماعی و فرهنگی نوجوانان ارومیه» در سال 1379 با بهره گرفتن از روش پیمایش و با انتخاب یك نمونه 383 نفری از نوجوانان شهر ارومیه كه در گروه سنی 18ـ 12 ساله قرار داشتند، با رویكرد تئوری پیتر بورك به بررسی 4 عامل خانواده، مدرسه، گروه دوستان و رسانه های تصویری به بررسی هویت اجتماعی و فرهنگی نوجونان پرداخت. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه بین عوامل خانواده، مدرسه، دوستان و رسانه های تصویری با شكل گیری هویت اجتماعی و فرهنگی نوجوانان رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.

ـ فاطمه رئیسی در سال 1376 در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر كاهش بحران هویت نوجوانان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان» با بهره گرفتن از روش نیمه آزمایشی و استفاده از طرح گروه كنترل نا برابر به این موضوع می پردازد. وی با روش خوشه ای چند مرحله ای از بین نواحی آموزش و پرورش اصفهان، نواحی 3و4 را انتخاب و سپس از بین مدارس این دو ناحیه، دو مدرسه را به صورت تصادفی انتخاب می كند. نمونه آماری این تحقیق را 40 نفر از دانش آموزان دختر تشكیل می دهند و سپس از اعضای داوطلب جهت شركت در مشاوره گروهی ثبت نام به عمل می آورد و سپس دانش آموزان به صورت تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم می شوند . ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش تست های هویت شخصی است . نتایج تحقیق نشان می دهد كه مشاوره گروهی در كاهش بحران هویت نوجوانان دختر شهر اصفهان مؤثر بوده است.

ـ محمد باقر آخوندی در سال 1377 در مطالعه ای با عنوان «بررسی هویت ملی و مذهبی جوانان مشهدی و تأثیر روابط اجتماعی بر آن» با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایش و تكنیك جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه های عمیق و پرسشنامه از بین جوانان 24ـ 18 ساله ساكن مشهد، این تحقیق را انجام داده است . وی با انتخاب یك نمونه 464 نفری از سطح مناطق ده گانه شهر، به نتایج زیر دست یافت:

الف) 52 درصد كل پاسخ گویان بیش از 60 درصد با تیپ ایده ال هویت ملی هماهنگی دارند. همچنین پایبندی نظری به مذهب و ملیت بیش از پایبندی عملی به آن هاست.

ب) پس از انجام تحلیل  رگرسیون و تحلیل مسیر داده ها، روشن شد كه حركت جوانان و اعضای خانواده هایشان در مراسم ملی مذهبی، گفتگو پیرامون مذهب و تأیید مستمر آن در خانواده، اهمیت دادن به نظرات خانواده و دوستان، مشورت با خانواده و تماشای برنامه های ایرانی تلویزیونی، بر هویت ملی مذهبی تأثیر مستقیم دارد . همچنین وضعیت اقتصادی جوانان، تماشای فیلم و سریال های خارجی تلویزیون و تماشای فیلم های سینمایی از طریق ویدئو و … بر هویت ملی و مذهبی تأثیر معكوس داشتند .

– مریم سروش در سال 1380 در تحقیقی با عنوان «بررسی عواملی فرهنگی، اجتماعی مؤثر بر هویت مذهبی جوانان شهر شیراز» با بهره گرفتن از روش پیمایش و انتخاب یك نمونه 400 نفری از جوانان 35ـ 19 ساله شهر شیراز به نتایح زیر دست یافت:

میزان مذهبی بودن والدین و دوستان، میزان دنیا گرایی و جنسیت مهمترین متغیر هایی بوده اند كه بصورت مستقیم بر هویت مذهبی تأثیر داشته اند. بقیه متغیر ها از جمله میزان رضایت مندی سیاسی، میزان جهانی شدن و وضعیت تأهل بصورت غیر مستقیم مؤثر بوده اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 01:57:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

دانلود پایان نامه مهریه و ازدواج صحیح و باطل
 
 ازدواج صحیح
 

مهر به واسطه ازدواج صحیح اعم از دائم یا موقت بر عهده مرد قرار می گیرد که به زن بپردازد. از مواد یاد شده می توان به مواد ۱۰۸۱،۱۰۸۲،۱۰۷۷ و ۱۰۸۷ قانون مدنی اشاره کرد. ماده ۱۰۸۱ می گوید« اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است».متن ماده ۱۰۸۲چنین است« به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد، در ان نماید» ماده ۱۰۸۷ مقرر داشته است» اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» ماده ۱۰۷۷ می گوید« در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن به مهر او، همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است».

 

 ازدواج باطل
 

به موجب ماده ۱۰۹۸ مقرر  گردیه است« در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع، باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن مستحق مهر نیست و اگر مهر را گرفته، شوهر می تواند آن را استرداد نماید». در تعقیب ماده فوق الذکر می گوید«در صورت جعل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

 

در صورت فساد نکاح  سه گونه رابطه بین طرفین قابل تصور است:

 

رابطه اول اینکه طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند، اما دخولی صورت نپذیرد. در این صورت به تصریح ماده ۱۰۹۸ مهری به زن تعلق نمی گیرد، اگر قبلا هم چزی به عنوان مهر به او پرداخت شده باشد، پرداخت ناروا تلقی شده و مرد می تواند ان را پس بگیرد»

 

رابطه دوم این است که طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند و در حالی که زن به فساد عقد آگاه

 

بوده است، دخول هم صورت پذیرد. در این حالت مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۹ استنباط می شود که چیزی به زن تعلق نمی گیرد.زیرا در این صورت زن زانیه تلقی شده و دخول ناشی از زنا موجب تعلق مهر نیست.

 

رابطه سوم اینکه طرفین به عقد فاسد باهم ازدواج کنند و دخول هم صورت می گیرد، در حالی که زن به فساد عقد آگاهی نداشته است. در این صورت، به تصریح ماهد ۱۰۹۹ زن مستحق مهرالمثل است. توضیح اینکه جهل زن ممکن است جهل به موضوع باشد، مانند اینکه با مردی ازدواج می کند به گمان اینکه هیچ مانعی برای ازدواج بین آندو وجود نداشته، لیکن بعدا معلوم می شود که ان مرد مثلا شوهر خواهر اوست. وممکن است جعل او به 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:56:00 ب.ظ ]
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

آسیب روانشناختی/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده
 
 

برخی معتقدند[1] قانون‌گذار دقت زیادی در این ارتباط داشته است، چرا که وقتی خانواده‌ای فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند دو حالت وجود دارد :

اول این که آن خانواده دارای قید و بند اسلامی هستند و آداب دینی را رعایت می‌کنند که در اینصورت خانواده شرایطی را برای خود و خانواده‌اش تنظیم و در همان ابتدای طفولیت محرمیت او را ایجاب می‌کنند تا فرزندخوانده در امنیت باشد.

در حالت دوم نیز برخی از خانواده‌ها ممکن است قید و بند دینی زیادی نداشته باشند و زمانی که طفل بزرگ می‌شود، حال چه پسر و چه دختر ممکن است میان پدرخوانده و یا مادرخوانده احتمال ازدواج آنها ایجاد شود، از این رو شورای نگهبان، ممنوعیت این مسئله را خلاف موازین شرعی اعلام کرده و تا وقتی که مسئله محرمیت بین افراد مطرح نباشد ممنوعیت موضوعیتی ندارد .

بنابراین قانون‌گذار باید پیش‌بینی‌های لازم در تمام زمینه‌ها را داشته باشد که اگر حتی یک مورد هم اتفاق بیافتد، باید قانون آن در جامعه وجود داشته باشد.لذا مقنن ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده را ممنوع اعلام کرد مگر اینکه دادگاه صالح تشخیص دهد و خلاف این موضوع ثابت شود که این ازدواج به مصلحت فرزند خوانده است تا این ازدواج صورت گیرد،و صلاح و مصلحت فرزند خوانده بر این است که با سرپرست خود ادامه زندگی دهد.

همچنین در دفاع از این لایحه می توان گفت که در گذشته فرزند خوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می توانست با سرپرست خود ازدواج کند اما براساس لایحه جدید این کار فقط در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر استو با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد.

نظر نگارنده ،در خصوص افرادی که از این لایحه دفاع می کنند این است که،دستکاری در مناسبات خصوصی و ترویج نگاه جنستی در خانواده‌ها در شان قانون‌گذار نیست. این کار با هدف و موضوع لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مغایرت اساسی دارد و حمایت از آنان را به دنبال نخواهد داشت.

در انتهای این گفتار ما به مصاحبه ای راجع به این مطلب پرداختیم که مصداق و مضمون آن را به نظر شما عزیزان می رساند:

م.م من مادر یک پسر 17 ساله هستم که سه ماهه بود که در قلب من وپدرش جا گرفت چطور می توانند

 

با روح احساس این پدر ومادر ها و بچه هایمان بازی کنند این عوض فرهنگ سازی است؟ اینها بچه های ماهستند ما روح وزندگیمان را نثارشان می کنیم .

س.گ یعنی کشور و مردم ما تمام گرفتاری هایشان حل شده و فقط موضوع فرزند خانواده مشکل داشت.
پ.ت اقتضاح اخلاقی در راه است :

اولا: پسری را به فرزندی برگزینی و وقتی مرد خانواده از دنیا رفت با مادر ازدواج کند
دوم: دختری را به فرزندی قبول کنی و وقتی زن از دنیا رفت با او ازدواج کنی؟

ف.ن من بعنوان یک زن هرگز تا کارد به استخوانم نرسیده پس از تصویب این قانون تن به قبول فرزند خوانده نخواهم شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ب.ظ ]
در احتمال خطای کم دارای عملکرد بهتری است و کدهای ساختار الفتریو دارای پیچیدگی کدگذاری کمتری می باشد.

کدهای LDPC  را با بهره گرفتن از الگوریتم کد برداری Sum-Product برای کدهای غیر باینری سیستم مورد تحلیل قرار می دهیم و با الگوریتم کدهای توربو مورد مقایسه قرار می دهیم. در مقایسه کدهای DLDPC با کدهای TCM به کار رفته در استاندارد ADSL در شرایط یکسان، پیچیدگی کدگذاری حدود سه برابر کدهای TCM خواهد بود. تعداد جمع در کد برداری کد DLDPC با الگوریتم Sum-Product نسبت به کد TCM با الگوریتم ویتربی، 1/6 برابر کمتر و تعداد عملیات ضرب 8 برابر بیشتر است. بنابراین پیچیدگی کدگذاری و کدبرداری کد DLDPC نسبت به کد TCM بیشتر است در مقابل دارای بهره کد بهتری است.

کاربرد نوع خاصی از کدهای LDPC در مودم های ADSL بررسی می شود و نشان داده می شود که این کدها در ترکیب با مدولاسیون باینری و چند سطحه عملکرد خوبی دارند و دارای شیب خطا نیستند. به همین دلیل این کدها در مواردی که محدودیت پهنای باند وجود دارد، می تواند مناسبتر باشد. همچنین عملکرد و پیچیدگی این کد با کد TCM و توربو مقایسه می شود.

در نهایت از شبیه سازی عملکرد این کد دیده می شود که کدهای LDPC مع

 

ین معرفی شده برای استفاده در مودم های ADSL مناسب بوده و عملکرد مناسبی در کانال گوسی دارد و تا احتمال خطای 5-10 به اشباع نمی رسد و می توان آن را جایگزین مناسبی به جای کدهای ترلیس در مودم های ADSL دانست. کدهای معین LDPC دارای عملکرد مشابه کدهای توربو بوده، ولی پیچیدگی کدبرداری و کدگذاری به مراتب کمتری است.

مقدمه:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ب.ظ ]
اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تعریف می شود.

1-2- بیان مسئله

گسترش سریع جهانی شدن، فشارهای زیادی بر سازمان ها وارد می آید و بسیاری از مدیران می آموزند که یکی از ویژگی های سازمان های موفق، توانایی آنها در شناسایی، پرورش و استفاده ی بهینه از افراد مستعد رهبری است (بارنر، 2006). چنین رهبرانی می توانند اهداف راهبردی و بلند مدت سازمان را تشخیص داده و محقق سازند (رومجکو، 2008). از این رو در برخی سازمان ها، طرح های مدیریت جانشین پروی برای اطمینان از تداوم رهبری موفق، اجرا می شود؛ مدیران ارشد این سازمان ها اعتقاد دارند که جانشین پروری، موفقیت آینده ی سازمان را تضمین می کند (هاروث، 2005).

اگر چه جانشین پروری در ابتدایی ترین تعریف خود به عنوان «تعیین رهبران آینده» تعریف می گردد؛ اما در واقع این برنامه ریزی به مثابه فراگرد ارادی برای اطمینان از تداوم رهبری در منصب های کلیدی، حفظ و توسعه ی سرمایه ی معنوی و دانشی برای آینده و تشویق افراد به توسعه، از راهبرد کلان برنامه ریزی نیروی انساین نشأت می گیرد (هلتون و جاکسون، 2007). در این فراگرد نظام یافته، پرورش شخصی و حرفه ای با راهبرد ترکیب می شود و این اطمینان به دست می آید که سازمان آماده است تا هر پست مهمی را که خالی می شود؛ در زمان مناسب، با افراد مناسب پر کند (کریسی، 2005). در این فراگرد، شایستگی های ضروری معین می شود و سپس بر آن مبنا، خزانه استعاد های انسانی برای اطمینان از تداوم رهبری برای منصب های کلیدی فراهم می شود (هلتون و جکسون، 2007). و سازمان اطمینان می یابد که به منظور پر کردن نقش های مهم درون سازمان، به تدریج کاردانی استخدام شده و پرورش می یابد.

از سوی دیگر، از وظایف اصلی رهبران، ایجاد احساس خوب در افرادی است كه آنها را رهبری می كنند و این امر زمانی اتفاق می افتد كه یك رهبر، طنینی مثبت ایجاد كند و بهترین انرژی را در اعضا آزاد كند. پس كار اصلی رهبری در این مرحله، توجه به جنبه هیجانی است. این رهبری هر چند معمولاً نامرئی است و به همین دلیل اغلب مورد بی توجهی قرار می گیرد، اما برای موفقیت در رهبری اهمیت فراوانی دارد و موفقیت آن تأییدی بر سایر موفقیت های رهبری سازمان است.

یكی از شاخص های اصلی مورد نیاز سازمان های موفق رهبران همنواست (ابراهیمی، 2007). رهبری همنوا بسیار شبیه به رهبری معنوی است. این شیوه رهبری توانایی رهبران با هوش هیجانی بالا به شنیدن احساسات منفی كاركنان و ابراز همدردی با آنان را بیان می كند. پژوهش دانیل گولمن و همكارانش (1990)، در بیمارستان های كانادا ضمن بررسی رفتارها و نگرش های پرستاران بیان می كند كه شیوه رهبری همنوا اثرات منفی را كاهش و در طول زمان به لحاظ ساختاری تغییر می كند .

رهبری همنوا دارای دارای شش شیوه به شرح ذیل است:

رهبری بصیر: در این شیوه، رهبر به كمك اشتراك دانش و نفوذی كه دیگران را برای عمل و نوآوری قدرتمند می كند، مردم را به سمت آرمان هایشان سوق می دهد.

رهبری مربی گر: در آن تمركز بر بالندگی دیگران است.

رهبری پیوند جویانه: در این شیوه، رهبر ارتباط بسیار قوی با دیگر كاركنان دارد.

رهبری مردم سالار: در اینجا رهبر همه را به اجماع یا اتفاق نظر در نوآوری، كارگروهی و همكاری تشویق می كند.

دو شیوه دیگر رهبری ناهماهنگ نامیده می شوند و در صورتی كه به جا استفاده شوند در رهبری همنوا مؤثراند و در غیر این صورت اثر منفی می گذارند. یكی شیوه رهبری پیشتازانه  كه برای دستیابی به استاندارد های بالا به كاركنان فشار وارد می كند و هزینه های عاطفی كاركنان را افزایش می دهد و دیگری شیوه رهبری آمرانه كه در آن رهبران، مدیرانی تعیین كننده برای همه امور هستند و مشاركت وجود ندارد. گولمن رهبری همنوا را در یك جمله چنین بیان می كند ” هنر متقاعد كردن مردم برای رسیدن به یك هدف مشتركی كه برای آن كار می كنند و نه سلطه بر آنها” رهبران مؤثر كسانی هستند كه حداقل چهار شیوه رهبری یا بیشتر را دارند و توانایی تغییر شیوه را در موقعیت های مختلف برای خود تقویت كرده اند (وینگر[1]، 2010، فارید[2]، 2011). با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق در صدد بررسی تاثیر رهبری  همنوا بر مدیریت جانشین پروری در شبکه یک سیما می باشد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

در شرایط کنونی، برنامه ریزی جانشین پروری بسیار جدی است؛ زیرا؛ روش های کاری جدید و تغییرات آنی، نیروی کار چند نسله و کبود استعاد انسانی در دنیای امروز، چالش های جدیدی را در بازار سرمایه ی انسانی به وجود آورده اند. در واقع، این برنامه ریزی، ابزاری است که نیازهای آتی سازمان را به کارکنان برآورده می نماید و تعدای نامزد جانشینی را برای هر یک از منصب های حساس سازمان در نظر می گیرد و روند ارتقای کیفیت این نامزد ها، از جنبه ی شایستگی ها و مهارت ها تمرکز می نماید و افراد را برای رهبری آماده می نماید. سازمان صدا سیما نیز مطمئناً نیاز به رهبران موفق برای پیشبرد اهداف مهم سازمانی خویش می باشد، در این بین شبکه یک صدا و سیما به دلیل اهمیت سیاست های کلان صدا و سیما و نقش حساسی که دارد این اهیمت را دوچندان می کند بنابر این ایت حقیق به دنبال بررسی تاثیر رهبری  همنوا بر مدیریت جانشین پروری در شبکه یک سیما می باشد ا و امید است که نتایج این تحقیق بتواند در آینده رهبران این سازمان تاثیر بسزایی داشته باشد.

1-4-مدل(الگو)مفهومی تحقیق

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق

1-5- اهداف تحقیق

تعیین تاثیر رهبری بصیر بر مدیریت جانشین پروری .
تعیین تاثیر رهبری مربی گر بر مدیریت جانشین پروری .
تعیین تاثیر رهبری پیوند جویانه بر مدیریت جانشین پروری .
تعیین تاثیر رهبری مردم سالار بر مدیریت جانشین پروری 
1-6- فرضیه های تحقیق

رهبری بصیر بر مدیریت جانشین پروری تاثیر دارد.
رهبری مربی گر بر مدیریت جانشین پروری تاثیر دارد.
رهبری پیوند جویانه بر مدیریت جانشین پروری تاثیر دارد.
رهبری مردم سالار بر مدیریت جانشین پروری تاثیر دارد.
1-7 قلمرو تحقیق

الف)  قلمرو موضوعی :

   این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت می باشد.

ب)  قلمرو مکانی :

 قلمرو مكانی تحقیق کلیة کارکنان شبکه یک سیما می­باشد.   

 

ج) قلمرو زمانی :

پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به سال 1393 هجری شمسی می­باشد.

1-8- تعریف واژگان تخصصی تحقیق

تعاریف نظری:

رهبری همنوا:

همنوا بودن به معنای هماهنگ بودن و هم لحن بودن با افراد پیرامون است. رهبر همونا با افراد پیرامون خود یکی بوده و همچنین با کسانی که به او و دیگران گزارش میدهند نیز یکی است (گولمن و همكاران ،1990).

جانشین پروری:

تعیین جانشین برای مناصب مدیریتی و اقدام به توسعه و پرورش آنان به منظور جایگزینی در سالهای آتی. فرایند شناسایی استعداد های انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و منصب‌های كلیدی در سال های آینده از راه برنامه های متنوع آموزشی و پرورشی و به تدریج برای به عهده گرفتن این مشاغل و مسئولیت‌ها آماده می شوند (ابوالعلایی ،1384).

تعاریف عملیاتی:

رهبری همنوا:

منظور از رهبری همنوا پاسخ افراد نمونه تحقیق به پرسشنامه رهبری همنوا از پرسشنامه افخمی روحانی و همکاران (1391) می باشد.

جانشین پروری:

منظور از رهبری همنوا پاسخ افراد نمونه تحقیق به پرسشنامه  برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی راس ول (2005) می باشد.

2-1- مقدمه

 در این فصل به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته شده است. در بخش اول ادبیات موجود در مورد جانشین پروری و در بخش دوم مبانی نظری موجود در مورد رهبری همنوا ارئه می شود. در بخش سوم نیز پیشینه تحقیقات تجربی در مورد جانشین پروری و رهبری همنوا پرداخته می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:53:00 ب.ظ ]