دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو

 باشد. در فصل سوم روش و شیوه تحقیق را درباره این مسئله را ذكر كردیم و در فصل چهارم با پرسش نامه ای كه در بین كاركنان و پرسنل محترم این شركت توزیع كردیم یافته های تحقیق را بدست آوردیم. تا توانستیم در فصل پنجم به نتیجه گیری دست یابیم.
مقدمه:
ما در عصری زندگی می‌كنیم كه سازمانهای مختلف با تشكیلات كوچك و بزرگ پیرامونمان را فراگرفته اند. قسمت اعظم احتیاجات و نیازهای گوناگون ما را سازمانهای دولتی و خصوصی اجتماعی تقریبا در كلیه شئون

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 02:01:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

رفع مهر و موم ترکه/:پایان نامه آثار حقوقی امضا
 
رفع مهر و موم ترکه
الف – نحوه تقاضا

مطابق ماده 194 قانون امور حسبی کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم ترکه را درخواست نمایند. لذا هر کس از کسانی که در ماده 167 قانون مزبور می توانسته اند درخواست مهر و موم کنند می توانند تقاضای رفع آن را بنمایند اگر چه غیر از کسی باشد که مهر و موم در اثر درخواست او بعمل آمده است.

چنانچه در بین ورثه، محجور یا غایب یا صغیری وجود داشته باشد و تقاضای رفع مهر و موم شده باشد، دادگاه رفع مهر و موم را بعمل نخواهد آورد و فلسفه این تصمیم دادگاه و قانونگذار این است که در صورت برداشتن مهر و موم، حقوق محجور در معرض خطر و حیف و میل و تضییع و تفریط قرار می گیرد. در این وضعیت دادگاه به کیفیت مطروحه تقاضا را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر خواهد کرد. لکن اگر متقاضی ( خواهان ) تواماً تحریر ترکه و رفع مهر و موم را درخواست نموده دادگاله به لحاظ حفظ حقوق محجور ابتدا تحریر ترکه را انجام خواهد داد سپس مبادرت به صدور قرار رفع مهر و موم ترک خواهد نمود.

بنابراین بهتر آن است که در ستون خوانده نماینده محجور یا غایب و صغیر طرف تقاضا قرار گیرد تا دادگاه به لحاظ اینکه قیم یا نماینده از حقوق محجور حمایت می کند مبادرت به صدور قرار رفع مهر و موم نمایند.[1]

ب – تکالیف و تصمیم دادگاه

دادگاهی که مهر و موم را بر می دارد روز و ساعت برداشتن مهر موم را به عموم وراث و وصی و موصی له که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه باشد ابلاغ می نماید. البته این وضعیت در صورتی است که برای ابلاغ وقت، مدت طولانی لازم نباشد والا هرگاه ابلاغ وقت به دلایل مختلف طولانی گردد از قبیل اینکه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه طبق ماده ی 197 قانون امور حسبی وقت را به اطلاع آنان نمی رساند و بجای آنها متصدی دفتر خانه اسناد رسمی یا یک نفر از معتمدین محلی را معین و او را دعوت می کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود و چنانچه اشخاص که وقت مهر و موم به آنها اطلاع داده شده در وقت مزبور حضور بهم نرسانند این امر مانع رفع مهر و موم نخواهد بود چرا که آنان با توجه به متن قانونی دارای حقی بوده اند و به میل و اراده خود از آن استفاده نکرده اند.

نمونه تصمیم دادگاه

باتوجه به گواهی حصر وراثت شماره ……………….. شعبه …………………… دادگاه عمومی تهران و با احراز وراثت خواهان و خواندگان بموجب انحصار وراثت یاد شده  به استناد ماده 194 و 196 و 202 قانون امور حسبی قرار رفع مهر و موم ترکه مرحوم ………………………. صادر و اعلام می نماید و مقرر است دفتر

 

وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین برای رفع مهر و موم از ترکه دعوت شوند و به خواهان نیز اخطار شود که وسایل و موجبات اجرای قرار را فراهم سازد و ضمناً دفتر پرونده به نظر رئیس حوزه قضایی جهت تعیین عضو مجری قرار برسد.

شعبه …………..دادگاه عمومی تهران                                                       امضاء

پ – وظایف دادرس مجری قرار

دادرس مجری قرار علاوه بر رعایت مقررات ماده 201 ق. ا. ح مکلف است جریان رفتن خود مانن حالت اول در هنگام مهر و موم ترکه بنویسد و وقتی به محل رسید مکلف است قبل از اجرای قرار لاک و قفل را ملاحظه و 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:00:00 ب.ظ ]
فهست جداول

 
 
جدول 2-1-1-سطح زیر کشت برنج در جهان
8
جدول 2-1-2-مقدار تولید شلتوک در جهان
9
جدول 2-1-3-عملکرد شلتوک در جهان
9
جدول 2-1-4-رشد سطح زیر کشت تولید و عملکرد شلتوک در جهان
9
جدول 2-1-5-رشد سطح زیر کشت تولید و عملکرد شلتوک در ایران
10
جدول 2-1-6-منابع و مصارف آب کشور
10
جدول 2-1-7-وضعیت منابع آب در کشور
10
جدول 2-1-8-سطح زیر کشت اراضی شالیزاری گیلان
11
جدول 2-3-1-مساحت و ضریب جریان سطحی حوزه های آبریز اصلی 

جدول 2-3-2-حجم آب حاصل از ریزش های جوی در حوزه های آبریز اصلی
16 

16
جدول 2-4-1-خلاصه وضعیت منابع آب تجدیدپذیر کشور
17
جدول 2-4-2-وضعیت مصرف آب در کشور و برنامه تأمین نیازهای آبی کشور
17
جدول 2-4-3-اراضی شالیزاری به تفکیک شهرستان و منابع آبی
18
جدول 2-4-4-مقادیر مصارف آب در بخش کشاورزی
18
جدول 3-1-1-سطح زیر کشت اراضی شالیزاری به تفکیک شهرستان و دهستان
26
جدول 3-1-2-اراضی شالیزاری به تفکیک شهرستان و منابع آبی
27
جدول 3-3-1-تعیین حداقل حجم نمونه مورد نیاز
29
جدول 3-3-2-تعداد پرسشنامه به تفکیک شهرستان و تعداد بهره برداران
32
جدول 3-9-1-میانگین عملکرد احصاء شده ارقام مختلف
36
جدول 3-9-2-سطوح زیر کشت اراضی برنجکاری استان
37
جدول 3-9-3-حجم آب مصرفی (جریان یافته در هر یک از کانال های آبیاری)
37
جدول 3-9-4-منابع تأمین آب اراضی شالیزاری های استان
38
جدول 4-2-1-توزیع فراوانی ویژگی های فردی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری
40
جدول 4-2-2-توزیع فراوانی ویژگی های فردی کشاورزان تحت پوشش نظام آبیاری سنتی
40
جدول 4-2-3-توزیع فراوانی ویژگی های فردی کشاورزان تحت پوشش نظام آبیاری تلفیقی
40
جدول 4-2-4-توزیع فراوانی ویژگی های فردی کشاورزان تحت پوشش نظام آبیاری مدرن
41
جدول 4-2-2-1-توزیع فراوانی ویژگی های زراعی شالیکاران تحت پوشش سه نظام آبیاری
43
جدول 4-2-2-2-توزیع فراوانی ویژگی های زراعی شالیکاران تحت پوشش نظام آبیاری سنتی
44
جدول 4-2-2-3-توزیع فراوانی ویژگی های زراعی شالیکاران تحت پوشش نظام آبیاری تلفیقی
45
جدول 4-2-2-4-توزیع فراوانی ویژگی های زراعی شالیکاران تحت پوشش نظام آبیاری مدرن
45
جدول 4-2-3-1-مقایسه عملکرد ارقام مختلف برنج در اراضی شالیزاری در سه نظام آبیاری
47
جدول 4-2-3-2-مقایسه عملکرد ارقام مختلف بومی برنج در اراضی شالیزاری در سه نظام آبیاری
47
جدول 4-2-3-3-مقایسه عملکرد ارقام مختلف پرمحصول برنج در اراضی شالیزاری در سه نظام آبیاری
47
جدول 4-2-4-1-مقایسه درآمد ارقام مختلف برنج در اراضی شالیزاری در سه نظام آبیاری
48
جدول 4-2-4-2-مقایسه درآمد ارقام پرمحصول برنج در اراضی شالیزاری در سه نظام آبیاری
49
جدول 4-2-4-3-مقایسه درآمد ارقام بومی برنج در اراضی شالیزاری در سه نظام آبیاری
49
جدول 4-2-4-4-مقایسه هزینه های بازاری ارقام مختلف برنج در سه نظام آبیاری
51
جدول 4-2-4-5-مقایسه هزینه های بازاری ارقام پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
51
جدول 4-2-4-6-مقایسه هزینه های بازاری ارقام بومی برنج در سه نظام آبیاری
51
جدول 4-2-4-7-مقایسه هزینه های سایه ای ارقام مختلف برنج در سه نظام آبیاری
52
جدول 4-2-4-8-مقایسه هزینه های سایه ای ارقام بومی برنج در سه نظام آبیاری
52
جدول 4-2-4-9-مقایسه هزینه های سایه ای ارقام پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
52
جدول 4-2-4-10-مقایسه سود ناخالص ارقام مختلف برنج در سه نظام آبیاری
53
جدول 4-2-4-11-مقایسه سود ناخالص ارقام بومی برنج در سه نظام آبیاری
54
جدول 4-2-4-12-مقایسه سود ناخالص ارقام پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
54
جدول 4-2-4-13-مقایسه سود خالص ارقام مختلف برنج در سه نظام آبیاری
55
جدول 4-2-4-14-مقایسه سود خالص ارقام بومی برنج در سه نظام آبیاری
55
جدول 4-2-4-15-مقایسه سود خالص ارقام پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
55
جدول 4-2-5-1-مقایسه شاخص CPD انواع مختلف برنج در سه نظام آبیاری
56
جدول 4-2-5-2-مقایسه شاخص CPD ارقام بومی برنج در سه نظام آبیاری
57
جدول 4-2-5-3-مقایسه شاخص CPD ارقام پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
57
جدول 4-2-5-4-مقایسه شاخص BPD انواع مختلف برنج در سه نظام آبیاری
58
جدول 4-2-5-5-مقایسه شاخص BPD ارقام مختلف بومی برنج در سه نظام آبیاری
58
جدول 4-2-5-6-مقایسه شاخص BPD ارقام مختلف پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
58
جدول 4-2-5-7-مقایسه شاخص NBPD انواع مختلف برنج در سه نظام آبیاری
59
جدول 4-2-5-8-مقایسه شاخص NBPD ارقام مختلف بومی برنج در سه نظام آبیاری
59
جدول 4-2-5-9-مقایسه شاخص NBPD ارقام  مختلف پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
60
فهرست نمودارها

 
 
نمودار 4-2-3-1-عملکرد ارقام مختلف بومی و پرمحصول تحت پوشش سه نظام آبیاری
48
 نمودار 4-2-4-1-درآمد ارقام مختلف بومی و پرمحصول تحت پوشش سه نظام آبیاری
50
نمودار 4-2-4-2-هزینه های بازاری ارقام مختلف بومی و پرمحصول در سه نظام آبیاری
51
نمودار 4-2-4-3-هزینه های سایه ای ارقام مختلف بومی و پرمحصول در سه نظام آبیاری
53
 نمودار 4-2-4-4-سود ناخالص ارقام مختلف بومی و پرمحصول در سه نظام آبیاری
54
 نمودار 4-2-4-5-سود خالص ارقام مختلف بومی و پرمحصول در سه نظام آبیاری
56
نمودار 4-2-5-1-شاخص CPD ارقام مختلف بومی و پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
57
نمودار 4-2-5-2-شاخص BPD ارقام مختلف بومی و پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
59
نمودار 4-2-5-3-شاخص NBPD ارقام مختلف بومی و پرمحصول برنج در سه نظام آبیاری
60
چکیده

آب به عنوان یکی ازمهمترین منابع پایه در فرایند توسعه در هر جامعه بشری شناخته میشود. بحران آب از چالشهای مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه میباشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین اثرات حاصل از تفاوت نظامهای آبیاری برروی عملكرد و بهره وری اراضی شالیزاری استان گیلان صورت گرفت. این تحقیق از نظر رویکرد غالب جزء تحقیقات کمی میباشد و براساس هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شالیکاران استان گیلان میباشند. با بهره گرفتن ازجدول حداقل حجم نمونه مورد نیاز بارتلت وهمکاران (2001) حجم نمونه 1064 مورد تعیین  شدو با توجه به نرخ پایین بازگشت پرسشنامه ها در مطالعات اجتماعی و اقتصادی، 10 درصد به حجم نمونه اضافه گردید در نتیجه 1170 پرسشنامه توزیع گردید که تعداد 1109 پرسشنامه عودت داده شد. با درنظرگرفتن هرروش آبیاری به عنوان یک طبقه (سنتی، مدرن وتلفیقی) از روش نمونه گیری طبقه ای جهت انتخاب نمونه ها استفاده شد. همچنین با در نظرگرفتن عدم توزیع متناسب روش های مورد مطالعه آبیاری در شهرستانهای مورد مطالعه، روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب نمونه در هر گروه و طبقه استفاده شد. ابزار جمع آوری داد ه ها در این تحقیق پرسشنامه ای حاوی تعداد سوالات بسته و باز بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرات متخصصین و کارشناسان تعیین و پایایی این مطالعه نیز با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ 5 درصد مشخص شد. از آماره های مرکزی و پراکندگی مانند انحراف معیار، میانگین جهت رتبه بندی واولویت بندی گویه های بخش های مختلف تحقیق استفاده شد. در بخش تحلیلی نیز به بررسی روابط آماری معنی دار بین متغیرها و همچنین نوع روابط بین متغیرهای مورد تحقیق پرداخته شده و برای این منظور از روش های آماری پارامتری نظیر تحلیل واریانس یا آزمونF، آزمون دانکن استفاده گردیده است. در این مطالعه از شاخص های بهره وری که احسانی و خالدی (1381)، در مطالعه ی خود در مورد بهرهوری آب در کشاورزی انجام داده اند، استفاده شده است. به منظور تعیین شاخص های ناپارامتری بهره وری جزئی نهاده ی آب مصرف شد ه در کشت برنج از شاخص های بهره وریCPD،BPDو NBPDاستفاده شده است. بررسی شاخص های بهره وری آب ارقام مختلف برنج در اراضی شالیزاری تحت پوشش سه نظام آبیاری استان گیلان از طریق محاسبه و تحلیل شاخصهای ناپارامتری بهره وری جزئی نهاده آب مصرف شده در کشت برنج نشان داد که شاخص CPD برای انواع ارقام برنج در سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب برابر با 215/0، 205/0 و 21/0 میباشد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بااحتمال 95 درصد از نظرآماری بین شاخص مذکور در سه نظام آبیاری فوق وجود داشت و نتیجه آزمون دانکن نیز این تفاوت را بین نظامهای آبیاری تلفیقی وسنتی تأیید نمود. شاخصCPD

 

برای ارقام برنج بومی در سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب برابر با 199/0، 197/0 و 2/0 به دست آمد و نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین سه نظام آبیاری از نظر شاخص مذکور تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود ندارد. شاخصBPD برای ارقام مختلف برنج در سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب برابر با 8736، 8320 و 8498 به دست آمد و نتایج تحلیل واریانس شاخصBPD انواع ارقام برنج در سه نظام آبیاری نشان داد که تفاوت معنی داری با احتمال 95 درصد از نظر آماری وجود دارد و نتایج تجزیه دانکن نیز وجود این تفاوت را بین دونظام آبیاری سنتی و تلفیقی تأیید نمود. شاخصNBPD برای ارقام مختلف برنج در سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب 6775، 6382 و 6517 ریال به دست آمد و نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین شاخصNBPD انواع ارقام برنج در سه نظام آبیاری تفاوت معنی داری با احتمال 95 درصد از نظر آماری وجود داشت و نتایج آزمون دانکن نیز تفاوت معنی داری بین شاخصNBPD  انواع ارقام برنج در آبیاری تلفیقی و سنتی را تأیید نمود

1-1- مقدمه

افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی و لزوم تولید محصولات گوناگون غذایی در دهه­های اخیر منجر به بهره ­برداری سنگین از منابع محدود آبی کشور شده است. هرچند آب سه چهارم سطح کره زمین را پوشانیده ولی حدود سه درصد از آبهای جهان، شیرین و  قابل مصرف در بخش کشاورزی می­باشد، بر اساس مطالعات انجام شده توسط سازمان خوار­ و بار کشاورزی جهانی در 93 کشور در حال توسعه، استحضال بی­رویه آب، موجب کاهش منابع آبی و در نتیجه به خطر افتادن امنیت غذایی گردیده و پیش بینی می­شود در هزاره سوم میلادی چالش اصلی جهان « آب » خواهد بود . بر اساس تحلیل موسسه بین المللی مدیریت آب دو نظریه در مورد تخصیص آب برای کشاورزی وجود دارد:

1 ـ تامین مواد غذایی جمعیت رو به رشد کره زمین، برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی با رشد 11 درصد

2 ـ بهره وری بهینه از منابع آب با افزایش کارائی مصرف در بخش کشاورزی

کشور ما با یک سوم متوسط بارندگی جهان و با 36/0درصد از کل منابع تجدید شونده ویک درصد جمعیت جهان از این چالش سهم عمده­ای خواهد داشت و در این میان بخش کشاورزی با حدود 90 درصد مصرف آب بزرگترین رسالت را در مصرف بهینه دارد. ضمن آنکه افزایش راندمان فیزیکی بدون توجه به افزایش راندمان اقتصادی که از آن به «بهره­وری آب در تولید اقتصادی » نام برده می­شود ، نتیجه مطلوب و نهائی را نخواهد داشت (شایان فر، 1382).

برنج همراه با گندم دو غله اساسی تامین کننده اصلی کالری روزانه  مردم ایران می­باشد و استان گیلان با داشتن حدود 35 درصد سطح زیر کشت و تقریباً همین مقدار تولید تامین کننده نیاز غذایی حدود 18 میلیون نفر از جمعیت کشور می­باشد. با توجه به نقش مهم  آب در تولید برنج ، لزوم بررسی و توجه به بهره­وری آب در شالیزار در راستای تولید پایدار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و بررسی روش­های مدیریت مصرف آب در شالیزارهای گیلان حاکی از آن است که در حال حاضر سه نوع نظام بهره ­برداری از منابع آبی موجود به منظور آبیاری مزارع وجود دارد (سازمان جهاد کشاورزی گیلان،1388).

1- اراضی خارج از شبکه آبیاری سفیدرود اصطلاحاً اراضی سنتی نامیده می شوند که عمدتاً از رودخانه های حوضه داخلی شبکه آبیاری می گردند و وسعت آنها بالغ بر 62277 هکتار می­باشد.

2-اراضی مدرن به شبکه ای اطلاق می­شود که حداقل شامل شبکه 1 و 2 باشد.

3- اراضی تلفیقی (نیمه مدرن) به شبکه ای اطلاق می شود که یکی از خصوصیات زیر را دارا باشد:

الف- دارای سد یا بند انحرافی باشد. ب- دارای دهنه آبگیر و یا کانال اصلی انتقال آب باشد

اراضی سنتی نیز به شبکه­ای اطلاق می شود که فاقد مشخصات اراضی مدرن و تلفیقی باشد.

کنکاش منابع و متون علمی در این زمینه حاکی از محدود بودن منابع تحقیقاتی در داخل کشور می­باشد. در این تحقیق سعی شده جنبه های اقتصادی و اجتماعی مدیریت مصرف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:59:00 ب.ظ ]
مخدر (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری در سال 92) می‌باشد.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست بین ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری و ابعاد زمینه‌ای مدیریت جهادی و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری درسال 92 رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری، ابعاد زمینه‌ای، قاچاق، مواد مخدر.


فهرست مطالب
چکیده: ج‌
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2-بیان مسئله: 5
1-3- اهمیت و ضرورت: 6
1-4-انگیزه و اهداف تحقیق: 8
1-4-1-هدف اصلی: 8
1-4-2-اهداف فرعی: 8
1-5-سوالات تحقیق: 8
1-5-1-سوال اصلی: 8
1-5-2-سوالات فرعی: 8
1-6-فرضیه های تحقیق: 9
1-6-1-فرضیه اصلی: 9
1-6-2-فرضیه های فرعی: 9
1-7- کاربردهایی متصوره از تحقیق: 9
1-8- قلمرو تحقیق 10
1-8-1- قلمرو مکانی 10
1-8-2- قلمرو زمانی 10
1-9-تعاریف نظری وعملیاتی واژگان: 10
1-9-1- تعریف نظری زمینه: 10
1-9-2-تعریف عملیاتی زمینه: 11
1-9-3- تعریف نظری ساختار: 11
1-9-4-تعریف عملیاتی ساختار: 11
1-9-5- بعد نظری رفتار: 11
1-9-6-تعریف عملیاتی رفتار: 11
1-10-ساختار و سازماندهی تحقیق: 11
1-11-خلاصه فصل اول: 12
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 13
2-1-مقدمه: 14
2-2-مبانی‌نظری تحقیق: 14
2-3-مدیریت جهادی 15
2-3-1-تعریف مدیریت: 16
2-3-2-مفهوم مدیریت جهادی: 17
2-4-نظریه صاحب نظران علمی در باب مفهوم مدیریت جهادی: 19
2-5-ویژگی‌های یك تشكل ارزشی اسلامی 21
2-6-وجدان کاری و مدیریت جهادی 23
2-7-مدیریت جهادی و شاخص‌های(نمایانگرها، معرف‌ها) وجدان کاری 25
2-8-شاخص‌های (نمایانگرها، معرف ها و علایم) وجدان کاری: 26
2-10-شاخص های ( نمایانگر ها ،معرف ها و علایم ) ضعف وجدان کاری 28
2-11-شناخت معیارهاى وجدان كارى 29
2-11-1- آسیب‏شناسى سازمانى 29
2-11-2- تصحیح معایب و پیگیرى اصلاحات 30
2-12-روش ایجاد وجدان كارى 30
2-12-1- شكل گیرى وجدان كارى در مدیران 31
2-12-2- شكل‏گیرى وجدان كارى در سازمان 33
2-13-راهکارهای عملی تقویت وجدان كاری درمدیران جهادی 35
2-13-1- احترام به انسان و اندیشه‌های والای او: 35
2-13-2-پرورش روحیه و نگرش خوش‌بینانه و مثبت‌گرا نسبت به انسان و اعمال او: 36
2-11-3- مشاركت عمومی مدیران در فرآیند تصمیم‌گیری: 36
2-13-4- آموزش: 36
2-13-5- به كار‌گیری مكانیزم‌های خود انگیزشی: 37
2-13-6- توجه به امنیت شغلی افراد در سازمان: 37
2-13-7- به كارگماری و ارجاع مشاغل سازمانی متناسب با نیازها، استعدادها و توانایی‌های نیروی كار. 37
2-13-8- تدوین مقررات و ضوابط سازمانی: 38
2-13-9- ارزیابی عملكرد مدیران 38
2-14-تفاوت مدیریت جهادی با شیوه های تکنوکراتی : 38
2-14-1-الگوی مدیریت جهادی : 39
2-14-2-فرهنگ مدیریت جهادی 39
2-14-3-ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی : 40
2-15-پیدایش وشکل گیری فرهنگ جهادی: 41
2-15-1-ویژگیهای فرهنگ جهادی شاخص‌ها 41
2-15-2-ایمان واعتقاد دین مداری 42
2-15-3-ولایت محوری 42
2-15-4-اخلاص 42
2-15-5-انعطاف پذیری 42
2-15-6-همه باهم بودن 43
2-15-7-خدمتگزاری 43
2-15-8-کارمضاعف 43
2-15-9-همت مضاعف 44
2-15-10-فروتنی 44
2-15-11-نوآوری و خلاقیت 44
2-15-12-کار با مهر 45
2-15-13-مسئولیت پذیری: 45
2-15-14-شجاعت وجسارت 45
2-15-15-پویایی و بالندگی 45
2-15-16-روحیه قناعت و ساده زیستی 46
2-15-17-خودباوری 46
2-16-ویژگیهای مدیریت جهادی: 46
2-16-1-اصل اعتماد متقابل 46
2-16-2-اصل انعطاف پذیری 47
2-16-3-اصل عدم تمرکز وتوزیع اختیارات 47
2-16-4-اصل شور و مشورت و مدیریت مبتنی برمشارکت 47
2-16-5-اصل نقد و انتقاد سازنده و صداقت و صراحت در اظهار نظرها 48
2-16-6-اصل تعالی انسانی 48
2-16-7-اصل شایسته سالاری 48
2-16-8-اصل تکریم ارباب رجوع 49
2-17-گامهای اساسی در جهت توسعه و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی: 49
2-17-1-گذر از آهنگ جهادی به فرهنگ جهادی 49
2-17-2-جهاد اکبر و جهاد بانفس 50
2-18-راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ مدیریت جهادی از منظر امام خمینی(ره): 50
2-19-راهکارهای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی از منظرمقام معظم رهبری 51
2-20-نقش مدیران جهادی در بسط وگسترش فرهنگ ومدیریت جهادی درسازمانها: 52
2-21-مفهوم قاچاق: 54
2-21-1-مفهوم لغوی قاچاق: 55
2-21-2-مفهوم حقوقی قاچاق: 55
2-21-3-مفهوم انواع موادمخدر درایران: 56
2-21-4-طبقه بندی انواع مواد مخدر : 57
2-22-علل گرایش به قاچاق موادمخدر: 61
2-21-پیشگیری و انواع آن: 66
2-21-1-انواع پیشگیری: 67
2-22-پیشینه تحقیق: 69
2-23-چهارچوب نظری تحقیق: 72
2-23-1-الگوی تحلیلی: 72
2-23-2-الگوی مفهومی تحقیق: 74
2-24-خلاصه فصل دوم: 75
فصل سوم: روش تحقیق 76
3-1-مقدمه: 77
3-2- نوع و روش تحقیق 77
3-2- جامعه آماری و نمونه 78
3-2-1- جمعیت آماری 78
3-2-2- جامعه نمونه آماری 78
3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات 78
3-3-روایی و پایایی تحقیق 79
3-3-1- روایی ابزار سنجش 79
3-3-2- پایایی ابزار سنجش 80
3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها: 80
3-3-3-1-شیوه اجرا: 80
3-3-3-2- واحد تحلیل 82
3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 82
3-4- شناسایی متغیرها 83
3-4-1- متغیر وابسته 83
3-4-2- متغیر مستقل 83
3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از: 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
4-2-تحلیل توصیفی داده ها 87
4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 87
4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر 89
4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 91
4-2-4-تحصیلات کارشناسان مبارزه با مواد مخدر 93
4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 95
4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان مبارزه با مواد مخدر 97
4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها 99
4-4-آمار استنباطی 130
4-5-خلاصه فصل چهارم: 139
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 140
5-1-مقدمه: 141
5-2- نتیجه‌گیری 141
5-2-1-فرضیه اول 142
5-2-2 فرضیه دوم 142
5-2-3 فرضیه سوم 142
5-2-4 فرضیه چهارم 143
5-3-نتیجه گیری کلی 143
5-4-محدودیت‌های تحقیق: 145
5-5-پیشنهادها 145
5-5-1-پیشنهادهای برگرفته از تحقیق 145
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی: 146
منابع و مآخذ: 147
Abstract: 157

فهرست جدول‌ها
جدول 4-6 97
جدول 4-7 99
جدول 4-8 100
جدول 4-9 100
جدول 4-10 101
جدول 4-11 102
جدول 4-12 102
جدول4-13 103
 

/>جدول4-14 104
جدول4-15 104
جدول4-16 105
جدول4- 17 106
جدول4- 18 106
جدول4- 19 107


فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:
امروزه پدیده قاچاق موادمخدر وجرایم مرتبط باآن به یکی ازمعضلات اساسی برای بسیاری ازکشورها تبدبل گشته است ویژگی سازمان یافتگی وفراملی بودن این جرائم موجب شده هیچ کشوری نتواند خود را ازعواقب زیانبار آن مصون بماند کشور ما به لحاظ جغرافیایی درمجاورت بزرگترین کانون تولید مواد افیونی (افغانستان)قرار دارد وازطرف دیگرکشور ما بیشترین زندانیان موادمخدر رادارد که خود این امر معضلات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وامنیتی یدنبال دارد. یکی دیگر ازمعضلات قاجاق مواد مخدر اختلال درنظام پولی کشور است بدین معنی که پول باد آورده درمسیر تجارت مواد مخدر قرارمی گیرد ومتقابلا سود حاصله ارآن مجددا وارد چرخه معامله قانونی می گردد تاتطهیرگردد(کنگره موادمخدر؛ 120،1375)
باتوجه به بحثی که امروزه درپیشگیری مورد توجه قرا ر گرفته وآن پیشگیری براساس پلیس جامعه محور که این پلیس دارای ویژیگیهای متعدد ازجمله 1.بعنوان یک فلسفه وراهبرد مطرح است2.اجرای راهبرد رویکرد جامعه محوری پلیس نیازمند مشارکت همه کارکنان است3.لزوم جلب همکاری شهروندان 4.حمایت ازگروههای آسیب پذیر 5.ارجنس مردم بودن و…(نوروزی، بارانی، سرکشیکیان؛1390؛95)
باتوجه به رویکرد پلیس جامعه محور وتطابق این رویکردها بابسیاری ازمولفه های فرهنگ جهادی ازطرفی احساس نیاز جامعه ازپلیس درحوزه پیشگیری اجتماعی باتوجه به تعامل صحیح بامردم وسایرسازمانها لازم است رویکردی جدید دراین رمینه اتخاذ گردد وباتوجه بعد مکانی انجام این تحقیق دراستان چهارمحال وبختیاری كه گرچه در نظر اول از استانهای كوچك وكمتر آلوده به نظر می رسد لكن در سالهای اخیر به مسیر عبور محموله های موادمخدراز مسیر استانهای فارس وكهكیلویه وبویر احمد به طرف استانهای اصفهان ولرستان وغرب كشور گردیده است كه كشفیات سالهای اخیر در ورودیهای این استان از مسیر یاسوج وشهرضا گواه این مدعاست. مدیریت جهادی هنرانجام دادن کاربابیشترین بازده وکمترین امکانات واستفاده حداکثری ازتوان انسانی وابزاری یرای رسیدن به مقصود است ومحصول خلاقیت ونوآوری جوانانی بوده که بادوبال علم وایمان فزهنگ جدیدی درکشورپایه گذاری نمودند فرهنگ جهادی شاید ابتدا بصورت خودجوش بوجود آمده باشد لیکن درادامه بایستی پروریده وگسترش یابد وبا مبانی علمی سازش پیداکند به ابن دلیل که مانند تمام فرهنگها ومکاتب دارای آسیب پذیری هایی می باشدکه اگر دقت ودرایت لازم صورت نگیرد راه افول رادرپیش خواهد گرفت واین خطرشدیداً این مکاتب نوپاراتهدیدمی کند. علی هذا یکی از وظایف اصلی وخطیر پلیس که مورد انتظار جامعه نیز می باشد مبارزه همه جانبه باقاچاق موادمخدرکه بعد از قاچاق سلاح سودآورترین وبزرگترین تجارت غیرقانونی رابه خود اختصاص داده است به طوری که درآمد حاصل ازقاچاق غیرقانونی موادمخدر بین 300 تا400 میلیاردریال تخمین زده میشود و جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری ازسیاستهای روشن وانسان دوستانه بطور مداوم باعبورو ترانزیت مواد مخدرازخاک خود به سمت دیگر نقاط دنیا ازجمله اروپا مخالفت ومبارزه نموده ومی نمایدوازآنجا که استان چهارمحال وبختیاری یکی از استانهای کشور می باشدوبعنوان چهارراهی درمیانه کشوردر سرراه شمال به حنوب وغرب به شرق قرار گرفته وقاچاقچیان مواد مخدر به هر روی ناچاراً ازاین استان عبور نمایندلازم است بانگرشی نوبه امر مبارزه بامواد مخدر دراین استان پرداخته شود کمااین که درزمان فعلی وقبل نیز تلاشهای بسیاری انجام شده که نبایستی این تلاشها را ازنظر دور داشت لیکن دیدن چهره شهرها وحضور معتادین درمحله ها وکوی وبرزن این تلاشها را کمرنگ جلوه می دهد که ضرورت دارد باهمکاری دیگر دستگاههای مرتبط بصورت جدی وارد عمل گردیده وطرحی نو درانداخت. با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق برآن است که تاثیر مولفه های اصلی ومرتبط با مدیریت جهادی از سه بعد ساختاری،رفتاری و زمینه ای رادر امر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (منظور ما دراین تحقیق از پیشگیری ،پیشگیری وضعی است )در استان چهارمحال وبختیاری را بررسی کرده وخلاً های موجود دراین زمینه را تا حدی پوشش دهیم وبه یک دیدگاه جدید وکاربردی برسیم ومحقق در این تحقیق به دنبال جواب این سوال است که اجرا مدیریت جهادی چه تاًثیری در امر پیشگیری ازقاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری دارد.؟


1-2-بیان مسئله:
باتوجه به اینکه قاچاق مواد مخدر یک پدیده اجتماعی و تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و…گسترش یافته است و یکی از وظایف اصلی پلیس مبارزه باجرائم مختلف ازجمله قاچاق مواد مخدر می باشد و با فراگیرشدن قاچاق ومصرف مواد مخدر درجوامع این احساس بوجود آمده که پیامدهای منفی این پدیده شوم همه طبقات ولایه های جامعه رادربرگرفته است وهمچنین پیچیدگیها وگسترش روزافزون باندهای قاچاق مواد مخدر وبین الملی عمل کردن این باندها لازم است پلیس بعنوان یک نیروی موثردرپیشگیری ومبارزه باقاچاق مواد مخدررویکردهای جدیدی دراین زمینه تدوین وبکارگیری کند ولازمه ی این کار تغییررویکردهای فعلی بویژه درزمینه مدیریتی است.
بدون شك یكی از اركان اصلی درهرسازمان مدیریت درآن سازمان می باشد باتوجه به وجود فرهنگ اسلامی ودین رسمی كشور ما كه دین اسلام است مدیریت نیز در جامعه ما علاوه بر تاًسی از نظریات مدیران كلاسیك بایستی مهمترین ركن آن توجه به مبانی دین مبین اسلام باشد .ودر نظام اسلامی ما مشروعیت مدیریت ناشی از پیوندی است كه با امامت دارد هرگاه این رابطه قطع گردد كلیه حركت ها ، مشروعیت خودرا از دست میدهد آنچه بدان بایستی توجه گردد مشكل جامعه ما مشكل كمبودها نیست مشكل بعضی از مدیریت هاست واز آنجا كه مدیریت جهادی مدیریتی است كه با ظهور انقلاب اسلامی مطرح وعملی گردد ومورد تاكید امام (ره) ومقام معظم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:58:00 ب.ظ ]
1- کلیات.. 3

1-1 نانوتکنولوژِی.. 3

1-2 تاریخچه ی نانو فناوری، نقره و نانوذرات نقره 4

1-3 نانو ذرات نقره 5

1-3-1 ویژگی های منحصر به فرد نانو ذرات نقره 5

1-3-2 اثرات مخرب نانوذرات نقره بر محیط زیست و اکوسیستم. 6

1-4 سازوکار سمیت فلزات سنگین در گیاهان. 6

1-4-1 روش غیر مستقیم. 6

1-4-2 روش مستقیم با تخریب ساختار سلول. 6

1-5 روش پاكسازی آلودگی خاك.. 7

1-6 مكانیسم های مقاومت به فلزات سنگین در گیاهان. 8

1-7 مكانیسم های سلولی مقاومت به فلزات سنگین.. 8

1-8 نقش آمینو اسیدها در گیاهان. 9

1-8-1 سنتز پروتئین‌ها 9

1-8-2 ایجاد مقاومت در برابر تنش‌های محیطی.. 9

1-8-3 تاثیر بر روی فتوسنتز و رشد گیاه 10

1-8-4 تاثیر بر روی عمل روزنه‌ها 10

1-8-5 خاصیت کلات کنندگی عناصر. 11

1-8-6 آمینو اسیدها و هورمون‌های گیاهی.. 11

1-8-7 تاثیر بر گرده افشانی و تشکیل میوه 11

1-8-8 کمک به تعادل میکروفلورای خاک.. 11

1-9 استفاده از HPLC و تاریخچه استفاده از کروماتوگرافی.. 12

1-9-1 کاربردها 12

1-9-2 دستگاه HPLC.. 13

1-9-3 حلالها در HPLC.. 14

1-9-4 موتور یا پمپ.. 15

1-9-5 انجکتر injector 16

1-9-6 ستون. 16

1-9-7 آشكارساز(Detector) 17

1-9-8 ارزیابی داده های دستگاه HPLC.. 18

1-9-9 شروع كار با دستگاه 18

1-10 گیاه گوجه‌فرنگی.. 19

1-10-1 گیاه شناسی گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum mill)). 19

1-10-2 ویژگی های پزشکی گوجه فرنگی.. 19

1-10-3 ترکیبات موجود در گوجه فرنگی.. 21

1-11 اهداف تحقیق. 21

2- مواد و روش ها 23

2-1 شرایط و نحوه کشت.. 23

2-2 سنتز نانوذره استفاده شده 24

2-2-1 استفاده از نانوذرات آماده با اندازه 20 نانومتر خریداری شده از شرکت (Us nano research) 25

2-3 اعمال تیمار. 27

2-4 برداشت و نگهداری.. 28

2-5 اندازه گیری طول ریشه و ساقه. 28

2-6 اندازه گیری وزن تر وخشک ریشه، ساقه و برگ.. 28

2-7 اندازه گیری رنگیزه های کلروفیل و کاروتنوئید. 28

2-8 تعیین میزان فنل کل. 29

2-9 سنجش محتوای نیترات.. 29

2-10 اندازه گیری قند های محلول. 30

2-11 اندازه گیری مقدار پروتئین محلول. 30

2-12 سنجش و اندازه گیری میزان اسید های آمینه آزاد با استفاده ازHPLC.. 32

2-12-1 مراحل تهیه محلولهای مورد نیاز جهت سنجش مقدار كمی پروفایل اسیدهای آمینه با استفاده از روش  مشتق سازی OPA   32

2-12-2 اینترنال استاندارد. 33

2-12-3 مراحل تهیه ی بافر های دستگاه HPLC.. 34

2-13 آماده سازی نمونه ها برای کارهای ژنتیکی.. 35

2-13-1 ریشه دار کردن بذرها 35

2-13-2 پیش تیمار. 35

2-13-3 تثبیت.. 36

2-13-4 نگهداری.. 36

2-13-5 هیدرولیز. 36

2-13-6 رنگ آمیزی.. 36

2-13-7 اسکواش کردن. 37

2-13-8 مطالعه میکروسکوپی.. 37

2-14 آنالیز آماری.. 38

3- نتایج.. 40

3-1 اثر غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر تعداد برگ ها 40

3-2 اثر غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر اندازه اندام های هوایی.. 40

3-3 اثر غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر اندازه ریشه. 42

3-4 بررسی اثر غلظت های متفاوت نانو ذرات نقره بر محتوای  نقره جذب شده توسط گیاه 42

3-5 بررسی اثر غلظت های متفاوت نانو ذرات نقره بر محتوای کلروفیلa ، کلروفیل b و کاروتنوئید ها 43

3-6 بررسی اثر غلظت های متفاوت نانو ذرات نقره بر وزن تر گیاه 44

3-7 بررسی اثر غلظت های متفاوت نانو ذرات نقره بر محتوای فنل کل. 45

3-8 بررسی اثر غلظت های متفاوت نانو ذرات نقره بر محتوای  نیترات اندام هوایی گیاه 45

3-9 بررسی اثر غلظت های متفاوت نانو ذرات نقره بر محتوای  نیترات ریشه گیاه 46

3-10 بررسی اثر غلظت های متفاوت نانو ذرات نقره بر محتوی قند محلول گیاه 47

3-11 بررسی اثر غلظت های متفاوت نانو ذرات نقره بر محتوای پروتئین محلول گیاه 48

3-12 سنجش و اندازه گیری میزان اسید های آمینه با استفاده ازHPLC.. 48

3-12-1 آنالیز داده‌های حاصل از گراف‌های دستگاه HPLC در غلظت‌های مختلف نانو ذرات نقره 48

3-12-2 کروماتوگرام وگراف‌خام حاصل از دستگاه HPLC مربوط به گروه کنترل 58

3-12-3 کروماتوگرام وگراف‌ خام حاصل از دستگاه HPLC مربوط به  غلظت 25 میلی گرم بر لیتر. 58

3-12-4 کروماتوگرام وگراف خام حاصل از دستگاه HPLC مربوط به  غلظت 50 میلی گرم بر لیتر. 59

3-12-5 کروماتوگرام وگراف خام حاصل از دستگاه HPLC مربوط به  غلظت 100 میلی گرم بر لیتر.

 

59

3-13 بررسی های ژنتیکی.. 60

3-13-1 شمارش سلول‌ها 60

3-13-2 نتایج مطالعات رنگ‌آمیزی.. 61

4- بحث.. 70

4-1 رشد ریشه و اندام هوایی.. 71

4-2 محتوی فنل. 72

4-3 محتوای نیترات.. 75

4-4 محتوی قند محلول. 76

4-5 پروتئین محلول. 76

4-6 اسید های آمینه. 78

4-7 ناهنجاریهای ژنتیکی.. 80

4-8 نتیجه‌گیری.. 81

4-9 پیشنهادات.. 82

5- پیوست.. 85

6- منابع. 87

چکیده

امروزه نانوذرات نقره به دلیل خاصیت آنتی باکتریالی شان به طور گسترده ای در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند، از این رو امکان ورود پسماندهایی از این مواد در محیط  زیست  وجود دارد و عدم اطلاع از اثرات نامطلوب آنها  از جمله خطراتی است که می تواند محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق به بررسی اثرات بیوشیمیایی و ژنتیکی نانوذرات نقره بر روی گیاه گوجه فرنگی که از جمله پر مصرف ترین سبزیجات در سبد غذایی همه ی افراد در سراسر دنیاست پرداخته شده است. در این تحقیق پس از خزانه گیری، گیاهچه ها ی دوبرگی به گلدانهای حاوی محلول های غذایی هوگلند انتقال داده شدند. دوهفته پس از انتقال  گیاهچه ها  به محیط هوگلند  ودر مرحله ی 5 برگ گسترده  گیاهان  به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند و هرگروه دوزهای  (0,25, 50, 75, 100) میلی گرم برلیتر نانوذره نقره را  در طی 20 روز دریافت کردند . آزمایش در قالب پنج تکرار انجام شد. آنالیز نتایج کاهش میزان رشد و رنگیزه های گیاه، کاهش میزان پروتئین محلول ، محتوی نیترات و قند های محلول وهمچنین افزایش میزان اسیدهای آمینه، محتوی فنلی گیاه و افزایش جذب نقره در دوزهای بالای استفاده شده را نشان داد. این فاکتور ها بیانگر ایجاد استرس اکسیداتیو  ایجاد شده در گیاه به وسیله نانوذرات نقره است. همچنین کاهش شدید ثابت میتوزی وافزایش ناهنجاریهای ژنتیکی در مریستم های راس ریشه در گیاهچه های تیمار شده با نانوذرات نقره مشاهده گردید.نانوذرات نقره با ایجاد استرس اکسیداتیو در گیاه و داشتن اثرات سمیتی بر روی محتوی ذخیره ای DNA و اختلال در تقسیم سلولی نرمال باعث  ایجاد گیاهان غیرطبیعی می‌گردد.

واژه های کلیدی: نانوذرات نقره، گوجه فرنگی، اثرات بیوشیمیایی،  اسید های آمینه آزاد، ناهنجاری کروموزومی، ثابت میتوزی

 

 

کلیات

1-1 نانوتکنولوژِی

نانو نه یک ماده است نه یک جسم، فقط یک مقیاس است. از نگاه لغوی، کلمه نانو به معنای یک میلیاردم متر (9-10) است و در اصل از یک واژه یونانی به معنای کوتوله گرفته شده است (رحمانی و همکاران، 1388). واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توكیو در سال 1974 بر زبانها جاری شد، و برای اولین بار در زمینه ی الکترونیک برای کوچک سازی وسایل و ابزار های الکترونیکی پیشنهاد شد. در مقیاس نانو خواص فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی تک تک اتم ها، مولکول ها باخواص توده ماده متفاوت است، نانوذرات درچنین مقیاس و مشخصه های منحصر به فردی موجب پیدایش دستاوردهای نوینی درعلوم پزشکی و مهندسی می شوند.

به طورخلاصه نانو تکنولوژی به معنی انجام مهندسی مواد در ابعاد اتمی – مولکولی و ساخت موادی با خواص کاملا متفاوت در ابعاد نانو است. تعریف دیگر نانوتکنولوژی ” آرایش دادن ودستکاری اتم ها برای ساخت مواد مورد نظراست”. نانومتر، (یک میلیاردم متر) به اندازه چیدن 5 الی10 اتم درکنار یکدیگر است، مکعبی باابعاد 5/2 نانومتر تقریبا 1000 اتم راشامل می شود. خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ماده تبدیل شده به ابعاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:58:00 ب.ظ ]