دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو

  

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1ـ2 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1ـ3 فرضیه­های تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1ـ4 ضرورت و اهمیت تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………. 5

1ـ5 انگیزه تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1ـ6 اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1ـ7 محدوده مورد مطالعه   ……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1ـ8 روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ9 سازماندهی تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ10 جامعه آماری   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-11 پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق) ……………………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ12 بهره وران تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1ـ13 موانع و محدودیت­ها   …………………………………………………………………………………………………………………… 10

1ـ14 مفاهیم و واژه­های اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2ـ1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2ـ2 تاریخچه مراکز اقامتی در ایران و جهان …………………………………………………………………………………………….. 13

2ـ3طبقه بندی واحدهای اقامتی ……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2ـ4 انواع تأسیسات اقامتی ………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2ـ4ـ1 هتل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2ـ4ـ1ـ1 انواع هتل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2ـ4ـ1ـ2 هتل آپارتمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2ـ4ـ1ـ3 هتل های فرودگاهی ………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2ـ4ـ1ـ4 هتل­های بیرون شهری ……………………………………………………………………………………………………………….. 16

2ـ4ـ2 اتاق و صبحانه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2ـ4ـ3 متل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2ـ4ـ4 مسافرخانه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2ـ4ـ5 زائرسرا ……………………………………………………………………………………………………. 17

2ـ4ـ6 اتاق و خانه­های اجاره­ای ……………………………………………………………………………… 17

2ـ4ـ7 پلاژ ……………………………………………………………………………………………………….. 17

2ـ4ـ8 مجموعه­های مشارکتی زمانی …………………………………………………………………………. 17

2ـ4ـ9 کاروان …………………………………………………………………………………………………….. 18

2ـ4ـ10 مراکز تفریحی …………………………………………………………………………………………. 18

2ـ4ـ11 خانه­های روستایی ……………………………………………………………………………………. 18

2ـ4ـ12 کمپینگ …………………………………………………………………………………………………. 18

2ـ4ـ13 واحدهای اقامتی سازمانی …………………………………………………………………………… 19

2ـ5 تعریف برنامه­ریزی ………………………………………………………………………………………… 19

2ـ6 سابقه برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………. 19

2ـ7 ماهیت برنامه ریزی ……………………………………………………………………………………….. 20

2ـ8 اجزاء برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………. 20

2ـ9 برنامه ریزی اوقات فراغت ………………………………………………………………………………. 21

2ـ10 برنامه­ریزی گردشگری ………………………………………………………………………………….. 21

2ـ11 اهمیت برنامه­ریزی جهانگری ………………………………………………………………………….. 21

2ـ12 انواع برنامه ریزی جهانگری …………………………………………………………………………… 22

2ـ13 انواع برنامه­ریزی بخش عمومی ……………………………………………………………………….. 22

2ـ13ـ1 برنامه­ریزی ملی ……………………………………………………………………………………….. 22

2ـ13ـ2 برنامه­ریزی محلی …………………………………………………………………………………….. 23

2ـ15 تاریخچه گردشگری …………………………………………………………………………………….. 23

2ـ15ـ1 عهد باستان …………………………………………………………………………………………….. 23

2ـ15ـ2 قرون وسطی …………………………………………………………………………………………… 24

2ـ15ـ3 رنسانس ………………………………………………………………………………………………… 25

2ـ15ـ4 انقلاب صنعتی ………………………………………………………………………………………… 25

2ـ15ـ5 جهانگردی نوین ………………………………………………………………………………………. 26

2ـ16 سابقه گردشگری درایران ………………………………………………………………………………. 26

2ـ17 ایجاد تشکیلات توریستی درایران ……………………………………………………………………. 27

2ـ18 تعاریف جهانگردی ……………………………………………………………………………………… 28

2ـ19 گونه­شناسی گردشگری …………………………………………………………………………………. 28

2ـ19ـ1 گردشگری قومی ……………………………………………………………………………………… 28

2ـ19ـ2 گردشگری هنری ……………………………………………………………………………………… 28

2ـ19ـ3 گردشگری تاریخی …………………………………………………………………………………… 28

2ـ19ـ4 گردشگری طبیعت گرا ………………………………………………………………………………. 28

2ـ19ـ5 گردشگری تفریحی …………………………………………………………………………………… 28

2ـ19ـ6 گردشگری کاری ……………………………………………………………………………………… 28

2ـ20 انواع گردشگری…………………………………………………………………………………………… 28

2ـ20ـ1 انواع گردشگری از نظر مکان و مقصد …………………………………………………………… 28

2ـ20ـ2 انواع گردشگری از نظر موضوع ……………………………………………………………………. 29

2ـ20ـ2ـ1 گردشگری دریایی …………………………………………………………………………………. 30

2ـ20ـ2ـ2 گردشگری فرهنگی ……………………………………………………………………………….. 32

2ـ20ـ2ـ3 گردشگری بهداشتی (سلامت و معالجه)………………………………………………………. 33

2ـ20ـ2ـ4 گردشگری زیست محیطی ………………………………………………………………………. 34

2ـ20ـ2ـ5 گردشگری کشاورزی …………………………………………………………………………….. 34

 

2ـ20ـ2ـ6 گردشگری تجاری …………………………………………………………………………………. 35

2ـ20ـ2ـ7 گردشگری الکترونیک …………………………………………………………………………….. 36

2ـ21 رئالیسم …………………………………………………………………………………………………….. 39

2-21-1-1- تعریف رئالیسم …………………………………………………………………………………. 39

2-21-1-2 -اصول فلسفه رئالیسم …………………………………………………………………………… 39

2-21-1-3- فرهنگنامه شریعتی و رئالیسم ………………………………………………………………… 39

2ـ21ـ2 پسامدرن و گردشگری ………………………………………………………………………………. 40

2ـ21ـ2ـ1 پیشینه پسامدرنیته ………………………………………………………………………………….. 40

2ـ21ـ2ـ2 پسامدرنتیه …………………………………………………………………………………………… 40

2ـ21ـ2ـ3 گردشگری پسامدرن ………………………………………………………………………………. 40

 فصل سوم: وضعیت جغرافیایی

3-1- ویژگیهای طبیعی رامسر ………………………………………………………………………………… 43

3-1-1-موقعیت جغرافیایی رامسر …………………………………………………………………………… 43

3-1-2-اقلیم ……………………………………………………………………………………………………… 45

3-1-2-1-بارندگی ……………………………………………………………………………………………… 45

3-1-2-2-دما ……………………………………………………………………………………………………. 46

3-1-2-3-بررسی مشخصات باد ……………………………………………………………………………. 47

3-1-3-زمین شناسی…………………………………………………………………………………………….. 48

3-1-3-1-گسل البرز …………………………………………………………………………………………… 49

3-1-3-2-خاک منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………… 49

3-1-4-پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………….. 49

3-1-5-کوههای رامسر ………………………………………………………………………………………… 50

3-1-6-رودهای رامسر ………………………………………………………………………………………… 50

3-2-ویژگیهای انسانی …………………………………………………………………………………………. 50

3-2-1-مذهب …………………………………………………………………………………………………… 50

3-2-2-زبان ……………………………………………………………………………………………………… 50

3-2-3-اشتغال …………………………………………………………………………………………………… 51

ح
3-2-4-ویژگیهای جمعیتی ……………………………………………………………………………………. 51

3-2-4-1-تعداد جمعیت ……………………………………………………………………………………… 51

3-2-4-2-ساخت جنسی جمعیت شهری …………………………………………………………………. 52

خ
3-2-4-3-تعداد خانوار در شهرستان رامسر ………………………………………………………………. 52

3-2-4-4-ساخت جنسی جمعیت روستایی ………………………………………………………………. 53

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- روند شکل گیری مراکز اقامتی در شهرستان رامسر ………………………………………………. 56

4-2- یافته های توصیفی تحقیق ……………………………………………………………………………… 62

4-3 – خانه های اجاره ای…………………………………………………………………………………….. 63

4-4 – تحلیل داده های استخراج شده از پرسشنامه………………………………………………………. 66

4-4- 1- جنسیت ……………………………………………………………………………………………….. 66

4-4-2- سن………………………………………………………………………………………………………. 67

4-4-3 – میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….. 68

4-4-4 – شغل …………………………………………………………………………………………………… 69

4-4-5- محل زندگی …………………………………………………………………………………………. 70

4-4- 6 – علت گردشگر پذیری بالای شهر رامسر………………………………………………………. 71

4-4-7 – سهولت دسترسی……………………………………………………………………………………. 72

4-4-8- توسعه مراکز اقامتی…………………………………………………………………………………… 73

4-4-9- کیفیت مراکز اقامتی و نقش آن در گردشگری………………………………………………….. 74

4-4-10- مشکل عمده گردشگری رامسر ………………………………………………………………….. 75

4-4-11- تاثیر مکان مناسب یک مرکز اقامتی در جذب گردشگر…………………………………….. 76

4-4-12- میزان توجه به کیفیت خدمات در مراکز اقامتی ……………………………………………… 78

4-4-13- مسافرین ورودی به رامسر ………………………………………………………………………. 78

4-4-14-تاثیر خانه های اجاره ای در کاهش میزان مراجعه به هتلها و سایر مراکز ……………….. 79

4-4-15- ضعف عمده و اساسی مراکز اقامتی شهر رامسر …………………………………………….. 80

4-4-16- سهم مراکز اقامتی از گردشگران ورودی به رامسر ………………………………………….. 81

4-4-17- سطح کیفی خدمات مراکز اقامتی ……………………………………………………………….. 82

4-4-18- افزایش ظرفیت مراکز اقامتی …………………………………………………………………….. 83

4-4-19-جلوگیری از روند رو به کاهش میزان گردشگر ورودی به شهر رامسر ………………….. 84

4-4-20- رفع مشکل گردشگری فصلی …………………………………………………………………… 85

فصل پنجم: نتیجه گیری ، ارزیابی فرضیه ها و ارائه راهکارها و پیشنهادها

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 87

5-2-ارزیابی فرضیات ………………………………………………………………………………………… 90

5-3-ارائه راهکارها و پیشنهاد ها   …………………………………………………………………………. 91

منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 92

پیوست……………………………………………………………………………………………………………… 95

چکیده

مراکز اقامتی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بخش های صنعت جهانگردی همواره به عنوان ابزاری کار آمد درجهت توسعه وارتقاء گردشگری یک کشور ودرمقیاسی کوچکتر یک شهر محسوب می شوند.استان مازندران باتوجه به دارا بودن جاذبه های طبیعی و فرهنگی قابل توجه، پیوسته مورد توجه گردشگران بوده که در این میان شهرستان رامسر با داشتن پتانسیل های گردشگری متعدد در کانون توجه گردشگران داخلی وخارجی قرار دارد . این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی-تحلیلی و استفاده ازمنابع کتابخانه ای وبازدیدمیدانی و همچنین بهره گیری ازابزارپرسشنامه ، جدول، نمودار، نقشه،بانکهای اطلاعاتی ومصاحبه داده های مختلف را جمع آوری نموده وسپس به صورت کمی وکیفی مورد تحلیل قرار داده است.نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهدکه شهرستان رامسر در مجموع دارای 21 واحد اقامتی فعال تحت عنوان هتل،متل وهتل آپارتمان بوده که روی هم رفته ظرفیتی معادل2846تخت رادر یک شبانه روز دارا می باشند.

از این تعدادمرکزاقامتی4واحد درمجاورت بادریا،12واحددرمناطق شهری،3مورد دربیرون شهرو2واحد اقامتی هم درییلاقات رامسرقراردارند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها نیز گویای این موضوع می باشند که اکثر پاسخ دهندگان سهم خانه های اجاره ای رادر کاهش میزان مراجعه به هتل ها وسایر مراکز اقامتی زیاد دانسته و91درصد، این خانه هارا دارای بیشترین سهم از گردشگران وارد شده به رامسر قلمداد کرده اند ، همچنین 33درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه،توسعه مراکز اقامتی رادر مناطق ساحلی،29 درصد درمناطق جنگلی،21درصد درمناطق شهری و17درصد درمناطق روستایی مناسب دانسته اند.

واژگان کلیدی؛تحلیل جغرافیایی،مراکزاقامتی،گردشگری، برنامه ریزی،شهرستان رامسر

مقدمه

صنعت مسافرت وجهانگردی به عنوان بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دنیا به حساب آمده وبسیاری از کشورها،این صنعت پویا رابه عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشدبخش خصوصی وتوسعه ساختار زیربنایی خودمی دانند. این صنعت شامل بخشهای مختلفی نظیرحمل ونقل،اقامت وپذیرایی بوده که هریک دارای زیر مجموعه های مرتبط باخود می باشند.خدمات اقامتی نیز اصطلاحی است برای تهیه تسهیلات خواب و استراحت،با محوریت تجاری که درصنعت گردشگری و مهمان یاری به کار می رود. لازم به ذکر است بسیاری از نویسندگان کتب گردشگری بر این موضوع تأکید کرده اند که خدمات اسکان و پذیرایی درصنعت گردشگری یکی از پیچیده ترین و پویاترین بخش های این صنعت قلمداد شده و قدر مسلم اینکه، گردشگر با هر انگیزه ای به هرجاکه سفرکند به محلی برای خواب، استراحت وخوراک نیازدارد، لذا خدمات اقامتی گردشگران شامل مجموعه ای ازتشکیلات خوابگاهی می شود که امکان دارد به صورت استراحتگاه های مجلل باشد یافقط به یک تخت خواب معمولی و صبحانه ساده محدود شود. علاوه بر آن میزان تسهیلات وخدمات هتل ها ومیهمان پذیرها بازتابی از نیازها وسلیقه های مختلف مسافران ومیزان پویایی این بازار است.

از آنجایی که این گونه تأسیسات عامل موثری برای تقویت جهانگردی بین المللی محسوب می شود اهمیت دادن بدان هابایستی مورد توجه دولتها وبرنامه ریزان گردشگری قرار گیرد. با توجه به این موضوع ونقش کلیدی مراکزاقامتی درصنعت گردشگری،توسعه وگسترش انواع مختلف این قبیل تسهیلات،مستلزم تحلیل جامع ازوضعیت جغرافیایی مراکز موردنظروسایرعوامل تأثیرگذاربرآنها می باشد.برای دستیابی به موفقیت درمدیریت و توسعه تسهیلات اقامتی گردشگران، برنامه ریزی جهانگردی درتمام سطوح ضروری است. تجربه جهانگردی دردنیانشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواندبدون ایجاد مشکلاتی مهم فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانی رضایت بخش راحفظ کند. افزون برآن اشکال گوناگون توسعه جهت احراز موفقیت نیازبه تطبیق وسازگاری بامحیط وهمچنین حفظ روابط متقابل با اجزای سازنده اش دارد که هردومورد فوق نیز مستلزم لحاظ کردن امربرنامه ریزی است.

با توجه به شرایط شهرستان رامسردر زمینه گردشگری، این تحقیق در نظر دارد ضمن تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی اعم از هتل، متل، هتل آپارتمان ومنازل استیجاری موجود در شهرستان را مسرو شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های آنها، نقش این مراکز در برنامه ریزی گردشگری این شهررا موردبررسی قرار دهد.

فصل اول: 

کلیات تحقیق

 
ـ1 بیان مسأله تحقیق

گردشگری پدیده­ای است کهن که از دیرزمان در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج طی مراحل تاریخی مختلف به موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی کنونی خود رسیده است. تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره­گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالابردن سطح اشتغال ناشی از بهینه­سازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند.

اهمیت گردشگری خصوصاً در کشورهای جهان سوم که اغلب دارای جاذبه­های طبیعی فراوانی نیز هستند تا بدانجاست که به عنوان صنعتی نجات­بخش برای اینگونه کشورها محسوب می­شود و دولتها همواره به دنبال اتخاذ سیاست­هایی درجهت توسعه این صنعت می­باشند که از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است. این صنعت شامل بخش­های مختلفی نظیر خدمات حمل ونقل ، ساختار زیربنایی، تأسیسات اقامتی و پذیرایی و… می­باشد که هر یک در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. تأسیسات اقامتی به عنوان بخش مهم ومحوری در صنعت گردشگری محسوب شده که شامل هتل­ها،متل ها،هتل آپارتمان ها،مهمانسراها، کمپها، کلبه­های کوهستانی، پلاژهای ساحلی، اردوگاه­ها، پانسیون­ها، زائرسراها و ساختمان­های مدارس به هنگام تحصیلات می­باشد. در گذشته ایجاد اینگونه تأسیسات به علت کمبود یا فقدان جهانگردی در سطح محدودی انجام می­گرفت به گونه­ای که مسافران اغلب زائر بوده و برای استراحت و غذا به مکانهای عمومی نظیر کاروانسراهای بین راهی و اماکن مقدسه مراجعه می­کردند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 02:10:00 ب.ظ ]
استاد راهنما:
دکتر سلیمان پاک سرشت
 
 
استاد مشاور:
دکتر اسداله نقدی
 
 
 
نگارش:
 
 
 
 
 

31 تیر 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فصل اول :کلیات  تحقیق
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2- بیان مساله تحقیق.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4- اهداف و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فصل  دوم : معرفی پروژه
2-1-1  معرفی پروژه پیاده‌راه‌سازی میدان امام خمینی همدان و خیابان‌های ششگانه منشعب از آن………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-3 معرفی سازمان و نهاد مجری پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-1-4 ضرورت و اهداف اجرای طرح پیاده‌ راه‌سازی.. 14
2-1-5  محل استقرار پروژه و اهم کاربری‌های اطراف پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-6 فعالیت‌های اصلی و جانبی پروژه و مراحل اجرایی و ترتیب زمانی اجرای آنها………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-7 زمانبندی اجرای طرح و وضعیت پیشرفت پروژه. 23
2-1-8 جایگاه مردم و گروه‌های ذینفع در طراحی پروژه و میزان اطلاع رسانی.. 24
2-1-9 مکانیسم‌ها و برنامه‌های جبرانی پیش‌بینی‌شده در پروژه برای گروه‌های بازنده………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-1-10 گروههای ذینفع طرح پیاده‌راه‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………. 27
بخش دوم: توصیف محدوده اجتماعی طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2 – 2-2  مشخصات جغرافیایی و جمعیتی استان………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-2-3 مشخصات جغرافیایی محدوده طرح .. 30
2-2-4 فهرست ساختمان‌ها و محوطه‌های باارزش تاریخی، معماری، فرهنگی محدوده………………………………………………………………………………………………………………………. 30
2 – 2-5 توصیف ویژگی‌ها و تحرکات جمعیتی اجتماع تحت تاثیر پروژه 32
2– 2-6  توصیف وضعیت اقتصاد محله و ساختار شغلی و الگوهای کاربری زمین در محدوده‌ی تحت تاثیر پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. . 34
2-2-6-1 نظام کاربری اراضی 2خیابان بوعلی – شریعتی………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-6-2 نظام کاربری اراضی خیابان اکباتان.. 38
2-2-6-3  نظام کاربری خیابان باباطاهر. 41
2-2-6-4  نظام کاربری اراضی خیابان شهدا………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-2-6- 5 نظام کاربری اراضی خیابان  تختی………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-7  شناسایی و توصیف تنوع فرهنگی، زبانی و شبکه‌ی روابط غیررسمی‌و پنهان قدرت در محله………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-2-8 شناسایی نیازهای اجتماع مورد نظر و بویژه گروه‌های هدف طرح………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-9 نتایج حاصل از مرحله جلب مشارکت عمومی………………………………………………………………………………………………………………………. 53
فصل سوم :ادبیات  نظری
3-1  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-2 پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-3  ادبیات نظری………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3-1 فضای شهری در دوره‌های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-33-2 تقسیم بندی فضاهای شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 71
3-3-3  میدان، فضای شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-3-4 خیابان، فضای شهری.. 81
3-3-5  پیاده راه، فضای شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 84
3- 4 مرحله اسکوپینگ  (دامنه یابی) 93
3-4-1 تاثیرات احتمالی  پروژه 94
3-4-2  تاثیرات اجتماعی پروژه 94
3-4-3 تاثیرات احتمالی فرهنگی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 103
3-4-4 تاثیرات احتمالی زیست محیطی پروژه 106
3-4-5 تاثیرات احتمالی ترافیکی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 107
3-4-6 تاثیرات احتمالی اقتصادی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 110
3-4-7 گزینش آثار احتمالی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حمل و نقلی و زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………………. 114
3- 4 -8 مدل تولید و انتشار تاثیرات احتمالی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 115
فصل چهارم :روش تحقیق
4- 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-2  تکنیک‌های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
4-3 ابزار گرد آوری داده………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
4-4  اعتبار  ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
5-1-2 دیدگاه ذینفعان طرح نسبت به ضرورت اجرای طرح و  میزان موفقیت آن در عمل .. 137
5-1-3 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌های محدوده………………………………………………………………………………………………………………………. 144
5-1-4  بررسی تاثیر احتمالی اختلال در شبکه تعاملات محلی………………………………………………………………………………………………………………………. 148
5-1-5   بررسی تاثیر احتمالی تغییر کارکرد مسکونی به انبار 153
5-1-6 بررسی تاثیر احتمالی افزایش موتورسواران در محدوده و کاهش امنیت………………………………………………………………………………………………………………………. 156
5-1-7 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درامد اطبا 159
5-1-8 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درآمد عمده فروشان………………………………………………………………………………………………………………………. 162
5-1-9 بررسی تاثیر احتمالی افزایش بی برنامه دستفروشان در منطقه . 165
5-1-10بررسی تاثیر احتمالی تغییر الگوی سفر………………………………………………………………………………………………………………………. 169
5-1-11 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به چهارراه‌های قبل از محدوده طرح………………………………………………………………………………………………………………………. 173
5-2 بخش دوم : ارائه راهکار و پیشنهادات.. 175
5-2-1 پیشنهادات و نظام تعدیل و جبران.. 175
5-2-2 پیشنهاد اول………………………………………………………………………………………………………………………. 176
5-2-3 پیشنهاد دوم 177
5-2-4راهکارهای کاهش تاثیرات پیش بینی شد………………………………………………………………………………………………………………………. 177
5-2-4-1 کاهش درآمد پزشکان………………………………………………………………………………………………………………….. 177
5-2-4-2 تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 178
5-2-4-3 افزایش حضور بی‌برنامه

 

دستفروشان………………………………………………………………………………………………………………….. 179
5-2-4-4 انتقال ترافیک به چهارراه‌ها 180
5-2-4-5 توجه به بستر پیاده روی………………………………………………………………………………………………………………….. 181
5-2-4-6 احیا و مرمت سراها و کاروانسراهای موجود و تغییر کاربری آنها از انبار و  متروکه به مسافرخانه، هتل، فضاهای فرهنگی،موزه، سفرهخانه و… 181
5-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 182
5-4 مشکلات پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………….. 186
 
 
فهرست جداول
جدول 1: اهداف و سیاست گذاری‌های طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..  16
جدول شماره 2: عمده ترین کاربری‌های موجود درمحدوده 20
جدول شماره3، فهرست بناهای ثبت شده میراث فرهنگی (حوزه فراگیر) 31
جدول 4، فهرست بناهای واجد ارزش………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
جدول شماره 5: کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
جدول شماره 6، نظام کاربری اراضی خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
جدول شماره 7،  نظام کاربری اراضی خیابان باباطاهر. 42
جدول شماره8، نظام کاربری اراضی خیابان شهدا 43
جدول شماره 9،کاربری اراضی خیابان تختی.. 45
جدول10،خلاصه دسته بندی مهمترین صاحبنظران فضاهای عمومی‌شهر. 71
جدول شماره 11، دیدگاه متخصصین به ماهیت فضاهای شهری.. 73
جدول شماره11، نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده مداری.. 86
جدول شماره13، گزینش آثاراحتمالی طرح برمبنای داوری اساتید………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
جدول شماره13، دسته بندی مشاغل در کل محدوده 122
جدول شماره14،  نمونه گیری بافت مسکونی………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
جدول شماره 15، میزان پایایی تعاملات محلی.. 127
جدول 15، توزیع جمعیت نمونه براساس ضرورت اطلاع رسانی.. 132
جدول 16، توزیع نمونه ساکنین برحسب میزان اطلاع از پروژه………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
جدول 17، توزیع نمونه عابران برحسب میزان اطلاع از پروژه 133
جدول18،توزیع نمونه بیماران برحسب میزان اطلاع از پروژه 134
جدول19، توزیع نمونه کسبه برحسب میزان اطلاع از پروژه………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
جدول20، توزیع نمونه پزشکان برحسب میزان اطلاع از پروژه 135
جدول21، توزیع نمونه جمعیت برحسب منبع اطلاع. 135
جدول شماره(22 ) توزیع جمعیت نمونه بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
جدول شماره(23 توزیع جمعیت نمونه ساکنین بر حسب ضرورت اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..  139
جدول شماره24، توزیع جمعیت نمونه عابران بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
جدول25، توزیع جمعیت نمونه بیماران بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 140
جدول 26، توزیع جمعیت نمونه کسبه بر حسب ضرورت اجرای طرح  140
جدول (27)، توزیع جمعیت پزشکان بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
جدول 28، توزیع جمعیت برحسب میزان موفقیت آمیزی اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
جدول 29، توزیع جمعیت نمونه براساس علت موفقیت آمیزی طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 142
جدول 30، توزیع جمعیت نمونه براساس علت عدم موفقیت طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..  143
جدول 31، میزان رضایت ساکنین از سکونت در محدوده بافت مرکزی قبل از اجرای طرح.. 144
جدول 32، توزیع نمونه ساکنین بر حسب علت نارضایتی از سکونت در محدوده …………………………………………………………………………………………………………………………..  145
جدول33، توزیع نمونه ساکنین برحسب آثار احتمالی ناشی از پروژه 146
جدول 34، توزیع جمعیت نمونه ساکنین برحسب میزان ارتباطات همسایگی………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
جدول 35، توزیع ساکنین بر حسب زمینه ارتباطات همسایگی  149
جدول 36، توزیع ساکنین برحسب اطلاع از مشخصات خصوصی همسایگان …………………………………………………………………………………………………………………………..  150
جدول 37، توزیع ساکنین برحسب تمایل به مهاجرت از منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………..  151
جدول 38، توزیع ساکنین بر حسب تمایل به اجاره ملک به مستاجر………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
جدول 39، توزیع ساکنین بر حسب تمایل به اجاره………………………………………………………………………………………………………………………….. 154
جدول 40، توزیع نمونه کسبه بر حسب میزان تمایل به اجاره انبار………………………………………………………………………………………………………………………….. 154
جدول 41، توزیع نمونه کسبه بر حسب میزان تمایل به استفاده از موتور………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
جدول 42، توزیع نمونه عابران بر حسب چگونگی ورود به محدوده………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
جدول 43، توزیع جمعیت نمونه پزشکان برحسب وضعیت درآمدی ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..  160
جدول 44، توزیع جمعیت نمونه پزشکان برحسب تعداد بیماران شهرستانی 160
جدول45، توزیع جمعیت نمونه بیماران برحسب نوع وسیله نقلیه مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………..  161
جدول 46، توزیع جمعیت نمونه پزشکان برحسب پیش بینی وضعیت درآمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..  161
جدول 47، توزیع جمعیت نمونه کسبه برحسب وضعیت درآمدی………………………………………………………………………………………………………………………….. 162
جدول شماره 48،  توزیع جمعیت نمونه کسبه بر حسب چگونگی حمل کالا………………………………………………………………………………………………………………………….. 163
جدول 49، توزیع جمعیت نمونه کسبه بر حسب وضعیت درآمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..  164
جدول شماره  50، توزیع جمعیت نمونه عابران برحسب چگونگی رفت و آمد  169
جدول 51، توزیع نمونه عابران برحسب میزان  استفاده وسیله نقلیه عمومی‌………………………………………………………………………………………………………………………….. 170
جدول 52، توزیع نمونه بیماران بر حسب چگونگی رفت و آمد به مرکز شهر 170
 
فهرست اشکال
تصویرشماره 1: موقعیت استقرار منطقه‌های 1،2،3و4 در شهر همدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
تصویر شماره 2، مسجدجامع همدان، اکباتان.. 32
تصویر شماره3، بازار قدیم همدان، محقق .. 32
تصویر 4) موزه حمام قلعه و موزه استر و مردخای و امام زاده عبدالله………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
تصویرشماره5) جمعیت شناور محدوده طرح.. 33
تصویر شماره 6، بازار‌های اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
تصویر شماره 7 ؛ جمعیت شناور روزانه در محدوده میدان امام خمینی همدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
تصاویر شماره 8، تنوع شغلی در محدوده خیابان‌های ششگانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
تصویرشماره8، بانک‌ها و مراکز اداری خیابان شریعتی.. 37
تصاویرشماره9، ابنیه متروکه ارزشمند خیابان  شریعتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
تصویرشماره 10، مجتمع‌های پزشکی خیابان بوعلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
تصویر11،خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
 تصویرشماره12،ساختمانهای متروکه و لبه‌های مرده خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
تصویرشماره 13، پارکینگ‌های خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
تصویرشماره14، انبارها و عمده فروشی‌های خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
تصویرشماره15، ضلع غربی بازار قدیم همدان، خیابان باباطاهر………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
تصویرشماره 16، مراکز خرید خیابان باباطاهر………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
تصویر17،خیابان شهدا 43
تصویرشماره 18، خیابان  شهدا 43
تصویرشماره19، کاربری مسکونی و اداری خیابان تختی.. 45
تصویرشماره20، کارگران روزمزد خیابان تختی و دور میدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
تصویرشماره 21، سرزندگی میدان در نیمه‌های شب… 47
تصویرشماره: 22، زندگی شبانه میدان امام در ساعت 23:30شبهای پاییز. 48
تصویر شماره23، فضای سبز وسط میدان امام خمینی همدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
تصاویرشماره24،دستفروشان و پیرمردان جمع شده درفضای سبز وسط میدان امام خمینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
تصاویر25،فضای سبزوسط میدان امام خمینی، پاتوق پیرمردان و زنان.. 49
تصویرشماره 26، فضای سبز وسط میدان امام خمینی، پاتوق پسران جوان در نیمه‌های شب………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
تصویرشماره.27،صف طولانی تاکسی و اتوبوس …………………………………………………………………………………………………………………………..  51
تصویرشماره28، ترافیک سواره و پیاده در ساعات معمولی ترافیکی ؛ شهدا-اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
تصویرشماره29،اتومبیل‌های شخصی پارک شده در کوچه‌ها،شریعتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
تصویرشماره30، پارکینگ‌های محدوده………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
تصویرشماره31، حمل بار درخیابان‌های ششگانه. 53
میدان نقش جهان – اصفهان.. 76
تصویرشماره 32، میدان مرکزی.. 77
جدول شماره 12، فرصت‌های شغلی  در حین اجرا و پس از اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
تصویر شماره33 ، ترافیک خودروی شخصی در محلات مسکونی …………………………………………………………………………………………………………………………..  147
تصویرشماره 34  ، همسایگان در بافت مسکونی.. 149
تصویرشماره 35، املاک مسکونی با قابلیت تبدیل به انبار …………………………………………………………………………………………………………………………..  155
بررسی سه تاثیر احتمالی در مدل نظری حاصل از مرحله دامنه یابی آثار 156
تصویرشماره  36، موتورسواران در پیاده راه سی تیر (تهران) 158
تصویر شماره 37 تحلیل تاثیراحتمالی افزایش موتور سواران در محدوده …………………………………………………………………………………………………………………………..  159
تصویرشماره  37، دستفروشان درساعات مختلف شبانه روز درمیدان امام خمینی …………………………………………………………………………………………………………………………..  168
تصویر شماره 39، تحلیل تاثیر احتمالی افزایش حضور بی برنامه دستفروشان.. 168
تصویر شماره 38،ارزیابی تاثیر احتمالی تغییر الگوی سفر………………………………………………………………………………………………………………………….. 172
تصویرشماره 39 ، تحلیل تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به چهارراه‌ها و میادین …………………………………………………………………………………………………………………………..  174
تصویر شماره 40، سیتم راهبند ستونی (بولارد) 179
 

1-1 مقدمه
با وقوع انقلاب صنعتی، شهرها در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و متناسب با آن زندگی شهرنشینی با استقبال بیشتری روبرو شده است.  به تناسب تحول نیازها و انتظارات اجتماعات انسانی مشخصات کالبدی، بافت و کارکرد آن‌ها دستخوش تغییر شده است. در نتیجه، برنامه‌ریزی مدرن شهری  موضوع کلیدی است که به منظور انطباق هرچه بیشتر بافت‌ها و الگوهای سکونت شهری با نیازهای کنونی و آینده ساکنان با هدف ارتقای عدالت اجتماعی در دهه‌های اخیر مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای اجتماعی[1] پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، از جمله مهم ترین روش‌هایی است که در سال‌های اخیر با هدف اجتناب از برداشت صرفا کالبدی به پروژه‌های توسعه ای و توجه به انسان به عنوان مرکزیت برنامه ریزی‌های توسعه ای، اهمیت پیدا کرده است.
بی‌شک برنامه ریزی و هرگونه تغییر در اجزای شهری و اجرای پروژه‌های مختلف، در هر جای دنیا عواقبی را به دنبال دارد.گاهی اجرای این پروژه‌های شهری، با جابه جایی گسترده جمعیت همراه بوده و این انتقال فیزیکی جمعیت، جابه جایی فرهنگی و نیز مجموعه‌ی وسیعی از پیامدها را در الگو و سبک زندگی، ارتباطات انسانی و شبکه‌های همسایگی، سلامت و رفاه اجتماعی به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، ارزیابی پیامدهای اجتماعی، با هدف پیش بینی و تشخیص این گونه تغییرات و جابجایی‌ها و به منظور افزایش بازده پروژه‌های شهری بسیار موثر و کارساز خواهد بود. عدم شناخت و ارزیابی پیامدهای اجتماعی در بعضی موارد، تنها تحمیل کننده هزینه‌های غیرضروری‌ای بوده که در اغلب موارد، با رفع ظاهری بعضی مشکلات، به تعمیق و یا ایجاد مجموعه وسیعی از مسائل اجتماعی و فرهنگی منتهی می‌شود. در واقع، مطالعات ارزیابی پیامدهای اجتماعی، برای مرتفع کردن نیاز نظام‌های تصمیم گیری و سیاست گذاری به شناخت پیامدهای ممکن و راهکارهای کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت، طراحی و اجرا می‌شوند.
گزارش حاضر به معرفی و بیان نتایج حاصل از بررسی پیامدهای اجتماعی احتمالی ناشی از اجرای پیاده‌راه‌سازی در محدوده میدان امام خمینی همدان و خیابان‌های ششگانه آن می‌پردازد.

1-2- بیان مساله تحقیق
میدان امام خمینی‌(ره) و خیابان‌های ششگانه منشعب از آن در مرکزیت شهر همدان واقع شده و دارای پنج کارکرد اصلی مسکونی، حمل و نقلی، تجاری- اداری،خدماتی و فراغتی می‌باشد که همین امر شیوه زندگی خاصی را در این محدوده رقم زده و به واسطه ایفای نقش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دائما باز تولید می‌شود. اکثریت شاغلین در این محدوده، در بخش‌های تجاری، تولیدی، اداری – انتظامی، گردشگری – توریستی، بهداشتی و درمانی، مذهبی و حمل و نقلی فعالیت دارند. عمده ترین کاربری‌های موجود در محدوده، کاربری مسکونی با سهم نسبی حدود 32.45 درصدی و کاربری تجاری در حدود 39.35 درصد می‌باشند و حدود 20 درصد به فعالیت‌های گردشگری– توریستی که در امتداد تپه هگمتانه قرار دارد،اختصاص دارد.(مطالعات مشاورین طرح،شرکت مهندسین نقش پیراوش، 1385) این محدوده بسیاری از عناصر ارزشمند تاریخی و عملکردی شهر را در خود جای داده که در حقیقت معرف هویت تاریخی و ارزشمند شهر همدان بوده و شهر را به لحاظ معنایی سامان می‌دهد. از آنجا که این میدان و خیابان‌های منتهی به آن، مرکز تجاری و مسکونی شهر بوده و از سویی ارتباط با دیگر نواحی شهر را میسر می‌کند، علاوه بر ساکنین آن، روزانه مسیر تردد هزاران کارگر، کارمند، راننده و دیگر اقشار بومی و غیر بومی می‌باشد و همین امر، عاملی موثر در تشدید گره ترافیکی این بافت مرکزی محسوب می‌شود.
پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه آن، در سال 1385 با هدف ارتقای کیفی بافت تاریخی شهر همدان و حذف ترافیک مرکزی آن، به تصویب شورای عالی مسکن و شهرسازی استان رسید. از دیگر اهداف اصلی طرح، تقویت گردشگری و افزایش جذب توریست در این منطقه می‌باشد. محدوده مورد نظر پروژه، میدان امام خمینی و شش خیابان اصلی منشعب از آن را یعنی خیابان‌های بوعلی (جنوب) اکباتان (ضلع شمالی طرح)، تختی، شهدا، باباطاهر و خیابان شریعتی را تا اولین چهارراه یا اولین میدان بعد از میدان امام خمینی شامل می‌شود. با وجود گذشت زمانی طولانی از تصویب پروژه و قطعیت کامل مجریان طرح درباره اجرایی شدن آن، در حال حاضر هیچ گونه برنامه ریزی مشخصی درباره‌ی زمانبندی، هزینه های اجرایی و یا فازبندی طرح صورت نگرفته است. پس از تصویب پروژه، یکی از فعالیتهای انجام شده در راستای آن، اجرای آزمایشی طرح در دو خیابان از خیابان‌های ششگانه (بوعلی‌-‌اکباتان) بوده است. این اجرا که با بسته شدن شبانه روزی این دو خیابان همراه بود، بدون اطلاع رسانی قبلی و یا ارائه  توضیحاتی درباره علت آن، در سال 1390 آغاز شد. اجرای این طرح دراین محدوده که مرکزیت درمانی و تجاری استان همدان محسوب می‌شوند، افزایش اعتراضات و شکل گیری تجمعاتی را از سوی پزشکان و بازاریان منطقه در پی داشت‌ و به موجب آن پس از گذشت چند ماه،  ادامه طرح در یکی از این دو  خیابان (بوعلی) متوقف شده، ولی خیابان اکباتان که به بازار روستاییان شهرت دارد، تا پایان سال 91 همچنان بسته باقی ماند و در نتیجه آن به گفته‌ی بسیاری از کسبه، در این دو سال، بازار اکباتان دچار رکود اقتصادی شدید شد.
همانگونه که از توصیفات برمی‌آید، در صورت اجرای پروژه با در نظر گرفتن اهداف اصلی آن، فرایندی دست کم 10 ساله و همراه با پیامدهای وسیعی در زندگی ذینفعان مستقیم و غیر مستقیم طرح خواهد بود. از آنجا که طرح برخلاف موارد مشابه آن دردیگر نقاط کشور، محدوده وسیعی از مرکز شهر با مختصات خاص را در بردارد،  بدون شک تاثیرات احتمالی اجرای آن سطح وسیعی از منطقه را در بر خواهد داشت و تاثیر شگرفی بر شبکه و میزان تعاملات اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی، میزان و الگوی دسترسی به امکانات و سرویس‌های اجتماعی و الگوی حمل و نقل برجای خواهد گذاشت.گستردگی‌ طرح به اندازه ای است که  همه ساکنین، شاغلان و گروه‌های مردمی در ارتباط با این محدوده را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمیدهد.
پیامدهای مرتبط با مرحله ساخت، اگر چه مهم، ولی مقطعی بوده و انتظار می‌رود با اتمام پروژه مرتفع شوند. اما دسته دیگر و مهم تر پیامدها با اتمام پروژه و شروع زندگی و تردد در بافتی از شهر که از حیث کالبدی و عملکردی مشخصاتی کاملا متفاوت از بافت پیشین دارد، پدیدار می‌شوند.
همانگونه که بیان شد، در محدوده مورد نظر،در هم تنیدگی مجموعه‌ای از ساختارهای روابط اجتماعی و همسایگی، نظام روابط قدرت، الگوی دسترسی‌های اجتماعی و خدماتی، نظام اقتصادی، گذشته و هویت تاریخی و در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:10:00 ب.ظ ]
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین منبع کسب دانش در زمینه تغذیه و ابعاد آن راهنمایی خانواده می‌باشد و استفاده از کتاب­های درسی، رسانه­ها و راهنمایی معلم به ترتیب اولویت­های بعدی دانش­آموزان در زمینه تغذیه بودند. کسب دانش در زمینه تغذیه و ابعاد آن از طریق کتب درسی بیشترین میزان استفاده در زمینه سلامت غذایی دارد و بیشترین میزان استفاده کسب دانش از طریق آموزش معلمان در زمینه تغذیه و ابعاد آن در زمینه دسته­بندی غذایی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نقش کمرنگ مدرسه و به ویژه معلم، می‌توان با گذاشتن کلاس­های فوق برنامه و یا آموزش تغذیه، دانش‌آموزان و والدین آن‌ها را در مورد عادت‌های غذایی خوب و ارائه انتخاب‌های غذایی سالم، آگاه نمود.

کلید‌واژه‌ها: برنامه‌های درسی، آگاهی تغذیه‌ای، مدل ویسکانسین، مقطع چهارم ابتدایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………….. 2

1-2 بیان مسأله……………………………… 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………… 7

1-4 اهداف پژوهش…………………………….. 9

1-4-1 اهداف کلی…………………………….. 9

1-4-2 اهداف جزئی……………………………. 10

1-5 سؤالات پژوهش…………………………….. 10

1-6 تعریف متغیر…………………………….. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مبانی نظری پژوهش………………………… 13

2-1-1 تغذیه………………………………… 13

2-1-2 هرم غذایی…………………………….. 14

2-1-3 گروه‌های غذایی…………………………. 15

2-1-4 الگوهای غذایی…………………………. 18

2-1-5 الگوهای غذایی غالب در ایران…………….. 18

2-1-6 فواید ارزیابی الگوهای غذایی…………….. 20

2-1-7 نیازهای تغذیه‌‌ای در سنین دبستان………….. 22

2-1-8 رفتارهای تغذیه‌ای نامطلوب در کودکان سنین مدرسه 25

2-1-9 آموزش تغذیه…………………………… 27

2-1-10 مفاهیم آموزش تغذیه نوجوانان……………. 29

2-1-11 مدل یادگیری تجربی…………………….. 32

2-1-12 سازماندهی معیارها…………………….. 32

2-1-13 معیارهای آکادمیک مدل ویسکانسین برای آموزش تغذیه   33

2-1-14 استانداردهای آموزش تغذیه ویسکانسین……… 38

2-1-15 هدف استانداردهای آموزشی تغذیه ویسکانسین…. 39

2-1-16 استفاده از استانداردهای آموزش تغذیه ویسکانسین 39

2-1-17 تعریف برنامه آموزشی در ارتباط با استانداردها 40

2-1-18 به کارگیری استانداردهای آموزش تغذیه در برنامه آموزشی  40

2-1-19 آموزش تغذیه و سیاست‌های تندرستی حوزه مدرسه.. 41

2-1-20 آموزش تغذیه خارج از ایام مدرسه…………. 41

2-1-21 آموزش تغذیه با کیفیت………………….. 42

2-1-22 منابع کسب دانش تغذیه‌ای………………… 42

2-2 پیشینه پژوهش……………………………. 43

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه…………………………………….. 49

3-1 روش پژوهش………………………………. 49

3-2 جامعه آماری…………………………….. 49

3-3 نمونه و روش نمونه‌گیری……………………. 49

3-4 ابزار گردآوری داده‌ها…………………….. 49

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………. 50

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 مقدمه…………………………………. 52

4-2 اطلاعات دموگرافیگ………………………… 52

4-3 شاخص‌های توصیفی………………………….. 53

4-4 تحلیل‌های آمار استنباطی………………….. 56

4-5 یافته­های جانبی…………………………. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه…………………………………….. 67

5-1 خلاصه یافته‌های توصیفی پژوهش……………….. 67

5-2 خلاصه نتایج سوالات پژوهش…………………… 67

5-3 خلاصه یافته­های جانبی……………………… 72

5-4 پیشنهادات کاربردی………………………. 73

5-5 پیشنهادات پژوهشی……………………….. 74

5-6 محدودیت‌های پژوهش……………………….. 75

منابع…………………………………….. 76

ضمائم…………………………………….. 84

مقدمه

کودکان قربانی روش زندگی عصر حاضر شده‌اند آن‌ها در نتیجه الگوهای غذایی نادرست در معرض خطر بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان و دیابت هستند. در حالی که مصرف چربی بالایی دارند، میوه، سبزی و غلات را نسبت به مقادیر توصیه شده به صورت ناچیز مصرف می‌کنند. بسیاری از خوراکی‌های مورد علاقه شدید کودکان که به فراوانی در سطح اجتماع عرضه می‌شوند، کیفیت‌شان از دو جنبه سرشار بودن آن‌ها از مواد قندی، چربی و نمک و فقدان مواد ارزشمند مانند ویتامین‌ها و مواد معدنی زیر سؤال است (خلج و محمدی‌زیدی، 1385).

اواسط دوران کودکی (7 تا 12 سالگی) سال‌هایی است که باید مواد غذایی برای رشد سریع دوران نوجوانی در اختیار کودک قرار گیرد. از این رو اهمیت توجه به تغذیه کودک دو چندان می‌شود. الگوهای تغذیه‌ای سالم در دوران کودکی موجب افزایش سطح تندرستی و رشد و نمو و توان بیشتر فعالیت‌های ذهنی می‌شود و از عوارض و مشکلاتی مانند آنمی فقر آهن، چاقی و اختلالات گوارشی و پوسیدگی دندانی در کوتاه‌مدت و بیماری ‌های مزمن و خطرناک در درازمدت پیشگیری می‌نماید (خلج و محمدی زیدی، 1385).

عملکرد صحیح نوجوانان در رابطه با اصول تغذیه سالم، نیازمند آگاهی این افراد در این زمینه است. اگر چه آگاهی همان رفتار نیست ولی می‎تواند یک عامل تعیین‌کننده رفتارهای غذایی باشد (رسولی و همکاران، 1389). تصحیح رفتار تغذیه‌ای در دوران کودکی و نوجوانی فواید زیادی را به همراه دارد که از مهم‌ترین آن‌ها طراحی و اجرای درست برنامه غذایی در مدرسه‌ها است. طراحی و اجرای درست برنامه غذایی به منظور رفع مشکلات تغذیه‌ای و تأمین سلامت در کودکان و نوجوانان صورت می‌گیرد که می‌تواند منجر به رفع گرسنگی کوتاه‌مدت یا گذرای کودکان مدرسه‌ای شده و به افزایش توجه و تمرکز این دانش‌آموزان در یادگیری و بهتر شدن عملکرد آن‌ها کمک می‌کند (چوبین[1] و همکاران، 2009).

دانش‌آموزان این آگاهی تغذیه‌ای را از منابع مختلفی کسب می‌نمایند. در این زمینه انگورانی و همکاران (1386) بیان می‌کنند که کتابچه آموزش تغذیه می‌تواند آگاهی تغذیه‌ای دانش‌آموزان را افزایش دهد. هم‌چنین پورعبداللهی و همکاران (1384) بیان داشتند که آموزش تغذیه در محیط مدرسه نقش بسیار عمده‌ای در افزایش آگاهی و عملکرد تغذیه‎‌ای دانش‌آموزان ایفا می‌کند. علاوه بر این با شروع سنین مدرسه عواملی چون معلمین، مسئولین مدرسه و حضور هم سن و سالان در انتخاب مواد غذایی، شکل ‌گیری عادات غذایی و افزایش آگاهی دانش‌آموزان نقش به سزایی ایفا می‌نمایند.

دانش‌آموزان توسط مطالب درسی، با اهمیت و نقش تغذیه در رشد، سلامت و بهبود فعالیت‌های ذهنی و جسمی آشنا می‌شوند، اطلاعات مفیدی نیز در ارتباط با انواع خوراکی‌های موجود، لزوم برقراری تعادل در مصرف مواد هر یک از گروه‌های غذایی و اندازه سهم هر یک از گروه‌های مواد غذایی در شبانه‌روز به دست می‌آورند، مثال‌های مشخص و با اشاره به واحدهایی چون گرم، لیوان، عدد، برش و … بسته به این که نوع خوارکی چه باشد، در کتاب‌های درسی ارائه شده است که با تمرین‌ها و تحقیق‌های عملی نیز همراه است که در فهم و یادگیری بهتر مطالب درسی، دانش‌آموزان را یاری می‌دهد. مطالبی که در ارتباط با هرم مواد غذایی و سهم هر یک از گروه‌های شش‌گانه مواد غذایی در کتب درسی آورده شده است، به دلیل این که مبتنی بر اطلاعات تغذیه‌ای و توصیه‌های علمی‌ای است که در سطح جهانی توصیه شده، از اعتبار قابل توجهی برخوردار است.

هرم غذایی بهترین راهنما جهت تعدیل عادات غذایی است. امروزه متخصصان تغذیه تلاش می‌کنند که

 

دانش تغذیه را در قالب راهنماهای غذایی به تمام مردم معرفی نمایند و از هرم غذایی به عنوان یک ابزار علمی و مؤثر جهت آموزش تغذیه صحیح و افزایش آگاهی تغذیه‌ای استفاده نمایند. هرم غذایی بر پایه سه اصل تعادل، تنوع و تجسم نسبت‌ها در انتخاب گروه‌های غذایی طراحی شده است که 5 گروه غذایی هرم شامل نان و غلات، سبزی‌ها و میوه‌ها، شیر و لبنیات و گوشت و جایگزین‌های آن هستند و در مقادیر و اندازه‌های تعیین شده تأمین کننده رژیم غذایی سالم می‌باشند (صدیفی، 1386). با توجه به مطالب فوق می‌توان بیان داشت که مدرسه و برنامه‌های درسی می‌توانند در کسب دانش تغذیه‌ای دانش‌آموزان تأثیر داشته باشند.

 

1-2 بیان مسأله

نوجوانی مرحله رشد فیزیکی از کودکی به بزرگسالی است که با عوامل فیزیولوژیکی شروع و تمام بدن را در بر می‌گیرد. این دوران یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های رشد انسان محسوب می‌شود. این دوران در حدود 5 تا 7 سال ادامه دارد و نوجوان در حدود 20% قد و 50% وزن دوران بزرگسالی را در این دوره به دست می‌آورد (اسپیر[2]، 2004).

در نوجوانی، افراد مسئول عادات غذایی، نگرش‌ها و رفتارهای خود می‌باشند و در حقیقت نگرش‌ها نقش مهمی در انسجام و حفظ دامنه وسیعی از عادات و رفتارهای غذایی دارد (تورکُنی[3] و همکاران، 2008) اما لازم است مواد مغذی دریافتی به اندازه مورد نیاز برای رشد مطلوب آن‌ها تأمین گردد. در این دوره، تغییرات روحی و روانی خاصی رخ می‌دهد که منجر به رد یا تمایل به برخی عادات غذایی می‌شود. تغییرات فیزیکی و روانی انجام شده در این دوران از جمله عوامل مؤثر بر سلامت تغذیه‌ای نوجوان به شمار می‌رود (گاپتا و کوچار[4]، 2009).

تغذیه مناسب در این دوره، عملکرد ذهنی (شناختی)، روانی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سوءتغذیه در این دوره چه موجب چاقی و چه موجب لاغری گردد، در تعیین شاخص بیماری‌ها و مرگ و میر دوران بزرگسالی دارای اهمیت خاص است (جویس[5]، 2009). در این زمینه داویدسون[6] (2009) در مطالعه خود نشان داد که تغذیه مطلوب می‌تواند تفاوت چشمگیری در توانایی دانش‌آموزان برای پیشرفت در مدرسه ایجاد کند و سوء تغذیه می‌تواند اثرات منفی بر روی رفتارهای دانش‌آموز، عملکرد مدرسه و به طور کلی رشد شناختی داشته باشد. از طرفی زیاده‌روی در تغذیه که منجر به چاقی می‌شود هم‌چنین می‌تواند مانع رشد و توسعه علمی و اجتماعی نوجوانان باشد.

هم‌چنین چن[7] و همکاران (2005) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که چاقی در دوران نوجوانی احتمال ابتلا به دیابت نوع II، بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان و خطر مرگ و میر زودرس و بسیاری دیگر از بیماری‌ها و عوارض جسمی و اجتماعی را در بزرگسالی افزایش می‌دهد. چاقی نوجوانان هم‌چنین عواقب روانی نامطلوبی هم‌چون اختلالات خواب، کم بودن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را در پی دارد که این مسئله بر روابط اجتماعی و تحصیلی آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

بسیاری از این بیماری‌ها و اختلالات عنوان شده در بالا که در نتیجه تغذیه نامناسب ایجاد می‌شود از طریق آموزش و ارتقای سلامت قابل پیشگیری است. این در حالی است که نتایج مطالعات حاکی از آن است که مشکلات نوجوان در تغذیه و عملکرد نامطلوب تغذیه‌ای ناشی از پایین بودن سطح آگاهی تغذیه‌ای در نوجوانان است (هزاوه‌ای و همکاران، 1388؛ پی‌لین[8]، 2004). هم‌چنین در مطالعه‌ای که توسط ابراین[9] و همکاران (2007) در زمینه آگاهی تغذیه‌ای دانش‌آموزان انجام شد، اکثر دانش آموزان مورد پژوهش از آگاهی تغذیه‌ای پایینی برخوردار بودند.

بر این اساس آموزش مناسب تغذیه و افزایش آگاهی تغذیه‌ای می‌تواند منجر به تغییر رفتار در انتخاب و مصرف غذای مناسب ‌شود و در نتیجه باعث جلوگیری از بیماری‌ها و حفظ و ارتقای سلامت در ابعاد فیزیکی، هیجانی و ذهنی شود. افزایش آگاهی تغذیه‌ای دانش‌آموزان و نوجوانان از طریق منابع مختلفی حاصل می‌شود.

صدیفی (1386) در مطالعه خود منبع کسب اطلاعات در خصوص عادات غذایی را 25% از دختران منبع اطلاعات خود را از رادیو و تلویزیون و 3/28% از پسران منبع اطلاعات خود را کادر بهداشتی اعلام کردند. دلوریان‌زاده و همکاران (1390) در مطالعه خود نشان دادند که 3/50% از کتاب‌های درسی، 2/38% مادر و مادربزرگ‌ها، 4/35% از معلمان و 4/28% از اقوام و آشنایان اطلاعات و دانش تغذیه‌ای را کسب می‌کنند. در همین راستا ماکوچ و رسچک[10] (2008) در مطالعه‌ای به این نتیجه دست یافتند که مهم‌ترین منبع یادگیری دانش تغذیه در کودکان، همسالان بوده است.

علاوه بر این در مدرسه عواملی چون معلمین، مسئولین مدرسه و حضور هم سن و سالان کودک در انتخاب مواد غذایی و در نتیجه شکل‌گیری عادات غذایی نقش به سزایی ایفا می‌نمایند (پورعبدالهی و همکاران، 1384).

همانطور که نتایج مطالعات عنوان شده در بالا نشان می‌دهد یکی از عواملی که احتمالاً می‌تواند در افزایش آگاهی تغذیه‌ای دانش‌آموزان نقش داشته باشد، محیط‌های آموزشی و کتاب‌های درسی می‌باشد. بنابراین سرمایه‌گذاری بر روی سلامت نوجوانان و جوانان در محیط‌های آموزشی به عنوان یکی از مهم ترین مداخلات نظام‌های سلامت مطرح بوده به نحوی که این مهم در قالب یک برنامه فراگیر به نام “مدارس مروج سلامت” در حوزه ارتقای سلامت نوجوانان و جوانان توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شده است. در دسامبر 2005 میلادی نشست مشورتی در مورد مدارس مروج سلامت در منطقه مدیترانه شرقی (EMRO) برگزار گردید، یکی از مهم‌ترین ابعادی که در این اجلاس مورد بحث قرار گرفت، آموزش سلامت در مدارس بود، چرا که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مداخلات سلامت در محیط‌های آموزشی بوده و از آن‌جایی که مدارس تأثیر بسیار زیادی در رشد و تکامل کودکان و نوجوانان دارند و بسیاری از رفتارهای مخاطره‌آمیز سلامت نیز در سنین مدرسه شکل می‌گیرد، بسیاری از متخصصین علوم رفتاری توصیه می‌نمایند بر اساس دیدگاه “تربیت از سنین کودکی” آموزش را باید از سنین پیش از مدرسه و مدرسه آغاز کرد. بر این اساس یکی از مهم‌ترین وظایف مدارس، آموزش تغذیه در زمینه‌های نیازهای غذایی دانش‌آموزان در سنین مختلف، رفتارهای غلط غذایی، نقش تغذیه در ارتقای ذهن و روان و … و آموزش در جهت ارتقای سطح آگاهی تغذیه‌ای دانش‌آموزان می‌باشد. این آموزش باید بر اساس استانداردهای خاصی مانند استانداردهای ویسکانسین تنظیم گردد.

استانداردهای آموزشی تغذیه ویسکانسین[11] راهنمایی را برای دانش‌آموزان، والدین، معلمان، مدیران، تصمیم‌سازان و جامعه برای حمایت از آموزش دانش‌آموزان فراهم کرده است. این استاندارد پایه‌ای برای آموزش تغذیه جامع و با کیفیت بالا در ایالات ویسکانسین فراهم می‌کند. فراگیری در مورد نحوه تغذیه سالم قسمت مهمی از هدف‌های ویسکانسین می‌باشد. بر اساس مدل علمی ویسکانسین اهداف، مهارت‌ها و دانشی که بایستی هر دانش‌آموز در پایان پایه‌های مختلف تحصیلی به آن دست یابد، تعیین شده است (داویدسون، 2009).

مدل استاندارد علمی ویسکانسین برای آموزش دانش‌آموزان، دانش و مهارت انتخاب غذای مناسب برای تغذیه سالم که باعث سلامتی شده و خطر بیماری‌ها را کاهش دهند، پیدا خواهد کرد. ابعاد مدل ویسکانسین عبارتند از: 1- تغذیه برای تأمین انرژی و رشد (مثال: دلیل نیاز مردم به مصرف غذاهای مختلف)، 2- امنیت و سلامت غذایی (مثال: آشنایی با نحوه صحیح نگهداری مواد غذایی)، 3- تفکر نقادانه و استدلال عملی (مثال: تشخیص مواد غذایی از مواد غیرغذایی)، 4- تغذیه برای ارتقای رفتارهای سلامتی (مثال: آگاهی در مورد پیامدهای اضافه وزن)، 5- دسته‌بندی غذایی و 6- تنوع غذایی (داویدسون، 2009).

از آن‌جایی که عادات و الگوهای تغذیه‌ای در سنین پیش‌دبستان و دبستان شکل می‌گیرد و رفتارهای صحیح تغذیه‌ای در این دوران بر تندرستی سال‌های بعد تأثیر می‌گذارد و محیط مدرسه نقش بسیار مهمی در انتقال عادات تغذیه‌ای سالم یا ناسالم بر عهده دارد، ضرورت برنامه‌های آموزش تغذیه در مدارس بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌گیرد تا ضمن شکل‌گیری عادت‌های تغذیه‌ای سالم از دوران کودکی و نوجوانی ارتقاء تندرستی نسل آینده نیز بیشتر تأمین شود و از طرفی دوران کودکی و نوجوانی نه تنها فرصتی طلایی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از اتخاذ رفتارهای نادرست می‌باشد، بلکه دورانی جهت انتخاب همیشگی سبکی سالم برای زندگی آینده خواهد بود، از این رو این مطالعه با هدف شناسایی نقش برنامه‌های درسی در آگاهی تغذیه‌ای دانش‌آموزان مقطع چهارم ابتدایی بر اساس مدل ویسکانسین انجام شده است.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

توجه به وضعیت تغذیه‌ای نوجوانی به دلیل این‌که یکی از بحرانی‌ترین و مهم‌ترین دوران رشد و تکامل را می‌گذرانند ضروری است (اسپیر، 2004). مطالعات انجام شده در کشور ما بر روی نوجوانان نشان‌دهنده وضعیت تغذیه‌ای نامطلوب در این رده سنی است (جعفری و همکاران، 2006؛ دوست‌محمدیان و همکاران، 2006). در مطالعه دادخواه (1387) نوجوانان تنقلات و غذای آماده بیشتر و لبنیات کمتری مصرف می‌کردند زیرا، نوجوانان اغلب تمایل دارند وعده‌های غذایی را با دوستان‌شان خارج از منزل صرف کنند. همین عادت‌های غذایی می‌تواند در بزرگسالی ادامه یابد و در نتیجه بر رفتارهای غذایی و میزان دریافت مواد مغذی تأثیرگذار باشد. یکی از عوامل ایجادکننده این رفتارها در نوجوانان نداشتن آگاهی در مورد تغذیه صحیح است (پی‌لین، 2004).

آموزش تغذیه، هم آموزش رسمی در مدارس و هم آموزش غیر رسمی توسط والدین و سایرین، می‌تواند به کودکان در انتخاب غذاها و آشامیدنی‌ها به صورت آگاهانه تر کمک کند (داویدسون، 2009).

توجه به اهمیت آموزش تغذیه در مدارس به دلایل زیر همیشه مورد تأکید قرار می‌گیرد: 1) نقش ضمیر و ذهن مستعد کودک که آمادگی بیشتری برای آموختن دارد، 2) عوامل آموزشی به حد کافی در دسترس است، 3) حضور موظف دانش‌آموزان، اجرای برنامه را بهتر می‌کند، 4) کثرت دانش‌آموزان ابعاد آموزش را وسیع‌تر می‌کند، 5) ارتباط دانش‌آموز با اعضای خانواده، دبستان و بسط و تعمیم مسائل آموزشی را موجب می‌شود (خلج و محمدی‌زیدی، 1385).

یکی از اقدامات مثبتی که از سوی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی “سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی” وزارت آموزش و پرورش در جهت ارتقای آگاهی و بهبود عملکرد تغذیه‌ای افراد نوجوان در سال‌های اخیر به عمل آمده است، گنجاندن مطالبی در قالب مبحث “خوراک” در زمینه گروه‌های اصلی مواد غذایی، با معرفی مثلت راهنمای مواد غذایی است. توسط این مطالب دانش‌آموزان با اهمیت و نقش تغذیه در رشد، سلامت و بهبود فعالیت‌های ذهنی و جسمی آشنا می‌شوند و تا حدی فرا می‌گیرند که خوراکی‌های مربوط به کدام گروه مواد غذایی نسبت به گروه‌های دیگر موجود در هرم غذایی، باید کمتر یا بیشتر مصرف شوند، به نحوی که تعادل لازم در برنامه غذایی روزانه افراد تأمین شود.

آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در توسعه کشورها شناخته می‌شود. از آن‌جایی که دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها و کارکنان مدارس، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرند، از این رو آموزش اطلاعات صحیح غذا و تغذیه‌ای به حدود 18 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم، تأثیر چشمگیری بر سلامت جامعه خواهد داشت. آموزش‌های صورت گرفته در زیر مجموعه این وزارت خانه بیشتر دانش‌آموزان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:09:00 ب.ظ ]
مقدمه. 3

بیان مسئله. 5

اهمیت و ضرورت.. 8

اهداف تحقیق. 11

مقدمه. 3

بیان مسئله. 5

اهمیت و ضرورت.. 8

اهداف تحقیق. 11

هدف اصلی.. 11

اهداف فرعی.. 11

فرضیه های تحقیق. 11

فرضیه اصلی پژوهش… 11

فرضیه های فرعی.. 11

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 14

مبانی نظری پژوهش… 14

اصول ضروری هوش اخلاقی.. 16

ابعادهوش اخلاقی ازدیدگاه لنیک و کیل. 17

مؤلفه های هوش اخلاقی لنیک وکیل ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین(ع) 17

نکاتی برای ایجاد هوش اخلاقی.. 19

انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی.. 21

مهارت های اجتماعی.. 22

مفهوم مهارت های اجتماعی.. 22

ویژگی های رفتاراجتماعی.. 26

عوامل مؤثر در اجتماعی شدن. 27

مهارت های اجتماعی پایه. 31

مراحل آماده سازی مهارت های اجتماعی.. 31

اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی.. 32

خصوصیات افراد دارای مهارت های اجتماعی.. 33

علل نقص در مهارت‌های اجتماعی.. 33

روش های آموزش مهارت های اجتماعی.. 34

رویكرد جدید در تدریس مهارت‌های اجتماعی.. 35

برخی از مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی.. 37

نظر قرآن در مورد اجتماعی بودن انسان. 40

عملکردتحصیلی.. 42

مفهوم عملکرد تحصیلی.. 42

عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی.. 42

انگیزه پیشرفت تحصیلی.. 45

عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی.. 46

نظریه های پیشرفت تحصیلی.. 52

پیشینه تحقیق. 53

تحقیقات داخلی.. 53

تحقیقات خارجی.. 56

جمع بندی و مدل پژوهش… 58

مدل مفهومی پژوهش… 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش تحقیق. 61

جامعه و نمونه آماری تحقیق. 61

اطلاعات دموگرافیک… 62

ابزارهای گردآوری داده ها 63

1- پرسشنامه هوش اخلاقی.. 63

2- مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون. 64

3- پرسشنامه عملکرد تحصیلی.. 65

روش تجزیه و  تحلیل داده ها 66

ملاحظات اخلاقی.. 66

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه. 68

میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه. 69

یافته های استنباطی پژوهش… 71

فرضیه اصلی پژوهش… 71

فرضیه های فرعی.. 73

یافته های جنبی پژوهش… 76

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه. 80

خلاصه پژوهش… 81

بحث و نتیجه گیری.. 82

موانع و محدودیتها 87

الف) محدودیتهای در اختیار محقق. 87

ب)محدودیت های خارج از کنترل محقق. 87

پیشنهادات.. 88

پیشنهادهای کاربردی.. 88

پیشنهادهای پژوهشی.. 89

منابع و مأخذ: 90

منابع فارسی.. 90

منابع انگلیسی.. 93

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول (3-1) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب جنسیت.. 62

جدول (3-2) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب سن.. 62

جدول (3-3) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی.. 62

جدول (3-4) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی.. 63

جدول(3-5) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش اخلاقی.. 64

جدول(3-6) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه مهارت اجتماعی.. 65

جدول(3-7) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه عملکرد تحصیلی.. 66

جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب جنسیت    69

جدول (4-2) میانگین و انحراف هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب پایه تحصیلی   69

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی بر حسب رشته تحصیلی.. 70

جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار مهارت اجتماعی بر حسب رشته تحصیلی.. 70

جدول (4-5) میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی بر حسب رشته تحصیلی.. 70

جدول (4-6) شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 71

جدول( 4-7) ماتریس همبستگی بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان  71

جدول(4-8) ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 73

جدول(4-9) ماتریس همبستگی بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 74

جدول (4-10) خلاصه مدل تاثیر هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان  75

جدول (4-11) مقایسه بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 76

جدول (4-12) مقایسه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 76

جدول(4-13) آزمون شفه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 77

جدول (4-14) مقایسه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 77

جدول (4-15) آزمون شفه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 78

 

جدول (5-1) خلاصه نتایج فرضیات تحقیق. 81

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) توزیع پراکندگی نمرات عملکرد تحصیلی بر حسب هوش اخلاقی.. 72

نمودار (4-2) توزیع پراکندگی نمرات عملکرد تحصیلی بر حسب مهارت اجتماعی.. 72

 

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز كه در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب گردیده است .و از سه پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005)، مهارت­های اجتماعی ماتسون (1983) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) استفاده گردیده و با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد و نمودار و روش­های آمار استنباطی مانند همبستگی، رگرسیون، تی نمونه­های مستقل و تحلیل واریانس تحلیل گردید.  یافته های پژوهش نشان داد بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد هوش اخلاقی به جز راستگویی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد مهارت اجتماعی (مهارت اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همسالان) با عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد. اما رابطه بین دو بعد رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی با عملکرد تحصیلی معنی دار ولی منفی می­باشد
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و به همین دلیل ازلحظه تولد تا آخرعمردراجتماع به سر می برد ودائما درتعامل با انسان های دیگر می باشد. اودریافته است که درجمع بودن می تواند مشکلات اورا مرتفع نماید وبه همین منظورهمواره یادمی گیرد که چگونه بایستی درجمع زندگی کندونیازهای خودرا ارضا نماید. بنابراین لزوم آموزش مهارت های اجتماعی درزندگی فرد مطرح می شود. این که چگونه و با چه کیفیتی درجمع حضور یابد و رفتارهای گروهی مناسب ازخود نشان دهد. موضوع مهارت های اجتماعی کودکان بخشی از مسئله اجتماعی شدن آن هاست (سلیمانی و همکاران،1388).

از بین تمامی سازمان هایی که نقش کلیدی در اجتماعی کردن افراد دارند، مدرسه اولین جایگاه رسمی تجربه اجتماعی کودکان است و در این زمینه نقش تعیین کننده دارد. اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود. بنا به تعریف، مهارت های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی بینجامد (ابطحی و ندری،1390).

مهارت های اجتماعی، مجموعه توانمندی هایی است كه موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می شود. هر فرد برای زندگی موفق در یك جامعه، علاوه بر مهارت های فردی به مهارت های دیگری نیاز داردكه از آن به نام مهارت های اجتماعی یاد می كنند. مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند (ماتسون وبویسجولی[1]،2008؛ به نقل ازپورمختار،1392).

فقدان مهارت های اجتماعی موجب چالش های اخلاقی برای افراد می شود. رشد اخلاقی حاصل تعامل بین طبیعت و تربیت است. اخلاق در نتیجه تعامل عواملی مانند نظرات والدین، روش های

هدف اصلی.. 11

اهداف فرعی.. 11

فرضیه های تحقیق. 11

فرضیه اصلی پژوهش… 11

فرضیه های فرعی.. 11

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 14

مبانی نظری پژوهش… 14

اصول ضروری هوش اخلاقی.. 16

ابعادهوش اخلاقی ازدیدگاه لنیک و کیل. 17

مؤلفه های هوش اخلاقی لنیک وکیل ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین(ع) 17

نکاتی برای ایجاد هوش اخلاقی.. 19

انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی.. 21

مهارت های اجتماعی.. 22

مفهوم مهارت های اجتماعی.. 22

ویژگی های رفتاراجتماعی.. 26

عوامل مؤثر در اجتماعی شدن. 27

مهارت های اجتماعی پایه. 31

مراحل آماده سازی مهارت های اجتماعی.. 31

اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی.. 32

خصوصیات افراد دارای مهارت های اجتماعی.. 33

علل نقص در مهارت‌های اجتماعی.. 33

روش های آموزش مهارت های اجتماعی.. 34

رویكرد جدید در تدریس مهارت‌های اجتماعی.. 35

برخی از مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی.. 37

نظر قرآن در مورد اجتماعی بودن انسان. 40

عملکردتحصیلی.. 42

مفهوم عملکرد تحصیلی.. 42

عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی.. 42

انگیزه پیشرفت تحصیلی.. 45

عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی.. 46

نظریه های پیشرفت تحصیلی.. 52

پیشینه تحقیق. 53

تحقیقات داخلی.. 53

تحقیقات خارجی.. 56

جمع بندی و مدل پژوهش… 58

مدل مفهومی پژوهش… 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش تحقیق. 61

جامعه و نمونه آماری تحقیق. 61

اطلاعات دموگرافیک… 62

ابزارهای گردآوری داده ها 63

1- پرسشنامه هوش اخلاقی.. 63

2- مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون. 64

3- پرسشنامه عملکرد تحصیلی.. 65

روش تجزیه و  تحلیل داده ها 66

ملاحظات اخلاقی.. 66

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه. 68

میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه. 69

یافته های استنباطی پژوهش… 71

فرضیه اصلی پژوهش… 71

فرضیه های فرعی.. 73

یافته های جنبی پژوهش… 76

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه. 80

خلاصه پژوهش… 81

بحث و نتیجه گیری.. 82

موانع و محدودیتها 87

الف) محدودیتهای در اختیار محقق. 87

ب)محدودیت های خارج از کنترل محقق. 87

پیشنهادات.. 88

پیشنهادهای کاربردی.. 88

پیشنهادهای پژوهشی.. 89

منابع و مأخذ: 90

منابع فارسی.. 90

منابع انگلیسی.. 93

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول (3-1) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب جنسیت.. 62

جدول (3-2) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب سن.. 62

جدول (3-3) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی.. 62

جدول (3-4) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی.. 63

جدول(3-5) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش اخلاقی.. 64

جدول(3-6) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه مهارت اجتماعی.. 65

جدول(3-7) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه عملکرد تحصیلی.. 66

جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب جنسیت    69

جدول (4-2) میانگین و انحراف هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب پایه تحصیلی   69

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی بر حسب رشته تحصیلی.. 70

جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار مهارت اجتماعی بر حسب رشته تحصیلی.. 70

جدول (4-5) میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی بر حسب رشته تحصیلی.. 70

جدول (4-6) شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 71

جدول( 4-7) ماتریس همبستگی بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان  71

جدول(4-8) ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 73

جدول(4-9) ماتریس همبستگی بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 74

جدول (4-10) خلاصه مدل تاثیر هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان  75

جدول (4-11) مقایسه بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 76

جدول (4-12) مقایسه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 76

جدول(4-13) آزمون شفه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 77

جدول (4-14) مقایسه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 77

جدول (4-15) آزمون شفه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 78

جدول (5-1) خلاصه نتایج فرضیات تحقیق. 81

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) توزیع پراکندگی نمرات عملکرد تحصیلی بر حسب هوش اخلاقی.. 72

نمودار (4-2) توزیع پراکندگی نمرات عملکرد تحصیلی بر حسب مهارت اجتماعی.. 72

 

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز كه در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب گردیده است .و از سه پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005)، مهارت­های اجتماعی ماتسون (1983) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) استفاده گردیده و با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد و نمودار و روش­های آمار استنباطی مانند همبستگی، رگرسیون، تی نمونه­های مستقل و تحلیل واریانس تحلیل گردید.  یافته های پژوهش نشان داد بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد هوش اخلاقی به جز راستگویی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد مهارت اجتماعی (مهارت اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همسالان) با عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد. اما رابطه بین دو بعد رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی با عملکرد تحصیلی معنی دار ولی منفی می­باشد
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و به همین دلیل ازلحظه تولد تا آخرعمردراجتماع به سر می برد ودائما درتعامل با انسان های دیگر می باشد. اودریافته است که درجمع بودن می تواند مشکلات اورا مرتفع نماید وبه همین منظورهمواره یادمی گیرد که چگونه بایستی درجمع زندگی کندونیازهای خودرا ارضا نماید. بنابراین لزوم آموزش مهارت های اجتماعی درزندگی فرد مطرح می شود. این که چگونه و با چه کیفیتی درجمع حضور یابد و رفتارهای گروهی مناسب ازخود نشان دهد. موضوع مهارت های اجتماعی کودکان بخشی از مسئله اجتماعی شدن آن هاست (سلیمانی و همکاران،1388).

از بین تمامی سازمان هایی که نقش <p>&nbsp;</p><p><a href="http://fumi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2-6/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p>کلیدی در اجتماعی کردن افراد دارند، مدرسه اولین جایگاه رسمی تجربه اجتماعی کودکان است و در این زمینه نقش تعیین کننده دارد. اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود. بنا به تعریف، مهارت های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی بینجامد (ابطحی و ندری،1390).

مهارت های اجتماعی، مجموعه توانمندی هایی است كه موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می شود. هر فرد برای زندگی موفق در یك جامعه، علاوه بر مهارت های فردی به مهارت های دیگری نیاز داردكه از آن به نام مهارت های اجتماعی یاد می كنند. مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند (ماتسون وبویسجولی[1]،2008؛ به نقل ازپورمختار،1392).

فقدان مهارت های اجتماعی موجب چالش های اخلاقی برای افراد می شود. رشد اخلاقی حاصل تعامل بین طبیعت و تربیت است. اخلاق در نتیجه تعامل عواملی مانند نظرات والدین، روش های

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:08:00 ب.ظ ]
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
ابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زیان آور اجتماعى، خصوصیاتى پیدا كرده است كه مى‌توان آن را به عنوان یكى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسیارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند. در این تحقیق به بررسى ادله و مبانى حكم تكلیفى و وضعى موضوعات مربوط به ابزارآلات قمار پرداخته شده و بر اساس آن مبانى و آثار فقهی و حقوقی معامله ابزارآلات قمار مورد بررسی قرار گرفته است. در نفس حرمت معامله با ابزارآلات قمار هیچ شکی نیست و اختلاف فقها و اساتید حقوقی در شناخت مصادیق است. آلات قمار به تصریح فقها یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد. به عنوان مستندات حرمت معامله با آلات قمار می‌توان به آیات، روایات، اجماع و عقل اشاره نمود. از لحاظ فقه معامله بر آلات مذکور باطل و از دیدگاه حقوقی این معاملات محکوم به فساد و مستوجب مجازات کیفری است. در خصوص جنبه كیفرى و مجازات‌های ارتكاب جرائم مربوط به معامله با ابزارآلات قمار بر اساس همین قواعد فقهیه و سایر ادله علاوه بر تنقیح مناط حكم حدى مفسد فی الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با ابزارالات قمار و اعمال آن مجازات، می‌توان جمیع آن‌ها را از باب تعزیرات شرعى و حكومتى دانست.

 

کلمات کلیدی: قمار، آلات قمار، معامله، مستندات، آثار و پیامدها

فهرست
مقدمه  1

فصل اوّل:کلیات… 3

طرح تحقیق   4

1. تبیین موضوع 4
ضرورت وهدف از اجرا 4
پیشینه تحقیق 4
فرضیه تحقیق 5
روش تحقیق 5
سازماندهی تحقیق 5
موضوع شناسی 6
1-1-7. قمار 6

1-1-1-7. قمار در لغت   6

2-1-1-7. قمار در اصطلاح  7

2-1-7. آلات قمار 8

1-2-1-7. شطرنج  10

2-2-1-7. نرد  11

3-2-1-7. کعاب   12

4-2-1-7. اربعه عشر  13

5-2-1-7. خواتیم  13

6-2-1-7. پاسور 14

3-1-7. میسر  14

4-1-7. معامله  16

5-1-7. احکام وضعی قراردادها 18

6-1-7. بیع  20

7-1-7. تاریخچه آلات قمار 22

8-1-7. ضبط   23

9-1-7. مصادره 24

10-1-7. معدوم کردن  24

فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار. 25

1-2. مستندات فقهی   26

1-1-2. آیات   26

1-1-1-2. آیات عام  27

2-1-1-2. تفسیر آیات   31

3-1-1-2. آیات خاص    33

2-1-2. روایات   38

1-2-1-2. روایات عام  38

2-2-1-2. روایات خاص    41

3-1-2. اجماع  45

4-1-2. عقل   47

5-1-2. سایر مستندات   48

1-5-1-2 سکرآور بودن  48

2-5-1-2. حرمت از باب اكل سم  49

3-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف‌ 49

4-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان‌ 50

5-5-1-2. قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام‌ 51

6-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبیل‌ 52

7-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی   53

1-7-5-1-2. قاعده لا ضرر 53

2-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه  54

2-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار 56

1-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات   57

1-1-2-2. مشروعیت جهت معامله  57

1-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد‌ 59

2-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله  60

3-1-2-2. مبنای قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران  61

فصل سوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران.. 64

1-3. آثار مدنی   66

1-1-3. بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار 66

2-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عین مورد عقد یا بدل آن  68

3-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله  69

4-1-3. حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار 69

5-1-3. مسئولیت مدنی   69

1-5-1-3. قاعده ضمان ید  70

2-5-1-3. قاعده ضمان ید در قانون مدنی   73

3-5-1-3. قاعده ما یضمن   75

4-5-1-3. توجیه قاعده عكس    79

6-5-1-3. قاعده اقدام  80

7-5-1-3. احترام به مال دیگران  81

8-5-1-3. قاعده لاضرر 81

9-5-1-3. اصل ضمان ید متعاقبه  82

2-3. آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی   83

1-2-3. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم  84

1-1-2-3. عنصر قانونی   84

2-1-2-3. موضوع جرم  85

3-1-2-3. عنصر مادی   85

4-1-2-3. نتیجه مجرمانه  86

5-1-2-3. عنصر روانی   86

2-2-3 مجازات معامله با آلات قماردر فقه  86

2-2-3. حد (افساد فی الأرض) اعدام و سایر مجازات‌های سخت (تعزیر) 88

1-2-2-3. مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعى‌ 88

2-2-2-3. افساد فی الأرض مستقل از محاربه‌ 88

3-2-3. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار 89

4-2-3. قاچاقچى و تولید كننده‌ 91

5-2-3. توقیف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار 91

6-2-3. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار 92

نتیجه گیری   94

منابع  95

 

مقدمه

چکیده
ابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زیان آور اجتماعى، خصوصیاتى پیدا كرده است كه مى‌توان آن را به عنوان یكى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسیارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند. در این تحقیق به بررسى ادله و مبانى حكم تكلیفى و وضعى موضوعات مربوط به ابزارآلات قمار پرداخته شده و بر اساس آن مبانى و آثار فقهی و حقوقی معامله ابزارآلات قمار مورد بررسی قرار گرفته است. در نفس حرمت معامله با ابزارآلات قمار هیچ شکی نیست و اختلاف فقها و اساتید حقوقی در شناخت مصادیق است. آلات قمار به تصریح فقها یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد. به عنوان مستندات حرمت معامله با آلات قمار می‌توان به آیات، روایات، اجماع و عقل اشاره نمود. از لحاظ فقه معامله بر آلات مذکور باطل و از دیدگاه حقوقی این معاملات محکوم به فساد و مستوجب مجازات کیفری است. در خصوص جنبه كیفرى و مجازات‌های ارتكاب جرائم مربوط به معامله با ابزارآلات قمار بر اساس همین قواعد فقهیه و سایر ادله علاوه بر تنقیح مناط حكم حدى مفسد فی الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با ابزارالات قمار و اعمال آن مجازات، می‌توان جمیع آن‌ها را از باب تعزیرات شرعى و حكومتى دانست.

 

کلمات کلیدی: قمار، آلات قمار، معامله، مستندات، آثار و پیامدها

فهرست
مقدمه  1

فصل اوّل:کلیات… 3

طرح تحقیق   4

1. تبیین موضوع 4
ضرورت وهدف از اجرا 4
پیشینه تحقیق 4
فرضیه تحقیق 5
روش تحقیق 5
سازماندهی تحقیق 5
موضوع شناسی 6
1-1-7. قمار 6

1-1-1-7. قمار در لغت   6

2-1-1-7. قمار در اصطلاح  7

2-1-7. آلات قمار 8

1-2-1-7. شطرنج  10

2-2-1-7. نرد  11

3-2-1-7. کعاب   12

4-2-1-7. اربعه عشر  13

5-2-1-7. خواتیم  13

6-2-1-7. پاسور 14

3-1-7. میسر  14

4-1-7. معامله  16

5-1-7. احکام وضعی قراردادها 18

6-1-7. بیع  20

7-1-7. تاریخچه آلات قمار 22

8-1-7. ضبط   23

9-1-7. مصادره 24

10-1-7. معدوم کردن  24

فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار. 25

1-2. مستندات فقهی   26

1-1-2. آیات   26

1-1-1-2. آیات عام  27

2-1-1-2. تفسیر آیات   31

3-1-1-2. آیات خاص    33

2-1-2. روایات   38

1-2-1-2. روایات عام  38

2-2-1-2. روایات خاص    41

3-1-2. اجماع  45

4-1-2. عقل   47

5-1-2. سایر مستندات   48

1-5-1-2 سکرآور بودن  48

2-5-1-2. حرمت از باب اكل سم  49

3-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف‌ 49

4-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان‌ 50

5-5-1-2. قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام‌ 51

6-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبیل‌ 52

7-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی   53

1-7-5-1-2. قاعده لا ضرر 53

2-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه  54

2-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار 56

1-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات   57

1-1-2-2. مشروعیت جهت معامله  57

1-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد‌ 59

2-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله  60

3-1-2-2. مبنای قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران  61

فصل سوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران.. 64

1-3. آثار مدنی   66

1-1-3. بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار 66

2-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عین مورد عقد یا بدل آن  68

3-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله  69

4-1-3. حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار 69

5-1-3. مسئولیت مدنی   69

1-5-1-3. قاعده ضمان ید  70

2-5-1-3. قاعده ضمان ید در قانون مدنی   73

3-5-1-3. قاعده ما یضمن   75

4-5-1-3. توجیه قاعده عكس    79

6-5-1-3. قاعده اقدام  80

7-5-1-3. احترام به مال دیگران  81

8-5-1-3. قاعده لاضرر 81

9-5-1-3. اصل ضمان ید متعاقبه  82

2-3. آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی   83

1-2-3. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم  84

1-1-2-3. عنصر قانونی   84

2-1-2-3. موضوع جرم  85

3-1-2-3. عنصر مادی   85

4-1-2-3. نتیجه مجرمانه  86

5-1-2-3. عنصر روانی   86

2-2-3 مجازات معامله با آلات قماردر فقه  86

2-2-3. حد (افساد فی الأرض) اعدام و سایر مجازات‌های سخت (تعزیر) 88

1-2-2-3. مجازات فقط از باب حد یا ت<p>&nbsp;</p><p><a href="http://fumi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p>عزیر شرعى‌ 88

2-2-2-3. افساد فی الأرض مستقل از محاربه‌ 88

3-2-3. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار 89

4-2-3. قاچاقچى و تولید كننده‌ 91

5-2-3. توقیف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار 91

6-2-3. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار 92

نتیجه گیری   94

منابع  95

مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:06:00 ب.ظ ]