دانلود متن کامل پایان نامه ارشدجستجو


 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                      صفحه

چكیده فارسی

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….6
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7
قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
سرمایة فكــری………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
سیر تاریخی توسعة مفهوم و کاربرد سرمایة فکری………………………………………………………………………………………………….15
تعاریف، مفاهیم و ابعاد كلیدی سرمایة فکری………………………………………………………………………………………………………..17
اندازه‌گیری سرمایة فكری: مدلها و روش های آن……………………………………………………………………………………………………..20
کاربرد سرمایة فکری در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………………….23
دلایل سنجش سرمایة فکری توسط شرکتها…………………………………………………………………………………………………………..27
عملكرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
عملكرد، تعاریف و مفاهیم آن…………………………………………………………………………………………………………………………….31
الگوها و مدلهای سنجش عملكرد و مدیریت عملكرد……………………………………………………………………………………………..34
دلایل بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………38
نقش هدفگذاری در ارتقاء و بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………..41
استقرار مدیریت عملكرد در بهبود و ارتقاء عملكرد……………………………………………………………………………………………….42
شاخصهای اندازه‌گیری عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………..45
چالشها و موانع بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………….49
اصول و چارچوب عملكرد در ابعاد سازمانها………………………………………………………………………………………………………..51
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..59
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………59
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………60
روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………60
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………..61
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق  

مقدمه………………………………………………………………………………………………61
داده‌های اولیة مربوط به جامعة مورد مطالعه………………………………………………………………….62
تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق)………………………….71
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………79
نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………79
پیشنهادات …………………………………………………………………………………80
-پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………….80

– محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………….82
پیشنهادات برای محققین بعدی………………………………………………………………………………83
 منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………….84

پیوست…………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………….

چـکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان انجام پذیرفته است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده كه در این راستا فرضیه‌هایی به صورت زیر تدوین گردید؛

فرضیه اصلی:

بین سرمایة فكری و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

بین سرمایة ساختاری و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.
بین سرمایة انسانی و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.
بین سرمایة مشتری (رابطه‌ای) و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.
جامعة آماری این تحقیق شامل کلیة شعب بانكهای استان گیلان بوده كه نمونه‌ای به حجم 150 شعبه مطابق فرمول كوكران انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت كه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و الگوی معادلات ساختاری بین متغیرهای تحقیق نشان داد كه بین سرمایة فكری (سرمایة ساختاری، سرمایة انسانی و سرمایة مشتری

 

(رابطه‌ای)) و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

واژه‌های كلیدی: سرمایة انسانی، سرمایة مشتری (رابطه‌ای)، سرمایة ساختار، عملكرد

ـ 1) مقدمه

با مروری بر گذشته این نكته قابل اذعان است كه در قرن بیستم، اقتصاد مبتنی بر صنعت بود. در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می‌کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. به عنوان نمونه ستارامن[1] و همکاران (2002) به نقل از کندریک یکی از اقتصاددانان آمریکایی بیان می‌کند که در سال 1925 نسبت دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های مشهود 30 به 70 بود. اما در دهة 1990 به نسبت 63 به 37 افزایش یافت. استیوارت[2] (1997) سرمایة انسانی را مهمترین دارایی سازمان تلقی می‌كند. بنابراین انتظار می‌رود شرکت‌هایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آن‌ها نیز بالاتر باشد. آثار سرمایه انسانی بر عملکرد واحد تجاری در شرکتهای خدماتی بسیار مهم تلقی می‌شود زیرا این شرکتها بیشتر بر ظرفیتها و منابع نامشهود متکی هستند (منشن و بنتیس[3]، 2013). از طرفی در طی دو دهة اخیر، افزایش رقابت تجاری و ظهور فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی، منجر به پررنگتر شدن اهمیت دارایی‌های نامشهود به عنوان مهمترین عامل در ارزش‌گذاری شرکتها شده است (لو[4]، 2001). اندازه‌گیری و گزارشگری دارایی‌های نامشهود یکی از موضوعات جذاب برای محققان حسابداری است و این جذابیت با افزایش تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکتها بیشتر شده است (بیاتی[5]، 2005). نگرانی‌ها در مورد عدم شناسایی دارایی‌های نامشهود، در حال افزایش است. این نگرانی ناشی از ماهیت محافظه‌کارانه معیارهای شناسایی دارایی و نگرانی‌ها در مورد قابلیت اتکا استانداردهای اخیر حسابداری است (الیوییرا[6] و همکاران، 2010). بنابراین سطوح بالای عدم‌اطمینان، توانایی شناسایی برخی دارایی‌های نامشهود را در واحدهای تجاری که در دارایی‌های نامشهود سرمایه‌گذاری می‌کنند، محدود می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که اطلاعات صحیح به اشخاص برون‌سازمانی انتقال نیابد. این مشکل برای شرکتهایی که متکی بر دانش هستند، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این وجود می‌توان گفت اطلاعات سرمایة انسانی دارای محتوای اطلاعاتی است. اطلاعاتی که راجع به شایستگی و صلاحیت کارکنان منتشر می‌شود با ارزش شرکت رابطة مثبت و معنی‌دار دارد. افشای این اطلاعات منجر به تغییرات کوتاه‌مدت در ارزش بازار نمی‌شود (گامرسچلاگ[7]، 2013). سرمایة فکری سرمایه‌ای فراتر از دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های مشهود است. امروزه سهم سرمایة فکری به دلیل دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می‌تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز عملکرد شرکت‌ها می‌تواند تحت ‌تأثیردارایی‌های فکری و سرمایة انسانی قرار گیرد. با این تفاسیر در این فصل به بیان مقدمه‌ای در خصوص موضوع تحقیق اشاره گردید. در ادامه فصل به مباحثی پیرامون بیان مسأله اصلی و اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف پژوهشگر اشاره شده و فرضیه‌‌ها و چارچوب نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و در نهایت تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق تشریح می‌گردد.

1 ـ 2) بیان مساله

در دو دهة اخیر، عملكرد و مدیریت راهبردی آن به یكی از موضوعهای مورد توجه و جذاب تبدیل شده است كه در این راستا مدیریت عملكرد اقدامی است مستمر و همه جانبه‌نگر در زمینة تعامل آموزش، ارزشیابی و عملكرد كه سه فلسفه مدیریتی زیر در آن اعمال می‌شود: فلسفه مدیریت بر مبنای نتیجة كار؛ فلسفه مدیریت مشاركتی؛ فلسفه مدیریت كیفیت جامع. در راستای بكارگیری این سه فلسفه مدیریتی، توجه به توسعة فردی، توسعة گروهی و تیمی و توسعة سازمانی، هم در مفهوم بالندگی سازمان و هم عملكرد اقتصادی سازمان، همچنین به میزان اهمیت مشاغل گوناگون در سازمان نیز توجه دارد و چون این فرایند به طور مداوم در حال تكامل است، منجر به توسعة مستمر و پایدار منابع انسانی و سرمایة فكری در سازمانها و در نهایت توسعة منابع انسانی ملی می‌شود. بدون تردید اگر فلسفه مدیریت عملكرد به طور مؤثر در سازمان اعمال شود، باعث توسعة پایدار منابع انسانی می‌شود و پایداری توسعة منابع انسانی نیز به اجرای منظم و بهبود فرایند كمك خواهد كرد (مجتهدزاده و همكاران، 1389). كه در این بین عملكرد عبارت است از سمت‌دهی صحیح و مؤثر به عوامل مؤثر و اثرگذار بر عملكرد هر سازمان (منابع انسانی، فرایندهای سازمانی، مدیران، مشتریان) به منظور اثرگذاری بر خط‌مشی فعلی یا مسیر برنامه به منظور دستیابی به آن اهداف و تسهیم و در میان‌گذاری نتایج عملكرد در ترغیب آن اهداف (منشن و بنتیس[8]، 2013). از طرفی تمامی رویكردهای مدیریتی در اجرا اهدافی را به دنبال دارند كه معمولاً اساسی‌ترین هدف رسیدن به نتــایج دلخواه براسـاس برنامه‌ریزیهای قبلی برنامه‌ریزان در سازمان و عملكرد آنهاست. طبق گزارشات سازمان ملی بهره‌وری در پایان سال 1391 عواملی چون رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی كاركنان، برنامه‌ریزی استراتژیك مؤثر، فرایندهای روان كاری و عملكرد كاری مدیران عواملی هستند كه بر عملكرد سازمانهای ایرانی به شدت تأثیر گذارده و موجب تأكید بیشتر آنها بر بهبود عملكرد شده است كه در این راستا تعریفی كه از عملكرد ارائه گردیده عبارت است از مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته‌ای از سیاستها و رویه‌ها و اقداماتی كه روی دستیابی اهداف از طریق تمركز روی عملكرد ابعاد سازمانی تأكید دارد. به بیان بهتر فرایندی است مبتنی بر یك سری فعالیتها و به نحوی بنا شده است كه باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملكرد افراد و گروه های كاری در جهت اهداف راهبردی و اثربخشی سازمانی طراحی شود (حبیبی، 1392). مطابق گزارشات صندوق بین‌المللی پول و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در پایان شهریور ماه 1392 بانكهای ایران به دلیل پایین بودن رقابت میان کارکنان، عدم امکان اِعمال مدیریت به دلیل شرایط و متغیرهای از پیش تعیین شده، ثابت بودن نرخ تسهیلات اعطایی و وجود تورم بیش از آن، مشکلات موجود در اعطای تسهیلات و عدم فرایند ساده‌سازی ارائه تسهیلات در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[یکشنبه 1398-07-14] [ 04:00:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه بازاریابی و فروش:استفاده از تبلیغات پیشبرد فروش
 
مراحل استفاده از تبلیغات پیشبرد فروش:

۱– تعیین اهداف تبلیغات پیشبرد فروش

۲– انتخاب ابزارهای مناسب تبلیغاتی پیشبرد فروش

۳– تهیه بهترین برنامه تبلیغاتی پیشبرد فروش

۴– پیش آزمون برنامه تبلیغاتی و اجرای آن

۵– ارزیابی نتایج

 

تبلیغات پیشبرد فروش می تواند جهت افزایش فروش در کوتاه مدت، دستیابی به سهم بازار در بلند مدت، حفظ مشتریان قبلی و یا به قصد شکار مشتریان جدید مورد استفاده قرار گیرد. این تبلیغات می تواند جهت جذب عاملان خرده فروشی و یا عمده فروشی انجام شود و بایستی جهت ارتقای جایگاه کالا صورت

 

گیرد و در مصرف کننده تقاضای بلند مدت ایجاد نماید.

 

2-12-1-2- انواع ابزارهای تبلیغات پیشبرد فروش:

ابزارهای تبلیغات مخصوص مصرف کننده:
این ابزارها شامل نمونه کالا، کوپن، پرداختهای نقدی، بسته محتوی چند کالا با یک قیمت، کالاهای خاص، انواع پاداش، نمایش کالا، جوایز، قرعه کشی و شرط بندی می باشد. ارسال نمونه های کالا معمولا توسط پست، تحویل درب منزل یا درمحل فروشگاه صورت می گیرد. تخفیفات نقدی و ارائه کوپن نیز یکی دیگر از شیوه های مرسوم جهت کاهش قیمت اصلی کالا می باشد. روش دیگر این است که دو یا چند کالا را در یک بسته و با قیمت یک کالا ارائه می کنند مانند مسواک و خمیر دندان. روش دیگر گذاشتن کالاهای جایزه ای در بسته های کالا می باشد مانند سکه طلا. هدایای تبلیغاتی نیز ابزار دیگری جهت ترویج فروش بوده و ارائه پاداشهای مخصوص به مشتریان دائمی نظیر بلیط مجانی سفرهای زیارتی یا خارجی روش دیگری از ابزارهای مورد استفاده در تبلیغات پیشبرد فروش می باشد.

 

ابزارهای تبلیغاتی مخصوص عمده فروشان و خرده فروشان:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:58:00 ب.ظ ]
چكیده:

با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند نشان می‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده‌ای بیش از حد انتظار کسب می‌نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده‌اند یا خیر؟

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می‌باشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه‌گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می‌باشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر می‌کند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت خود باشند.

در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت‌های انتخابی منتهی به پایان اسفندماه که در سال‌های 87-81 افزایش سرمایه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت می‌باشند، بدیهی است که شرکت‌های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت‌هایی که در سال‌های مزبور افزایش سرمایه نداده‌اند به میزان گروه اول از همان صنعت یا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد شركت های تشكیل دهنده جامعه آماری، مواردی از قبیل نوع محصولات، اندازه شركت ها در هر یك از گروه ها رعایت نگردیده است.

در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه[1] و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد كاوی و بانكهای اطلاعاتی و همچنین مشاهده می باشد. داده های مورد نیاز شامل جمع دارایی‌های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شركت های نمونه آماری از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، كه این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الكترونیكی و اینترنتی استخراج شده است.

موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق.
ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.
مقدمه:

 

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یكی از مهم ترین منابعی كه واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با بهره گرفتن از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می كنند. بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شركت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شركت هستند كه تقریباً در تمام موارد این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شركت خواهد بود. به عبارت دیگر در یك بازار كارا، رشد و سودآوری شركت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد شد كه بازدهی ناشی از بكارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شركت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.

هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه‌ پذیری افزایش سرمایه شرکت‌ها است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:58:00 ب.ظ ]
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 8
اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9
سؤال های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 9
فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 10
تعاریف نظری مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………… 10
تعاریف عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………… 11
متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 12
متغیر پیش بین …………………………………………………………………………………………………………………….. 12
متغیر ملاک …………………………………………………………………………………………………………………………. 12
متغیرهای کنترل …………………………………………………………………………………………………………………… 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول تنظیم شناختی هیجان …………………………………………………………………………………………… 14
تعریف تنظیم هیجان …………………………………………………………………………………………………………… 15
مدل های تنظیم هیجان ………………………………………………………………………………………………………… 16
در تنظیم هیجان چه چیزی تنظیم می شود؟ …………………………………………………………………………… 16
تفاوت های فردی در تنطیم هیجان ………………………………………………………………………………………. 18
اصلاح راهبردهای تنظیم هیجان از طریق مدل گراس ……………………………………………………………… 20
مدیریت، تنظیم و خود تنظیمی هیجانی …………………………………………………………………………………. 22
راهبردهای مقابله ای شناختی تنظیم هیجان ……………………………………………………………………………. 23
بخش دوم ذهن آگاهی
ذهن آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………27
بخش سوم کمال گرایی
کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………… 34
مدل شناختی- رفتاری کمال گرایی ……………………………………………………………………………………… 36
عوامل نگهدارنده کمال گرایی …………………………………………………………………………………………….. 41
بخش چهارم اضطراب امتحان
اضطراب امتحان ………………………………………………………………………………………………………………… 43
علائم روانشناختی و شناختی اضطراب …………………………………………………………………………………. 44
مؤلفه های اضطراب …………………………………………………………………………………………………………… 44
بحران اضطراب در نوجوانی ……………………………………………………………………………………………….. 49
صفاتی که باعث ایجاد اضطراب می شوند …………………………………………………………………………….. 50
پیامد های اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………. 51
مدل ها و نظریه های اضطراب امتحان ………………………………………………………………………………… 53
نظریه توجهی- شناختی ……………………………………………………………………………………………………. 53
مدل اضطراب موقعیت – خصیصه …………………………………………………………………………………….. 53
مدل تداخل …………………………………………………………………………………………………………………….. 54
مدل کمبودها ………………………………………………………………………………………………………………….. 54
مدل نقص و کمبود دوگانه ………………………………………………………………………………………………… 54
عوامل مؤثر در بروز اضطراب امتحان ………………………………………………………………………………….. 54
عوامل فردی و شخصی …………………………………………………………………………………………………….. 54
عوامل آموزشگاهی و اجتماعی …………………………………………………………………………………………… 57
عوامل خانوادگی ……………………………………………………………………………………………………………… 57
پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش
پژوهش های انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………….. 58
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………………………. 63
جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 68
فصل سوم روش انجام پژوهش
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 71
جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………… 71
روش نمونه گیری و تعداد نمونه ……………………………………………………………………………………….. 71
ابزارهای اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 71
پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران ……………………………………………………………………………….. 71
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون …………………………………………………………………………………… 72
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران ………………………………………………………….. 72
پرسشنامه ذهن آگاهی رایان و براون ……………………………………………………………………………………. 74
فرآیندهای اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 74
روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 74
آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 74
آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………… 74
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 76
آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………… 76
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………….. 81
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 89
جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………… 92
محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 93
پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………….. 93
پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………. 94
منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 95
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… 98
پیوست ها

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: تعداد نمونه، میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در متغیر تنظیم شناختی هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
جدول4-2: جدول میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در مولفه های کمال گرایی… 78
جدول 4-3: جدول میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در متغیر ذهن آگاهی………. 79
جدول 4-4: ضریب پراکندگی دانش آموزان در متغیر های کمال گرایی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4-5: جدول ضریب همبستگی و ضریب تعیین تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان ………. 81
جدول 4-6: جدول ضریب همبستگی و ضریب تعیین کمال گرایی با اضطراب امتحان ……………………. 82
جدول 4-7: جدول ضریب همبستگی و ضریب تعیین ذهن آگاهی با اضطراب امتحان …………………….83
جدول 4-8: نتایج تحلیل وریانس یک متغیری روی میانگین کمال گرایی، تنظیم هیجان شناختی و ذهن آگاهی دربررسی اضطراب امتحان برای بررسی معناداری رگرسیون گام به گام ………………………………. 84
جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری کمال گرایی، در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
جدول 4-10 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری تنظیم شناختی هیجان، در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان ………………………………………………………………………………………………………………………… 86
جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ذهن آگاهی، در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
شکل2-1: پنج خانواده از فرآیندهای تنظیم هیجان مطابق با مدل کیفیت تولید هیجان ……………………….. 20
نمودار4-1: نمودار میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در مولفه های تنظیم شناختی هیجان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
 

/>نمودار4-2: نمودار میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در مولفه های کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
نمودار4-3: نمودار میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در متغیر ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
نمودار4-4: نمودار مقایسه ضریب پراکندگی نمرات دانش آموزان در متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 80


چکیده
مقدمه: موقعیت امتحان می تواند واکنش های اضطرابی را در بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان ایجاد کند. از طرفی علی رغم حجم وسیع متون تحقیقی در زمینه اضطراب امتحان، تحقیقات انگشت شماری به به نقش راهبردهای تنظیم هیجانی، کمال‏گرایی و ذهن آگاهی در زمان امتحان و اضطراب امتحان پرداخته اند.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه مورد مطالعه 186 دانش آموز پسر سال سوم دبیرستان می باشد.داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه های کمال گرایی هیل و همکاران، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران، ذهن آگاهی رایان و براون و اضطراب امتحان ساراسون با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که بین تنظیم شناختی هیجان، کمال گرایی و ذهن آگاهی با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد و این سه متغیر به طور مثبت و معناداری اضطراب امتحان را پیش بینی کردند.
بحث: با توجه به نتایج بدست آمده، دانش آموزانی که دارای ضعف در تنظیم شناختی، خصوصیات کمال گرایی منفی و ذهن آگاهی دارند رابطه مثبت و معناداری را با اضطراب امتحان نشان می دهند و هر سه متغیر(تنظیم شناختی هیجان، کمال گرایی، ذهن آگاهی) پیش بینی کننده اضطراب امتحان دانش آموزان می- باشد.
واژگان کلیدی: اضطراب امتحان، تنظیم شناختی هیجان، کمال گرایی، ذهن آگاهی.


مقدمه
افراد کمال گرا در سال های زندگی خود آموخته اند که فقط در صورتی دوست داشتنی ومورد قبول هستند که کارها را صد در صد کامل انجام دهند. بنابراین احساس خود ارزشمندی و عزت نفس آن ها بر اساس معیارهای بیرونی و قضاوت افراد دیگر پایه ریزی شده است. چنین نگرشی فرد را نسبت به نقطه نظرها و انتقادات دیگران آسیب پذیر و به شدت حساس می سازد به همین دلیل این افراد دائماً از بازنده بودن و اشتباه کردن می ترسند، نقایص خود را از همه پنهان می کنند ، تفکر همه یا هیچ دارند و بر روی بایدهای غیر ممکن به شدت تأکید می کنند . وقتی هدفی بالاتر از توان شما باشد، تلاش در جهت رسیدن به آن به شکست منتهی می شود و شکست های پی در پی منجر به اضطراب می شود. اضطراب امتحان به عنوان یك پدیده به مجموعه ای از پاسخ های ادراكی، فیزیولوژیكی و رفتاری اطلاق می شود كه با نگرانی درباره پیامدهای منفی یا شكست احتمالی از امتحان یا موقعیت های ارزیابی كننده مشابه همراه است (بیابانگرد،1381).
براساس برآورد پژوهشگران در پژوهش های مختلف، میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش آموز ان از 10 تا 30 درصد گزارش شده است (مك رینولدز، موریس و كراچ ویل، 1983 ). این برآورد در ایران برای دانش آموزان دبیرستانی 2/17 درصد گزارش شده است (ابوالقاسمی و همکاران، 1381). پژوهش های اخیر دریافته اند كه تنظیم هیجانی اثربخش و كارآمد برای سلامت روانی بسیار حیاتی است و مشكل در تنظیم هیجان در ارتباط با دامنه ای از رفتارهای مسأله ساز و اختلالات روانی مثل سوء مصرف مواد، خودآزاری، افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت مرزی و اختلال استرس پس از سانحه می شود (روبرتون، دافرن و باكس ،2011). افسردگی، اضطراب و استرس می توانند به عنوان یك پاسخ ناموفق به چالش های زندگی دیده شوند. بنابراین شناخت و رشد راهبردهای مقابله ای كارآمد در دوران نوجوانی و جوانی اساس و بنیاد سازگاری های موفق در بزرگسالی می باشد (انگن ،2010).
در مجموع، نتایج پژوهش ها حاكی از اهمیت راهبردهای شناختی هیجان در مطالعات بالینی می باشد. . ذهن آگاهی توجه كردن قاطعانه نسبت به امور در زمان حاضر است كه ما تا به حال طور دیگری به آن ها توجه كرده ایم. افكار منفی و نگرانی درباره آنچه كه شما می خواهید فردا انجام دهید و شامل تمركز مكرر و مجدد ذهن در زمان حاضر است . هر فكر، احساس یا حس هایی كه وارد توجه شما می شود به همان گونه كه هست مورد تائید و پذیرش قرار می گیرد. این واكنش پیشگیرانه، برای افكاری است كه شما را غمگین یا مضطرب می كند و به شما كمك می كند تا به حالت تعادل بعد از هیجان های تجربه شده منفی بازگردید (بایرون، 2006).
بیان مسئله
هنگامی که به کاربرد روزافزون آزمون و امتحان و تأثیرات آنها بر زندگی دانش آموزان فکر می کنید، شگفت زده نمی شوید که موقعیت امتحان می تواند واکنش های اضطرابی را در بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان ایجاد کند و گاهی آنان را طوری پریشان و مضطرب کند که نیاز به یاری جستن از متخصصان را ضروری می سازد (اسپیلبرگر و وج [1]به نقل از کاپا آپدین[2]، 2009).
اضطراب امتحان[3] اصطلاح کلی است که به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد، که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهایی مانند موقعیت امتحان است، موقعیت هایی که فرد را در معرض ارزشیابی قرار می دهند و مستلزم حل مشکل یا مسئله هستند. در واقع اضطراب امتحان نوعی اضطراب ارزشیابی است، به این معنی که با توجه به مرحله بروز آن، ارزیابی یا خود تهدید سازی از موقعیت آزمون است، اضطراب امتحان در شرایط شناختی نابهنجار (مانند ادراک های نگران کننده و افکار نامربوط به امتحان) در برابر استرس زاهای تحصیلی بروز می کند این پاسخ های نابهنجار به موقعیتهای بسیار فشارزا، به کاهش در عملکرد و کاهش حافظه فعال می انجامد( پارکس-استم،گلوتیزر و اوتین گن[4]،2010، به نقل از حیدری، احتشام زاده، حلاجانی،1389 ).
بنابراین می توان چنین اظهار داشت که فرد دچار اضطراب امتحان مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهد. افراد دارای اضطراب امتحان بالا به فعالیت های نامربوط واداشته می شوند که این رفتارها به عملکرد آسیب می رساند(ابوالقاسمی،1378). تنظیم هیجان را می توان به صورت فرایندهایی تعریف کرد که از طریق آن، افراد می توانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند، چه وقت آنها را داشته باشند و چگونه آنها را تجربه و ابراز کنند، تاثیر بگذارند(گروس[5]،1998؛ به نقل ازحیدری، احتشام زاده و حلاجانی،1389). در این رابطه تامپسون[6] (1994، به نقل از حیدری، احتشام زاده و حلاجانی، 1389)، نیز معتقد است که تنظیم هیجان به منزله فرایندهای درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تغییر واکنشهای عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف او بر عهده دارند.
بررسی متون و مطالعات روان شناختی نشان می دهد که تنظیم هیجان، عامل مهمی در تعیین سلامتی و داشتن عملکرد موفق در تعاملات اجتماعی است . از طرفی علی رغم حجم وسیع متون تحقیقی در زمینه اضطراب امتحان، تحقییقات انگشت شماری به راهبردهای تنظیم هیجانی در زمان امتحان پرداخته اند. با این وجود توانایی فرد در کنترل هیجان هایش یکی از مهم ترین قابلیت هاست که باید آموخته شود. تنظیم هیجانی به عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل یا تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایندهای اجتماعی-روانی، فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف می شود (ویمز و پینا[7]، 2010). اسکاتز، دیستیفانو، بنسون و داویس (2004)، در خصوص تحقیقات انجام گرفته در زمان برگزاری امتحان، اظهار داشتند که تنظیم هیجانی در حین آزمون می تواند در سه بعد مفهوم پردازی شود؛ فرایندهای تکلیف محور شامل گفتگو با خویشتن است که به دانشجویان و دانش آموزان کمک می کند تا به جای تمرکز بر هیجان ها در زمان برگزاری امتحان، توجه خود را صرف امتحان کنند.
از سویی دیگر، راهبردهای هیجان محور، تمرکز دانشجویان و دانش آموزان را از تکلیف به احساسات و تفکرات منحرف می سازد از جمله این راهبردها، گفتگو با خویشتن است که این نوع از گفتگوهای درونی غالباً اضطراب را در حین امتحان افزایش می دهند. ذهن آگاهی به عنوان یک احساس بدون قضاوت و متعادل از آگاهی تعریف شده است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیه های فیزیکی، همان طور که اتفاق می افتد، کمک می کند. آموزش ذهن آگاهی یکی از روش های درمانی مبتنی بر کاهش استرس و روان درمانی است که در آن بازنمایی ذهنی اشیاء موجود در زندگی که از کنترل بلافاصله انسان خارج است از طریق تنفس و فکر کردن به افراد آموزش داده می شود و در واقع این روش درمانی تلفیقی از تن آرامی و ذهن آگاهی است. ریان و دسی نشان دادند که ذهن آگاهی به افراد در تعدیل الگوهای رفتاری منفی و افکار اتوماتیک و تنظیم رفتارهای مثبت مرتبط با سلامتی کمک می کند. به عبارت دیگر، ذهن آگاهی از طریق ترکیب سرزندگی و واضح دیدن تجربیات می تواند تغییرات مثبتی را در شادکامی و بهزیستی ایجاد نماید. تحقیقات نشان داده اند که مراقبه ی ذهن آگاهی خلق را بهبود بخشیده و آموزش کوتاه مدت آن خستگی و اضطراب را کاهش می دهد. آموزش ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و سازگاری روان شناختی تأثیر دارد. و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی به بهبود نشانه های اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر می شود، بهبود کیفیت زندگی و کاهش افسردگی در دانشجویان را به دنبال دارد و از عود و بازگشت افسردگی و اضطراب پیشگیری می کند( اسکاتز، دیستیفانو، بنسون و داویس، 2004). تنظیم هیجان نیز از جمله متغییرهایی است که می تواند با سلامت روان مرتبط باشد. تنظیم هیجان به توانایی فهم هیجانات، تعدیل تجربه هیجانی و ابراز هیجانات اشاره دارد. بر طبق مدل تنظیم هیجان گروس، تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیر آگاهانه می شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مؤلفه های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده می شود. مداخله گروهی تنظیم هیجان تأثیر مثبتی بر کاهش آسیب رساندن به خود،عدم تنظیم هیجان و نشانه های ویژه اختلال شخصیت مرزی همانند کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب و استرس دارد.
تعریف ماهیت کمال گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی همواره امری دشوار بوده است. اگرچه هنوز اتفاق نظری در میان دانشمندان در رابطه با این ساختار روانی وجود ندارد، هولندر (1978، به نقل از غفارثمر و شیرازی زاده،1389)، کمال گرایی را توقع بی اندازه شخص از خود یا دیگران در رابطه با کیفیت عملکرد می داند. فلت و هوویت (2002) نیز کمال گرایی را نیاز شدید فرد برای انجام تمام کارها کاملاً بدون نقص تعریف می کنند. به بیان ساده، انسان های کمال گرا کسانی هستند که گرایش بسیار زیادی به ناتمام گذاشتن کارهای خود دارند و اغلب نگرانی عمیق و توأم با شک در مورد کیفیت عملکرد خود دارند(برنز، 1980؛ به نقل از غفار ثمر و شیرازی زاده،1389). چنین افرادی همواره در تلاش برای انجام کارهای کاملاً بدون نقص هستند و احساس وجود کوچک ترین خطا باعث می شود تا کل کار را یک شکست تلقی کنند و این احساس شکست به نوبه خود به اضطراب می انجامد(کاوامورا،فراست و دیبارتولو،2001).
از زمان معرفی کمال گرایی تا کنون، این ساختار روانی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. بسیاری به بررسی علل آن و برخی دیگر به تأثیرات این بعد شخصیتی پرداخته اند( روزنهان و سلیگمن، 1995؛ به نقل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:57:00 ب.ظ ]
مکانیکی این آلیاژها می گردد اما افزودن عناصر مانند روی و سرب چندان قادر به بهبـود خـواص ایـن آلیـاژ
نمی گردد به دلیل کاربر د این آلیاژ در اتصالات الکترونیکی مقاومت در مقابل خزش این آلیاژها بسیار مهـم
است.

مقدمه

 آلیاژهای قلع– آنتیموان از خانواده آلیاژهای زودذوب به حساب می آیند

مکانیکی این آلیاژها می گردد اما افزودن عناصر مانند روی و سرب چندان قادر به بهبـود خـواص ایـن آلیـاژ
نمی گردد به دلیل کاربر د این آلیاژ در اتصالات الکترونیکی مقاومت در مقابل خزش این آلیاژها بسیار مهـم
است.

مقدمه

 آلیاژهای قلع– آنتیموان از خانواده آلیاژهای زودذوب به حساب می آیند  که با توجه به خواص استحکامی و

خزشی مناسب و همچنین به سبب رسانایی خوب، در اتصالات صنایع الکتریکی و الکترونیکی، اتصال پوششهای

مقاوم در برابر خوردگی صفحات فولادی و… در لحیم کاری به عنوان آلیاژ لحیم کاربرد دارند. خواص تغییرشکلی

آلیاژهای قلع- آنتیموان قابل توجه بوده و این آلیاژها قابلیت ارائه رفتار سوپرپلاستیک دارند. آلیاژ دوتایی قلع- آنتیموان

یوتکتیک نبوده بلکه پریتکتیک می باشد که در نتیجه نقطه ذوب آن بیشتر از قلع خالص می باشد. رایجترین ترکیب

مورد استفاده در میان این خانواده از آلیاژها ، Sn–5Sb است. آلیاژ اخیر دارای محدوده ذوب 236 تا 243 °C بوده که

یکی از باریکترین محدوده های ذوب در بین این آلیاژهای دوتایی می باشد. افزودن عناصر آلیاژی از قبیل طلا و نقره

به آلیاژ Sn–5Sb باعث بهبود خواص مکانیکی ( استحکام کششی و درصد ازدیاد طول ) و کاهش نقطه ذوب آن می گردد .

در سمینار حاضر آلیاژهای زودذوب معرفی گردیده، روند توسعه، محدودیتها و کاربرد آنها مطرح گردیده و خواص مکانیکی

سیستم آلیاژی Sn-Sb و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین رهیافت های جدید برای بهبود خواص و

  که با توجه به خواص استحکامی و

خزشی مناسب و همچنین به سبب رس<p>&nbsp;</p><p><a

 

href="https://40y.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85-9/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p>انایی خوب، در اتصالات صنایع الکتریکی و الکترونیکی، اتصال پوششهای

مقاوم در برابر خوردگی صفحات فولادی و… در لحیم کاری به عنوان آلیاژ لحیم کاربرد دارند. خواص تغییرشکلی

آلیاژهای قلع- آنتیموان قابل توجه بوده و این آلیاژها قابلیت ارائه رفتار سوپرپلاستیک دارند. آلیاژ دوتایی قلع- آنتیموان

یوتکتیک نبوده بلکه پریتکتیک می باشد که در نتیجه نقطه ذوب آن بیشتر از قلع خالص می باشد. رایجترین ترکیب

مورد استفاده در میان این خانواده از آلیاژها ، Sn–5Sb است. آلیاژ اخیر دارای محدوده ذوب 236 تا 243 °C بوده که

یکی از باریکترین محدوده های ذوب در بین این آلیاژهای دوتایی می باشد. افزودن عناصر آلیاژی از قبیل طلا و نقره

به آلیاژ Sn–5Sb باعث بهبود خواص مکانیکی ( استحکام کششی و درصد ازدیاد طول ) و کاهش نقطه ذوب آن می گردد .

در سمینار حاضر آلیاژهای زودذوب معرفی گردیده، روند توسعه، محدودیتها و کاربرد آنها مطرح گردیده و خواص مکانیکی

سیستم آلیاژی Sn-Sb و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین رهیافت های جدید برای بهبود خواص و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:56:00 ب.ظ ]