2-2-1 مدیریت زنجیره تامین. 7
2-2-2 طراحی شبکه زنجیره تامین در موضوع مدیریت زنجیره تامین. 9
2-2-3 برنامه ریزی تصادفی 12
2-2-4 کمینه کردن ارزش در ریسک شرطی. 14
2-3 مدل­های برنامه ریزی ریاضی در طراحی شبکه زنجیره تامین. 15
2-4 مدل­های طراحی شبکه زنجیره تامین. 17
2-4-1 مدل­های قطعی طراحی شبکه زنجیره تامین. 17
2-4-2 مدل­های تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین. 21
2-4-3 مدل­های زنجیره تامین عملیاتی و تاکتیکی. 28
2-5 جمع بندی. 31
فصل 3- مدل ریاضی پیشنهادی.. 32
3-1 مقدمه. 33
3-2 تعریف مسأله. 33
3-3 مدلسازی ریاضی. 34
3-4 طراحی شبکه در شرایط عدم قطعیت.. 36
3-4-1 مجموعه­ها…….. 39
3-4-2 پارامترها…………………………………………………………………39
3-4-3 متغیرها……………… 40
3-4-4 مدل برنامه ریزی تصادفی. 40
3-5 جمع بندی. 41
فصل 4- روش حل پیشنهادی و نتایج محاسباتی.. 42
4-1 مقدمه. 43
4-2 مثال عددی. 43
4-3 روش تجزیه بندرز 45
4-3-1 زیرمسأله بندرز……………… 47
4-3-2 زیر مسأله دوگان .. 47
4-3-3 مسأله اصلی بندرز………………………………………….………………48
4-3-4 روند کلی الگوریتم تجزیه بندرز 50
4-4 نتایج عددی. 52
4-4-1 حالت تک محصولی 53
 

/>4-4-2 حالت چند محصولی. 58
4-5 جمع بندی. 66
فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 68
5-1 جمع بندی. 69
5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 70
مراجع. 72

فهرست جداول
جدول‏3‑1 پارامترها ومتغیرهای به­کارگرفته شده برای مدل ریاضی. 34
جدول4‑1 نتایج محاسبه شده برای مدل قطعی. 45
جدول4‑2 نتایج محاسبه شده برای مدل احتمالی. 45
جدول‏4‑3 نتایج حاصل از حل مثال عددی توسط روش تجزیه بندرز 51
جدول‏4‑4 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده­فروش­ها 53
جدول‏4‑5 هزینه­های حمل ونقل بین انبارهای توزیع وخرده­فروش­ها 54
جدول‏4‑6 هزینه­های حمل ونقل بین کارخانه­ها و انبارهای توزیع. 54
جدول‏4‑7 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده­فروش­ها برای محصول اول. 58
جدول‏4‑8 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده­فروش­ها برای محصول دوم. 59
جدول‏4‑9 هزینه­های حمل ونقل بین انبارهای توزیع وخرده­فروش­ها برای محصول اول. 59
جدول‏4‑10 هزینه­های حمل ونقل بین انبارهای توزیع وخرده­فروش­ها برای محصول دوم. 60
جدول‏4‑11 هزینه­های حمل ونقل بین کارخانه­ها و انبارهای توزیع. 60
جدول‏4‑12 هزینه­های حمل ونقل بین کارخانه­ها و انبارهای توزیع. 61
فهرست تصاویر و نمودار
شکل ‏2‑1 یک زنجیره تامین معمولی (Shapiro, 2007) 8
شکل ‏4‑1 موقعیت نسبی خرده فروش­ها و مکان­های بالقوه برای انبارها و کارخانه­ها 44
شکل ‏4‑2 همگرایی روش تجزیه بندرز 52
شکل ‏4‑3 مکان نسبی خرده فروش­ها و مکان­های کاندید برای انبارهای توزیع و کارخانه­ها 53
شکل ‏4‑4 نحوه همگرایی روش تجزیه بندرز برای مثال مورد بررسی. 55
شکل ‏4‑5 شبکه توزیع طراحی شده 55

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...