علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه منابع مالی شهرداری؛رشد شهر نشینی و هزینه شهرداری
 
تأثیر افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی

افزایش نیاز به خدمات عمومی در فرآیند شهرنشینی همراه با رشد جمعیت به عنوان یک عامل مهم در رشد هزینه های شهرداری مطرح میگردد. از جمله موارد عینی افزایش تقاضا برای خدمات عمومی ناشی از افزایش درآمد به افزایش میزان زباله ایجاد شده با افزایش تقاضا برای اتومبیل و در نتیجه خیابان و جاده اشاره نمود. . بدیهی است که با رشد درآمد سرانه درشهرها تقاضا برای خدمات و کالاهای عمومی افزایش م ییابد و در نتیجه افزایش هزینه های عمومی را طلب می نمای

 

2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری (Expectations and Demonstration Effects)

عامل دیگری که در افزایش تقاضا برای خدمات شهری مؤثر است افزایش انتظارات جامعه شهری برای  بر خورداری از خدمات عمومی مناسب تر می باشد که این خود تحت تأثیر افزایش آگاهی جامعه شهری در کشورهای در حال توسعه از وضعیت و کیفیت خدمات ارائه شده در کشورهای پیشرفته می باشد، این آگاهی که در ادبیات  توسعه به  اثر تظاهری شناخته می شود و  موجب گردیده است  که مسئولین شهری  در کشورهای در حال توسعه برای افزایش و بهبود کیفیت  خدمات  شهری تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه هزینه ها افزایش یابد. قابل توجه است که این عوامل در برخی از زمینه ها مانند استفاده از اتومبیل شخصی به طور نسنجیده افزایش یابد و در نتیجه فشار زیادی بر بودجه شهرداری ها برای ارائه خدمات جنبی و مکمل آن مانند احداث پارکینگ و خیابان  و  پلها  وارد شود.

 

 

3-2-2- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات

عامل دیگری که در رشد بودجه شهردار یها می تواند مؤثر باشد افزایش سطح عمومی قیمت ها یا به عبارت دیگر تورم و همچنین افزایش هزینه تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی باشد. بدیهی است که در شرایط  تورمی، شهرداری ها بدون افزایش بودجه از ارائه خدمات موجود ناتوان خواهند بود. اما اینکه با افزایش شهرنشینی هزینه ارائه خدمات افزایش یابد موضوعی است که باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد. در ارتباط با افزایش هزینه لازم است که به بهره وری نیروی کار شاغل در بخش عمومی نیز توجه نمود چنانچه بهره وری نیروی کار شاغل در بخش عمومی و از جمله شهرداری ها  به میزان بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی در طول زمان افزایش نیابد اما دستمزدهای پرداختی همانند بخش خصوصی افزایش یابد نتیجه ای به جز افزایش هزینه ها در بخش عمومی را به دنبال نخواهد داشت. در چنین شرایطی است

 

که بودجه شهرداری ها با کسری  مواجه خواهد گردید که باید  بر آن چاره اندیشی نمود.

4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه :

برخی استدلال می نمایند که افزایش هزینه ها عملاً تحت تأثیر درآمدها قرارداد ها بوده ودولتها در جریان توسعه با دریافت  مالیات بیشتر، هزینه های بیشتر را امکان پذیر نموده اند. حال اینکه این عامل تا چه اندازه افزایش هزینه شهرداری ها را توجیه می نماید بستگی زیادی به چگونگی تخصیص بودجه توسط دولت مرکزی به شهردار یها دارد می توان گفت که این عامل در جهت افزایش هزینه شهرداری ها عمل می نماید. البته تفویض اختیارات قانونی، شهرداری ها برای عوارض جدید می تواندامکانات افزایش هزینه توسط شهرداری ها را در این راستا فراهم سازد.”(حسن زاده ،     1385، ص13)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...