استاد مشاور:دکتر جواد غلام نژاد
 
 
اسفندماه 1392
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
ناپایداری الاستیک (کمانش)، تغییر شکل الاستیک وسیع (سفت شدن)، تغییر شکل پلاستیک بزرگ(تسلیم)، ناپایداری کششی (باریک شدگی) و شکست  انواع ریزش می باشند.  بررسی شکست به عنوان اصلی ترین عامل ریزش در مقیاس میکروسکوپی می تواند به عنوان اولین راه کار در پروژه ها محسوب شود. روش المان مرزی به علت سادگی و انعطاف بیشتر در مواجه با عوامل شکست امروزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است. یکی از روش های المان مرزی غیر مستقیم روش جابجایی ناپیوستگی بوده که توسط کراوچ و همکاران ارائه شد. در این روش با تشکیل معادلات تنش و جابجایی بر روی هر المان این مرز و با در نظر گرفتن اثر المان ها بر روی المان دیگر در کنار اثر المان بر روی خود می توان تنش ها و جابجایی های هر المان را محاسبه نمود. به منظور میل به داده های دقیق تر و افزایش دقت این روش برای تحلیل میدان های تنش در نوک ترک ها و در ادامه تحقیقات انجام گرفته، روش جابجایی ناپیوستگی مراتب بالاتر (خطی[1]، مرتبه دوم[2] و سوم[3]) نیز ارائه شد. ترک های ثانویه به عنوان عوامل گسترش ترک می توانند نقش مهمی در تشکیل بلوک های سنگی با اندازه های متفاوت داشته باشند. ترک های باله ای و برشی می توانند از نوک ترک موجود در توده سنگی تحت کشش یا فشار گسترش یابند. از این رو پدیده کینک در این ترک ها توسط برنامه TDDCKCR (روش جابجایی ناپیوستگی مرتبه سوم برای ترک های کینک) مدل سازی شده تا بتوان با استفاده از معیار تنش مماسی بیشینه و معیار بیشترین نرخ  رهایی انرژی کرنشی به ترتیب زاویه شروع ترک و نرخ رهایی انرژی کرنشی مربوط به آن را محاسبه نمود. همچنین با اعمال شرایط مرزی مناسب برای حالات گوناگون ترک می توان تنش نرمال و برشی، جابجایی نرمال و برشی بر روی مرزها یا در خارج نقاط ترک را محاسبه نمود. ضریب تمرکز تنش به عنوان یک پارامتر اساسی در تحلیل شروع ترک می تواند بسته به انواع مد شکست با مقدار بحرانی خود برای تخمین شروع ترک مقایسه شود. با حل چندین مسئله به منظور تایید دقت برنامه TDDCKCR و همچنین مقایسه آن با برنامه TDDKCR (روش جابجایی ناپیوستگی مرتبه دوم برای ترک کینک) می توان نتیجه گرفت که داده های بدست آمده از مرتبه سوم مطابقت بهتری با داده های تحلیلی دارند اما این داده ها اختلاف چندانی با خروجی های برنامه TDDKCR نداشته و هر دو برنامه تحلیل مناسبی از مدل رفتاری ترک های دارای پدیده کینک خواهند داشت.


 
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و ضرورت تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- شروع ریزش ناشی از شکست ها. 3
1-2-کاربرد روش های عددی در تحلیل ترک ها. 4
1-2-1-روش المان محدود و المان مرزی. 4
1-2-2-روند تحلیل ترک. 5
1-3-هدف پایان نامه. 6
1-4- مروری بر فصول پایان نامه. 7
فصل دوم: کینک و پیدایش ترک های ثانویه
2-1- مفاهیم اولیه مکانیک شکست در تحلیل ترک ها. 10
2-1-1- ضریب شدت تنش …. 10
2-1-2-نرخ آزادی انرژی کرنش .. 10
2-1-3-چقرمگی شکست ….. 11
2-1-4-مقاومت ترک .. 13
2-2-مدهای شکست ناشی از بار وارده و جابجایی های حاصل از آن   14
2-3-مکانیک شکست الاستیک خطی. 15
2-4-تنش الاستیک خطی نوک ترک و جایجایی ناشی از آن. 16
2-4-1- تابع تنش وسترگارد. 16
2-4-2- اصول ترکیب میدان های الاستیک خطی. 18
2-5- معیارهای شکست بنیادی. 20
2-5-1- معیار تنش مماسی ماکزیمم-معیار . 20
2-5-2- نکاتی در مورد معیار تنش مماسی بیشینه. 21
2-5-3- معیار بیشترین نرخ رهایی انرژی- معیار .. 22
2-5-4- معیار کمترین چگالی انرژی کرنشی یا معیار . 23
2-6-ترک و پدیده کینک. 24
2-6-1-ترک های اولیه. 24
2-6-2-ترک های ثانویه. 24
2-6-3-پیشرفت های اخیر در بررسی ترک های ثانویه. 26
2-6-4-پدیده کینک. 27
2-4-5-پیشرفت های اخیر در تحلیل تنش در نوک ترک های کینک   28
فصل سوم: کاربرد روش های عددی در مدل سازی ترک ها
3-1-المان مرزی. 31
3-2- راه حل های تحلیلی و عددی. 31
3-3- مسائل درونی/ بیرونی. 31
3-4- روش های المان مرزی مستقیم و غیر مستقیم. 32
3-5-روش های المان مرزی غیرمستقیم. 33
3-5-1-روش جابجایی- ناپیوستگی. 33
3-5-2-روش جابجایی ناپیوستگی در یک جامد نامحدود. 33
3-5-3-راه حل عددی مسئله ترک تحت فشار. 39
3-5-4- تبدیلات مختصات. 42
3-5-5-ضرایب تاثیر. 45
3-5-6- مسائل بیرونی و درونی در روش جابجایی- ناپیوستگی   48
3-5-7-شرایط تقارن. 49
فصل چهارم: مدل سازی ترک کینک با روش جابجایی ناپیوستگی مرتبه سوم
4-1- مقدمه. 53
4-2- روند تحلیل ترک کینک با استفاده از روش جابجایی ناپیوستگی مرتبه سوم. 54
4-2-1- المان ساده ترک. 54
4-2-2- المان ترک کینک. 57
4-2-3- راه حل نوک ترک. 61
4-3- آنالیز عددی ترک های کینک. 64
4-4-

 

صحت سنجی برنامه. 66
4-4-1- ترک خطی مرکزی. 66
4-4-2- ترک تحت فشار در یک جسم نامحدود. 69
4-4-3- ترک خمیده. 72
4-4-4- گسترش ترک ثانویه در یک ترک خطی شیب دار مرکزی   74
 
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری. 81
5-2- پیشنهادات. 83
منابع و مراجع. 84
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل- -11-الف) المان های محدود، ب)المان های مرزی 4
شکل 1-2- فلوچارت روند کلی تحلیل یک ترک توسط روش المان مرزی 6
شکل 2-1- نمونه های آزمایش الف) تنش فشاری، ب) خمش 3 نقطه ای. 10
شکل 2-2-الف) تاثیر ضخامت نمونه، ب) تاثیر دما 11
شکل 2-3-حالات مختلف مد شکست. 14
شکل 2-4-ترک در یک توده نامحدود تحت بارگذاری مد ترکیبی  و  الف) شکل بارگذاری، ب) بارگذاری ترک و اجزای تنش مرتبط با آن.. 21
شکل 2-5-  الگوی ترک ها در نمونه از پیش ترک خورده تحت مقاومت فشاری تک محوره 25
شکل 2-6-شروع ترک های ثانویه-الف) نمونه شبه هم صفحه، ب)نمونه اریب 26
شکل 2-7-ترک خطی با کینک منفرد 27
شکل3-1-کنتور  و کنتور کمکی . 31
شکل 3-2- ترک در یک جامد نامحدود 33
شکل 3-3-اجزای جابجایی ناپیوستگی 34
شکل 3-4- تنش های وارده به سطوح ترک 37
شکل 3-5- ترک با جابجایی ناپیوستگی در  المان 38
شکل 3-6-کنتور بسته 41
شکل 3-7- جابجایی ناپیوستگی در راستای دلخواهی از خط سگمنت 42
شکل 3-8- جلوگیری از حرکت جسم سخت برای مسائل بیرونی 49
شکل 3-9-شرایط تقارن برای حالت . 51
شکل 3-10- شرایط تقارن برای محور 52
شکل 3-11-شرایط تقارن برای هر دو محور  و 53
شکل 4-1-تغییرات جابجایی ناپیوستگی درجه سوم در راستای ترکی که طول  دارد 58
شکل 4-2- هندسه ترک کینک و المان نوک ترک 59
شکل 4-3- مجزا نمودن مرز کینک نزدیک نوک ترک 59
شکل 4-4- جابجا شدن 60
شکل 4-5- قیاس نمودن 61
شکل 4-6- متوسط گیری 61
شکل 4-7- هندسه المان نوک ترک 63
شکل 4-8- تقسیم بندی المان خاص نوک ترک توسط به کارگیری 4 گره در روش جابجایی ناپیوستگی مرتبه سوم 64
شکل 4-9- فلوچارت الگوریتم محاسبه ترک کینک توسط برنامه 67
شکل 4-10-ترک خطی مرکزی با   درجه تحت نیروی کششی 68
شکل 4-11-ضریب تمرکز تنش نرمال شده مد شکست یک براساس تعداد متفاوت گره ها(ترک خطی 30 درجه) 69
شکل 4-12-ضریب تمرکز تنش نرمال شده مد شکست یک براساس تعداد متفاوت گره ها (ترک خطی 45 درجه) 70
شکل 4-13-ترک خطی تحت فشار از جداره داخلی 71
شکل 4-14-جابجایی ناپیوستگی نرمال در راستای صفحات ترک تحت فشار برای نسبت 73
شکل 4-15-توزیع تنش نرمال وارده در خارج از نوک ترک براساس فاصله از نوک ترک 74
شکل 4-16- ترک منحنی با زاویه 45 درجه 75
شکل 4-17-نرخ رهایی انرژی کرنشی ترک خمیده 45 درجه برای 0.5 درجه المان نوک ترک در تعداد متفاوت گره ها 77
شکل 4-18-زاویه شروع  ترک خمیده 45 درجه برای المان نوک ترک 0.5 درجه با تعداد متفاوت گره 78
شکل 4-19- جهات قراردادی مربوط به گسترش ترک ثانویه از دو طرف ترک پیش حضور داشته در سنگ 75
شکل 4-20- گسترش ترک ثانویه در نوک های ترک خطی مرکزی با زاویه 45 درجه 76
شکل 4-21-نمای جزیی ترک ثانویه منتشر شده از نوک چپ ترک 76
شکل 4-22-نمای جزیی ترک ثانویه منتشر شده از نوک راست ترک 77
 
  
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1- شروع ترک های باله ای و برشی تحت تنش فشاری تک محوره 27
جدول 4-1- مقادیر ضریب تمرکز تنش نرمال شده مد شکست یک برای ترک خطی 30 و 45 درجه 65
جدول 4-2- جابجایی ناپیوستگی نرمال در راستای صفحات ترک 68
جدول 4-3-تنش نرمال وارده در خارج از نوک ترک  براساس فاصله از نوک ترک 69

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...