عوامل اقتصادی[16] :مهمترین محیطی که شرکت ها درآن فعالیت میکنند محیط اقتصادی میباشد زیرا شرایط در این محیط میتوانند مدیریت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد که از آن به محدودیت اقتصادی نام برده شده که شامل اشباع شدن بازار داخلی, پذیرش کالاهای شرکت در بازارهای خارجی ,بروز رکود در بازارهای داخلی, افزایش نرخ تورم در کشور, تحریم های اقتصادی وارد شده بر کشور است.سوالات 32،33،34،35،36 به این عامل اختصاص دارد.

 

[1] – Decision Making

 

[2] – Internationalization

 

[3] – Calof & Beamish

 

[4] – holding companay

 

[5] -Competitive factors

 

[6] – Domestic Customer

 

[7] – Brunett

 

[8] – Domestic Suppliers

 

[9] – Maunu

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


-link" href="https://monot.kowsarblog.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">monot.kowsarblog.ir


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...