هوشیاری کارآفرینانه
دسترسی اطلاعاتی و دانش پیشین
تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند
شبکه های اجتماعی
ویژگیهای شخصیتی، شامل مخاطره پذیری، خوشبینی و خودکفایی، خلاقیت
 

هوشیاری کارآفرینانه : اولین بار این واژه توسط کرزنر برای بیان تشخیص فرصت کارآفرینانه استفاده شد. ری و کاردوزو (1996) بر این اعتقادند که هر نوع تشخیص فرصت توسط یک کارآفرین بر پایه نوعی هوشیاری است که توسط اطلاعات تقویت شده است. آنها این حالت را آگاهی کارآفرینانه خواندند و آن را به این شکل تعریف کردند:  ((توجه و حساس بودن به اطلاعات درباره اهداف، رویدادها و الگوهای رفتاری  در محیط و توجه خاص به مشکلات تولید کنندگان و مصرف کنندگان، نیازهای برآورده نشده و ترکیبهای تازه از منابع موجود)). به این نکته نیز تأکید شد که هوشیاری افزایش یافته احتمال تشخیص فرصت را افزایش میدهد.

 

دسترسی به اطلاعات و دانش پیشین فان هیپل( 1994) معتقد است که افراد تمایل دارند که به اطلاعاتی توجه کنند که به اطلاعاتی پیشینشان مرتبط است . برپایه همین اعتقاد او شین( 1999) این نظر را

 

مطرح کرد که کارآفرینان فرصتها را کشف میکنند زیرا دانش قبلیشان آنها را در تشخیص ارزش اطلاعات جدیدکمک می کند. به باور او هر کارآفرین تنها فرصتهایی را شناسایی میکند که به دانش پیشین او مرتبط باشد.

در این مطالعه سه مرحله ای از فرایند تشخیص فرصت، او شماری از فرضیات را آزمود و مورد تأیید قرار داد که به شرح زیر خلاصه شده اند:

هر فرصت کارآفرینانه برای تمام کارآفرینان بالقوه آشکار نیست . ( اصل عقلائی که تمام مردم اطلاعات مشابه را همزمان دارا نیستند.)
دانش پیشین خاص هر فرد ((دالان دانش)) ایجاد می کند که به او اجازه می دهد فرصت های خاصی را شناسایی کند که دیگران نمی یابند.
سه بعد عمده دانش پیشین برای فرایند اکتشاف کارآفرینانه اهمیت دارند: دانش پیشین از بازارها، دانش پیشین از شیوه خدمت رسانی به بازار، و دانش پیشین از مشکلات مشتریان.
 

کشف تصادفی در برابر جستجوی منظم. بخش بزرگی از ادبیات تحقیق پیشین در کارآفرینی تلویحأ فرض می کند که شناسایی فرصت یک جستجوی منظم برای فرصتهای در دسترس را در پشت سر خود دارد. در سالهای اخیر، بسیاری از محققین این رویکرد را تغییر داده اند و این باور را مطرح می کنند که افراد فرصتها را جستجو  نمی کنند، بلکه در عوض ارزش اطلاعات جدیدی که به دست میآورند را تشخیص می دهند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...