اعتماد برآگاهی نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
اعتماد بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد.
رضایت مشتری بر وفاداری نسبت به برند اثر معنی داری دارد .رضایت مشتری بر آگاهی نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
رضایت مشتری بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد .
تعهد به رابطه بر وفاداری نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
تعهد به رابطه بر آگاهی نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
تعهد به رابطه بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد.
وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند اثر معنی داری دارد .
آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند اثر معنی داری دارد .
ارزش ویژه برند بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد .
1-5 قلمرو تحقیق

1-5-1 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شامل بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران می باشد.

1-5-2 قلمرو زمانی

بازه زمانی در این تحقیق از اردیبهشت 1393 لغایت دی 1393 می باشد.

1-5-3 قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی در بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران با تمرکز بر دو فاکتور اصلی یعنی ارزش ویژه برند و تصویر ذهنی مثبت از بیمارستان می پردازد.

1-6 تعاریف نظری

وفاداری به برند[9]

وفاداری به برند بیانگر حفظ نوعی تعهد عمیق به خرید مجدد یا حمایت از یک محصول (خدمت)ترجیحی به طور مداوم در آینده بوده و موجب خرید یک برند،صرف نظر از تحریکات موقعیتی و اقدامات بازاریابی موقت می گردد(اولیور[10] ،1999)

اعتماد به برند [11]

اعتماد ،ادراک ازاطمینان در مبادله، قابلیت اتکا بودن و درستی شریک تعریف می کنند و معتقدند که اعتماد اساس تعهد رابطه ای است (مورگان و دیگران[12]،1994).اعتماد به عنوان تمایل مصرف کنندگان به اتکا بر قابلیت برند جهت اجرای وظیفه بیان شده آن تعریف می شود (چادهاری[13]،2001)

ارزش ویژه برند[14]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری افزایش مطلوبیت و رضایت درک شده ای است که یک نام و نشان تجاری به یک محصول منتقل میکند (لاسر و همکاران[15]،1995).

آگاهی از برند[16]

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


-link" href="https://taras.blogsky.com/1399/02/11/post-1347/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه تأثیر یادگیری از طریق تلفن­ همراه - دانلود مقالات علمی - دانشگاهی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...