آموزش وپرورش میلیونها ذهن سرشار را در اختیار دارد. ذهنهای مستعد ولبریز از آموختن.
لانت میگوید: “دربین ابداعات بشر دو تا از مابقی مشکلتر است ، هنر مملکت داری و هنر تعلیم وتربیت”(شکوهی،1374).
از وظائف اساسی آموزش وپرورش ، تعلیم وتربیت افراد به منظور موفقیت در امر تحصیل است . موفقیت وپیشرفت تحصیل دانش آموزان هر جامعه نشاندهندهء موفقیت نظام آموزشی در زمینهء توجه به نیازهای فردی است (حسین طباطبایی و قدیمی ،1388).
میدانیم که افکار و احساسات و باورهای ما به هم وابسته است . افکار ما می تواند احساسات مارا تقویت یا خلق کند. پس میتوانیم با انتخاب شیوهء تفکر در بارهء دنیای اطراف و تفسیر آن، چگونگی احساسی راکه به خود داریم، کنترل کنیم . که این نتیجهء مهمی را بدنبال دارد. وقتی شیوهء تفکر خود را تغییر می دهیم ، میتوانیم باورهایمان را نیز در بارهء خودمان تغییر دهیم (شیبان ،1383).
انگیزه ، پدیده ای است تحت تاثیر چهار عامل : موقعیت (محیط ، محرکهای بیرونی)،مزاج (حالتهای درونی ارگانیزم )، هدف (منظور وگرایش)، ابزار (وسایل رسیدن به هدف) . انسان برای دستیابی به هدفها ، نیازها و غرایز اش به انگیزه نیازدارد.
در بین دانش آموزان انگیزه برای ادامهء تحصیل وپیشرفت اهمیت زیادی دارد و برای رسیدن به موفقیت نیاز به یادگیری احساس میشود. .پس انگیزه، دلیل رفتار رانشان میدهد تا بتواند به روش خاصی عمل کند

 

وبرای رسیدن به انگیزه، یادگیری و آموزش مطرح می شود. رفتار با انگیزه ، جهت دار است (یوسفی ،قاسمی، فیروزنیا ،1388).
فرد با انگیزه، با انرژی وتلاش بیشتری به سوی هدف خاص می رود ودر رسیدن به آن ارادهء بیشتری خواهد داشت .
آموزش دادن، نیازمند برنامه های خاصی است که باعث هدایت دانش آموز میشود. از میان این برنامه ها میتوان به مشاوره اشاره کرد که با پیشرفت و ایجاد انگیزه رابطه دارد . کمبود مشاوره مشکلی است که میتواند به عملکرد ضعیف تحصیلی منجر شود وهمچنین مشکلات سازگاری را همراه داشته باشد (رحمتی،1389).

1-2 بیان مسئله
مشاوره با ایجاد تفکر درست مایه رشد وتوسعه ذهن ، افکار وتصورات میشود (سولسون ،2005) معتفداست درمان هایی مانند آرامش دادن درونی ،تفکر مثبت ودرست ،تغییرشیوهء تفکر، داروهای بدون عوارض هستند که

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...