الف: سوال اصلی:

عوامل موثر بر اشتغال و راهکارهای اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

 

ب: سوالات فرعی تحقیق:

1 – میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس اطلاعات دموگرافیک چقدراست؟                                

2 – میزان اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس پایگاه اقتصادی واجتماعی چقدر است؟

3 – میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس وضعیت مهاجرت چقدر است؟

4 – میزان  اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس نوع عضویت چقدر است؟

5 – تعداد بسیجیان شاغل در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس رده خدمتی چقدر است؟

6 – میانگین زمان انتظاراشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری چقدر است؟

7- موانع ایجاد اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

8 – آسیب های اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

9- ظرفیت های اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

10- راهکارهای اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

11- عوامل موثربراشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس دیدگاه بسیجیان استان چیست؟

12- عوامل موثر براشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس دیدگاه مدیران استان چیست؟

1-6 روش انجام تحقیق

 با توجه به ماهیت تحقیق و جامعه آماری موردنظر، روش انجام تحقیق توصیفی[1]از نوع کیفی و از شاخه ارزیابی به ترتیب مراحل مندرج ذیل صورت گرفته است:

جمع­آوری ادبیات موضوع تحقیق با بهره­گیری از کتاب­ها – مجلات و سایت­های اطلاع رسانی.بررسی و بهره­گیری از نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع.
تدوین ادبیات موضوعی تحقیق و تهیه و تنظیم پرسش­نامه بر مبنای آن.
توزیع پرسش­نامه و انجام مصاحبه به منظور جمع­آوری داده­های آماری موردنیاز.
تجزیه و تحلیل داده­های آماری به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه­ها.
نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در چارچوب موضوع تحقیق.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :