تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف ما در این رساله بررسی فرایند تبدیل داخلی با در نظر گرفتن کوارک­های سازنده نوکلئون­های هسته می‌باشد، به همین منظور در فصل اول این رساله برخی خواص ذرات بنیادی بیان شده است. در فصل دوم مدل‌های هسته‌ای بیان شده است. هر مدل هسته‌ای خود قادر است بخشی از خصوصیات هسته‌ای را توضیح دهد. در فصل سوم خواص دینامیک هسته بیان شده است. در فصل چهارم مدل شبه کوارکی بررسی شده است. برخی از خصوصیات هسته که توسط مدل شبه کوارکی قابل توضیح است در اینجا بیان شده است. خصوصیاتی مانند اعداد جادویی هسته‌ها که با در نظر گرفتن یک شبکه منظم بین کوارک ها قابل باز تولید می‌باشد و همچنین با در نظر گرفتن برخی از خصوصیات هسته رابطه‌ای برای انرژی بستگی هسته ارائه شده است. در این فصل با استفاده از قانون طلایی فرمی در برهم­کنش یک الکترون و یک دوقطبی الکتریکی و در نظر گرفتن کوارک­های سازنده پروتون­ها یک رابطه برای ضریب تبدیل داخلی ارائه شده است. مقادیر بدست آمده از این رابطه برای ضریب تبدیل داخلی، با نتایج تئوری و آزمایشگاهی مقایسه شده است. با مقایسه نتایج بدست آمده با سایر مدل ها­ی هسته ای ملاحظه می شود که در بیشتر موارد، نتایج این مدل سازگاری بیشتری با مقادیر آزمایشگاهی دارد.

فهرست مطالب

1-1- مقدمه. 2

1-2- تاریخچه فیزیک هسته‌ای… 3

1-3- پیشینه تاریخی فیزیک هسته‌ای… 3

1-4- ذرات بنیادی و مدل استاندارد. 4

2- مدل‌های هسته‌ای… 8

2-1- مقدمه. 8

2-2- مدل قطره مایعی و فرمول نیمه تجربی جرم. 8

2-2-1- انرژی عدم تقارن.. 10

2-2-2- انرژی کولنی… 10

2-3- مدل پوسته‌ای هسته. 12

2-3-1- مقدمه. 12

2-3-2- پتانسیل مدل پوسته‌ای… 14

2-3-3- پتانسیل اسپین- مدار. 15

3- فرایند تبدیل داخلی… 20

3-1- خواص دینامیک هسته‌ها 20

3-1-1- واپاشی آلفایی… 21

3-1-2- واپاشی بتازا 21

3-1-3- واپاشی گاما 22

3-1-4- تبدیل داخلی… 22

3-2- محاسبه ضریب تبدیل داخلی… 26

4- مدل کوارکی .و نگرشی جدید به فرایند تبدیل داخلی… 32

4-1- مقدمه. 32

4-1-1- پلاسمای کوارک- گلئونی و سرچشمه اعداد جادویی… 32

4-1-2- انرژی بستگی هسته‌ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی… 36

4-2- ضریب تبدیل داخلی بر اساس مدل کوارکی هسته‌ها 37

نتیجه گیری و پیشنهادات… 60

5-1- نتیجه گیری… 60

5-2- پیشنهادات… 60

مراجع.. 61

چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63


 

 

فهرست جدول‌ها

جدول (1- 1): اجزای بنیادی جهان و مشخصات آن.. 6

جدول (4- 1): EB =5.50 E-02                k  shell  z=3  39

جدول (4- 2): EB =2.84  E-01                k  shell  z=6  39

جدول (4- 3): EB =8.67 E-01            k  shell  z=10  40

جدول (4- 4): EB =1.83 E+00              k  shell  z=14  40

جدول (4- 5): EB =2.47 E+00               k  shell  z=16  41

جدول (4- 6): EB =4.03 E+00               k  shell  z=20  41

جدول (4- 7): EB =4.96 E+00           k  shell  z=22  42

جدول (4- 8): EB =5.98 E+00               k  shell  z=24  42

جدول (4- 9): EB =7.11 E+00              k  shell  z=26  43

جدول (4- 10): EB =8.33 E+00            k  shell  z=28  43

جدول (4- 11): EB =9.65 E+00            k  shell  z=30  44

جدول (4- 12(:EB =5.49 E-03                L  shell  z=3  44

جدول (4- 13): EB =1.75 E-02               L  shell  z=6  45

جدول (4- 14): EB =4.50 E-02             L  shell  z=10  45

جدول (4- 15): EB =1.49 E-01              L  shell  z=14  46

جدول (4- 16): EB =3.20 E-01            L  shell  z=18  46

جدول (4- 17): EB =4.38 E-01             L  shell  z=20  47

جدول (4- 18): EB =5.64 E-01             L  shell  z=22  47

جدول (4- 19): EB =6.95 E-01             L  shell  z=24  48

جدول (4- 20): EB =8.46 E-01              L  shell  z=26  48

جدول (4- 21): EB =1.00 E+00            L  shell  z=28  49

جدول (4- 22): EB =2.84 E-01                 K  shell  z=6  50

جدول (4- 23): EB =8.67 E-03             K  shell  z=10  50

جدول (4- 24): EB =2.47 E+00            K  shell  z=16  51

جدول (4- 25): EB =3.20 E+00            K  shell  z=18  51

جدول (4- 26): EB =4.03 E+00            K  shell  z=20  52

جدول (4- 27): EB =4.96 E+00            K  shell  z=22  52

جدول (4- 28): EB =5.98 E+00            K  shell  z=24  53

جدول (4- 29): EB =7.11 E+00            K  shell  z=26  53

جدول (4- 30): EB =8.33 E+00            K  shell  z=28  54

جدول (4- 31): EB =9.65 E+00            K  shell  z=30  54

جدول (4- 32): EB =1.75 E-02                L  shell  z=6  55

جدول (4- 33): EB =4.50 E-02              L  shell  z=10  55

جدول (4- 34): EB =1.49 E-01             L  shell  z=14  56

جدول (4- 35): EB =2.29 E-01             L  shell  z=16  56

جدول (4- 36): EB =3.20 E-01             L  shell  z=18  57

جدول (4- 37): EB =4.38 E-01             L  shell  z=20  57

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...