این پژوهش جهت بررسی رابطه جو تیمی و توانمندسازی با تسهیم دانش کارکنان انجام خواهد شد

1-4-2- اهداف فرعی

تبیین رابطه بین جو تیمی و نگرش به تسهیم دانش
تبیین رابطه بین جو تیمی و تسهیم دانش
تبیین رابطه بین توانمندسازی و نگرش به تسهیم دانش
تبیین رابطه بین توانمندسازی و تسهیم دانشتبیین رابطه بین نگرش و تسهیم دانش
تبیین رابطه بین سن و تسهیم دانش
تبیین تفاوت بین جنسیت و تسهیم دانش
1-5- سؤال تحقیق

آیا بین جو تیمی و نگرش به تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین جو تیمی و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد.
آیا بین توانمندسازی و نگرش به تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین توانمندسازی و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین نگرش و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین سن و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین جنسیت و تسهیم دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟
 

1-6- فرضیه‏های تحقیق

بین جو تیمی و نگرش به تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد.
بین جو تیمی و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد.
بین توانمندسازی و نگرش به تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد.
بین توانمندسازی و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد.
بین نگرش و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد.
بین سن و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد.
بین جنسیت و تسهیم دانش تفاوت معناداری وجود دارد.
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-7-1- تعاریف نظری

جو تیمی : جو تیمی عبارت است از جوی که در آن گروهی از افراد که در جهت رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر همکاری می­کنند (لاو[13]،2012).تیم عبارت از یک گروه دو یا چندنفره از افراد است که به طور مستقیم با یکدیگر تعامل برقرار نموده و به منظور رسیدن به اهداف، کارها را هم آهنگ می کنند(کاسترو[14]،2013).تیم گروه کوچکی از افراد است که دارای مهارت های مکمل هستند و به هدف مشترک، اهداف عملکرد و رویکردی که خود را در مقابل آن پاسخگو می دانند، متعهد هستند(تامپسون[15]،2011).

تسهیم دانش : تسهیم دانش فرایندی است که از آن طریق افراد به تبادل دوجانبه دانش خویش با یکدیگر پرداخته، دانش فردی به دانش سازمانی تبدیل و به طور بالقوه به وسیله این فرایند فرصت برای یادگیری تجربه های جدید و فرصتی برای تمرین و به اجراگذاشتن تجربه ها، مهارتها و توانایی ها فراهم می شود (یو،2013).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :