شرکت حفاری شمال
شرکت نفت خزر
شرکت پایانه‌های نفتی ایرانشرکت ملی حفاری ایران
شرکت نفت و گاز اروندان
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت فلات قاره ایران
شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
شرکت نفت و گاز شرق
شرکت نفت و گاز غرب
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت پیرا حفاری ایران
شرکت نفت و گاز آغاجاری
شرکت نفت و گاز گچساران
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
شرکت نفت و گاز مارون
شرکت نفت و گاز کارون
شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
شرکت مهندسی توسعه نفت 

نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای دومرحله‌ای از میان پروژه‌های انجام‌گرفته در این شرکت‌ها، صورت خواهد گرفت.

شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها
تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع پیمایشی خواهد بود. در این پژوهش داده‌ها پس از جمع‌آوری در سه سطح پردازش می‌شوند که عبارت‌اند از تحلیل تک متغیره، تحلیل دو متغیره و تحلیل چند متغیره. در مرحله اول روابط بین متغیرها مد نظر نبوده و هر یک از متغیرها به طور مجزا بررسی خواهند شد و با کمک شاخص‌های مرکزی و پراکندگی تصویری کلی از جامعه به دست خواهد آمد. در مرحله بعد فرضیات تحقیق به شیوه مدل‌سازی معادلات ساختاری[24] مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته نمایش داده می‌شود و نهایتاً در مرحله سوم، با محاسبه برازش مدل، میزان سازگاری مدل با داده‌های موجود تعیین خواهد شد. جهت پردازش داده‌ها از نرم‌افزارهای لیزرل[25] و SPSS استفاده خواهد شد.

متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی آن‌ها
تحقیق حاضر دارای ۶ متغیر است که ذیلاً تشریح می‌گردند:

یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردیعبارت است از یادگیری چگونگی مدیریت فرآیند شکل‌گیری و حفظ روابط استراتژیک در گذر زمان، ۴ دسته از عواملی که در ایجاد این توانایی موثرند عبارت‌اند از: (۱) عوامل انسانی (۲) عوامل سخت‌افزاری (۳) عوامل آموزشی (۴) عوامل خارجی

یادگیری نحوه همکاری باهر یک از هم‌پیمانان استراتژیک
عبارت است از یادگیری چگونگی تطبیق ساختارها و رویه‌های همکاری دوجانبه باهر یک هم‌پیمانان استراتژیک، این یادگیری شامل شناخت روند تصمیم‌گیری و ساختار سازمانی هر یک از 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

رژیم حقوقی : پایان نامه ، پروژه ، سمینار رژیم حقوقی - دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه ها درباره بخش خصوصی - فرزامی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...