نحوه اولویت­بندی آنها در حالت کلی و به تفکیک هر بخش اشاره شود. در این پژوهش مشتریان بانکداری موبایلیِ بانک کشاورزی به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. به دلیل ماهیت ترکیبی – اکتشافی بودنِ این پژوهش، ابتدا به منظور جمع­آوری داده ها در بخش کیفی، به شعبه های بانک کشاورزی مراجعه نموده و بر اساس روش کفایت داده­ها (اشباع نظری داده­ها) با 15 نفر ازکاربران بانکداری موبایلی مصاحبه عمیق ترتیب داده شد. سپس با استفاده از تحلیل محتوا از نوعِ «تحلیل تِم» سعی شد تا شاخص­های مؤثر و مورد انتظار بر استفاده از بانکداری موبایلی از مصاحبه­های صورت گرفته استخراج شود و در بخش کمی پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، جهت توزیع آن بین 375 نفر از کاربران بانکداری موبایلی اقدام نمودیم. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه­های معیوب و فاقد اعتبار، در نهایت 308 پرسشنامه برای تحلیل­های نهایی در نظر گرفته شدند. داده­های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تجزیه و تحلیل­ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت.  از آزمون­های میانگین تک نمونه­ای، فریدمن، تحلیل خوشه ای (k-means) و کروسکال – والیس و برای پاسخ دادن به سؤالات استفاده شد.

یافته­های پژوهش حاکی از آن است که انتظارات مؤثر بر استفاده از بانکداری موبایلی در مجموع به 4 بُعد اصلی قابل تقسیم است که عبارت­اند از: انتظارات  خدمات اصلی ارائه شده / انتظارات  خدمات افزوده / انتظارات  شرایط تسهیل کننده برای استفاده از بانکداری موبایلی / انتظارات  ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی. در این پژوهش برای بخش­بندی کردن مشتریان با استفاده از تحلیل خوشه ای و روش (k-means)، سه خوشه شناسایی شدند که هر یک انتظارات نسبتا متفاوتی در مقایسه با سایر خوشه ها داشتند.

 

واژگان کلیدی: بخش­بندی، بانکداری موبایلی، انتظارات، تحلیل خوشه ای

 

 

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1
مقدمه                                                                                                                                               .2.

1.1. بیان موضوع و مساله پژوهش…. 3

2.1. ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

3.1. اهداف پژوهش…. 10

4.1. سؤالات پژوهش…. 10

5.1. نتایج مورد انتظار از اجرا و استفاده کنندگان (مستقیم و غیرمستقیم) از نتایج پژوهش…. 10

6.1. تعاریف عملیاتی متغیرها .11

1.6.1. بخش­بندی… 11

2.6.1. کاربران.. 11

3.6.1.بانکداری موبایلی.. 11

4.6.1.خوشه­بندی… 12

5.6.1. بانکداری الکترونیک…. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 13
مقدمه                                                                                                                                               14

1.2.­بخش اول: مبانی نظری… 16

مقدمه  16

1.1.2.  مفهوم بخش­بندی 16

2.1.2. متغیر های مبنای بخش­بندی بازارهای مصرفی.. 18

3.1.2. رویکردهای بخش­­­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………. 25

4.1.2. فرایندهای بخش­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………… 26

5.1.2. تکنیک­های بخش­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………. 29

6.1.2. تاریخچه بانکداری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

7.1.2.  فناوری­های مورد استفاده بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………………… 55

8.1.2. سیر تکامل سیستم­های پرداخت………………………………………………………………………………………………………………. 65

9.1.2. بانکداری موبایلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

10.1.2. سیستم های ارتباطی در موبایل…………………………………………………………………………………………………………….. 80

2.2.بخش دوم: الگو های مرتبط با پژوهش…. 84

مقدمه  85

1.2.2. الگو های مرتبط با پذیرش و بکارگیری فناوری… 86

3.2.بخش سوم: پیشینه پژوهش…. 95

 

مقدمه  96

1.3.2. پیشینه بخش­بندی… 96

2.3.2. پیشینه بخش­بندی بانکداری اینترنتی .. 99

3.3.2. پیشینه پژوهش­های مرتبط با پذیرش بانکداری موبایلی……………………………………………………………………………. 105

3.فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. 114

مقدمه  115

1.3.فرایند پژوهش 116

2.3.طرح پژوهش…. 117

3.3.جامعه آماری پژوهش 118

4.3.حجم نمونه آماری… 119

1.4.3.حجم نمونه در مرحله کیفی.. 119

2.4.3.حجم نمونه در مرحله کمی.. 119

5.3.ابزار و روش گردآوری داده ها 119

1.5.3.گردآوری داده در مرحله کیفی (مصاحبه) 120

2.5.3.گردآوری داده ها در مرحله کمی (پرسشنامه) 120

6.3.روایی پرسشنامه. 122

7.3.پایایی پرسشنامه. 122

8.3تجزیه و تحلیل داده ها 123

1.8.3. تجزیه و تحلیل داده های کیفی.. 123

2.8.3. تجزیه و تحلیل داده های کمی.. 125

9.3.کلیات   127

1.9.3. قلمرو موضوعی.. 127

2.9.3. قلمرو زمانی.. 127

3.9.3. قلمرو مکانی.. 127

4.9.3. قلمرو در بخش کیفی.. 127

5.9.3. قلمرو در بخش کمی.. 127

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 128
مقدمه  129

1.4.تحلیل داده های کیفی.. 130

1.1.4. تحلیل جمعیت شناختی داده های حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان.. 130

2.1.4. تحلیل محتوایی مصاحبه ها 131

3.1.4. کدگذاری داده ها 134

2.4.تحلیل داده های کمی.. 137

1.2.4. تحلیل جمعیت شناختی داده ها 138

2.2.4. تحلیل توصیفی داده ها 142

3.2.4. تحلیل های استنباطی (پاسخ به سؤال های تحقیق) 143

4.2.4. بخش­بندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس تکنیک تحلیل خوشه­ای………………………………………………………. 151

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای… 167
مقدمه  168

1.5.مروری کلی بر تحقیق.. 168

2.5.خلاصه ای از نتایج و یافته های تحقیق.. 170

1.2.5.نتایج آزمون میانگین اهمیت جهت شناسایی انتظارات با اهمیت از منظر کاربران بانکداری موبایلی
و تحلیل­های مربوط به آن ( پاسخ به سوال اول پژوهش…………………………………………………………………………………….. 170

2.2.5. نتایج آزمون فریدمن جهت پی بردن به اولویت انتظارات از منظر کاربران بانکداری موبایلی و تحلیل­های مربوط به آن      171

3.2.5. اولویت­بندی میانگین رتبه اهمیت کلیه انتظارات تفصیلی……………………………………………………………………………. 172

4.2.5. بخش­بندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس مشابهت انتظارات( پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش……………… 173

5.2.5. نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت انتظارات اصلی در خوشه های مختلف و تحلیل­های مربوط به آن                                                                                                                                                    176

6.2.5. مقایسه با پژوهش های پیشین……………………………………………………………………………………………………………….. 177

7.2.5. پیشنهادهای کاربردی و اجرایی.. 179

8.2.5. محدودیتهای پژوهش…. 186

9.2.5. پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی……………………………………………………………………………………………………….. 187

6.منابع   188

7.پیوست   195

 

 

فهرست جداول

جدول 1.1 :  تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه در کشور ایران.. 7

 جدول 2.1 : آمار کاربران تلفنبانک و بانکداری موبایلی کشاورزی   8

جدول 1.2 : متغیر های اصلی بخش بندی بازار 23

جدول2.2 : متغیر های اصلی برای بخش­بندی بازار های تجاری 24

جدول 3.2  : مراحل کلیدی در فرایند بخش بندی بازار بر مبنای نیاز ها . 27

جدول 4.2: انواع روش های خوشه بندی 34

جدول5.2 : خدمات ارائه شده بوسیله بانکداری موبایلی کشاورزی 45

جدول 6.2 : مقایسه خدمات بانکداری موبایلی ارائه شده در بانک های ایرانی 72

جدول 7.2 : انواع خدمات بانکداری موبایلی از لحاظ نوع ارتباط 74

جدول 8.2  : مقایسه روش های ارائه بانکداری موبایلی 77

جدول 9.2 : مشخصات نسل های ارتباطی در موبایل 83

جدول 10.2 : مشخصات خوشه های شناسایی شده در پژوهش 99

جدول 11.2 : مشخصات خوشه های شناسایی شده در پژوهش 100

جدول 12.2 : پژوهش های انجام شده در زمینه بخش بندی بانکداری اینترنتی 101

جدول13.2 : خلاصه پژوهش های مرتبط با بخش­بندی مشتریان 103

جدول 14.2: خلاصه انتظارات موثر بر پذیرش و بکارگیری بانکداری موبایلی در جهان 110

جدول 15.2: خلاصه انتظارات موثر بر پذیرش و بکارگیری بانکداری موبایلی در ایران 113

جدول 1.3:  سؤالات مندرج در پرسشنامه و انتظارات مربوطه به تفکیک انتظارات اصلی 121

جدول2.3:  آلفای کرونباخ در حالت کلی و همچنین به تفکیک هر مؤلفه 123

جدول 3.3:  آماده سازی داده های کیفی 124

جدول 1.4 : ویژگی­های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان 131

جدول 2.4:   کدگذاری مصاحبه­ها 132

جدول 3.4: کدگذاری مصاحبه­ها در انتظار  ارائه خدمات اصلی بانکداری موبایلی 134

جدول 4.4:  کدگذاری مصاحبه­ها در انتظار خدمات افزوده بانکداری موبایلی.. 135

جدول 5.4: کدگذاری مصاحبه­ها در انتظار شرایط تسهیل کننده برای استفاده از بانکداری موبایلی… 136

جدول 6.4:  کدگذاری مصاحبه­ها در انتظار ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی.. 137

جدول 7.4:  شاخص توصیفی انتظارات پژوهش…. 142

جدول8.4:  انتظارات شناسایی شده کاربران بانکداری موبایلی 144

جدول9.4:  گزینه­ها و امتیاز  قابل انتخاب هر یک از سوالات پرسشنامه   144

جدول10.4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی اهمیت انتظارات اصلی در کاربران بانکداری موبایلی.. 145

جدول11.4: نتایج آزمون  تی تک نمونه ای جهت بررسی اهمیت کلیه انتظارات تفصیلی کاربران بانکداری موبایلی 146

جدول12.4:  نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت انتظارات اصلی پژوهش 149

جدول13.4: نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کلیه انتظارات تفصیلی در بین کاربران بانکداری موبایلی 150

جدول14.4:  نیمرخ جمعیت شناختی خوشه ها 152

جدول15.4: میانگین و انحراف معیار  انتظارات اصلی در خوشه­ها 155

جدول 16.4:  نتایج آزمون کای اسکور جهت بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با خوشه­ها 156

جدول17.4:  تحلیل واریانس یک طرفه انتظارات بر مبنای خوشه ها 157

جدول18.4: نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات خدمات اصلی بانکداری موبایلی.. 159

جدول19.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات  خدمات افزوده بانکداری موبایلی 160

جدول20.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات  شرایط تسهیل کننده استفاده از بانکداری موبایلی. 161

جدول21.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات  ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی. 162

جدول22.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات تفصیلی  از منظر کاربران بانکداری موبایلی.. 163

جدول 1.5: اهمیت انتظارات شناسایی شده در بین کاربران بانکداری موبایلی…………………………………………………………….171

جدول 2.5: اولویت انتظارات در بین کاربران بانکداری موبایلی 172

جدول 3.5: نیمرخ تحلیل خوشه­ ای کاربران بانکداری موبایلی 173

جدول 4.5: مقایسه اولویت انتظارات بین خوشه های سه گانه 176

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1.1 : تعداد کاربران اینترنت ومشترکین موبایل 6

 نمودار 2.1 : تعداد مشترکین تلفن همراه در نقاط مختلف دنیا    6

نمودار 1.2 : گام های بخش بندی بازار از دیدگاه لامب و همکاران، 2011 29

نمودار 2.2: داده کاوی و کشف دانش، غضنفری و همکاران،1387 30

نمودار 3.2 : چرخه بانکداری موبایلی ، جنیدی، 1387 73

نمودار 4.2 : الگو نیات رفتاری  ( Ajzen & Fishbein, 1980). 87

نمودار5.2: الگو پذیرش فناوری دیویس 88

نمودار 6.2:  الگو تعدیل شده پذیرش فناوری (Klopping & Mc Kinney,2004). 89

نمودار7.2: الگو پیکاراینن (انتظارات مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی) (Pikkarainen, et al.,2004). 90

نمودار8.2 : نظریه شناخت اجتماعی (Compeau, et al.,1999) 91

نمودار9.2: الگو انگیزشی (Igbaria, et al.,1996) 92

نمودار 10.2: الگو رفتار برنامه ریزی شده (Shih & Fang , 2004). 93

نمودار11.2 : الگو تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده (Shih & Fang, 2004). 93

نمودار 1.3:  انواع پژوهش های آمیخته با در نظر گرفتن دو عامل توالی زمانی و تأکید بر هر یک از قسمتهای­ کمی یا کیفی (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 118

نمودار 1.4: پراکنش سنی کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 139

نمودار 2.4: پراکنش جنسیت کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 139

نمودار 3.4: پراکنش وضعیت تاهل کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 140

نمودار 4.4: پراکنش تحصیلات کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 141

نمودار 5.4: پراکنش شغلی کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 141

شکل6.4:  نمودار توزیع انتظارات اصلی پژوهش در بین کاربران بانکداری موبایلی 143

نمودار 7.4:  موقعیت خوشه­ها در بین انتظارات اصلی کاربران بانکداری موبایلی 158

 

 

 

 

 

 

 

  

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 

 

 

مقدمه

نظام بانکی یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان حیاتی پول را در آن به گردش در می آورد. از طرفی امروزه توسعه روز افزون و شگفت آور فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی به خصوص در زمینه های تجارت و بانکداری تاثیر گذار بوده و نظام بانکی در دنیا به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و هماهنگ با نیاز حال حاضر جامعه با استفاده از فناوری اطلاعات اقداماتی جهت مدرن سازی بانک­ها بعمل آورده است. یکی از مهمترین ابزارهای تجارت و بانکداری الکترونیک، بانکداری از طریق موبایل است. که امروزه توانسته نقش به سزایی در تسهیل فرایند پرداخت الکترونیکی برای مشتریان از یک طرف، و تجهیز منابع گسترده برای بانک­ها از طرف دیگر داشته باشد. از این رو با توجه به اهمیت بسیار بالای بانکداری موبایلی هدف از این پژوهش شناسایی انتظارات کاربران بانکداری موبایلی و بخش­بندی کاربران بر اساس انتظارات شناخته شده است. مشتریان برحسب تمایلات بطور گسترده متفاوت هستند، مشتریان ممکن است از محصولات و خدمات و یا آنچه که در بازار ارائه میشود منافع مختلفی را طلب کنند. بخش بندی مشتریان ناهمگون به زیر گروه های همگون براساس ویژگی های مشابه، بازاریابان را برای شناسایی تفاوتها و تشابه هات میان هر گروه مشتری توانا می سازد.  پژوهشگران بازاریابی متعددی بیان می کنند که بخش بندی براساس منافع مورد انتظار یک ابزار قدرتمند برای بخش بندی براساس منافع مورد انتظار یک گروه بندی مشتریان ناهمگون است.

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...