(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول/ کلیات پژوهش(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول/ کلیات پژوهش
مقدمه
الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………3
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4
ج) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………4
د) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5
ه) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5
و) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6
ز) سازماندهی مطالب ………………………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم : شروع به جرم
مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم …………………………………………………….. 10
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………10
بند اول : مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………….10
بند دوم : مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..10
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ……………………………………………………………. 10
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12
بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12
مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………….13
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ………………………………………………………………………………14
بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..14
بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………15
گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ……………………………………………………………………………………16
بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) …………………………………………………………….16
الف- رکن قانونی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….16
ب- رکن مادی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………….18
ج- رکن معنوی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….24
بند دوم : مرحله جرم تام ………………………………………………………………………………………………………24
فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری
مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ……………………………………………………………………..28
گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………….28
بند اول : تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………….28
بند دوم : تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..29
بند سوم : تعریف قانونی …………………………………………………………………………………………………………30
گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..31
بند اول : رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………………31
بند دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………..35
بند سوم : رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………………36
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری
گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن …………………………………………………………….39
بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری …………………………………………………………………………………39
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری ………………………………………………………………………41
الف- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..41
ب- عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………..42
ج- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….51
گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ………………………………………………………56
بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن …………………………………………………..56
الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………58
بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..61
بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی……………………………………………………………63
الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………64
ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………65
1-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..65
2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………67
3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………71
4-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم : شروع به جرم سرقت
مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..78
گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..78
بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..78
بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….78
گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….78
بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….79
بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….80
بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..81
مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………83
بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………83
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..84
الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………84
ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….86
ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….91
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….93
بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………94
الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..95
ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………95
ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….96
بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..98
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..110
پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………116
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..117

چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .
این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .
کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات
 
مقدمه
الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………3
ب) اهمیت و ضرورت

 

تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4
ج) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………4
د) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5
ه) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5
و) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6
ز) سازماندهی مطالب ………………………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم : شروع به جرم
مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم …………………………………………………….. 10
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………10
بند اول : مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………….10
بند دوم : مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..10
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ……………………………………………………………. 10
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12
بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12
مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………….13
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ………………………………………………………………………………14
بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..14
بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………15
گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ……………………………………………………………………………………16
بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) …………………………………………………………….16
الف- رکن قانونی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….16
ب- رکن مادی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………….18
ج- رکن معنوی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….24
بند دوم : مرحله جرم تام ………………………………………………………………………………………………………24
فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری
مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ……………………………………………………………………..28
گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………….28
بند اول : تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………….28
بند دوم : تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..29
بند سوم : تعریف قانونی …………………………………………………………………………………………………………30
گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..31
بند اول : رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………………31
بند دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………..35
بند سوم : رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………………36
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری
گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن …………………………………………………………….39
بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری …………………………………………………………………………………39
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری ………………………………………………………………………41
الف- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..41
ب- عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………..42
ج- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….51
گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ………………………………………………………56
بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن …………………………………………………..56
الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………58
بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..61
بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی……………………………………………………………63
الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………64
ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………65
1-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..65
2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………67
3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………71
4-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم : شروع به جرم سرقت
مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..78
گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..78
بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..78
بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….78
گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….78
بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….79
بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….80
بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..81
مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………83
بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………83
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..84
الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………84
ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….86
ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….91
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….93
بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………94
الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..95
ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………95
ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….96
بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..98
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد<p>&nbsp;</p><p><a href="http://fumi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%88-%da%a9/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a></p>
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..110
پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………116
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..117

چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .
این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .
کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...