مبحث سوم- قلمرو قرارداد عقد بیمه اتکایی 11
گفتار نخست- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع تحصیل معاملات بیمه ای 13
گفتار دوم- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع خطر 13
گفتار سوم- قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی 13
مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه 16
گفتار نخست- بیمه اتکایی و عقد وکالت 17
گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت 20
گفتار سوم- بیمه اتکایی و عقد بیمه 21
گفتار چهارم- بیمه اتکائی و عقد ضمان 23
مبحث پنجم- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و سابقه فقهی آن 26
گفتار اول: ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی 26
گفتار دوم-سابقه فقهی عقد بیمه اتکایی 29
بند نخست- بیمه اتکایی ( اعاده التأمین ) در فقه 29
بند دوم- چالش های عقد التأمین در فقه 30
مبحث ششم- کارکردهای عقد بیمه اتکائی 31
بند نخست- تأمین مالی 32
بند دوم: ظرفیت 32
بند سوم- تثبیت هزینه های خسارت 32
بند چهارم- حمایت در برابر حوادث فاجعه آمیز 33
بند پنجم: ایجاد شکلهای جدید عقد بیمه 33
بند ششم- مساعدت در بیمه گری 33
بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت 34
فصل دوم
مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه 37
گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی ) 37
گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم 37
گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض 38
گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است 39
گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است 39
گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت 40
گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی) 40
مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی 41
گفتار اول- اصل حسن نیت 41
گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای 47
گفتار سوم- اصل غرامت 49
گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی 53
گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی 55
مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه 57
گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای 57
گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه 59
بند نخست- پیشنهاد بیمه 59
بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی 60
بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات 60
مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه 63
گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده 63
گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی 66
مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی 68
فصل سوم
مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی 74
مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی 75
گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری 75
بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری 75
بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری 77
بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری 78
گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری) 79
بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی 80
بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی 80
گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی 80
مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی 85
گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی 86
بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه 86
بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت 88
بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری

 

92
بند چهارم- اتکایی پوشش باز 92
بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک 93
بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری 93
بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه 93
گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت) 94
بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن 94
بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت 96
بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی 96
بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت 97
فصل چهارم
رشته های متداول بیمه اتکایی 100
مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی 100
گفتار نخست- تبیین موضوع 100
گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت 102
گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی 102
مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی 104
گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن 104
گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری 105
گفتار سوم- ظرفیت ها 107

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...