متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات
سیستان و بلوچستان
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)
گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی
عنوان:
بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان
استاد راهنما:
دکتر محمود بولاغ
سال تحصیلی 1393-1392
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده………… 1

فصل اول:

کلیات تحقیق……….. 2

مقدمه………. 3

1-1-    بیان مسئله  4

2-1-    اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

3-1-    اهداف تحقیق.. 5

4-1-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………6

5-1-    سؤالات تحقیق.. 6

6-1-پیشینه تجربی تحقیق…………………………………………………………………………….6

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق… 10

1-2-    ماهیت منازعه. 11

1-1-2-     رویکردهای مختلف در مورد مفهوم منازعه. 11

2-1-2-     انواع نظریات منازعه. 12

3-1-2-     نظریه‌های خرد منازعه: 12

4-1-2-     نظریه‌های کلان منازعه: 13

5-1-2-     دیدگاه متفکران  و نظریه پردازان به منازعه. 13

2-2-    اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات… 15

1-2-2-     میانجیگری…….. 15

2-2-2-     مذاکره 16

3-2-2-     حکمیت………… 16

4-2-2-     مصالحه…………. 16

5-2-2-     ارزیابی بی‌طرفانه. 17

3-2-    خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات… 17

4-2-    فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات… 18

1-4-2-     ازلحاظ سرعت… 18

2-4-2-     ازلحاظ هزینه. 19

3-4-2-     ازلحاظ محرمیت… 19

4-4-2-     ازلحاظ تسهیلات… 19

5-4-2-     ازلحاظ تأمین عدالت… 19

6-4-2-     ازلحاظ قواعد و مقررات… 19

7-4-2-     ازلحاظ همکاری طرفین منازعه. 20

5-2- بیشترین فراوانی قتل در شهرستان سراوان  کدام است؟. 21

1-5-2-     قتل‌های ناموسی: 21

2-5-2-     قتل‌های بین طایفه‌ای: 21

3-5-2-     قتل‌های انتقامی (قصاصی): 22

4-5-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید سراوان………………………………………………………………………..22

2-6- اهمیت شناخت انگیزه وقوع قتل.. 23

2-7-تعیین انگیزه‌های قتل.. 24

1-7-2-   انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان. 25

8-2- میزان یا نرخ قتل.. 25

2-9- شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 26

1-9-2-     سلاح گرم:….. 26

2-9-2-     سلاح سرد:…….. 26

3-9-2-     خفگی: 26

4-9-2-    مسموم کردن: 27

5-9-2-     سوزاندن: 27

6-9-2-     سایر روش‌ها: 27

10-2- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی.. 27

11-2-طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس…. 28

12-2-   علل عمومی ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 29

13-2-   شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل.. 32

14-2-   ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان: 46

15-2-   انگیزه نزاع در شهرستان سراوان: 47

16-2-   میزان خشونت در بروز نزاع عا در شهرستان سراوان: 48

17-2-   دامنه نزاع در شهرستان سراوان: 49

18-2-   خشونت از دیدگاه قرآن مجید: 50

19-2-   رابطه فقر با بزهکاری: 55

20-2-   انواع قتل های صورت گرفته در ایران: 58

21-2-   چهارچوب نظری.. 60

22-2-   نظریه مورد استفاده 65

23-2-   تعریف مفاهیم متغیرها 66

1-23-2-   تعلق به جامعه قبیله‌ای: 66

2-23-2-   تعصب قومی قبیله‌ای: 66

24-2-  فرهنگی شدن: 68

1-24-2-   خاص گرایی: 70

2-24-2-   جمع گرایی:. 71

3-24-2     همبستگی درونی قوی: 70

4-24-2-   کنترل اجتماعی غیررسمی: 70

5-24-2-   میزان استفاده از رسانه‌های جمعی: 70

6-24-2-   تحصیلات:…….. 71

7-24-2-   پایگاه اجتماعی و اقتصادی: 71

8-24-2-   محل سکونت: 71

9-24-2-   متغیرهای زمینه ای: 71

25-2-   تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای.. 72

1-25-2-   ‌ بعد احساسی: 72

2-25-2-   بُعد رفتاری:……. 72

26-2-   پیشینه خارجی تحقیق: 72

1-26-2-   کشتار دسته جمعی.. 73

27-2-   دولت و هویت در خاورمیانه. 83

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق.. 90

1-3-  مقدمه. 91

2-3- روش تحقیق.. 91

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 91

4-3- ابزار گرد آوری.. 92

5-3- روایی پرسشنامه. Error! Bookmark not defined.

6-3-  پایایی پرسشنامه. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 94

1-4- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان. 95

2-4- میزان احساس مسئولیت افراد : 95

3-4- اهمیت طایفه در نزد افراد: 95

4-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….96

5-4- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………96

6-4- تجزیه و تحلیل قتل های قبیله ای انجام شده در شهرستان سراوان……………………………………………97

1-6-4- انگیزه وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..97

2-6-4-شیوه ارتکاب قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..98

3-6-4- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه……………………………………………………………………98

7-4- بررسی فرضیه ها و سئوالات  و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………….99

8-4- بررسی عوامل موثر بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………103

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ات… 105

نتیجه‌گیری. 106

پیشنهادات: 107

منابع………………………. 110

منابع اینترنتی.. 113

منابع لاتین. 114

 

فهرست جدول‌ها

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی نسبت به قوم وطایفه. 95

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...