احرام حج اِفراد باید از یکی از میقات‌ها باشد نه از خود مکه و به علاوه، به نظر فقهای شیعه می‌توان طواف و سعی را به اختیار خود بر وقوف در عرفات مقدّم کرد.[29]

[1] – حج، 27

[2] – البقره :  158

[3] – بقره، 196.

[4] – البقره :  197

[5] – بقره، 198.

[6] – شیخ حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 11، ح 1، موسسه ال البیت قم، 1413.

[7] – همان، باب 5، ح 1

[8] – وسائل الشیعه ج 1 ص 29-13 باب 1 رجوب العبادات الخنس

[9] – جواهر الکلام ج 17 ص 214 تا 218 کتاب الحج

[10] – جواهر الکلام ج 17 ص 214 تا 218 و وسائل الشیعه ج 11 ص 120

[11] – بحار الانوار ج96 ص 18- محجه‌البیضاء ج2 ص150 و جواهر الکلام ج17 و وسائل الشیعه ج11 ص112

[12] – جواهرالکلام ج17 کتاب کتاب الحج و وسائل الشیعه ج11 ص111

[13] – وسائل الشیعه ج11 ص112

[14] – جواهرالکلام ج17 کتاب الحج و وسائل الشیعه ج11 ص112

[15] – جواهرالکلام ج17 کتاب الحج و وسائل ج11 ص 112

[16] – بحارالانوار  ج96 ص60

[17] – آل عمران 97

[18] – بحار الانوار ج 96 ص 125

[19] – بقره 102 و 275

[20] – مشهور اصولیین معتقدند که جمله خبری در دلالت بر وجوب آکد از صیغه امر است

[21] –   جمله اسمیه از نظر علماء معانی و بیان دلالت بر دوام و ثبات دارد

[22] – ابن عربی، احکام القرآن ج 1 ص 374

ادامه مطلب

سایت های دیگر :e-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 399px; left: 3px;">
روانشناختی – پایان نامه با موضوع روانشناختی - مرکز دانلود منابع علمی - دانشجویی