5-1- فرضیه های پژوهش ……………………………………………… 7
6-1- محدودیت های پژوهش ……………………………………………… 7
7-1- قلمرو پژوهش ………………………………………………….. 7
8-1- تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش ………………………………… 7
فصل دوم – ادبیات وپیشینه پژوهش
1-2- مقدمه ……………………………………………………… 10
2-2- بخش اول :مبانی نظری پژوهش ……………………………………. 10
1-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی ……………………. 10
2-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی ………………………. 10
3-2-2-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی ……………………….. 12
4-2-2- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی ………………………….. 12
1-4-2-2-شدت تمرین …………………………………………… 12
2-4-2-2-تعداد جلسات تمرین در هفته ………………………………… 12
3-4-2-2-مدت تمرین …………………………………………… 12
4-4-2-2-وراثت ………………………………………………… 12
5-4-2-2-جنسیت ………………………………………………… 13
6-4-2-2- سن ……………………………………………………… 13
7-4-2-2- چربی وترکیبات بدنی ……………………………………… 13
5-2-2- ترکیب بدن …………………………………………………. 13
6-2-2- توده چربی ………………………………………………… 14
7-2-2-توده بدون چربی …………………………………………. 15
8-2-2- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی ……………………… 15
9-2-2-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی …………………. 16
10-2-2-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی ………………… 16
11-2-2-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت …………. 19
12-2-2- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی ……… 20
13-2-2- سازگاری­های احتمالی برای پاسخ­ها وسازگاری­های بازدارندگی­تمرین موازی 21
14-2-2-هایپرتروفی تارهای عضلانی …………………………………… 21
15-2-2- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی ……………………………… 22
16-2-2- تغییرات هورمونی ………………………………………… 22
17-2-2-مکانیسم های کوتاه مدت ………………………………………. 23
1-17-2-2- باقی ماندن خستگی ……………………………………… 23
2-17-2-2- خستگی عصبی عضلانی …………………….…………………. 23
3-17-2-2- سازگاری های تركیب بدنی به تمرینات استقامتی ………………… 24
3-2- بخش دوم:پیشینه پژوهش ………………………………………. 24
1-3-2-پژوهش های داخلی ………………………………………….. 24
2-3-2-پژوهش های خارجی …………………………………………. 25
4-2-بررسی تمرینات استقامتی ……………………………………… 29
5-2-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی ……………………………………. 30
6-2- بررسی تمرین موازی …………………………………………… 33
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
1-3- مقدمه …………………………………………………… 40
2-3- جامعه آماری پژوهش …………………………………………… 40
3-3- روش گزینش نمونه های آماری پژوهش \ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید …………………………… 40
4-3- روش پژوهش ………………………………………………… 40
5-3- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………… 40
6-3- ابزارهای اندازه گیری پژوهش …………………………………… 41
7-3-متغییرهای پژوهش …………………………………………… 41
1-7-3- متغییرهای مستقل ………………………………………………. 41
2-7-3- متغییرهای وابسته …………………………………………….. 41
8-3- شیوه اجرای پژوهش ………………………………………………. 41
9-3-برنامه تمرین ……………………………………………… 41
1-9-3-مرحله گرم کردن ………………………………………………. 42
2-9-3-برنامه های تمرین اصلی …………………………………………. 42
1-2-9-3- برنامه تمرین قدرتی …………………………………………. 42
2-2-9-3-برنامه تمرین استقامتی ……………………………………… 42
3-2-9-3- برنامه تمرین موازی …………………………………………. 42
3-9-3- مرحله سرد کردن ……………………………………………. 43
10-3- روش آماری پژوهش …………………………………………. 43
فصل چهارم- یافته های پژوهش
1-4-مقدمه ………………………………………………………. 45
2-4-توصیف داده های آماری ………………………………………… 45
3-4- آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………… 47
1-3-4- آزمون فرضیه اول ………………………………………… 47
2-3-4- آزمون فرضیه دوم …………………………………………….. 49
3-3-4- آزمون فرضیه سوم ………………………………………….. 50
4-3-4- آزمون فرضیه چهارم ……………………………………… 51
5-3-4- آزمون فرضیه پنجم ……………………………………… 52
فصل پنجم-بحث نتیجه گیری
1-5-مقدمه …………………………………….……………… 55
2-5-خلاصه پژوهش ……………………………………….………… 55
3-5-بحث ونتیجه گیری ………………………………….……………. 56
4-5- نتیجه گیری کلی …. ………………………….……………… 60
5-5- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش …………………………………….. 61
6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده ………………………………….. 61
پیوست ها …………………………………………………………….. 62
منابع وماخذ ….. ……………………………………………………… 63
چکیده انگلیسی ………………………………………………………… 73

فهرست جداول

1-2-مقایسه سازگاری های ناشی از تمرینات قدرتی واستقامتی ………………… 11
2-2-تقسیم بندی سطوح ترکیبات بدن ………………………………… 14
1-3-برنامه های تمرین استقامتی،مقاومتی وموازی در 8هفته ………………… 43
1-4- آمار توصیفی متغییرهای پژوهش برحسب چهار گروه مورد پژوهش ……… 46

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...