1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

1-4- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1- فرضیه كلی………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4-2- فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………… 8

1-5- مفاهیم نظری…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6- تعاریف عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم- ادبیات پژوهشی

 

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3- تعریف تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-4- اشکال تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5- خصوصیات تفکر………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6- سبک تفکر…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-6- 1- سبک تفکر قانونی…………………………………………………………………………………………. 22

2-6- 2- سبک قضائی………………………………………………………………………………………………….. 23

2-6- 3- سبک کلی نگر………………………………………………………………………………………………. 23

2-6- 4- سبک تفکر سلسله مراتبی……………………………………………………………………………. 24

2-6-5- سبک آزاداندیشی…………………………………………………………………………………………… 24

2-7- ضرورت توجه به سبک های تفکر……………………………………………………………………… 23

2-8- اصول مطالعه سبک تفکر……………………………………………………………………………………. 24

2-9- عوامل موثر تحول در سبک تفکر………………………………………………………………………. 25

2-9-1- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-9-2-جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-9-3- سن………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-9-4- سبک های تفکر والدین…………………………………………………………………………………. 27

2-9-5- مدرسه و شغل………………………………………………………………………………………………… 27

2-10- تعریف نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 28

2-11- تفاوت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………. 29

2-12- نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………… 30

2-13- نوآوری و رقابت…………………………………………………………………………………………………. 32

2-14- استراتژی نوآوری………………………………………………………………………………………………. 33

2-15- فرآیند نوآوری در سازمان………………………………………………………………………………… 34

2-16- مولفه های نوآوری…………………………………………………………………………………………….. 35

2-16-1- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………… 35

2-16-2-منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………… 38

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-16-3- ساختار………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-17- موانع نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………. 43

2-18- توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری درسازمان ……………………………………. 44

2-19- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 39

 

فصل سوم- روش پژوهش

 

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 54

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4-  نمونه‌ آماری………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5- ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………………………………………………… 55

3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 56

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………… 57

3-8- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………. 57

س

 

 

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری…………………………………………………… 59

4-2-1-  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………. 59

4-2- 2- سن…………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-2- 3- مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………… 61

4-2-4- سنوات خدمت………………………………………………………………………………………………… 62

4-3-آزمون کالموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………… 63

4-4-بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………. 64

 

 

فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری

 

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 74

5-2- نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیات……………………………………………………………….. 75

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 75

5-3-1- بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………… 75

5-4- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………. 79

5-5- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 80

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 80

 

منابع

منابع­فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع­انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 

 فهرست جداول

 

جدول 3-1- سوالات سبک تفکر…………………………………………………………………………………. 55

جدول3-2- سوالات نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………… 56

جدول 3-3- ضرایب پایایی کل پرسشنامه های سبک تفکر و نوآوری سازمانی………. 57

جدول 4-1-توزیع  فراوانی و درصد نمونه نمونه بر حسب جنسیت ……………………….. 59

جدول 4-2- توزیع  فراوانی و درصد بر حسب  سن………………………………………………….. 60

جدول4-3- توزیع  فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………….. 61

جدول 4-4- توزیع فراوانی بر حسب سنوات خدمت…………………………………………………. 62

جدول 4-5- گالموگراف………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 4-6- ضریب همبستگی بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی………………………….. 64

جدول 4-7- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد فرهنگی………………………. 64

جدول 4-8- ضریب همبستگی بین  تفکر  قانونگذارانه وبعد ساختاری…………………… 65

جدول 4-9- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد منابع انسانی……………….. 65

جدول4-10- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد فرهنگی…………………………….. 66

جدول 4-11- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد ساختار سازمانی………………. 67

جدول4-12- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد منابع انسانی………………………. 67

جدول 4-13- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد فرهنگی…………………………. 68

جدول 4-14- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد ساختار………………………….. 68

جدول 4-15- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد منابع انسانی…………………. 69

جدول 4-16- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی……………….. 69

جدول 4-17- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد ساختار………………… 70

جدول4-18- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی………………… 70

جدول 4-19- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد فرهنگی………………….. 71

جدول 4-20- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد ساختار……………………. 71

جدول 4-21- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعدانسانی………………………. 72

جدول 4-22  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هر یک از انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

 

فهرست نمودارها

 

نمودار4-1- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت…………………………… 60

نمودار 4-2- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سن…………………………………. 61

نمودار 4-3- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی……………… 62

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...