چکیده

برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، جلب رضایت، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص می­شود، نیاز است که ابتدا موانع و محدودیت­های پیش روی آنان مرتفع شود. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب ضروری است نیازهای گردشگران بدون محدودیت­های اساسی مرتفع گردد. در این پژوهش بر آن بوده­ایم تا به شناسایی محدودیت­های گردشگران کره­ای در شهر تهران بپردازیم. برای دستیابی به اهداف پژوهش، مدل مفهومی پژوهش توسعه یافت و تعداد 385 پرسشنامه میان گردشگران کره­ای در شهر تهران توزیع گردید. داده­ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار SMARTPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از آزمون­های آماری، به ترتیب ویژگی­های شخصی گردشگر، ادراک و آگاهی از ایران، و ضعف زیرساخت­ها و کمبود امکانات به عنوان اصلی­ترین محدودیت­های جامعه آماری پژوهش شناسایی شد.

 

واژگان کلیدی

محدودیت، گردشگری، ایران، گردشگران کره­ای.

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیـات پژوهش… ‌أ1

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسأله پژوهش… 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

4-1 اهداف پژوهش… 5

5-1 سوالات پژوهش… 6

1-5-1 سوال اصلی.. 6

2-5-1 سوالات فرعی.. 6

6-1 قلمرو پژوهش… 6

1-6-1 قلمرو موضوعی.. 6

2-6-1 قلمرو مکانی.. 6

3-6-1 قلمرو زمانی.. 6

7-1 خلاصه ای از پژوهش های گذشته. 6

8-1 چارچوب نظری کلی پژوهش… 9

9-1 شرح واژگان و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش… 10

10-1 خلاصه فصل اول. 10

فصل دوم: مبانـی نظـری و پـیشینه پـژوهش… 12

1-2 مقدمه. 13

2-2 بخش اول: ادبیات نظری پژوهش… 14

1-2-2 نگاهی به صنعت گردشگری.. 14

2-2-2 تاریخچه محدودیت در ادبیات گردشگری.. 17

3-2-2 تعریف محدودیت.. 18

4-2-2 مقایسه محدودیت و مانع. 20

4-2-2 محدودیت های درون فردی.. 21

5-2-2 تعریف محدودیت های میان فردی.. 22

6-2-2 تعریف محدودیت های ساختاری.. 22

7-2-2 رفتار گردشگری و محدودیت های سفر. 23

8-2-2 تعدیل یا تخفیف محدودیت های فراغت.. 25

3-2 بخش دوم: صنعت گردشگری ایران. 27

1-3-2 تحلیل SWOT برای صنعت گردشگری در ایران. 27

2-3-2 صنعت گردشگری در ایران: نگاهی بر محدودیت های پیش روی گردشگران خارجی.. 29

3-3-2 رسانه های جهان، ایران واقعی و برنامه گردشگری ایران. 35

4-3-2 گردشگری و سیاست در وضعیت کنونی ایران. 37

4-2 مروری بر پژوهش های گذشته. 38

1-4-2 پژوهش های داخلی.. 39

2-3-2 پژوهش های خارجی.. 41

5-2 مدل مفهومی پژوهش… 55

1-5-2 متغیرهای پژوهش… 55

6-2. مختصری درباره کشور کره جنوبی.. 57

7-2 خلاصه فصل دوم. 59

فصل سوم: روش شنـاسـی پـژوهش… 60

1-3 مقدمه. 61

2-3 نوع پژوهش… 61

3-3 جامعه آماری.. 61

4-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

2-4-3 روش نمونه گیری.. 62

5-3 تکنیک ها و ابزارهای گردآوری داده ها 63

1-5-3 داده های اولیه: پرسشنامه. 64

6-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 66

1-6-3 روایی.. 66

2-6-3 پایایی پرسشنامه. 66

7-3 آزمون های آماری و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها 67

1-7-3 مدل معادلات ساختاری.. 67

2-7-3 روش حداقل مربعات جزئی (PLS) 68

8-3 خلاصه فصل سوم. 69

فصل چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافته هـای آمـاری پـژوهـش… 70

1-4 مقدمه. 71

2-4 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 72

3-4 تحلیل استنباطی یافته‌ها 79

1-3-4 نتایج تحلیل عاملی تاییدی (اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری) 79

1-1-3-4 بررسی دیاگرام‌‌های تحقیق.. 84

2-3-4 تحلیل سوال‌های تحقیق.. 87

1-2-3-4 گردشگران خارجی در ایران با چه محدودیت هایی مواجه هستند؟. 87

2-2-3-4 آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه بندی محدودیت‌های پیش روی گردشگران خارجی   89

9-4 خلاصه فصل چهارم. 91

فصل پنجم: بـحـث و نتیجـه گیـری.. 92

1-5 مقدمه. 95

2-5 مروری بر فرآیند پژوهش… 95

3-5 مروری بر یافته های آماری.. 96

4-5 پیشنهادهای اجرایی.. 96

6-5 محدودیت های پژوهش… 103

7-5 پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش های آتی.. 104

8-5 خلاصه فصل پنجم. 104

منابع. I

منابع فارسی.. II

منابع لاتین.. III

منابع الکترونیکی.. XIII

پـیوست هـا: پرسشنامه. XIV

 

فهرست جداول

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 12

جدول 1-2: خلاصه­ای از تعاریف محدودیت­های گردشگری …………………………………………………………………………… 20

جدول 2-2: تحلیل SWOT صنعت گردشگری ایران ……………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: روش شنـاسـی پـژوهش …………………………………………………………………………………………………… 60

 

جدول 2-3: ترکیب سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………… 65

جدول 3-3: محاسبه آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار اندازه­گیری ……………………………………………… 67

فصل چهارم: چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافته هـای آمـاری پـژوهـش ………………………………………………. 70

جدول 1-4: نتایج توصیفی ویژگی‌های جمعیت­شناختی (اندازه نمونه=351) ………………………………………………… 72

جدول 2-4: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری ………………………………………………………………………………. 80

جدول 3-4: شاخص‌های روایی، پایایی و برازش ……………………………………………………………………………………………… 81

جدول شماره 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک …………………………………………………………. 83

جدول 5-4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای ……………………………………………………………………………………………………… 88

جدول 6-4: نتایج آزمون فریدمن …………………………………………………………………………………………………………………….. 90

فهرست نمودارها

 

فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

نمودار 1-1: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

جدول 2-1: نقاط قوت و نقاط ضعف پژوهش­های پیشین جایگاه­یابی در صنعت هتلداری از منظر آژانس­های مسافرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 18

نمودار 1-2: مدل محدودیت­های فراغتی هندرسون و همکاران ……………………………………………………………………… 43

نمودار 2-2: مدل جایگزین محدودیت­های مشارکت جکسون ………………………………………………………………………… 44

نمودار 3-2: مدل سلسله مراتب محدودیت­های فراغت …………………………………………………………………………………… 45

نمودار 4-2: مشارکت در فراغت، برآیند محدودیت­ها و انگیزه­ها …………………………………………………………………….. 47

نمودار 5-2: مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….  56

نمودار 1-3 انواع روش­های نمونه­گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 63

نمودار 1-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 73

نمودار 2-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 73

نمودار 3-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….. 74

نمودار4-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………. 75

نمودار5-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) درآمد ماهیانه خانواده ………………………………………………………………… 75

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...