میوه پسته (میزان محصول تر با خوشه وفرابر، میزان محصول خشک، درصد پوکی، انس وخندانی، درصد پسته های زودخندان و ترک خورده نامنظم) در قطعات تیمار شده و شاهد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمار هیومکس نسبت به شاهد که کمترین تعداد جوانه را تولید کرده است، حدود 46درصد جوانه بیشتری باقی مانده است. هومی پارس حدود 12درصد کمتر از هیومکس جوانه باقی مانده است. درصد خندانی توسط هیومکس بهبود یافت. بیشترین تعداد پسته های پوک مربوط به شاهد می باشد که در مقایسه با تیمارهای پارس هیومیک، هومی پارس، فلورا و هیومکس به ترتیب 33، 46، 49 و 64 درصد پسته های پوک بیشتری تولید کرده است. تیمار شاهد بیشترین تعداد عددی پسته های با ترک نامنظم ایجاد کرده است که با تیمار هیومکس اختلاف معنی داری داشته ولی با سایر تیمارها اختلاف معنی داری ندارد. کمترین تعداد پسته های ترک نامنظم مربوط به هیومکس می باشد که حدود 40 درصد کمتر از شاهد می باشد. تیمار هیومکس که بیشترین سطح برگ را نشان می دهد با تیمار پارس هیومیک که کمترین سطح برگ را بوجود آورد، حدود 37 درصد سطح برگ بیشتری ایجاد کرده است. اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، مقاومت روزنه ای، تعرق و نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر   رقم عباسعلی مشخص شد که هیومکس بیشترین اثر را داشت. نتایج همچنین مشخص ساخت اثر انواع اسید های هیومیک بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی برگ

 

تاثیری نداشت.
کلمات کلیدی: مواد هیومیکی، مواد آلی، کوددهی، خصوصیات کمی و کیفی، پسته رقم عباسعلی
فهرست مطالب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...