گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)…………………………………………..
مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران……………………………………………………………………………..
مبحث سوّم: ارکان عفو……………………………………………………………………………………………………………………
گفتار اوّل: صیغه……………………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)…………………………………………………………………………………………………………
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) ……………………………………………………………………………………………….
گفتار چهارم: موضوع عفو……………………………………………………………………………………………………………….
مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی…………………………………………………………………………………
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام…………………………………………………………………..
بند اوّل: آیات…………………………………………………………………………………………………………………………………..
بند دوّم: روایات………………………………………………………………………………………………………………………………
بند سوّم: اجماع………………………………………………………………………………………………………………………………
بند چهارم: عقل……………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوّم: عفو عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی…………………………………………………………………………………………..
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی……………………………………………………………………………………………………….
مبحث سوّم: انواع عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………..
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق…………………………………………………………………………………………………………
گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد………………………………………………………………………………………………………….
گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی………………………………………………………………………………………………………..
گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی………………………………………………………………………………………………….
گفتار پنجم: عفو عمومی خاص………………………………………………………………………………………………………
مبحث چهارم: آثار عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………
گفتار اوّل: تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوّم: محکومیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………
گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم……………………………………………………………………………………
گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره………………………………………………………………………………………….
گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص…………………………………………………………………………..
فصل سوّم: عفو خصوصی……………………………………………………………………………………………………………….
مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی……………………………………………………………………………………….
مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران……………………………………………………………………….
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………..
گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………..
مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی………………………………………………………………………………………
مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی……………………………………………………………………………….
مبحث پنجم: ویژگی­های عفو خصوصی…………………………………………………………………………………………
مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره………………………………………………………………………………………
مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی…………………………………………………………………………………
مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی………………………………………………………………………….
 

/>مبحث نهم: آثار عفو خصوصی………………………………………………………………………………………………………..
مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی……………………………………………………………………………………………………
مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث…………………………………………………………………….
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق………………………………
مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی……………………………………………………………..
بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی……………………………………………………………………………………………….
فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران………………………………………
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران………………..
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها…………………………………………………………………
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران…………..
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها برای قوه مقنّنه………………………………………
مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران…………………………….
گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران………………………………………..
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………………………
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه……………………………………………………………………….
گفتار اوّل: قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی…………………………………………………………………………..
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری……………………………………………………………………………
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی…
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی…………………………………
گفتار دوّم: قوانین عادی………………………………………………………………………………………………………………….
مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران…………………………………………………………
مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی…………………………………………………………………………….
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)…………………………………….
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)………………………………………………….
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)………………………………….
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل……………………………………………..
فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی……………………………………………………
مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت………………………………………………………………………
مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی………………………………………………………..
بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)……………………..
بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368)…………………….
مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه……………………………………………………………..
فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین………………………………………………

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...