است.گروه اول آزمایشهای برجایی هستند که قبل از احداث سازه زیرزمینی و به منظور تعیین
میزان تنش بکر قبل از احداث سازه مورد بررسی قرارگرفته است. گروه دوم آزمایشهای که در
حین اجرای سازه و به منظور بررسی تغییرات تنش انجام می گیرند و در نهایت گروه سوم
آزمایشهایی هستند که پس از اجرای سازه و به منظور بررسی صحت فرضیات اولیه انجام
میگیرند . در پایان این نگارش نتیجه گیری مورد نظر ذکرگردیده است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...