تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                      صفحه

چكیده فارسی

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….6
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7
قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
سرمایة فكــری………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
سیر تاریخی توسعة مفهوم و کاربرد سرمایة فکری………………………………………………………………………………………………….15
تعاریف، مفاهیم و ابعاد كلیدی سرمایة فکری………………………………………………………………………………………………………..17
اندازه‌گیری سرمایة فكری: مدلها و روش های آن……………………………………………………………………………………………………..20
کاربرد سرمایة فکری در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………………….23
دلایل سنجش سرمایة فکری توسط شرکتها…………………………………………………………………………………………………………..27
عملكرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
عملكرد، تعاریف و مفاهیم آن…………………………………………………………………………………………………………………………….31
الگوها و مدلهای سنجش عملكرد و مدیریت عملكرد……………………………………………………………………………………………..34
دلایل بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………38
نقش هدفگذاری در ارتقاء و بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………..41
استقرار مدیریت عملكرد در بهبود و ارتقاء عملكرد……………………………………………………………………………………………….42
شاخصهای اندازه‌گیری عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………..45
چالشها و موانع بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………….49
اصول و چارچوب عملكرد در ابعاد سازمانها………………………………………………………………………………………………………..51
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..59
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………59
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………60
روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………60
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………..61
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق  

مقدمه………………………………………………………………………………………………61
داده‌های اولیة مربوط به جامعة مورد مطالعه………………………………………………………………….62
تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق)………………………….71
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………79
نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………79
پیشنهادات …………………………………………………………………………………80
-پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………….80

– محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………….82
پیشنهادات برای محققین بعدی………………………………………………………………………………83
 منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………….84

پیوست…………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………….

چـکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان انجام پذیرفته است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده كه در این راستا فرضیه‌هایی به صورت زیر تدوین گردید؛

فرضیه اصلی:

بین سرمایة فكری و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

بین سرمایة ساختاری و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.
بین سرمایة انسانی و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.
بین سرمایة مشتری (رابطه‌ای) و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.
جامعة آماری این تحقیق شامل کلیة شعب بانكهای استان گیلان بوده كه نمونه‌ای به حجم 150 شعبه مطابق فرمول كوكران انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت كه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و الگوی معادلات ساختاری بین متغیرهای تحقیق نشان داد كه بین سرمایة فكری (سرمایة ساختاری، سرمایة انسانی و سرمایة مشتری

 

(رابطه‌ای)) و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

واژه‌های كلیدی: سرمایة انسانی، سرمایة مشتری (رابطه‌ای)، سرمایة ساختار، عملكرد

ـ 1) مقدمه

با مروری بر گذشته این نكته قابل اذعان است كه در قرن بیستم، اقتصاد مبتنی بر صنعت بود. در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می‌کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. به عنوان نمونه ستارامن[1] و همکاران (2002) به نقل از کندریک یکی از اقتصاددانان آمریکایی بیان می‌کند که در سال 1925 نسبت دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های مشهود 30 به 70 بود. اما در دهة 1990 به نسبت 63 به 37 افزایش یافت. استیوارت[2] (1997) سرمایة انسانی را مهمترین دارایی سازمان تلقی می‌كند. بنابراین انتظار می‌رود شرکت‌هایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آن‌ها نیز بالاتر باشد. آثار سرمایه انسانی بر عملکرد واحد تجاری در شرکتهای خدماتی بسیار مهم تلقی می‌شود زیرا این شرکتها بیشتر بر ظرفیتها و منابع نامشهود متکی هستند (منشن و بنتیس[3]، 2013). از طرفی در طی دو دهة اخیر، افزایش رقابت تجاری و ظهور فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی، منجر به پررنگتر شدن اهمیت دارایی‌های نامشهود به عنوان مهمترین عامل در ارزش‌گذاری شرکتها شده است (لو[4]، 2001). اندازه‌گیری و گزارشگری دارایی‌های نامشهود یکی از موضوعات جذاب برای محققان حسابداری است و این جذابیت با افزایش تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکتها بیشتر شده است (بیاتی[5]، 2005). نگرانی‌ها در مورد عدم شناسایی دارایی‌های نامشهود، در حال افزایش است. این نگرانی ناشی از ماهیت محافظه‌کارانه معیارهای شناسایی دارایی و نگرانی‌ها در مورد قابلیت اتکا استانداردهای اخیر حسابداری است (الیوییرا[6] و همکاران، 2010). بنابراین سطوح بالای عدم‌اطمینان، توانایی شناسایی برخی دارایی‌های نامشهود را در واحدهای تجاری که در دارایی‌های نامشهود سرمایه‌گذاری می‌کنند، محدود می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که اطلاعات صحیح به اشخاص برون‌سازمانی انتقال نیابد. این مشکل برای شرکتهایی که متکی بر دانش هستند، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این وجود می‌توان گفت اطلاعات سرمایة انسانی دارای محتوای اطلاعاتی است. اطلاعاتی که راجع به شایستگی و صلاحیت کارکنان منتشر می‌شود با ارزش شرکت رابطة مثبت و معنی‌دار دارد. افشای این اطلاعات منجر به تغییرات کوتاه‌مدت در ارزش بازار نمی‌شود (گامرسچلاگ[7]، 2013). سرمایة فکری سرمایه‌ای فراتر از دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های مشهود است. امروزه سهم سرمایة فکری به دلیل دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می‌تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز عملکرد شرکت‌ها می‌تواند تحت ‌تأثیردارایی‌های فکری و سرمایة انسانی قرار گیرد. با این تفاسیر در این فصل به بیان مقدمه‌ای در خصوص موضوع تحقیق اشاره گردید. در ادامه فصل به مباحثی پیرامون بیان مسأله اصلی و اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف پژوهشگر اشاره شده و فرضیه‌‌ها و چارچوب نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و در نهایت تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق تشریح می‌گردد.

1 ـ 2) بیان مساله

در دو دهة اخیر، عملكرد و مدیریت راهبردی آن به یكی از موضوعهای مورد توجه و جذاب تبدیل شده است كه در این راستا مدیریت عملكرد اقدامی است مستمر و همه جانبه‌نگر در زمینة تعامل آموزش، ارزشیابی و عملكرد كه سه فلسفه مدیریتی زیر در آن اعمال می‌شود: فلسفه مدیریت بر مبنای نتیجة كار؛ فلسفه مدیریت مشاركتی؛ فلسفه مدیریت كیفیت جامع. در راستای بكارگیری این سه فلسفه مدیریتی، توجه به توسعة فردی، توسعة گروهی و تیمی و توسعة سازمانی، هم در مفهوم بالندگی سازمان و هم عملكرد اقتصادی سازمان، همچنین به میزان اهمیت مشاغل گوناگون در سازمان نیز توجه دارد و چون این فرایند به طور مداوم در حال تكامل است، منجر به توسعة مستمر و پایدار منابع انسانی و سرمایة فكری در سازمانها و در نهایت توسعة منابع انسانی ملی می‌شود. بدون تردید اگر فلسفه مدیریت عملكرد به طور مؤثر در سازمان اعمال شود، باعث توسعة پایدار منابع انسانی می‌شود و پایداری توسعة منابع انسانی نیز به اجرای منظم و بهبود فرایند كمك خواهد كرد (مجتهدزاده و همكاران، 1389). كه در این بین عملكرد عبارت است از سمت‌دهی صحیح و مؤثر به عوامل مؤثر و اثرگذار بر عملكرد هر سازمان (منابع انسانی، فرایندهای سازمانی، مدیران، مشتریان) به منظور اثرگذاری بر خط‌مشی فعلی یا مسیر برنامه به منظور دستیابی به آن اهداف و تسهیم و در میان‌گذاری نتایج عملكرد در ترغیب آن اهداف (منشن و بنتیس[8]، 2013). از طرفی تمامی رویكردهای مدیریتی در اجرا اهدافی را به دنبال دارند كه معمولاً اساسی‌ترین هدف رسیدن به نتــایج دلخواه براسـاس برنامه‌ریزیهای قبلی برنامه‌ریزان در سازمان و عملكرد آنهاست. طبق گزارشات سازمان ملی بهره‌وری در پایان سال 1391 عواملی چون رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی كاركنان، برنامه‌ریزی استراتژیك مؤثر، فرایندهای روان كاری و عملكرد كاری مدیران عواملی هستند كه بر عملكرد سازمانهای ایرانی به شدت تأثیر گذارده و موجب تأكید بیشتر آنها بر بهبود عملكرد شده است كه در این راستا تعریفی كه از عملكرد ارائه گردیده عبارت است از مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته‌ای از سیاستها و رویه‌ها و اقداماتی كه روی دستیابی اهداف از طریق تمركز روی عملكرد ابعاد سازمانی تأكید دارد. به بیان بهتر فرایندی است مبتنی بر یك سری فعالیتها و به نحوی بنا شده است كه باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملكرد افراد و گروه های كاری در جهت اهداف راهبردی و اثربخشی سازمانی طراحی شود (حبیبی، 1392). مطابق گزارشات صندوق بین‌المللی پول و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در پایان شهریور ماه 1392 بانكهای ایران به دلیل پایین بودن رقابت میان کارکنان، عدم امکان اِعمال مدیریت به دلیل شرایط و متغیرهای از پیش تعیین شده، ثابت بودن نرخ تسهیلات اعطایی و وجود تورم بیش از آن، مشکلات موجود در اعطای تسهیلات و عدم فرایند ساده‌سازی ارائه تسهیلات در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...