به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج زیر از این تحقیق استخراج شد.بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی رابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت بابعد خانوار زابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

در نتیجه 5 فرضیه با 95% اطمینان و5% خطای تأیید شدند.

مقدمه:

اوقات فراغت را میتوان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشردانست این اوقات مستعد است كه برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود،برای عالمان دقایق تعمق و تفكر، برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز اوقات این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

با اینكه انسان از همان دوران اولیه حضورش در كره عرض برای تأمین مایحتاج خود به ستیز برخاست نوعی اشتغال در زندگی روزمره اش ظاهر شد اما طبیعت این اشتغال و همینطور میزان پرداختن به این اشتغال به شكلی بوده است كه می توان اظهار نمود نه تنها موجب خستگی، افسردگی و دلزدگی وی نمی شود كه بعضاً خود نوعی تفریح بوده است.در این دوران نیز به لحاظ ویژگی های كارو اشتغال هنوز نمی توان از فراغت به مفهومی كه امروز از آن مقصود است سخن گفت زیرا كشاورزی خود كارفرما و صاحب كار خویش بوده لذا با میل و رغبت به كار می پرداخت در تمدن و یونان قدیم داستانهای فیالی و موهوم جشنهای سالانه و ماهانه انواع ورزشهای پهلوانی بازی های المپیك و نمایش نامه های تئاتر موسیقی و شعر وجود داشت.در امپراطوری روم نیز با صورتازه ای از اوقات فراغت روبرو می شویم.

در مصر نیز ورزش مهم ترین عامل گذراندن اوقات فراغت مردم تلقی می شد، به خصوص كه در موقع تغییر زندگی از نحوه ابتدایی به سمت مدنیت توجه به تربیت بدنی بیشتر شد.

هر موجود زنده ای برای ادامة حیات خود با توجه به شرایط محیط و وضع جسمانی خود باید تلاش كند.از این جهت در میان موجودات انسان وضعیت پیچیده ای دارد به گونه ای كه انسان به اقتضای شرایط اقلیمی نوع تولید میزان نیازها به شكلی متفاوت از موجودات زنده تلاش می كند.البته هیچ انسانی وجود ندارد كه در تمام فصول به طور شبانه روزی كار كند یا بطور كلی كار نكند.با توجه به این واقعیت است كه پدیده اوقات فراغت مطرح می شود. به عبارت دیگر وقتی انسان در طول روز ساعاتی به كار پرداخت پس از پایان كار تبعید وقت خود را به گونه ای سپری می سازد كه برفی آن را برای رشد شكوفایی شخصیت خود جمعی به صورت تفریح و سرگرمی و عده ای دیگر طی این زمان به استراحت می گذرانند.

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

اوقات فراغت را می توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است كه برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقایق تعمق و تفكر برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.فعالیتهای اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است كه حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ و جامعه یاد می كنند.به این معنی كه چگونگی اوقات فراغت افراد یك جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی های فرهنگ آن جامعه است و از این نظرگاه كوشش برای شناسایی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان كه به عنوان آینده سازان مملكت هستند اهمیت بسزایی دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...