ح) روش کار: ………………………………………………………….7
فصل اوّل ـ کلیات (تعاریف، مبانی و مفاهیم). ………………………………………………………….9
1 ـ 1 ـ اجرت: ………………………………………………………….10
1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت: ………………………………………………………….10
1 ـ 3 ـ اجرت المثل: ………………………………………………………….11
1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص: ………………………………………………………….12
1 ـ 5 ـ صداق: ………………………………………………………….13
1 ـ 6 ـ نحله: ………………………………………………………….13
1 ـ 7 ـ نفقه: ………………………………………………………….15
1 ـ 8 ـ عدّه: ………………………………………………………….16
1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه: ………………………………………………………….16
1 ـ‌10 ـ تبرّع: ………………………………………………………….17
1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….17
1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: ……………………………………………..18
1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ………………………………………………….18
1 ـ 14 ـ عرف: ………………………………………………………….19
1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی: ………………………………………………………….19
1 ـ 16 ـ متعه: ………………………………………………………….19
فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل.. …………………………………………………20
2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: ………………………………………………………….24
2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: ………………………………………………………….26
2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: …………………………………………………………………………..31
2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل: ………………………………………………………….32
2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: ………………………………………………………….33
2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: ………………………………………………………….33
2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: ……………………………………………….37
2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: ………………………………………………………….39
2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: ………………………………………………………….40
2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: ………………………………………………………….41
2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: ………………………………………………………….42
2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: ………………………………………………………….43
2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: ………………………………………………………….45
2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: ………………………………………………………….48
2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………….49
2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….50
2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: ………………………………………………………….50
2 ـ 18 ـ مبنای عرف: ………………………………………………………….51
2 ـ 19 ـ سیره شارع: ………………………………………………………….51
2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52
2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52
2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: ………………………………………………………….53
2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: ………………………………………………………….53
2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….53
2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….53
2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ………………………………………………………….59
2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ………………………………………………………….63
2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ………………………………………………………….64
2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ………………………………………………………….70
2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ……………………………..72
2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:………………………………………………….. 74
2 ـ 26 ـ 6 ـ

 

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:………….. 87
2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:…………………………………… 80
2 ـ‌27 ـ شرایط: ………………………………………………………….81
2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: ………………………………………………………….81
2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ………………………………………………………….82
2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: ………………………………………………………….83
2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: ………………………………………………………….83
2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: ………………………………………………………….84
2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ………………………………………………………….85
2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:…………………………………………………………. 86
2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ………………………………………………………….88
2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: ………………………………………………………….89
2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد………………………………………………………….: 90
2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:………………………………………. 91
2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: ………………………………………………………….92
2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: ………………………………………94
2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: ………………………………………………………….94
2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: ………………………………………………………….97
2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: ………………………………………………………….101
2 ـ 32 ـ رویه قضایی: ………………………………………………………….103
2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ………………………………………………………….104
2 ـ‌34 ـ تصالح: ………………………………………………………….105
2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ………………………………………………………….105
2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107
2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: ………………………………………………………….111
2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: ………………………………………………………….112

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...