فهرست عناوین……………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1- ‌تعریف مساله. 2

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-5- فرضیات پژوهش… 7

1-6- محدودیت های پژوهش… 8

1-7- پیش فرض‌های پژوهش… 8

1-8- قلمرو پژوهش… 9

1-9- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- مدیر کیست؟ مدیریت چیست؟. 13

2-3- وظایف مدیریتی.. 13

2-3-1- برنامه‌ریزی.. 15

2-3-2- سازماندهی.. 15

2-3-3- تأمین نیروی انسانی.. 16

2-3-4- هدایت.. 17

2-3-5- کنترل. 17

2-4- مهارت‌های مدیریتی.. 18

2-4-1- مهارت‌های ادراکی.. 18

2-4-2- مهارت‌های میان فردی یا انسانی.. 19

2-4-3- مهارت فنی.. 21

2-5- نقش‌های مدیریتی.. 22

2-5-1- نقش‌های انسانی یا میان فردی.. 22

2-5-2-  نقش‌های اطلاعاتی.. 23

2-5-3- نقش‌های تصمیمی.. 23

2-6- ویژگی‌های مدیران موفق.. 24

2-7- ارزیابی عملکرد مدیران. 26

2-8- ارزیابی عملکرد. 29

2-9- تعریف ارزیابی عملکرد. 30

2-10-تعریف ارزیابی عملکرد. 30

2-11- منابع ارزیابی عملکرد. 30

2-12- فرآیند ارزیابی عملکرد. 34

2-13- رویکرد سنتی و جدید ارزیابی عملکرد. 35

2-14- بازخورد 360 درجه. 36

2-15- سطوح بازخورد 360 درجه. 38

2-16- روش‌های ارزیابی در بازخورد 360 درجه. 39

2-17- اهداف بازخورد 360 درجه. 40

2-18- اهمیت درخواست بازخورد. 42

2-19- مراحل فرآیند بازخورد 360 درجه. 42

2-20- خصوصیات ارزشیابی کننده 44

2-21- مشکلات بکارگیری ارزیابی 360 درجه. 44

2-23- پیشینه تحقیق.. 45

2-23-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 45

2-22-2- تحقیقات انجام شده خارج کشور 49

فصل سوم روش‌شناسی تحقیق.. 56

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش پژوهش… 57

3-3- جامعه آماری.. 57

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری.. 57

3-5- فرآیند اجرای پژوهش… 58

3-6- متغیرهای پژوهش… 58

3-7- ابزار اندازه‌گیری.. 60

3-7-1- روایی آزمون. 60

3-7-2- پایایی آزمون. 60

3-8- روش جمع‌آوری اطلاعات.. 61

3-9- روش‌های آماری.. 61

فصل چهارم نتایج و یافته‌های تحقیق.. 62

4-1- مقدمه. 63

4-2- یافته‌های توصیفی.. 63

4-2-1- وضعیت سن دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 63

4-2-2- مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 63

4-2-3- وضعیت سن اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 64

4-2-4- وضعیت تحصیلات اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 64

4-2-5- سابقه تدریس اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 65

4-2-6- سن مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 65

4-2-7- وضعیت تحصیلات مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 66

4-2-8- سابقه مدیریت مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 66

4-2-9- سابقه کار مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 67

4-2-10- سن مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 67

4-2-11- وضعیت تحصیلات مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 68

4-2-12- سابقه مدیریت مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 68

4-2-13- سابقه کار مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 69

4-3- بررسی وضعیت طبیعی بودن داده‌ها 69

4-4- یافته‌های استنباطی.. 70

4-4-1- آزمون فرض اول. 70

4-4-2- آزمون فرض دوم. 74

4-4-3- آزمون فرض سوم. 77

4-4-4- آزمون فرض چهارم. 80

4-4-5- آزمون فرض پنجم. 83

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری.. 85

5-1- مقدمه. 86

5-2- خلاصه تحقیق.. 86

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 87

5-4- پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 90

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 91

منابع. 92

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و اشکال………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل 2-1. ارزیابی چند منبعه. 34

شکل 2-2. فرآیند ارزیابی عملکرد. 34

جدول 2-1. تفاوت سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن. 35

شکل 3-1. فرآیند اجرای تحقیق.. 58

جدول 3-1. متغیرهای پژوهش… 59

جدول 3-2. ضرایب پایایی آزمون. 60

جدول 4-1. سن دانشجویان. 63

جدول 4-2. مقطع تحصیلی دانشجویان. 64

جدول 4-3. سن اساتید. 64

جدول 4-4. وضعیت تحصیلات اساتید. 65

جدول 4-5. سابقه تدریس اساتید. 65

جدول 4-6. سن مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 66

جدول 4-7. وضعیت تحصیلات مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 66

جدول 4-8. سابقه مدیریت مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 67

جدول 4-9. سابقه کار مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 67

جدول 4-10. سن مدیران عالی.. 68

جدول 4-11. وضعیت تحصیلات مدیران عالی.. 68

جدول 4-12. سابقه مدیریت مدیران عالی.. 69

جدول 4-13. سابقه کار مدیران عالی.. 69

جدول 4-14. نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف برای بررسی وضعیت طبیعی بودن داده‌ها در پرسشنامه‌ها 70

جدول 4-15. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های مدیریتی.. 71

جدول 4-16. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی.. 71

جدول 4-17. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 72

جدول 4-18. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های مدیریتی.. 72

جدول 4-19. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخصهای مدیریتی.. 73

جدول 4-20. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های مدیریتی از دیدگاه گروه‌ها 73

جدول 4-21. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های فنی.. 74

جدول 4-22. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی.. 74

جدول 4-23. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 75

جدول 4-24. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های فنی.. 75

جدول 4-25. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروهها در شاخص‌های فنی.. 76

جدول 4-26. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های فنی از دیدگاه گروه‌ها 76

جدول 4-27. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های اجتماعی.. 77

جدول 4-28. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی.. 77

جدول 4-29. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 78

جدول 4-30. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های اجتماعی.. 78

جدول 4-31. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخص‌های اجتماعی.. 79

جدول 4-32. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های اجتماعی از دیدگاه گروه‌ها 79

جدول 4-33. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های شخصیتی.. 80

جدول 4-34. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی.. 80

جدول 4-35. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 81

جدول 4-36. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های شخصیتی.. 81

جدول 4-37. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخص‌های شخصیتی.. 82

جدول 4-38. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های ویژگی‌های شخصیتی از دیدگاه گروه‌ها 82

جدول 4-39. میانگین امتیاز ارزیابی کلی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها 83

جدول 4-40. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی کلی.. 83

جدول 4-41. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 84

 

 
1-1- ‌تعریف مساله
امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه‌های بسیار زیادی به اشکال مختلف با آن سروکار دارند؛ برخی از مردم ورزشکار حرفه‌ای هستند و گروهی ورزشکار آماتور؛ گروهی طرفدار و علاقه‌مند به ورزش و دیدن برنامه‌ها و نمایشات ورزشی بوده و عده‌ای نیز از راه ورزش امور خویش را می‌گذرانند. با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در زمینه ورزش به یکی از الویت‌های استراتژیک برنامه‌ریزان در کشورهای دنیا تبدیل شده است (جکسون و پالمر، 1380).

مدیران ورزشی، به عنوان بازوهای اجرایی تشکیلات ورزش کشورها با اهداف تعمیم و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی، متولی رشته‌های ورزشی مربوط به خود هستند و وظیفه سیاست‌گذاری، خط‌مش گذاری و تعیین استراتژی را در رشته‌های ورزشی مربوط به خود بر عهده دارند. یکی از اهداف مدیران در سازمان‌های ورزشی، مانند هر سازمان دیگری، رسیدن به حداکثر کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری است که بخشی از آن از طریق کسب افتخارات بین‌المللی محقق خواهد شد.

اثربخشی یک سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که بدون شک مهمترین آن‌ها نیروی انسانی است. در دانشگاه‌ها یکی از منابع انسانی که نقش برجسته‌ای در موفقیت دانشگاه دارد مدیران ورزشی، بویژه مدیران ورزشی ملی هستند که کوچکترین تصمیم آن‌ها می‌تواند عملکرد کل دانشگاه را در زمینه تربیت بدنی و ورزش‌های همگانی و قهرمانی تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه کارکنان جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته، همچنین کشف توانایی‌های خود، به اطلاع از انتظارات دانشگاه در مورد خود و میزان عملکرد خود نیاز دارند، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرآیندی بسیار ارزشمند است. مدیران کلاسیک ارزیابی را به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌دادند، اما امروزه هدف از ارزیابی، راهنمایی و ارشاد کارکنان برای مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربحشی و کارایی است (دهقان قهفرخی، 1387).

مدیر اگر دریابد که دیگران درباره رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و الگوهای ارتباطی او چگونه می‌اندیشند و چگونه وی را ارزیابی می‌کنند (ارزیابی دیگران) می‌تواند نظرات بازخوردی آنان را با نتایج ارزشیابی شخصی خود (خود ارزیابی) سنجیده و برنامه خود بهینه‌سازی مناسبی برای بهبود عملکرد خویش تدارک ببیند. ارزیابی 360 درجه، به عنوان یکی از ابزارهای جدید ارزیابی عملکرد، با گردآوری اطلاعات از ذینفعان متفاوتی که با مدیر در ارتباط هستند، می‌تواند به مدیر در این زمینه کمک کند.

بازخورد 360 درجه یک روش مناسبی در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه است. این فرآیند، سیکل کاملی است که خلاصه بازخوردی از همه افراد (سرپرستان، زیردستان و همکاران) در مورد جنبه‌های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می‌کند. بعضی از سازمان‌ها بازخورد را برای یک بخش از سازمان و به طور سیستماتیک انجام می‌دهند. بازخورد به افراد کمک می‌کند تا ادراک خود را در مورد محیط کاریشان، با ادراک ارزیابی‌کنندگان مهم مقایسه کنند. این ارزیابی‌کنندگان می‌تواند شامل همکاران، زیردستان، مدیران و حتی مشتریان، عرضه‌کنندگان و اعضای اتحادیه باشند. سیستم‌های بازخورد 360 درجه به دلیل رواج ساختارهای تیمی و سازمانی مسطح‌تر و همچنین در واکنش به مشکلاتی که با سیستم‌های مدیریت عملکرد سنتی وجود داشته، توسعه یافته است. تعاریف مختلفی از این فرآیند ارائه شده است. به طور کلی بازخورد 360 درجه یا بازخورد چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داده‌های جمع‌آوری شده از سرپرستان، همکاران، زیردستان، مشتریان و عرضه کنندگان تکیه دارد (مک‌کارتی، 2001).

سیستم بازخورد 360 درجه شامل مراحل مختلف است:

تعیین هدف بازخورد 360 درجه:
هدف بازخورد 360 درجه این است كه اطلاعات بدست آمده از فرآیند برای توسعه مسیر شغلی و ارزیابی عملكرد استفاده شود. این هدف بایستی در ابتدای فرآیند مشخص شود و با همه ذینفعان درگیر در فرآیند مرتبط باشد.

انتخاب ابزار جمع‌آوری داده:
ابزارهای ارزیابی شامل پرسشنامه‌هایی است كه توسط ارزیابی‌كنندگان مختلف پر می‌شود، با وجود این بعضی از سازمان‌ها از مصاحبه نیز استفاده می‌كنندکه البته تعداد این سازمان‌ها كم است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...