تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه. 2
1-بیان مساله. 2
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3
3-اهداف تحقیق. 4
4-سوالات تحقیق. 4
5-فرضیات تحقیق. 4
6-روش تحقیق. 5
7-سوابق تحقیق. 5
8-ساختار تحقیق. 7
فصل اول-مفاهیم و پیشینه تحقیق.. 8
مبحث اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح. 9
مبحث دوم-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح. 13
مبحث سوم-تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. 16
گفتار اول- تعریف شاکی خصوصی.. 16
گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی……………………………………………16
گفتار سوم-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 18
گفتار چهارم-تعریف شکایت.. 18
گفتار پنجم-تعریف گذشت.. 19
گفتار ششم-فرق میان رضایت با گذشت.. 20
گفتار هفتم-تعریف جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.. 21
مبحث چهارم-مفهوم رضایت.. 23
گفتار اول-انواع رضایت.. 25
گفتار دوم-خصوصیات رضایت.. 26
گفتار سوم-مفاهیم مشابه با رضایت.. 27
بند اول-اجازه 27
بند دوم-اذن. 27
مبحث پنجم-پیشینه رضایت.. 28
گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه. 28
گفتار دوم-تاریخچه رضایت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران 33
بند اول-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 33
بند دوم-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی.. 40
فصل دوم-بررسی رضایت مجنی علیه در حقوق ایران.. 50
مبحث اول-تأثیر رضایت بزه دیده 51
گفتار اول-اصل عدم تأثیر رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 51
گفتار دوم- تاثیر استثنایی رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 52
مبحث دوم-آثار رضایت در قوانین کیفری ایران. 55
گفتار اول-آثار رضایت بزه دیده در جرائم علیه تمامیت جسمانی.. 56
بند اول- موقعیت بزه دیده در قبول صدمات بدنی.. 56
بند دوم- عدم تاثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین.. 59
گفتار دوم-رضایت بزه دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال. 60
بند اول- نقش رضایت مالک در جرم سرقت.. 60
بند دوم- نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت.. 61
بند سوم- نقش رضایت در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. 61
بند چهارم- نقش رضایت در جرم ربا 61
گفتار سوم-نقش رضایت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی.. 62
مبحث سوم- آثار رضایت در حقوق اسلام. 63
مبحث چهارم-مصادیق جرایم قابل گذشت و رضایت.. 64
گفتار اول-جرایم تعزیری قابل گذشت و رضایت.. 64
گفتار دوم-جرایم حدی قابل رضایت و گذشت.. 70
بند اول-حق الله محض… 71
بند دوم- حق الناس غالب.. 72
گفتار سوم-جرایم مشمول قصاص و دیات.. 75
بند اول-جنایات خطایی.. 82
بند دوم-جنایات شبه عمد………………………………………………………………………………..82
بند سوم-جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص… 83
بند چهارم-جنایات در حکم شبه عمد. 83
بند پنجم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی.. 84
بند ششم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث غیر از رانندگی.. 85
فصل سوم:آثار گذشت شاکی خصوصی………………………………………86
مبحث اول-آثار رضایت و گذشت

 

شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت 87
گفتار اول-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم 87
بند اول-جرایم حدی.. 87
بند دوم- جرایم تعزیری.. 87
مبحث دوم-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت.. 90
گفتار اول-مرحله تعقیب و تحقیق. 90
گفتار دوم-مرحله دادرسی و صدور حکم. 96
گفتار سوم-مرحله اجرای حکم…………………………………………………………………………….99
مبحث سوم-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت…………………101
گفتار اول-اثر رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم 102
بند اول-جرایم حدی.. 102
بند دوم- جرایم تعزیری.. 104
گفتار دوم-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی 104
بند اول-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 104
بند دوم- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 105
فصل چهارم :نتیجه گیری و پیشنهادها 106
نتیجه گیری.. 107
پیشنهاد ها 112
فهرست منابع و مآخذ. 113
Abstract 120

چکیده
رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد. رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد . انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سلب مسوولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است. در بیشتر این نظام ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی می دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می شود که سوء نیت را زایل می کند. در مواردی هم رضایت فرض می شود. یعنی شرایط خاصی مانند بیماری و نیاز فوری به درمان یا رابطه خاص میان بزهکار و بزه دیده سبب می شود که وجود رضایت فرض شود .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...