برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 صفحه
فهرست مطالب
 عنوان
 
 
 
 
 
 
1
چکیده
 
2
مقدمه
 
4
فصل اول – کلیات تحقیق
 
5
1-1- بیان مسئله
 
 
6
1-2- سؤال تحقیق
 
 
6
1-3- فرضیه های تحقیق
 
 
6
1-4- اهداف تحقیق
 
 
6
1-5- روش تحقیق
 
 
7
1-5-1-روش گردآوری اطلاعات
 
 
 
7
1-5-2-ابزار گردآوری اطلاعات
 
 
 
7
1-5-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 
 
 
8
1-6 محدودیت تحقیق
 
 
8
1-7 قلمرو تحقیق
 
 
11
فصل دوم –  مرور منابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
 
12
2-1ادبیات تحقیق
 
 
12
2-1-1 تعاریف و مفاهیم
 
 
 
17
2-1-2  تعریف شبکه و انواع شبکه ها
 
 
 
19
2-1-2-1 نظام ارتباطات و حمل ونقل شهری
 
 
 
 
20
2-1-2-2 طرحهای جاده‌های شهری
 
 
 
 
20
2-1-2-3 انواع جاده‌های شهری
 
 
 
 
21
2-1-2-4 ظرفیت جاده‌ها در شهر
 
 
 
 
21
2-1-2-5  تقاطع‌ها
 
 
 
 
21
2-1-2-5-1  فاصله بین تقاطع‌ها
 
 
 
 
 
22
2-1-2-5-2 انواع تقاطع ها
 
 
 
 
 
23
2-1-2-6  پارکینگ
 
 
 
 
24
2-1-2-7-  انواع راه‌های شهری
 
 
 
 
24
2-1-2-8 راه‌های شریانی
 
 
 
 
25
2-1-2-9 راه و شبکه‌های ارتباطی
 
 
 
 
26
2-1-2-10 ظرفیت راه‌های شهری
 
 
 
 
26
2-1-2-11  عوامل کاهش ظرفیت
 
 
 
 
27
2-1-2-12 ظرفیت عملی
 
 
 
 
27
2-1-2-13 طبقه بندی شبکه‌های ارتباطی
 
 
 
 
27
2-1-2-14 پارکینگ خیابانی
 
 
 
 
28
2-1-2-15 راه‌های پیاده
 
 
 
 
28
2-1-2-15-1 پیاده روها
 
 
 
 
 
29
2-1-2-15-2 پیاده راه‌ها
 
 
 
 
 
29
2-1-2-16 بررسی جزئیات هر یک از شبکه‌های حمل و نقل
 
 
 
 
30
2-2-3 رابطه بین آب و هوا و حمل ونقل
 
 
 
31
2-2-3-1بارش و سوانح جاده ای
 
 
 
 
33
2-2-3-2 یخبندان و تاثیر آن بر حمل ونقل
 
 
 
 
37
2-2-3-3 مه و تأثیرات آن در تصادفات و حمل ونقل جاده ای
 
 
 
 
37
2-2-4 وضعیت اقلیم شناسی جاده ای در جهان
 
 
 
38
2-2-5 پارامترهای مورد سنجش در ایستگاه های هواشناسی
 
 
 
39
2-2-6 اهمیت پیش بینی هواشناسی در عبور و مرور جاده ای در ایران و ایجاد دستگاه های هواشناس مخصوص جاده ها
 
 
 
40
2-2-7 گردشگری در ایران و رابطه آن با عوامل حمل و نقل
 
 
 
41
2-2-8 جغرافیای توریستی و رابطه آن با اقلیم
 
 
 
42
2-2-9 ابعاد تصادف جاده ای
 
 
 
42
2-2-9-1 ابعاد جابجایی گردشگری در ایران مخصوصاً در ایام تعطیل و رابطه آن با تصادفات جاده ای
 
 
 
 
43
2-3 پیشینه تحقیق
 
 
 
 
46
فصــل سوم – روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها
 
47
3-1موقعیت جغرافیایی شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان
 
 
49
3-2 مشخصات طبیعی محدوده مورد مطالعه
 
 
49
3-2-1 توپوگرافی
 
 
 
54
3-2-2 آب و هوا
 
 
 
55
3-2-2-1 فاكتورهای دمایی
 
 
 
 
59
3-2-2-2  بارش
 
 
 
 
61
3-2-2-3 رطوبت نسبی
 
 
 
 
63
3-2-2-4  باد
 
 
 
 
64
3-2-2-5 یخبندان
 
 
 
 
65
3-2-2-6 نوع آب و هوای منطقه
 
 
 
 
68
3-2-3- پوشش گیاهی
 
 
 
69
3-2-3-1 جنگل
 
 
 
 
69
3-2-3-2 مرتع
 
 
 
 
71
3-2-4 پوشش جانوری
 
 
 
71
3-2-5 منابع آبی
 
 
 
71
3-2-5-1 رود
 
 
 
 
71
3-2-5-2 چشمه
 
 
 
 
71
3-2-5-3 آبشار
 
 
 
 
72
3-2-5-4 برکه
 
 
 
 
74
3-2-6 زمین شناسی
 
 
 
75
3-2-7 کوه ها و نواحی ییلاقی
 
 
 
75
3-2-8 غار طبیعی
 
 
 
76
3-3 دسترسی
 
 
77
3-3-1 راه های دسترسی
 
 
 
79
3-3-2  حمل و نقل و کیفیت راه های دسترسی
 
 
 
80
3-4 بافت شهر
 
 
 
81
3-4 -1 بافت و مجموعه بناهای مسکونی
 
 
 
 
82
3-5 ویژگی های جغرافیای انسانی
 
 
 
82
3-5-1 جمعیت شهری و روستایی
 
 
 
 
84
فصــل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
 
85
4-1 یافته های آماری
 
 
91
4-2 تحلیل داده ها
 
 
91
4-2-1 میزان و نوع برخورد
 
 
 
92
4-2-2  شرایط جاده و رابطه آن با درصد تصادف
 
 
 
96
4-2-3 درصد تصادف در ساعات مختلف شبانه روز
 
 
 
97
3-2-4 درصد تصادفات و رابطه آن با نوع خودرو
 
 
 
97
3-2-5 شرایط جوی و رابطه آن با تصادفات
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید /> 
 
 
104
فصل پنجم : جمع بندی ،آزمون فرضیه ها و پیشنهادها
 
105
5-1 مقدمه
 
 
105
5-2 جمع بندی و تفسیر یافته ها
 
 
112
5-3 آزمون فرضیه ها
 
 
112
5-3-1 فرضیه اول
 
 
 
113
5-3-2 فرضیه دوم
 
 
 
113
5-4 پیشنهادها
 
 
115
منابع و مأخذ
 
 
 

 

 صفحه
فهرست جداول
 
 عنوان
25
ضوابط عرض انواع معابر شهری
جدول 2-1
47
تقسیمات سیاسی شهرستان سیاهکل
جدول 3-1
56
متوسط درجه حرارت ماهانه و سالانه ایستگاه دیلمان  بر حسب سانتی گراد
جدول 3-2
57
میانگین حداکثر و حداقل و متوسط درجه حرارت ماهانه در ماههای مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد
جدول 3-3
59
میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متر
جدول 3-4
61
مقادیر حداکثر رطوبت نسبی ماهانه و سالانه ایستگاه دیلمان طی دوره آماری موجود ( درصد)
جدول 3-5
61
مقادیر حداقل رطوبت نسبی ماهانه و سالانه ایستگاه لاهیجان  طی دوره آماری موجود (درصد)
جدول 3-6
62
میانگین ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاه دیلمان ( درصد)
جدول  3-7
63
مقادیر سرعت باد ماهانه ایستگاه دیلمان طی دوره آماری 91-1387
جدول 3-8
64
تعداد روزهای یخبندان در منطقه دیلمان سال 1387
جدول 3-9
66
طبقه بندی اقلیم محدوده مورد مطالعه  بر اساس طبقه بندی دمارتن
جدول 3-10
82
جمعیت و درصد شهرنشینی و روستانشینی در شهرستان سیاهکل طی سالهای85 ـ 1375
جدول 3-11
83
توزیع تعداد خانوار، جمعیت و بعدخانوار  بخش روستایی در سال های  1385 و 1390
جدول 3-12
85
گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1388
جدول 4-1
86
گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1389
جدول 4-2
86
گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1390
جدول 4-3
86
گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1391
جدول 4-4
87
گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1392
جدول 4-5
87
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 82
جدول 4-6
87
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 83
جدول 4-7
88
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 84
جدول 4-8
88
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 85
جدول 4-9
88
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 86
جدول4-10
88
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 87
جدول 4-11
89
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 88
جدول 4-12
89
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 89
جدول 4-13
90
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 90
جدول 4-14
91
آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 91
جدول 4-15
93
شرایط جاده در ماههای مختلف سال
جدول 4-16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه
فهرست اشکال
 
 عنوان
8
فرایند مطالعات مسیر
شکل 1-1
9
عکس هوایی محور سیاهکل – دیلمان
شکل 1-2
10
نقشه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی شهرستان، استان و کشور
شکل 1-3
48
موقعیت ارتباطی محور سیاهکل – دیلمان
شکل 3-1
52
نقشه  توپوگرافی در محدوده مورد مطالعه
شکل  3-2
53
نقشه طبقات ارتفاعی محدوده مورد مطالعه
شکل 3-3
56
نمودار متوسط درجه حرارت ماهانه در ماههای مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد
شکل 3-4
57
نمودار میانگین حداکثر و حداقل و متوسط درجه حرارت ماهانه در ماههای مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد
شکل  3-5
58
نقشه هم دمای محدوده مورد مطالعه
شکل  3-6
59
نمودار توزیع بارش ماهانه در ایستگاه باران سنجی سیاهکل
شکل  3-7
60
نقشه هم بارش محدوده مورد مطالعه
شکل  3-8
62
نمودار میانگین حداکثر و حداقل رطوبت نسبی
شکل 3-9
63
نمودار میانگین رطوبت نسبی
شکل  3-10
64
نمودار میانگین درجه سرعت وزش باد در منطقه
شکل 3-11
65
نمودار تعداد روزهای یخبندان در منطقه دیلمان سال 1387
شکل 3-12
67
نقشه طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه
شکل3-13
70
نقشه کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه
شکل 3-14
73
نقشه شبکه آبراهه های محدوده مورد مطالعه
شکل 3-15
78
نقشه راه های ارتباطی محور سیاهکل – دیلمان
شکل 3-16
83
نمودار توزیع تعداد جمعیت شهرستان سیاهکل طی سال های 75، 85 و 1390
شکل 3-17
94
نمایی از محور دیلمان- سیاهکل
شکل 4-1
94
نمایی از وضعیت نامطلوب جاده سیاهکل-دیلمان
شکل 4-2
95
بخشی از جاده سیاهکل- دیلمان
شکل 4-3
96
نمایی از سانحه جاده ای در شب، محور سیاهکل دیلمان
شکل 4-4
99
نمایی از جاده سیاهکل- دیلمان
شکل 4-5
100
نمایی از محور سیاهکل- دیلمان
شکل 4-6
101
نمایی از محور سیاهکل- دیلمان
شکل 4-7
102
نمایی از محور سیاهکل – دیلمان
شکل 4-8
103
پیچ تند در مسیر جاده سیاهکل-دیلمان
شکل 4-9
103
وقوع تصادف در محور سیاهکل-دیلمان
شکل 4-10
107
نمودار تصادفات در هوای صاف
شکل5-1
107
تصادف در جاده دیلمان در یک روز آفتابی
شکل 5-2
108
نمودار نرخ تصادفات در هوای بارانی
شکل 5-3
108
تصادف در محور سیاهکل- دیلمان در یک روز بارانی
شکل 5-4
109
نمودار درصد تصادفات در هوای ابری
شکل 5-5
109
تصادف در جاده دیلمان در یک روز ابری
شکل 5-6
110
نمودار تصادفات در هوای برفی
شکل 5-7
110
رانندگی در جاده دیلمان در یک روز برفی
شکل 5-8
111
نمودار میزان تصادفات در هوای مه آلود
شکل 5-9
111
محور سیاهکل- دیلمان در هوای مه آلود
شکل 5-10
112
نمودار تصادفات در روزهای برفی، یخبندان، آفتابی و بارندگی
شکل 5-11
 

 

 

چکیده

هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها  بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی محسوب می شود. فاصله مکانی بین مرکز کار و سکونت، تمرکز امور اداری در مراکز استانها، جاذبه های گردشگری در استان گیلان، انتقال محصولات مختلف به مراکز مصرف و اشتیاق به تحصیل جوانان سبب تردد های روزانه، ماهانه و فصلی در محورهای شهرستانهای مختلف می گردد.

این پژوهش نیز به جهت ایمنی حمل و نقل جاده ای و تأثیرگذاری عوامل اقلیم در حمل و نقل جاده ای، به بررسی ارتباط بین کیفیت و حوادث حمل و نقل جاده ای و عوامل اقلیمی در یکی از محورهای ارتباطی شمال کشور یعنی دیلمان- سیاهکل پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اصلی اقلیم در حمل ونقل جاده ای بمنظور بررسی رابطه بین پدیده های اقلیمی و ژئومورفولوژی و حوادث جاده­ای، تعیین نقاط حادثه خیز از نظر عوامل اقلیمی و ارائه پیشنهادات و راهکارها برای بالا بردن ضریب ایمنی و حمل و نقل جاده ای ­می باشد.

 

واژگان کلیدی :  اقلیم، حمل ونقل جاده ای، تصادف

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

کشور ایران بدلیل برخورداری از تمدنی بزرگ و پیشینه تاریخی چند هزار ساله و شرایط اقلیمی مناسب یکی از ده ها کشور باستانی و تاریخی جهان است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...