(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با عنوان بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وتركیبی       بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی انجام گرفته است .

روش:پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان با تشخیص اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده كلینیك های شهر کرمانشاه می باشد که از آنها 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد،سپس این 60 نفر نیز به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفره (10نفرگروه آزمایش و10 نفر گروه کنترل)دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری، دریافت کننده درمان دارویی با فلووکسامین ، دریافت کننده درمان تركیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) و گروه کنترل قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پکیج درمان شناختی-رفتاری وپرسشنامه افسردگی بک(B.D.I-II)بود.

یافته ها:یافته های پژوهش نشان دادند که درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی ودرمان تركیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی  تأثیر دارد.بین سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین نمرات سه گروه بدست آمده،می توان چنین نتیجه گرفت که درمان ترکیبی نسبت به درمان دارویی و درمان شناختی – رفتاری میانگین بیشتری را در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی به خود اختصاص داده اند.

 

نتیجه گیری:بنابراین با توجه به آزمون های آماری روش های درمانی ،از نظر میزان تاثیر آنها در بهبود اختلال افسردگی اساسی در زنان، روش درمانی تركیبی بیشتر از سایر درمان ها تاثیر گذار خواهد بود.

 

 

کلید واژه ها: درمان شناختی- رفتاری- درمان دارویی –درمان تركیبی-افسردگی

 

 

فهرست مطالب

فصل یكم(مقدمه پژوهش( 9

1-1-بیان مسئله. 11

1-2-ضرورت و اهمیت پژوهش…. 14

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-3-اهداف پژوهش…. 16

1-4-فرضیه‏های پژوهش…. 17

1-5-تعریف واژه‏ها 17

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش). 20

2-1-تعریف افسردگی.. 21

2-2-تاریخچه ی افسردگی.. 22

2-3-انواع افسردگی.. 22

2-4-اختلال افسردگی اساسی.. 24

2-5-معیارهای DSM-5  برای اپیزود افسردگی اساسی.. 28

2-6-خصوصیات مرتبط با سن.. 29

2-7-سبب شناسی.. 30

2-8-درمان.. 33

2-9-اختلال افسردگی  دوقطبی.. 34

2-10-تجویز دارو برای تثبیت حالت روحی.. 41

2-11-علائم و نشانه های افسردگی.. 49

2-12-دلایل ابتلا به افسردگی.. 52

2-13-دیدگاههای نظری درباره ی افسردگی.. 52

2-14-پیشینه پژوهشی.. 60

فصل سوم(روش پژوهش). 64

3-1-طرح پژوهش…. 65

3-2-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 65

3-3-متغیرهای پژوهش…. 65

3-4-ابزارپژوهش…. 66

3-5-روش اجرا 76

3-6-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 78

3-7-کدهای اخلاقی.. 78

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...