فرضیات تحقیق. 9
قلمرو تحقیق. 10
تعاریف اصطلاحات بکار رفته. 10
 
فصل دوم . 12
سیر تحول مدیریت. 13
نظریه های کلاسیک مدیریت. 14
نظریه مدیریت علمی. 14
نظریه مدیریت اداری (اصول گرایان). 15
نظریه بوروکراسی. 16
مزایا و محدودیت های عمده تئوری های کلاسیک مدیریت. 16
مکتب روابط انسانی. 16
تئوری مقداری مدیریت (علم مدیریت). 17
نگرش سیستمی- مدیریت نظام گرا. 17
مدیریت اقتضایی. 18
تاثیر تئوری های مدیریت بر مدیریت آموزشی. 18
تعاریف مدیریت و مدیریت آموزشی. 20
ویژگی های منحصر به فرد مدیریت آموزشی. 22
مهارت های مورد نیاز مدیران. 23
مهارت های مورد نیاز مدیران آموزشی برای مدیریت مدارس  25
عوامل موثر در موفقیت مدیران. 27
ارزشیابی اثر بخشی و کارآمدی مدیران. 28
عوامل موثر در اثر بخشی یک سازمان. 31
از دیدگاه دیگری اثر بخشی سازمانی به چهار عامل عمده زیر بستگی دارد. 32
وظیفه های مدیران. 32
وظایف مدیریت در رده های مختلف سازمانی. 33
برنامه ریزی. 33
انواع برنامه ها. 34
مراحل عمده برنامه ریزی. 35
مراحل عمده برنامه ریزی عبارتند از. 35
برنامه ریزی موثر. 35
سازماندهی. 37
تامین و بکارگیری نیروی انسانی. 38
نظارت و کنترل. 39
هدایت و

 

رهبری. 40
انگیزش و رفتار. 41
سلسله مراتب نیاز ها. 42
نظریه انگیزش- بهداشت روانی. 43
تئوری y,x. 43
نظریه گروه های انسانی. 44
مطالعات و نظریه هائی در مورد رهبری. 45
روش صفات ممیزه رهبری. 45
تحقیقات رهبری دانشگاه اوهایو. 46
سیستم های مدیریتی لیکرت. 47
رهبری اقتضایی (هرسی و بلانچارد). 48
رهبری موفق و رهبری موثر. 48
همگامی و رهبری. 49
فرآیند همگامی و رهبری. 49
رهبری مبتنی بر عشق و محبت. 50
فرآیند رهبری در بر گیرنده چهار مفهوم اصلی است که عبارتند از  50
فرایند رهبری توام با عشق و محبت دارای سه مرحله اساسی است  51
مدیریت مشارکتی. 52
شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشارکت. 53
مزایای مشارکت. 54
ایجاد تغییر و خلاقیت و نو آوری لازمه بقا و موفقیت سازمان ها  55
برنامه ریزی و اجرای تغییر. 55
فرآیند تشخیص شامل موارد زیر است. 56
فرآیند ایجاد تغییر. 56
خلاقیت و نوآوری. 57
فرآیند خلاقیت. 58
ویژگی های افراد خلاق. 60
موانع خلاقیت. 60
استراتژی های نوآوری. 61
روابط انسانی. 62
روابط انسانی در مدرسه. 63
شاخص های روابط انسانی مطلوب در مدرسه. 65
عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان از کار خویش و محیط آموزشی  66
مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق. 69
فصل سوم. 75
جامعه آماری و روش نمونه گیری. 76
ابزار جمع آوری اطلاعات. 76
نحوه جمع آوری اطلاعات. 78
روش های آماری تحقیق. 78
 
فصل چهارم . 79
فرضیه یک. 80
فرضیه دو. 84
فرضیه سه. 88
فرضیه چهار. 92
فرضیه پنج. 96
جدول نتایج فرضیات. 100
 
فصل پنجم. 101
خلاصه تحقیق و نتیجه گیری. 102
نتایج دیگری که در ضمن تحقیق بدست آمده است. 103
پیشنهادات. 104
محدودیت ها و تنگناهای پژوهش. 105
 
پیوست . 107
پرسشنامه. 108
فهرست منابع. 111

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...