(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان‌نامه:
یکی از شرایط و ویژگیهای امامت مسلمین نزد شیعه و بسیاری از اهل سنت شایستگی و افضلیت امام بر سایر افراد امت است. از این رو اثبات فضایل حضرت علیj آن هم در معتبر ترین کتب اهل سنت یعنی صحاح سته از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما در این رساله تلاش نموده ایم تا روایاتی را که در صحاح سته در فضایل حضرت علیj وارد شده و دلالت بر افضلیت ایشان از سایر افراد امت دارد مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. از این رو پس از بررسی مفهوم امام و امامت و بر شمردن شرایط و ویژگیهای مهم آن نزد شیعه و اهل سنت و معرفی صحاح سته به دلایل افضلیت پرداخته و پس از آن این احادیث را در کتب صحاح سته به صورت دسته بندی مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم.

واژگان کلیدی: حضرت علیj، امامت، افضلیت، صحاح سته، اهل سنت.

فهرست مطالب
فهرست مطالب… ‌أ

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 2

گفتار اول: کلیات… 3

تعریف مساله. 3

پیشینه تحقیق.. 4

جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق.. 5

ضرورت تحقیق.. 5

هدف تحقیق.. 5

سئوالات تحقیق.. 6

سئوال اصلی.. 6

سئوالات فرعی.. 6

فرضیه اصلی.. 6

روش انجام تحقیق.. 7

گفتار دوم: مفاهیم. 8

افضلیت در لغت و کلام. 8

امام و امامت… 8

شرایط امام و ویژگیهای امام. 9

صحاح سته. 10

شخصیت امام علیj.. 10

فصل دوم: معرفی صحاح سته. 12

گفتار اول: صحیح بخاری.. 13

نگاهی به زندگی بخاری.. 14

بخاری در نگاه محدّثان اهل سنّت… 15

کتاب صحیح بخاری در نگاه اهل سنت… 15

بررسی صحیح بخاری.. 16

نقل به معنی.. 16

نقل حدیث مجعول. 17

نقل حدیث از افراد مجهول یا کذّاب… 18

نقل ناقص حدیث… 18

گفتار دوم: صحیح مسلم. 19

مهمترین تالیفات مسلم. 19

دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت در باره ی مسلم. 20

تذکار. 20

گفتار سوم: سنن ابن ماجه. 21

آثار ابن ماجه. 21

دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت… 21

گفتار چهارم: سنن ترمذی.. 22

 

تالیفات ترمذی.. 22

تذکار. 22

دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت… 23

گفتار پنجم: سنن ابی داود. 24

دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت… 25

گفتار ششم: سنن نسایی.. 26

آثار نسائی.. 26

فصل سوم: بررسی دلیل افضلیت امام. 28

مقدمه. 29

امام در لغت و کلام. 29

رویکرد اهل سنت به مساله امامت… 30

ویژگیها و مختصات امام نزد عامه. 32

امامت مفضول. 33

رویکرد امامیه به مساله امامت… 40

ویژگیها و مختصات امام نزد امامیه. 41

امامت افضل.. 43

فصل چهارم: روایات افضلیت امام علیj در صحاح سته. 48

مقدمه. 49

گفتاراول: روایات مشترک.. 50

گفتار دوم: روایات مختص…. 58

فصل پنجم: بررسی روایات… 68

مقدمه. 69

گفتار اول: حدیث ثقلین.. 70

گفتار دوم: حدیث منزلت… 75

گفتار سوم: حدیث ولایت… 79

گفتار چهارم: حدیث رایت… 86

گفتار پنجم: معیار شناخت مؤمن و منافق.. 89

نتیجه گیری کلی.. 93

برتری امام علیj بر همه صحابه به اعتراف علمای اهل سنت… 93

تمسک به ثقلین.. 94

منزلت… 94

ولایت… 94

امام علی و مودت… 95

امام علیj برادر پیامبر. 96

امام علی و تربیت الهی.. 96

محبوبترین خلق نزد خداوند. 96

امام علی دانا ترین صحابه. 96

معیار مومن و منافق.. 97

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...