2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری:

(بالو و همکاران، 2008/ بلکورت، 2006/ برتراند و فرانکویس، 2003)

وجود رابطه دو طرفه بر مبنای مشارکت (رابطه برد-برد).ضرورت اطمینان از رعایت اخلاق حرفه ای و امنیت اطلاعات و فناوری واگذار شده.
ضرورت وجود زیرساخت فناوری اطلاعات جهت انتقال فناوری از سازمان واگذارکننده به سازمان دریافت کننده.
وجود فرهنگ مقبولیت برون سپاری در میان کارکنان سازمان.
وجود روابط سیاسی و دوستانه در فرامرز سپاری ها
 

 

2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها:

از دیدگاه کلپر و همکاران، 2004 :

الف- تاکتیکی:

کاهش (کنترل) هزینه های عملیاتی
افزایش سرمایه (عدم نیاز به سرمایه گذاری در کارهای غیر اصلی سازمان)عدم وجود منابع مورد نیاز
حذف مسائل دردسر ساز (واگذاری کارهای مشکل و خارج از کنترل)
تزریق نقدینگی
ب- استراتژیکی (راهبردی):

بهبود تمرکز بر روی کسب و کار (تمرکز روی فعالیت های اصلی)
دسترسی به توانمندی های تامین کنندگان
استفاده از مزایای مهندسی مجدد
به اشتراک گذاشتن ریسک با تامین کنندگان
جهت دهی دوباره منابع (جهت دهی از فعالیت های غیر اصلی به اصلی)
 

از دیدگاه بیطرف، 1387 :

الف- منافع سازمانی:

بهبود و افزایش تمرکز بر صلاحیت های بنیادی یا فعالیت های اصلی
انعطاف پذیری
بهبود عملکرد عملیاتی
بهبود مدیریت خطر
ب- منافع مالی:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...