فصل اول.. 1

1: كلیات… 2

1-1: مقدمه. 2

1-2: تاریخچه. 3

1-3: مشخصات گیاه شناسی .. 11

1-4: مراحل نمو گلرنگ…. 18

1-5: زئولیت 21

1-5-1: كاربرد زئولیت در كشاورزی    23

1-5-2: فواید مصرف زئولیت    24

1-5-3: زئولیت (كود هوشمند)    24

1-5-4: مزایای استفاده در آبیاری.. 26

1-5-5: مزایای استفاده در خاك   26

1-5-6: مزایای استفاده كودی   27

1-5-7: تأثیر در محصولات كشاورزی 27

1-5-8: تأثیر در گیاه   28

1-5-9: اثرات اكولو‍ژیكی   28

1-5-10: مصارف بهداشتی و زیست محیطی زئولیت 28

1-5-11: كلینوپتیلولیت   29

1-5-12: تولید زئولیت در جهان   30

1-6: سالیسیلیك اسید (یك شبه هورمون گیاهی)   32

1-6-1: تاریخچه­ی شناخت سالیسیلیك اسید (SA) 32

1-6-2: سالیسیلیك اسید و نقش آن در گیاهان 33

1-6-3: نقش سالیسیلیك اسید در پیری برگ ها 34

1-6-4: سالیسیلیك اسید و تنظیم كنندگی رشد در شرایط تنش 35

فصل دوم (بررسی منابع)  . 37

2: بررسی منابع  . 38

2-1: تنش  . 38

2-1-1: انواع تنش های محیطی . 41

2-1-2: تنش خشكی (كمبود آب)  . 42

2-1-3: اثرات تنش آب بر ساختمان گیاه . 42

2-1-4: اثرات تنش آب بر رشد گیاه  . 43

2-1-5: پایداری غشاء و تنش . 44

2-1-6: تنش و متابولیسم كربن . 45

2-1-7: مكانیسم های مقاومت به خشكی . 47

2-1-8: اثرات تنش آب بر محتوای آب نسبی . 48

2-1-9: اثر تنش كمبود آب بر محتوای آب اولیه . 49

2-1-10: اثر تنش كمبود آب بر كمبود آب اشباع . 49

2-1-11: اثر تنش كمبود آب بر مقدار آب برگ… 50

2-1-12: اثر تنش كمبود آب بر صفات زراعی، عملكرد و اجزای عملكرد. 51

2-1-13: اثر تنش كمبود آب بر ارتفاع بوته . 52

2-1-14: اثر تنش كمبود آب بر ارتفاع شاخه دهی از سطح زمین . 53

2-1-15: اثر تنش كمبود آب بر تعداد شاخه­ی فرعی در بوته  . 54

2-1-16: اثر تنش كمبود آب بر قطر ساقه  . 55

2-1-17: اثر تنش كمبود آب بر عملكرد دانه  . 55

2-1-18: اثر تنش كمبود آب بر وزن هزار دانه . 58

2-1-19: اثر تنش كمبود آب بر عملكرد بیولوژیك  . 60

2-1-20: اثر تنش كمبود آب بر قطر غوزه . 61

2-1-21: اثر تنش كمبود آب بر شاخص برداشت . 61

2-1-22: اثر تنش كمبود آب بر تعداد غوزه در بوته . 63

2-1-23: اثر تنش كمبود آب بر تعداد دانه در غوزه . 64

2-1-24: اثر تنش كمبود آب بر تعداد غوزه­ی نابارور . 66

2-1-25: اثر تنش كمبود آب بر شاخص سطح برگ . 66

2-1-26: اثر تنش خشكی بر عملكرد روغن . 6

2-1-27: اثر تنش خشكی بر درصد روغن . 68

2-1-28: اثر تنش خشكی بر پروتئین ها. 69

2-1-29: اثر تنش خشكی بر چربی ها . 69

2-1-30: اثر تنش خشكی بر اولئیك اسید . 70

2-1-31: اثر تنش خشكی بر لینولئیك اسید.. 70

فصل سوم (مواد و روش ها) . 72

3: مواد و روش ها . 73

3-1: خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی محل آزمایش . 73

3-2: انتخاب طرح آزمایشی . 75

3-3: خصوصیات رقم مورد استفاده . 75

3-4: آماده سازی زمین و عملیات زراعی . 77

3-5: اندازه گیری صفات . 78

3-5-1: عملكرد و اجزای عملكرد . 78

3-5-1-1: ارتفاع گیاه . 78

3-5-1-2: ارتفاع اولین شاخه­ی فرعی گیاه از سطح خاك . 78

 

3-5-1-3: قطر ساقه در قسمت تحتانی آن . 78

3-5-1-4: تعداد شاخه­ی فرعی.. 78

3-5-1-5: تعداد غوزه­ی نابارور در هر بوته . 78

3-5-1-6: قطر غوزه. 79

3-5-1-7: تعداد غوزه در بوته و تعداد دانه در غوزه . 79

3-5-1-8: عملكرد دانه. 79

3-5-1-9: وزن هزار دانه . 79

3-5-1-10: وزن هزار دانه­ی غوزه ها­ی اصلی و فرعی . 80

3-5-1-11: عملكرد بیولوژیك . 80

3-5-1-12: عملكرد بیولوژیك غوزه های اصلی و فرعی . 80

3-5-1-13: شاخص برداشت بوته . 80

3-5-1-14: شاخص برداشت غوزه های اصلی و فرعی . 81

3-5-2: شاخص های رشد . 81

3-5-2-1: شاخص سطح برگ (LAI) . 81

3-5-2-2: سرعت رشد محصول (CGR) . 81

3-5-2-3: سرعت رشد نسبی (RGR) . 81

3-5-2-4: سرعت جذب خالص (NAR) . 82

3-5-2-5: نسبت سطح برگ LAR) . 82

3-5-2-5-6: وزن خشك كل گیاه (TDW) . 83

3-5-3: درصد روغن . 83

3-5-4: عملكرد روغن . 83

3-5-5: سنجش اسید های چرب . 83

3-5-6: صفات فیزیولوژیك . 84

3-5-6-1: ناپایداری غشاء سیتوپلاسمی . 84

3-5-6-2: اندازه گیری محتوای رطوبت نسبی . 84

3-5-6-3: درصد آب برگ . 85

3-5-6-4: آب نهایی برگ . 85

3-5-6-5: محتوای آب اولیه. 86

3-5-6-6: كمبود آب اشباع . 86

3-5-6-7: سرعت از دست دادن آب . 86

3-6: تجزیه و تحلیل داده ها . 87

فصل چهارم (نتایج و بحث) . 88

4-1: ارتفاع گیاه . 89

4-2: ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك… 90

4-3: قطر ساقه . 92

4-4: تعداد شاخه­ی فرعی . 93

4-5: تعداد غوزه در بوته . 100

4-6: تعداد غوزه­ی نابارور . 101

4-7: قطر غوزه­ی اصلی . 103

4-8: تعداد دانه در غوزه . 104

4-9: عملكرد دانه . 111

4-10: عملكرد دانه­ی غوزه­ی اصلی . 112

4-11: عملكرد دانه­ی غوزه های فرعی . 114

4-12: وزن هزار دانه . 116

4-13: وزن هزار دانه­ی غوزه­ی اصلی . 123

4-14: وزن هزار دانه­ی غوزه­ی فرعی . 124

4-15: عملكرد بیولوژیك . 126

4-16: عملكرد بیولوژیك غوزه­ی اصلی . 128

4-17: عملكرد بیولوژیك غوزه های فرعی . 134

4-18: شاخص برداشت بوته . 136

4-19: شاخص برداشت غوزه های اصلی . 137

4-20: شاخص برداشت غوزه های فرعی  . 138

4-21: روز تا رسیدگی  . 145

4-22: درصد روغن  . 146

4-23: عملكرد روغن  . 148

4-24: اولئیك اسید  . 150

4-25: لینولئیك اسید  . 156

4-26: ناپایداری غشاء سلولی  . 158

4-27: درصد آب برگ  . 160

4-28: محتوای آب اولیه  . 161

4-29: آب نهایی برگ  . 167

4-30: میزان آب نسبی  . 168

4-31: كمبود آب اشباع  . 169

4-32: سرعت از دست دادن آب  . 171

4-33: تجمع ماده­ی خشك (TDW)  . 178

4-34: شاخص سطح برگ (LAI)  . 180

4-35: سرعت رشد محصول (CGR)  . 182

4-36: سرعت رشد نسبی (RGR)  . 185

4-37: سرعت جذب خالص (NAR)  . 187

4-38: نسبت سطح برگ (LAR)  . 189

فصل پنجم (نتیجه گیری). 194

5-1 نتیجه گیری 195

5-2: پیشنهادات   197

منابع: 198

Abstract: 213

فهرست اشکال

شكل (1-1): مهمترین كشورهای تولید كننده­ی گلرنگ…. 5

شكل (3-1): نقشه­ی كشت­… 76

فهرست نمودارها

نمودار (4-1): وزن خشك كل گیاه تحت تأثیر تنش خشكی.. 178

نمودار (4-2): وزن خشك كل گیاه تحت تأثیر مصرف زئولیت­… 179

نمودار (4-3): وزن خشك كل گیاه تحت تأثیر مصرف سالیسیلیك اسید­.. 179

نمودار (4-4): شاخص سطح برگ تحت تأثیر تنش خشكی­.. 180

نمودار (4-5): شاخص سطح برگ تحت تأثیر مصرف زئولیت… 181

نمودار (4-6): شاخص سطح برگ تحت تأثیر مصرف سالیسیلیك اسید.. 181

نمودار (4-7): سرعت رشد محصول تحت تأثیر تنش خشكی­.. 182

نمودار (4-8): سرعت رشد محصول تحت تأثیر مصرف زئولیت ­. 183

نمودار (4-9): سرعت رشد محصول تحت تأثیر مصرف سالیسیلیك اسید­.. 184

نمودار (4-10): سرعت رشد نسبی تحت تأثیر تنش خشكی­.. 185

نمودار (4-11): سرعت رشد نسبی تحت تأثیر مصرف زئولیت­… 186

نمودار (4-12): سرعت رشد نسبی تحت تأثیر مصرف سالیسیلیك اسید­.. 186

نمودار (4-13): سرعت جذب خالص تحت تأثیر تنش خشكی­.. 188

نمودار (4-14): سرعت جذب خالص تحت تأثیر مصرف زئولیت… 188

نمودار (4-15): سرعت جذب خالص تحت تأثیر مصرف سالیسیلیك اسید­.. 189

نمودار (4-16): نسبت سطح برگ تحت تأثیر تنش خشكی­.. 190

نمودار (4-17): نسبت سطح برگ تحت تأثیر مصرف زئولیت­… 190

نمودار (4-18): نسبت سطح برگ تحت تأثیر مصرف سالیسیلیك اسید.. 191

فهرست جداول

جدول1-1: تولید جهانی گلرنگ…. 6

جدول1-2: سطح زیر كشت و عملكرد گلرنگ در آسیا و جهان.. 21

جدول3-1: آمار هواشناسی ایستگاه هواشناسی اراك در سال1390. 73

جدول3-2: خصوصیات خاك مزرعه­ی مورد آزمایش…. 74

جدول4-1: نتایج تجزیه واریانس صفات… 96

جدول4-2: مقایسه میانگین های اثرات اصلی صفات… 97

جدول4-3: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه. 98

جدول4-4: مقایسه میانگین های اثرات سه گانه. 99

جدول4-5: نتایج تجزیه واریانس صفات… 107

جدول4-6: مقایسه میانگین های اثرات اصلی.. 108

جدول4-7: مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه. 109

جدول4-8: مقایسه میانگین های اثرات سه گانه. 110

جدول4-9: نتایج تجزیه واریانس صفات… 119

جدول4-10: مقایسه میانگین های اثرات اصلی.. 120

جدول4-11: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه. 121

جدول4-12: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه. 122

جدول4-13: نتایج تجزیه واریانس صفات… 130

جدول4-14: مقایسه میانگین های اثرات اصلی.. 131

جدول4-15: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه. 132

جدول4-16: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه. 133

جدول4-17: نتایج تجزیه واریانس صفات… 141

جدول4-18: مقایسه میانگین های اثرات اصلی.. 142

جدول4-19: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه. 143

جدول4-20: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه. 144

جدول4-21: نتایج تجزیه واریانس صفات… 152

جدول4-22: مقایسه میانگین های اثرات اصلی.. 153

جدول4-23: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه. 154

جدول4-24: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه. 155

جدول4-25: نتایج تجزیه واریانس صفات… 163

جدول4-26: مقایسه میانگین های اثرات اصلی.. 164

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...