باورهای برجسته شخص که بر شکل گیری نگرش مؤثرند.
میزان یا قدرت باور مصرف کننده از اینکه پدیده ی مورد نظر دارای آن ویژگی ها باشد.
ارزیابی خوبی یا بدی هر یک از ویژگی ها.
این کار ممکن است به طریق مقیاس 10 درجه ای و یا 5 درجه ای افتراق معنایی انجام بگیرد. مارتین فیش بین[4] (1972) این مدل را که در آن مصرف کنندگان، ویژگی های مختلف یک برند را در ترکیب با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می دهند تا به یک نگرش کلی نسبت به آن برند دست پیدا کنند، اینچنین بیان می کند (Mullins et al 2008) :

AttitudeA=

   نگرش کلی مصرف کننده نسبت به برند AttitudeA : A

اعتقاد مصرف کننده درباره اینکه تا چه حد ویژگی i مرتبط با برند A می باشدBi :

اهمیت ویژگی i برای مصرف کننده هنگام انتخاب برندA    : Ii

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...